Ett bref ifrån Katarina II till Gustaf III

Konungen återkommer till sina möten med kejsar Josef II. Han lyckönskar sig, att allt så väl aflupit i afseende på etiketten. 190 »Jag kan ej nog berömma mig af hans höflighet» — upprepar han. »Såsom vi bägge voro inkognito, hade samma svårigheter kunnat uppkomma emellan oss på tredje stället, som om vi behållit våra rätta namn. Allt detta har ej existerat». — Att, oaktadt all denna uttryckta belåtenhet, de bägge monarkerna ej sympatiserade, ses af Gustaf III:s egna förut meddelade yttranden till generalamiralen Trolle. Konungen sjelf tycks ha varit osäker om det intryck, han gjort på kejsaren, och framstälde i detta afseende en fråga i ett bref från Neapel till ryska kejsarinnan. Vi meddela i öfversättning Katarina II:s i mer än ett afseende märkliga svar. Brefvet visar, huru mycket förhållandet ändrat sig sedan mötet i Fredrikshamn, oaktadt all den förekommande uppmärksamhet från ryska sidan, för hvilken konungen fortfarit att vara föremål.

»S:t Petersburg den 17 Mars 1784. 191 Min herr bror och kusin! Jag har haft äran emottaga det bref, som e. m. har behagat tillskrifva mig ifrån Neapel, och hvari e. m. berättar mig, huru liten ledighet blir öfrig under dess åtskilliga utfarter. Om mina ministrar varit e. m. till någon nytta, har jag ej skäl att ångra de befallningar, som jag dem gifvit, och hvarmed jag ej haft andra afsigter än att lemna e. m. ett bevis af min vänskap och uppmärksamhet. Såsom jag ej erhållit något bref ifrån h. m. kejsaren, sedan dess resa till Italien, så kan jag ej tillfredsställa e. m:s nyfikenhet angående den tanke, som denne monark hyser om grefven af Haga. Hvad jag är säker om är, att förtjensten ej undgår ett grundligt snilles skarpsynthet, som alltid sysselsätter sig med nyttiga föremål och ej lemnar åt frivoliteter annan uppmärksamhet än den granskande och djupsinnige betraktarens. Då e. m. begifver sig genom Rom, Venedig, Parma, Milano till Frankrike, ber jag e. m. vara öfvertygad, att mina önskningar följa dess resa. Emellertid, om e. m. önskade nyheter från våra länder, så skulle de blifva, att man beklagar sig mycket öfver spanmålsbrist, öfver sällsyntheten af penningar, öfver denna tidens svårigheter. De gamla loforda det förflutna, de unga hoppa och dansa. Likväl äro vi ännu rika på projekt. Man debiterar, att e. m. hemligen gör tillredelser att bemäktiga sig Norge. Jag tror ej ett ord deraf och ej heller mer på ryktet, som hotade mig med ett infall i Finland, der e. m. ämnade, såsom man påstår, nedsabla mina svaga garnisoner och gå rakt på Petersburg, förmodligen för att der supera. Då jag lägger ingen vigt på hvad man yttrar i konversationer, der, för att försköna diktionen, oftare inbillningskraftens språng röja sig än sanning och möjlighet, så säger jag åt hvem, som vill höra det, helt enkelt att det blir ingenting af hvarken med det ena eller det andra. E. m. ser, att, ehuru i Norden ej finnes Pompejis ruiner eller andra sådana föremål att uppvärma inbillningen, vi likväl ej fullkomligt sakna densamma. Då e. m. ej har förnummit vulkanen Vesuvs dån, så har e. m. roat sig med den lilla vulkanen abbé Gallianis 192 konversation, som jag blott genom ryktet känner. Jag har ännu ej läst hans bok om de neutralas rättigheter, ehuru man lofvat mig den; men jag är skyldig e. m. en tacksägelse för dess rekommendation hos abbé Galliani och allt det angenäma, e. m. i anledning deraf säger mig. Det är med nöje, som jag förnimmer de dagliga framsteg, som kronprinsen gör, och att mina sonsöner dertill ha bidragit. Jag tackar för den del, e. m. såsom vän och slägting tager i biläggandet af mina tvistigheter med Porten, och ber e. m. vara öfvertygad om mitt deltagande i allt hvad e. m. angår, förblifvande städse, med utmärkt högaktning och synnerlig vänskap, min herr bror och kusin,

eders majestäts
goda syster, kusin, vän och granne,
Katarina.

Det är det sista bref vi sett från Katarina II till Gustaf III före 1790 och freden i Värelä, som slutade konungens ryska krig; hvarefter deras brefvexling åter börjar.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt