Dramen Siri Brahe och Göran Gyllenstjerna

En karakteristik af Gustaf III såsom dramatisk författare tillhör ej dessa blad. Hans skrifter ligga för allmänhetens ögon. Att meddela några upplysningar om dessas förhållande till de handskrifter, som hans papper förvara, har deremot synts vara i sin ordning. — Den öfvertygelse kan jag likväl. ej undertrycka, att den bästa originaldram, som vår teater eger (den ses ännu alltid der med nöje), är Siri Brahe och Göran Gyllenstjerna af Gustaf III. Den är hans lyckligaste kast. Ty på hastigheten af hans kompositioner är denna bild fullt användbar. 174 Att denna dram är ej mindre lycklig i språk än i plan torde förvåna den, som känner, huru litet konungen var mästare af att skrifva en korrekt svenska — äfven utan afseende på hans sjelfsvåldiga ortografi, som lätt är rättad. Men det språk, hvari Gustaf III ej var stark, var hvad jag ville kalla boksvenskan. Det förhöll sig ej så med talsvenskan, när han ville. Af denna brist har blifvit en egenskap i hans bästa, på svenska språket författade, dramer. Han är vårt första, ännu oupphunna, mönster i ett på en gång ädelt och ledigt talspråk, hvilket man så sällan från teatern hör. På vår nu vanligaste dramatiska repertoire af öfversättningar hafva både språk och aktion på svenska teatern, sedan hans tider, fallit; — och den, som ej har egna minnen att äfven i sista afseendet rådfråga, skulle kunna öfvertyga sig, att sådant måtte varit förhållandet, af de korta anvisningar, fulla af omdöme och smak, för de spelande, som konungen egenhändigt bifogat sitt koncept af Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna. Man ser, att det var under sådana ögon, som konstnärer skulle bildas.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 11 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt