Ett bref från Ludvig XVI till Gustaf III

Denna traktat var hemlig. I ett bref, som Gustaf III ej långt efter sin hemkomst till Sverige emottog af konung Ludvig XVI, heter det: »Ingenting kan vara bättre än det sätt, hvarpå e. m. för senaten tillkännagifvit den afhandling, som här egt rum angående handeln emellan bägges våra nationer, och hvaraf ratifikationerna nyss blifvit utvexlade. Det är lyckligt, att e. m. aflägsnat all tanke om någon mera vidsträckt öfverenskommelse, hvaraf hemligheten ej kan nog sorgfälligt bevaras inom antalet af de få personer, som vi ej kunnat undgå att deraf gifva del.» — En viss oro öfver den svenske konungens krigslust framlyser i följande ställe af samma bref: »Jag har läst med intresse den detalj, i hvilken e. m. velat ingå, angående fortgången af de förbättringar af alla slag, som blifvit anbefalda, och jag lyckönskar e. m. till det stadgade och lysande skick, hvari dess styrka till lands och sjös sig redan befinner. Detta kan ej undgå att försäkra åt e. m. dess grannars aktning och dess folks lugn. Med kännedom af e. m:s klokhet och visdom håller jag mig försäkrad, att, nöjd med bevarandet af dess staters säkerhet, e. m. skall undvika all demonstration, som kan blifva en anledning eller äfven en förevändning till oro, för hvem det vara må» 51 ....

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 5 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt