Bankens tillstånd

Bankens tillstånd var florerande. Ständerna säga sjelfva derom i riksdagsbeslutet: »Vare medbröder i banko-utskottet hafva lemnat oss tre stånd, hvilka styrelsen af bankoverket tillkommer, en fägnesam underrättelse om dess tillstånd och förvaltning. Vi hafva rönt nyttan af de vid senaste riksmöte hvart tredje år stadgade bankorevisioner, verkstälda med den noggranhet och sorgfällighet, som ett så angeläget verk fordrar. En jämn och redig bankoförvaltning har varit beledsagad med all önsklig framgång i verkställigheten; så att banken under de sedan sista riksdag förflutna något öfver sju år ej allenast kunnat underhålla en full och oafbruten silfvervexling i specie-riksdalrar emot bankens sedlar, oaktadt den starka påkänning, som trenne nästan på hvarandra följande svåra missväxt-år gjort, utan ock i en ganska märklig mån förbättra den proportion emellan bankens redbara fond och sedelstocken, hvarunder en realisation kan anses fast och beständig. — Vi tillskrifva med underdånig tacksamhet k. m:s vishet i dess styrelse, att rikets frakthandel under sistförflutna sjökrig emellan flere europeiska makter blifvit ett hufvudsakligt medel att öka bankens silfverfond till en äfven så oförväntad, som förut okänd storlek

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 13 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt