De politiska följderna af konungens besök vid franska hofvet

Besöket blef ej helt och hållet utan politiska följder. Genom en konvention, som tecknades i Versailles den 1 Juli, afstod Frankrike till konungen och kronan Sverige ön S:t Barthelemy i Vestindien emot erhållande af vissa handelsförmåner, hvarigenom den nederlagsfrihet i Wismar, som 1741 hade blifvit Frankrike af Sverige beviljad, öfverflyttades till Göteborg. Men franska hofvets beredvillighet att bibehålla och stärka den gamla förbindelsen med Sverige stannade ej dervid. Ett nytt vänskapsförbund (pacte d'amitié) blef af Gustaf III föreslaget och af Ludvig XVI, efter åtskilliga jämkningar och förändringar, samtyckt. Denna nya allians- och subsidietraktat tecknades i Versailles den 19 Juli. Vilkoren voro följande: Frankrike förband sig att, utom de ordinarie subsidier, som genom den förnyade konventionen af 1783 blifvit betingade, dessutom årligen under sex års tid, ifrån den 1 Juli 1784, erlägga derutöfver en summa af 1,200,000 livres, — att, i händelse Sverige blefve anfallet, bistå detsamma, trenne månader efter skedd anfordran, med en hjelpsändning af 12 linieskepp, 6 fregatter och 12,000 man trupper, — eller att i stället lemna 24,000 livres i månaden för hvarje 1000 man och äfven för hvarje krigsskepp en viss summa, hvilken för tillfället skulle bestämmas. Å Sveriges sida upplifvades de föregående traktaters förbindelser, med det tillägg att, i händelse Frankrike funne sig angripet och begärde Sveriges bistånd, då komma det till hjelp med en flotta af 12 linieskepp.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 5 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt