Konungens svar

Ett svar på detta bref finnes i koncept bland konungens papper. Innehållet är tydligen konungens eget, men konceptet är uppsatt af grefve Creutz. Att blifva tolk af öfverste Tolls beröm torde för honom ha känts tungt; och kanske har antipatien mot Toll ingått i de varma loford, hvarmed ministern vid samma tid i ett bref till konungen upphöjer baron Armfelt och äfven rekommenderar honom, ehuru föga påkalladt detta kunde synas. I alla fall var grefve Creutz ej den man, som kunde eller ville ställa sig i vägen för de nya inflytelser, som hos hans herre hade börjat att göra sig gällande. 72 — Vi meddela det nämda svaret till k. Ludvig XVI i öfversättning:

»Jag har emottagit genom en kurir från min ambassadör e. m:s bref af den 1 Juni. Det är ett nytt prof af e. m:s vänskap och förtroende för mig: tänkesätt, som blifva mig med hvarje dag kärare och nyttigare, och som jag hädanefter anser för en dyrbar egendom, hvilken aldrig skall blifva mig frånröfvad. Baron van der Bork 73 har å nyo yrkat att erhålla en korps af 6,000 man emot subsidier, och ehuru han låtit förstå, att en sådan konvention äfven kunde ega rum efter förlikningen med kejsaren, har jag låtit svara honom genom grefve Creutz, att jag anser all förbindelse, som ej vore reciprok, såsom mindre enlig med mina åsigter och med min värdighet. E. m. ser deraf, att mina tankar i denna punkt äro öfverensstämmande med dess egna, och jag smickrar mig e. m. skall finna, att jag sätter mig i tillfälle att blifva eftersökt, utan att behöfva frukta ett afslag. Jag har mönstrat mina trupper i Skåne och Finland; och jag har allt skäl att vara nöjd med deras sätt att utföra sina rörelser. Jag har framför allt med stort välbehag sett, att hr Toll, åt hvilken jag uppdragit omsorgen om min armé, deri har infört en ordning och en hushållning, som öfverträffat mina förhoppningar. Finska skärgårdsflottan kommer i Stockholmsskären för att der göra evolutioner och verkställa landstigningsrörelser med slupar och barkasser af en ny invention. Det är den dyrbaraste delen af mina både försvars- och anfallsmedel och den, i hvilken jag har en verklig öfverlägsenhet öfver mina grannar. De känna det, och det är en bevekelsegrund för dem att icke störa mitt lugn. Ännu ha de ingenting försökt för att uppreta mig, emedan Ryssland vänder alla sina bemödanden åt Svarta Hafvet och har dessutom brist på matroser, och Danmarks finanser äro så förstörda, att det med möda kan underhålla sin flotta på fredsfot. Hvad som är roligt är, att mina grannar icke hafva gjort några förfrågningar detta år öfver ändamålet med mina trupper och flottans rörelse, ehuru dessa varit ansenligare än förra årets. Jag har velat vänja dem att se min styrka till lands och sjös alla år i verksamhet, utan att vara förbunden att deröfver afge förklaringar, och jag har lyckats deri. Men för att sätta detta i verket har en synnerlig ordning och hushållning varit nödvändiga för att ej skuldsätta mina finanser. Herr Marcoff 74 är ganska modest här, men det oaktadt har den reputation, med hvilken han hitkom, ruinerat honom i publikens opinion och synnerligen i fruntimrens. De äro likså sjelfständiga här som i Paris, och all min makt är ej tillräcklig att göra dem artiga emot hr Marcoff. Det skall åtminstone tjena till lexa för ryska ministrar, att deras asiatiska maner ej öfver allt gör lycka. Ett tjog Kossacker och Kalmucker ha passerat gränsen vid Anjala och begynt plundra ett hemman. En smed har ensam drifvit dem på flykten, dödat tre och fört fem bundna med sig till Fredrikshamn, der dessa blifvit straffade med knut. Detta har gifvit de andra att tänka på, och de ha sedermera ej gått öfver floden. Kejsarinnans hastiga afresa till Moskwa har förorsakat en allmän surprise. Hennes helsa är ej så delabrerad, som man öfver allt hade utspridt. Hon synes mer än någonsin sysselsatt med sina planer mot Porten. Det tyckes, som hennes själ hade ett ständigt behof att affekteras af omätliga förslag och jättelika projekt för att värja sig mot ledsnadens tomhet. Men jag tycker mer om, att hennes verksamhet kastar sig åt dessa aflägsna länder än inom den sfer, som omgifver mig. E. m:s ädla och oegennyttiga bemödanden hafva tillbakahållit utbrottet af en allmän brand; men Europa är ej lugnadt. Det beror hvarken af mensklig omsorg eller förutseende att bestämma framtiden. Konungens i Preussen eller kurfurstens af Pfaltz död kan sänka allt i osäkerhet och återföra de oroligheter, som e. m. förmått undanrödja. Men dess ära är ej mindre ovansklig, ty den beror på dess rättvisa och ståndaktighet; det är derigenom, som de öfriga makternas oro skall tillbakahållas inom de gränser, som förnuft och billighet föreskrifva. Hvad mig angår, jag är beredd på allt, färdig att uppfylla mina förbindelser emot e. m. och att understödja de ändamål, som e. m:s vishet och Europas allmänna intresse skola förmå e. m. att omfatta. Jag öfverlemnar mig helt och hållet åt de känslor, som det förtroende och den vänskap, hvilka e. m. mig visar, fordra, och hvilka e. m:s dygd och rättskaffenshet ej kunna undgå att ingifva.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 6 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt