Gustaf III:s efterlämnade papper utgivna av Erik Gustaf Geijer

INNEHÅLL

 
Förlagets förord
Förord
Underdånig berättelse
 
Första delen
Om Sveriges tillstånd efter Karl XII:s död samt teckning af Gustaf III:s barndom och ungdom, efter hans egna memoirer
Kronprinsens förlofning och giftermål
Hans inträde i rådet, hans rådsjournal
1768 års revolutionsplan
1769 års riksdag
Kronprinsens förhållande till sin gemål
Kronprinsens förhållande till Voltaire och encyclopedisterna
Kronprinsens resa
Konung Adolf Fredriks död
Gustaf III:s uppstigande på tronen, 1771 års riksdag
1772 års revolution
Andra delen
Karakteristik af enkedrottningen och utdrag ur hennes brefvexling
Konungens förhållande till sina bröder
Tryckfriheten
Aktionen mot Göta hofrätt
Aktionen mot öfverste Gyllensvahn
Konungens uppförande mot baron Görtz' dotter och mot grefvinnan Vasaborg
Finanserna och realisationen
Kronobrännerierna
Teatern
Partierna vid hofvet
Generalen baron J. M. Sprengtportens brytning med konungen
Hertiginnans förmenta grossess
Konungens försoning med sin gemål
Riksrådet grefve Sinclairs och biskop Serenii död
Konungens resa till St. Petersburg
Nationela drägten
Utdrag af grefve Creutz' korrespondens med konungen angående tillståndet i Frankrike
Konungens omdöme om sin egen ställning och tidens politik
Riksdagsberedelser
1778 års riksdag
Kronprinsens födelse
Ytterligare om riksdagen
Oenigheten inom kungliga huset
Enkedrottningens deklaration
Enkedrottningens korrespondens med konungen vid kronprinsens födelse
Förslag att flytta enkedrottningen till Pommern
Inskränkning af tryckfriheten
Konungens förhållande till rådet
Konungens resa till Aachen, samt hans bref till grefve K. F. Scheffer om sin sjukdom och sitt testamente
Underhandlingar med enkedrottningen
Förhållandet till regerande drottningen
Förändrad karakter af konungens brefvexling
Elis Schröderheim
Hans brefvexling på denna tid med konungen
Hans brefvexling om presterliga befordringar och nyheter
Hans brefvexling om Björnrams och Plommenfelts mystiska upptåg
Hans brefvexling om försoning med enkedrottningen
Konungens yttrande derom
Oroligheter i anledning af kronobrännerierna
Förhållandet till Frankrike
Den beväpnade neutraliteten
Enkedrottningens sjukdom och död
 
Tredje delen
Konungens sinnesstämning efter hans moders död
Finansiel förlägenhet
Grefve Creutz utsedd till premierminister efter grefve Ulrik Scheffer
Ny subsidietraktat med Frankrike
Schröderheims skildring af grefve Ulrik Scheffer
Grefve Ulrik Scheffers afskedsansökning
De politiska utsigterna i följd af det förmodade rysk-turkiska kriget
Gustaf III:s hemliga plan till ett anfall på Danmark och Norge
Konungens resa till Finland
Armbrottet på Parolamalm
Mötet med kejsarinnan Katarina II i Fredrikshamn
Krigsrykten
Tvekan
Beslut att resa till Italien
Finansiela utvägar
Konungens afresa
Den tillförordnade regeringen
Grefve Creutz kansler för Upsala universitet
Konungens brefvexling med honom under sin resa
Ankomsten på tysk botten
Äfventyr
Besök i Ludvigslust
Besök i Braunschweig
Besök i Quedlinburg
Besök i Bamberg, Erlangen
Omdöme om riksrådet grefve Höpken
Omdöme om grefve Axel Fersen den yngre
Kejsar Josef II:s svar på ett konungens bref
Ankomst till Baden i Pisa
Besök hos storhertigen af Toscana
Förtroliga tvifvelsmål om Frankrikes politik
Och franska hofvets inbjudning
Bref från Florens
Ordens-dekorationer
Sammanträffande med kejsar Josef II
Ankomst till Rom
Om dagbladspressen i Sverige
Om justitiekanslerens och hofkanslerens löner
Om amiral Chapmans titel
Konungens bref till generalamiralen Trolle om kejsar Josef II
Ankomst till Neapel
Omdöme om generalen friherre Wrede
Omdöme om konungen och drottningen i Neapel
Ett bref ifrån Katarina II till Gustaf III
Konungens sista bref till generalamiralen Trolle
Generalamiralens död
Nöden hemma
Det tvetydiga i konungens politiska ställning
Ett konungens bref till sin bror hertig Karl
Ett konungens bref om den amerikanska Cincinnatiorden
Ett konungens bref om festen i Trianon
De politiska följderna af konungens besök vid franska hofvet
Ett bref från Ludvig XVI till Gustaf III
Krigsrykten från ryska och danska sidan
En olycklig duell
Konungens hemresa
Grefve Creutz i sitt förhållande till Gustaf III efter konungens hemkomst från resan till Italien
Politiska ställningen i Europa vid denna tid
Ett bref från k. Ludvig XVI till Gustaf III
Konungens svar
Konungens sista korrespondens med grefve Creutz
Hemlig plan mot danska hofvet och bref derom till Toll
Grefve Creutz' död
De ministeriela konferenserna uppdragas åt grefve J. G. Oxenstierna och friherre Emanuel De Geer
Svensk furstetitel åt grefve Hessenstein
Erbjuden äfven åt riksmarskalken grefve G. Gyllenstjerna, som afslår den
Rådets förändrade ställning och Liljencrantz' inkallande deri
Hans memorial om organisationen af styrelseverket
Konungens sista korrespondens med grefve Karl Fredrik Scheffer
Om processen med furst Hessenstein angående Ekolsund
Om upplifvandet af Vitterhets-akademien och stiftelsen af Svenska akademien
Grefve Creutz' råd om resan till Paris
Konungen om sin öfverhofpredikant baron Taube i Rom
Konungen om generalamiral Trolles begrafning
Konungen om Liljencrantz, Axelson, Låstbom m. fl.
Konungen om riksrådet Fredrik Sparres giftermål
Konungen om kronprinsens i Danmark antagande af regeringen
Konungen om afresan från Venedig
Konungens ankomst till Frankrike och bref derifrån
Riksrådet Karl Sparre skiljes från befattningen med krigsärendena
Konungens tal vid den senares invigning
Tvänne inskrifter af konungen
Äreminnet öfver Torstensson
Den akademiska vältaligheten
K. Gustaf III i förhållande till svenska teatern
Det nya operahuset
Operan Gustaf Vasa
Dramen Siri Brahe och Göran Gyllenstjerna
Inre ställningen före 1786 års riksdag
Karl Gustaf Nordin och hans anteckningar
Konungens förhållande till presteståndet förändras
Nordin och Wallquist
Betänkanden öfver ecklesiastika befordringar
Den ecklesiastika beredningen
Omdömen af Schröderheim och af konungen sjelf
Rådgifvarne till 1786 års riksdag
Omdömen om dem af Nordin och Wallquist
Stämningen hos ständerna
Riksdagens öppnande
Medel att förekomma följderna af de föregående årens missväxter
Bankens tillstånd
Handelns och sjöfartens
Försvarsverkets
Passevolansen
Mildring i straff för barnamord
Konungens förslag till förekommande af bondeståndets försvagande
Konungens idéer om en representationsförändring
Bränvinsregalet
Banko- och stats-utskotten
Afslag på bränvinsbevillningen
Ständernas besvär
Missnöjet på riksdagen
Kewenters memorial
Riksdagens upplösning
Polismästarens rapport
Utländskt omdöme om ställningen i Sverige
Konungens besök i Upsala
Friherre Ruuth statssekreterare för finanserna
Bref från riksrådet Emanuel De Geer till konungen
Den finansiela förlägenheten
Initiativ till en regering utan ständer
Riksrådet friherre Fredrik Sparres onåd
De politiska utsigterna
Krigsplaner och underhandlingar
Konungens besök i Köpenhamn
Gustaf III:s politiska karakter
Wallquist om ställningen efter 1786 års riksdag
Den hemliga krigskonseljen
Uppslag af engelska ministern i Köpenhamn
Trippelalliansen
Konungen beslutar kriget
Redogörelse af utgifvaren och slut

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 16 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt