Konungens afresa

Konungen ämnade företaga sin resa i slutet af September. Den 9 September tillgännagaf han i rådet, att som han dagligen måste vidkännas mycken olägenhet af sitt armbrott, hade han på läkares tillstyrkan beslutat att företaga en resa till Pisa för att vid de varma baden derstädes återvinna sin helsa, vid hvilket tillfälle han äfven ämnade besöka öfriga italienska orter och såmedelst fullborda den resa, hvilken han uppå riksens ständers tillstyrkan skolat företaga, då högstsalig konungens död afbröt densamma. 87 Riksrådet grefve Hjärne förklarade härvid å egna och det öfriga rådets vägnar, det de känna de ömmaste rörelser deröfver, då hela riket, jämte dem, nödgas sakna den oskattbara förmånen af k. m:s närvaro, men att riksens råd instämma med hvar trogen undersåte i den önskan, att k. m. med nöje, helsa och beständig välgång må börja, fortsätta och fullända sin resa och med en snar återkomst fägna sitt rike. 88 Sedan konungen härefter meddelat instruktionen för den tillförordnade regeringen, förklarade han, att han på sin resa ville vara åtföljd af riksrådet baron Karl Sparre.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 1 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt