Grefve Creutz kansler för Upsala universitet

Till sina öfriga värdigheter hade grefve Creutz äfven nyligen emottagit den af Upsala akademis kansler efter riksrådet grefve Rudenschöld, som dog i Stockholm den 10 Juni 1783. — Statssekreteraren E. Schröderheim skrifver den 20 följande Juni till konungen: »Konsistorium i Upsala har förlidne måndag valt kansler och enhälligt instämt uti anhållan om h. k. h. kronprinsen. Deras mening är att få riksrådet Fredrik Sparre till vicarius; men det är icke deras önskan att få grefve Creutz. Ärkebiskopen 98 har å embetets vägnar underrättat mig härom och bedt mig begära nådig befallning, hvilken dag de deputerade få den nåden att infinna sig. E. m. täckes nådigt förlåta, att jag vågar underdånigt föreslå ett anstånd med hela saken till Augusti månad.» I början af sistnämda månad heter det i ett bref från konungen till grefve Creutz: »Ni vet kanhända redan, att ni är vald till kansler för universitetet i Upsala. Akademien har kommit en corps att begära min son dertill. Jag har sagt dem, att jag emottoge valet för honom, så snart han hade fylt 18 år; men att de emellertid hade att välja en kansler intill denna epok. De ha anhållit, att jag sjelf ville nämna. Jag har tackat dem, men tillsagt, att då jag sjelf såsom kansler så ofta försvarat deras privilegier, jag nu ej ville gifva exemplet af att bryta dem, utan önskade, att de gjorde sitt val på vanligt sätt. De begärde tillstånd att göra det genast, gingo ut i en af slottets salar och inkommo efter 1/4 timme för att säga mig, att de valt eder. Det var det bästa de kunde göra både för dem och för det allmänna bästa. Adieu, min k. grefve! Jag önskar er en rolig god natt. Drottningholm d. 3 Aug. 1783, kl. 11 på aftonen». 99

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 1 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt