Medel att förekomma följderna af de föregående årens missväxter

Början af 1780-talet var utmärkt af hårda år. Redan 1781 var skörden så klen, att flere landsorter måste bispringas med allmänt understöd. 1782 års ymnigare växt hade icke hunnit ersätta det föregående årets brist, då det hårda missväxtåret 1783 inträffade. Den följande vintern var ovanligt sträng, och det dröjde långt in i Maj månad, innan den utifrån införskrifna spanmålen hann inkomma. Konungen, i sin berättelse till ständerna, erinrar, huru de så mycket tadlade kronobränneriernas magasin då öppnades till de nödlidandes undsättning, och att, ehuru en så allmän sädesbrist knappt under århundradet i Svea rike hade inträffat, spanmålen dock bibehölls vid ett skäligt pris. 8 Af införskrifven spanmål skaffades det på flere orter bristande utsädet, och konungen inhemtade af landshöfdingarne, att de åkrar voro få, som 1784 blefvo osådda. Skörden blef i allmänhet bättre, än man af den stränga föregående vintern och vårens torka kunde vänta. Men hela Norrland fick ny missväxt, och det allmänneligen svåra året 1785 följde. Huru nöden för det närvarande skulle botas och i en framtid förekommas hade, säger konungen, länge varit ämne för öfverläggning. Ett stadgadt spanmålspris, lämpadt efter jordbrukarens möda och utgifter, vore rätta medlet till åkerbrukets uppmuntran; och till detta behof voro allmänna förrådshus lika angelägna som till rikets försvar vid främmande anfall. Sockenmagasinen uppfylla illa deras ändamål. Konungen hade derför, genom cirkulär till landshöfdingarne af den 7 Mars 1784, utstakat planen till sådana allmänna förrådshus och tillbjudit landthushållare att om spanmålsleveranser ingå kontrakt med kronan, men endast ett mindre antal hade antagit detta anbud. Konungen föreslog nu, att sådana förrådshus på allmän bekostnad skulle inrättas. I propositionen till banko-utskottet — i hvilken konungen erinrar derom, att det kreditiv på banken af 50 tunnor guld, som 1778 års ständer honom lemnat, icke af honom blifvit begagnadt — begär han, att banken, till spannmålsmagasins inrättande, måtte lemna kronan ett räntefritt lån af 1 million riksdaler att utgå med 200,000 riksdaler årligen i fem år; och skulle hvarje år sex procent af kapitalet afbetalas med inkommande tullmedel. — Så grundlades allmänna magasinsinrättningen, efter hvars uppkomst de olyckliga följderna af missväxtår så märkbart blefvo lindrade — en inrättning, visserligen umbärligare, sedan riket numera, äfven i vanliga år, producerar sitt eget behof af spanmål (hvilket i denna tid ännu var långt ifrån att vara fallet), men hvars ändamålsenlighet i ett land, der en frostnatt kan förstöra en stor del af skörden, man svårligen kan bestrida. 9

Det var den enda af konungens propositioner vid denna riksdag, som blef beviljad; och detta ej ens till fullo. Bankoutskottet svarade, att banken icke, utan äfventyr för sin säkerhet och realisationens bestånd, kunde ingå i större förskott än till beloppet af den summa, hvartill det redan lemnade kreditivet uppgick, nämligen 833,333 1/3 rdr; hvilka bankofullmäktige af ständerna (nämligen af de tre stånd, som garanterat banken, i hvars styrelse ännu bönderna ej hade någon del) auktoriserades att på konungens reqvisition låta utbetala sålunda, att under åtta år skulle utgå årligen 100,000 rdr och det nionde året 33,333 1/3 rdr. Banken skulle för hvarje utgående summa erhålla tullstyrelsens förskrifning, hvaruti denna pantförskrifver alla kronans tullinkomster, förbinder sig att i ränta erlägga tre procent årligen, samt att årligen afbetala 3 procent af det utgående kapitalets primitiva belopp; och förbehöll sig banken, att den härigenom skulle anses fullkomligt ha uppfylt all sin förbindelse att biträda riket vid all påträngande nöd och för dess välfärd vådliga händelser. — Också blef ett af konungen äskadt lånebiträde för Falu bergslag afslaget.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 13 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt