Grefve Creutz' råd om resan till Paris

Konungen befann sig i ett svårt läge; i synnerhet innan kejsarinnans verkliga tänkesätt hade blifvit honom bekant. Att Frankrikes intresse i Norden var Rysslands emotsatt, var den afgjordaste af den svenska politikens traditioner och hade grundat det franskt-svenska allianssystemet. Men Gustaf III hade redan länge trott sig förmärka, att Frankrike under Ludvig XVI ej vore något stöd att påräkna för djerfvare politiska planer. Han hade närmat sig till Ryssland i hopp att kunna vända det turkiska kriget sig till nytta för ett anfall mot Danmark. Det turkiska kriget uteblef; och han sjelf stod der blottstäld med sina krigsrustningar, som ej hade förblifvit någon hemlighet. Ett besök i Paris var ett offentligt förnekande af den förmenta ryska alliansen, och Gustaf III var ännu ej beredd att inför sig sjelf och verlden tillstå illusionerna af mötet i Fredrikshamn och sätta sig i ett ovänligt förhållande till Ryssland. Också visade han i början inför sina förtrogna föga förnöjelse öfver den franska inbjudningen. »Gud gifve, att denna kalken ej blir för sur att dricka; gerna hade jag sluppit, om jag kunnat», skrifver han till grefve Creutz från Rom den 3 April. Och ifrån Venedig den 5 Maj: »Ju mera tiden nalkas till denna resa, desto mera ser jag de svårigheter, den medför, och k. (kejsarinnans?) oro deröfver är ej den minsta, men det som är gjordt, är gjordt. Jag kan ej derifrån komma; men jag ärnar göra sejouren så kort som möjligt; 14 dagar är den tid jag der ämnar vara, så att i slutet af Juli eller den första Augusti är jag hemma.» — Dessa ord skrefvos endast några dagar före kejsarinnans af oss redan anförda bref, hvilket konungen i Venedig emottog, och som i alla afseenden var egnadt att förstöra bländverket af den ryska vänskapen. Grefve Creutz önskade ifrigt resan till Paris och hade ifrån första stund, då derom blef fråga, deröfver betygat sin fägnad samt meddelat sina råd. 5

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 4 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt