Redogörelse af utgifvaren och slut

Här nedlägger jag för denna gången pennan, sedan jag, efter förmåga, har uppfylt den uppgift, jag mig föresatt: att gifva en öfversigt af konung Gustaf III:s lefnad och regering med ledning af hans åt Upsala akademi anförtrodda papper och med begagnande af samtida upplysningar från andra håll. Dessa papper sluta med utbrottet af 1788 års krig och blefvo nyss före konungens afresa till kriget af honom sammanlagda och förseglade. Vigtiga källor för historien om detta krig, om statshvälfningen 1789, om den korta riksdagen i Gefle efter freden samt om de händelser, som närmast föregingo det blodiga slutet af Gustaf III:s djupt tragiska bana, finnas äfven på Upsala bibliotek; i synnerhet genom de tillökningar, som de Gustavianska papperen erhållit efter deras öppnande. Att kunna framdeles nytja dem till fortsättning af dessa teckningar är min önskan. — Men andra, länge nog uppskjutna göromål kalla mig först. Öfvertygad, att ett af de hufvudsakligaste hindren för en rätt kännedom af fäderneslandet och dess närvarande skick har varit den stora lucka, som blifvit lemnad i behandlingen af Sveriges historia sedan Karl XII:s fall — då våra utmärktaste historieskrifvare hittills mest inskränkt sig till äldre tidehvarf, och ingen af dem fört fosterlandets häfder utöfver hvad man kallar Sveriges ärofulla dagar — har jag, under en följd af år, senast sysselsatt mig med vår nyare historia. Framgående på hittills temligen obanade stigar, har jag, först i min skildring af frihetstiden, sedan i denna framställning af Gustaf III, lemnat bidrag till det nyare Sveriges historia ifrån 1718 till 1788, hvilka torde bereda åtminstone någon insigt i sammanhanget och utvecklingen af våra öden. — Jag återgår till äldre arbeten, hvilkas fullbordan allmänheten länge haft rätt att af mig fordra, och hvilka visserligen ej minst ligga mig sjelf om hjertat; i fall helsa och lif denna fullbordan tillåta.

Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 16 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt