Konungen om Liljencrantz, Axelson, Låstbom m. fl. - Konungen om riksrådet Fredrik Sparres giftermål

»Jag känner väl igen Liljencrantz och Axelson i hvad ni säger mig. 14 Det fägnar mig, att ni finner mig ha skildrat dem väl under våra samtal i Tavastehus. Hvad grefve Höpken angår, han är sig alltid lik. Sandels död är den största lycka för baron Liljencrantz. Det är denne äregirige och högmodige man, åt hvilken baronen hade gifvit hela sitt förtroende, som jag tillskrifver alla de snedsprång han gjort, och hvilka, utan mitt tålamod, skulle ha störtat honom. 15 Axelson 16 är mycket olika. Har han ej den andres talanger, så har han likväl mycket mer douceur och en verklig attachement..... Ännu går det väl med mina utgifter; men för franska resan fruktar jag. Den var ej på uträkningen och göres ej för mitt nöje. Jag köpte mig gerna derifrån, om jag kunde. . . . Det tyckes vara en mal de famille, som träffat båda Sparrarne på en gång i fråga om giftermål. Jag väntade mig det ej af riksrådet Fredrik. Hvad riksrådet Karl angår, väntar jag allt sedan vistelsen i Rom. Ingen Celadon kan ha varit ömmare i att göra sin cour, och de romerska damerna böra anlägga sorg efter hans bortresa. Jag gör riksrådet Fredrik min kompliment öfver hans tillkommande. 17 Hon är behaglig, och jag är säker, att hennes vett, odladt i edert sällskap, ej kan vara annat än angenämt. Jag vet ej, hvilken förmögenhet m:r de Wrede kan fordra för sin dotter eller hvad riksrådet Sparre åt henne är i stånd att försäkra. Bruket är att gifta sig utan så mycket preliminärer. Att man ger en pension åt enkan af kronprinsens guvernör 18 är naturligt. Men pensionerna i mitt land äro ej synnerligen konsiderabla. Då m:r de Sparre skrifver mig till, skall jag med nöje gifva mitt samtycke. Hon är af hög börd och med er förbunden. Det är stora titlar inför mig. Hennes hus är dessutom lysande genom utmärkta prof af tillgifvenhet för mina förfäder. 19 Det fägnar mig, att ni gör rättvisa åt Låstbom. 20 Jag tror som ni, att baron Hermelins 21 återkomst är nödvändig för hans egna affärer. Rosenstein har sagt mig, att han ej tror, det man från Amerika skulle skicka någon minister; och då behöfves ej heller der någon ifrån Sverige. Asp 22 vore verkligen eljest ett godt val.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 4 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt