Grefve Ulrik Scheffers afskedsansökning

Vi meddela innehållet af det bref 37, med hvilket riksrådet grefve Ulrik Scheffer till konungen insände sin afskedsansökning:

»Herre, nu låter du din tjenare fara i frid! — Så sade Simeon; så säger jag till e. m:t i anledning af den ansökning, som jag har äran att bifoga. Jag skulle vara den otacksammaste af menniskor, om jag kunde ett ögonblick förlora minnet af den godhet, i synnerhet af det förtroende, hvarmed e. m:t har mig hedrat. Det är mig dyrbarare än alla verldens skatter. Men det är ej min tacksamhet, som jag bör rådfråga; det är e. m:ts och dess angelägenheters bästa, som för mig gör till en lag det enda steg, som återstår mig att taga. Jag har sett den ålder komma, som försvagar kropp och själ. Bräckligheter hafva åtföljt den. Min bana nalkas sitt slut, och jag ser det komma utan fruktan. Men jag kan ej uthärda den tanke att se e. m:ts tjenst löpa fara i min hand. Några ögonblicks ro för mig sjelf vore ej heller för mycket. En epok är genomgången, som skall blifva märkvärdig i e. m:ts häfder. Friden är gjord eller i det närmaste gjord. Men man vet ej, om den storm, som reser sig från öster, kan stillas. Bryter den ut, så skall den blifva så mycket förskräckligare, som den småningom skall utbreda sig öfver Europa. E. m:t skall kanhända behöfva hela vidden af sitt snille att afhålla den från gränserna af e. m:ts länder. E. m:t skall ock behöfva ett högst uppmärksamt öga, en högst skicklig hand att befordra sina afsigter. Utvälj, jag ber e. m:t derom, en sådan person och tillåt mig återgå till mitt intet. Jag skall bedja Gud för e. m:t och för hela dess hus och ej ega någon lifligare önskan, än att alla e. m:ts företag må krönas med framgång och ära.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 6 april 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt