Tvekan

Aldrig hade de politiska förhållandena synts osäkrare, föränderligare. I samma mån, som de bägge kejsarhofvens förbindelser och de planer, som dervid fastade sig, trädde i dagen, lossnade allianserna emellan Frankrike och Österrike, emellan Preussen och Ryssland. I Versailles var man, efter mötet i Fredrikshamn, osäker på Sveriges politik. I Stockholm herskade samma ovisshet om Frankrikes. Grefve Creutz skrifver den 3 Augusti till Gustaf III: »Frankrikes utrustning 80 förtjenar en särskild uppmärksamhet. Det är ej möjligt, att det kan tänka på att göra kriget ensamt. Skulle det vara någon hemlig öfverenskommelse emellan detta hof och konungen i Preussen? Skulle England vara på samma sida? Eller skulle väl kejsaren bedraga Ryssland och skulle Frankrike ha förbundit sig att förmå Porten till frivilliga uppoffringar för att hålla honom skadeslös? Jag känner m:r de Vergennes. Rädd i alla tvifvelaktiga företag, är han blott djerf, då han känner sig understödd och har en sannolik framgång för sig. Då är han fast, orubblig och kombinerar väl sina planer. Det är ej mer samme man efter m:r de Maurepas' död. — Han måste vara säker på drottningen i detta stora företag. Det bevisar, att hon är brouillerad med sin bror 81, eller att kejsaren spelar dubbelt spel med Ryssland. En tredje gissning gifves ej. Se der en stor mystèr att utreda! Det är e. m:s snille, som deraf skall draga frukten; men man bör begagna sig af andras fel, utan att sjelf blottställa sig genom sådana. Det farligaste af allt är att agera i mörkret. Äfven det största snille är en lekboll för lyckans nycker. Betänk, att det gäller e. m:s ära och dess dagars lycka!..... Dessa reflexioner äro endast för e. m. Hvarken Toll eller Trolle skola någonsin veta, att jag gjort några inkast» ....

Det visade sig snart, att hr de Vergennes just ansåg sig inbegripen i ett tvifvelaktigt företag och agerade derefter. Sedan Ryssland förkastat Frankrikes bemedling, var det slutligen Frankrike, som genom sin minister i Konstantinopel förmådde Porten till eftergift. 82 Kriget syntes för denna gång undviket, men blott för en kort tid.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 1 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt