Om upplifvandet af Vitterhets-akademien och stiftelsen af Svenska akademien

»Se nu äro vi i veckan af den 22 Mars! Ni förstår hvad jag vill säga, om ni påminner er den vaka, som man lät oss hålla i Riddarholmskyrkan för åtta år sedan, och ni vet, att man anklagade [malteserkors] att uppväcka de döda. Jag har gjort det till en sanning i går, då jag ur grafven uppkallade Vitterhets-akademien 114 som, om den ej var helt och hållet död, åtminstone var fallen i en dvala, som hotade den med en dödlig sömnsjuka, hvilken ingenting syntes kunna bota. Jag har gjort en så stark besvärjelse, att den snåla Acheron ändtligen lemnat ifrån sig sitt rof. Det är sant, hon har undergått en temmeligen stor förändring, men enfin hon är återuppväckt. Såsom hon likväl ännu blott är convalescente, och fria luften kunde göra henne ondt, har hon blott enskildt visat sig i går för att celebrera årsdagen af sin stiftelse, då det nu är 33 år, sedan salig kungen gaf henne sina första stadgar. För att hindra henne att återfalla i sömnsjukan har jag administrerat henne så stärkande medel, att hon bör kunna emotstå väderlekens skiften för århundraden. För att tala tydligare, jag har gifvit henne nya stadgar, och jag har doterat henne rikt nog, för att hon må kunna arbeta att uppehålla sig. Jag har försäkrat henne om en fond för prisers utdelning, för aflöning af hennes sekreterare och för en amanuens till renskrifning. Jag har anvisat henne den gamla Rundeln 115 för hennes sammankomster, och jag har bestämt antalet af hennes ledamöter. Jag hade ämnat skicka er statuterna, som hafva blifvit fästade vid originalet af de gamla genom stora rikssigillet. Men man har ej haft tid att afskrifva dem. Det skall sändas om fredag. Jag har skilt från akademiens gamla inrättning språket och svenska skaldekonsten, men jag har tillagt antiqviteterna och medaljerna samt föreskrifvit akademien att författa en historia om mynt och medaljer ifrån monarkiens början till min faders död. För öfrigt är ingen ting borttaget i den gamla inrättningen, och akademien bör odla vitterheten på främmande och lärda språk, nämligen franska, italienska, latin och grekiska. Den skall utdela fyra belöningar hvarje år den 20 Mars: en medalj på 26 dukater för en historisk undersökning; en medalj af samma värde för ett skaldestycke eller en filosofisk afhandling på något af de nämda språken (de tvänne andra medaljerna skola vara de gamla med min mors devis och bröstbild 116); (dertill) en mindre medalj på 15 dukater för en afhandling i antiqviteterna, med min bröstbild och en inskrift, som Adlerbeth har föreslagit, och som jag skall sända er om fredag; samt slutligen en mindre medalj på 12 dukater för deviser och inskriptioner, med bägges våra (Lovisa Ulrikas och Gustaf III:s) bröstbilder och en passande devis. Se der i öfversigt denna stiftelse! Efter att sålunda hafva skilt svenska språket ifrån salig akademiens encyklopediska omfattning har jag stiftat en ny, endast ämnad åt vårt språk och inrättad i likhet med Académie Française. Den bär namn af Svenska akademien och skall bestå af 18 ledamöter. Den skall installeras den 5 April, årsdagen af mitt inträde i senaten för 24 år tillbaka. 117 Vid denna högtidlighet skall endast saknas närvaron af en af dess mest upplysta medlemmar och, utan att förorätta någon, den, som lifvas af den största patriotism och nit för sitt fäderneslands ära. Akademien väntar med otålighet den dag, då hon kan i sitt sköte emottaga denne frånvarande ledamot och i en offentlig sammankomst uttrycka de känslor, som sånggudinnorna äro honom skyldiga. Ni ser af listan, att endast 14 äro nämde. 118 Dessa 14 skola välja de två öfriga, endera strax eller denna höst. Det är den store Gustaf Adolfs födelsedag, som är bestämd för utdelningen af belöningarna. För öfrigt äro båda dessa akademier doterade på fonder, som statskontoret icke kan vidröra: "Vitterhetsakademien på Torneå laxfiske, upphöjdt af kammarkollegium till dubbelt arrende emot förr, hvilket öfverskott är åt den försäkradt genom ett på pergament författadt (dokument), bekräftadt med rikssigillet och kontrasigneradt. Svenska akademien har fått revénuerna af de svenska och tyska gazetterna, hvilket lär göra en ansenlig summa, då Benzelstjerna 119 dör; till dess tages det af ensaksböterna. Utom alla dessa instiftelser har jag kreerat af samma fond 4 pensioner för främmande lärde, som stå i korrespondens med Vitterhetsakademien, till 150 rdr specie hvar pension — det är hvad konung Ludvig XIV gaf och blifver visst i Italien och Tyskland med erkänsla emottaget —, 2 dylika pensioner för svenske i bokvett namnkunnige män och 6 pensioner à 100 rdr för lärde svenske män. Utom allt detta har Svenska akademien en beständig sekreterare med lön samt en renskrifvare, som har arfvode, och en vaktmästare. Den i Vitterhetsakademien bär enkedrottningens namn och livré, i åminnelse af hennes instiftelse. Svenska akademiens har mitt livré. Se der en bra lång detalj! Men jag har förestält mig, att den skulle intressera er. 120 Så snart installationen är försiggången, skall jag skicka er talen. Jag omfamnar er på det ömmaste och önskar er all möjlig sällhet. Stockholm den 21 Mars 1786.» 121

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 8 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt