Konungens sista bref till generalamiralen Trolle

Efter återkomsten till Rom skrifver konungen till grefve Creutz 193: »All ting har förändrat utseende under mitt vistande i Neapel.» — Och till Trolle 194: »Generalamiralen lärer redan sett, huru det gått med det väntade turkiska kriget, och att Krim och Taman äro cederade utan blodspillan till Ryssland. Kejsaren har ej fått några ersättningar för sina omkostnader. Men han har ej begärt någon; och detta bevisar, att lugnet ej lär blifva långt, och att morbrors 195 död lärer blifva målet för freden i Europa. Då skall kejsaren få återbetaladt hvad han nu utlagt. Det är derför godt att ha sin flotta i stånd till alla påkommande behof. Jag har sett i Neapel en man 196, som arbetar på uppkomsten af detta rikes flotta. Jag finner med stor förnöjelse, att med tre gånger mera penningar, än jag ger åt min flotta, får konungen i Neapel endast 7 skepp af 70 (kanoner) och 10 fregatter. Jag behöfver ej ha större opinion om generalamiralens arbete än jag hade; men detta har ej förminskat den.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt