Konungens förslag till förekommande af bondeståndets försvagande

Ett bevis på konungens blick — om han också i afhjelpande af olägenheten ej föreslog ett i vår tanke tjenligt botemedel — var hans proposition vid denna riksdag i ett ämne, som efter honom, och senast i våra dagar, föranledt mångfaldiga undersökningar och förslag, till förekommande af svenska bondeståndets försvagande genom den vidt sträckta hemmansklyfningen. Andamålet af konungens proposition — hvaröfver äfven, på hans befallning, rikets råd meddelade sitt betänkande — var »förekommande af skatteböndernas försvagande vid arfskiften». Konungen öfverlemnade åt ständerna att öfverlägga om fastställandet af någon säker och oombytlig men lindrig grund till hemmanens värdering vid arfskiften, så att, der hemmanets klyfning ej vidare kunde ega rum, den äldste sonen eller, då söner ej voro, den äldsta dottern eller, om inga barn finnas, närmaste laglige arfvingen, som vid arfskiften ville och kunde hemmansdelen tillträda, måtte framför dess syskon och anhöriga alltid dertill vara berättigad, emot en, efter berörde värderingsgrund lämpad, lösen.» — Propositionen afstyrktes af lagutskottet, vann ingen anklang hos bondeståndet och afslogs af ständerna.

Bondeståndets försvagande genom de föregående missväxtåren torde ha varit en ibland anledningarna till denna proposition af konungen, hvilken för öfrigt i sin framställning till ständerna lemnar det hans tid ännu hedrande intyg: »att brott och missgerningar under nöden icke ökat sitt antal». 17 Den nämda propositionens afsigt har varit att, i likhet med den norska odalrätten, göra svenska bondehemman till ett slags fideikommiss inom slägten.

Konungen var i allmänhet böjd för sådana inrättningar. Den sista upphöjelse i grefligt stånd, som han efter 1792 års riksdag meddelade åt dåvarande landtmarskalken friherre Ruuth, var inskränkt till äldste sonen och endast utsträckt till den andre med det vilkor, att fadern äfven för denne stiftade ett fideikommiss. 18

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 13 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt