Konungens ankomst till Frankrike och bref derifrån

Ifrån Venedig tog konungen vägen öfver Milano till Turin. Från Turin gjorde han ett kort besök i Genua och ämnade sig gå derifrån sjöledes till Toulon, men måste för motvind landstiga i Antibes. Hans första bref ifrån Frankrike är dateradt Lyon den 5 Juni 1784: »Jag kom hit i går — jag reser i afton och ämnar om tisdag vara i Versailles. Jag har sett dockan i Toulon. Den är vacker; men ingen ting i jämförelse med den i Karlskrona. Jag mår förträffligt och tycker mig återkommen till mitt fädernesland, sedan jag är i Frankrike. Jag är hemmastadd öfver allt. Jag kan tala och förstå språket och vet huru jag skall uppföra mig, utan att behöfva rådfråga seder och bruk, som för mig äro främmande.»

Grefven af Haga kom den 7 Juni om aftonen till Versailles. — Den 10 skrifver han från Paris till grefve Creutz: »Rosenstein beskrifver för er min ankomst och emottagelse här. — Jag har blifvit omfattad med all möjlig vänskap och hjertlighet af hela den kungliga familjen. Jag är förtjust öfver konungens öppna och vänskapliga sätt att vara, och hvad drottningens älskvärdhet angår, så säger jag derom intet. Ni känner den. Jag har med oändligt nöje återfunnit mina gamla vänner och väninnor. — Mr de S:te Croix 33, som nyss anlände från Sverige, ger mig en oändligen lugnande berättelse om tillståndet i de provinser, som han genomrest. Han har medfört ett bref från min son. —Min bror 34 har skrifvit mig till. Mig synes, att hans beslut är något förhastadt» .... Den 14 Juni kl. 4 på morgonen: »Jag kommer i detta ögonblick från en bal på operan. Jag har dinerat och legat i Versailles och återvänder dit i morgon för hela dagen. — Ni, som känner Paris, vet nog, huru omöjligt det är att hinna skrifva. Den accueil, som publiken gifver mig, är öfver all föreställning. Jag applåderas öfver allt, hvar jag går, vid ingången och utgången af spektaklet och i korridorerna. 35 Jag har ändtligen sett mr de Choiseul. Jag vet ännu ej, hvilken dag jag kommer att resa. Det blir ej förr än de första dagarne af Juli, om ens så snart. Jag ber eder annonsera hufvudstaden. att jag ämnar skrifva ett bref, hvarigenom jag förbjuder allt kostsamt firande af min hemkomst» .... »Den 20 Juni. Jag skref er ej till sistlidne fredag, min k. grefve! Jag var vid Versailles. Det var bal den dagen. Jag återvänder dit i afton för att supera med prinsessan Lamballe och skall der passera hela dagen. I morgon kommer drottningen att gifva en fête vid Trianon. Balen var superb. Det är den vackraste sal i Europa. Baron Breteuil har gifvit mig en supé med musik och proverber i går i S:t Cloud; då jag ock såg (porslins)fabriken vid Sèvres. Tisdagen skall jag vara i parlamentet 36, onsdagen skall en luftballong uppstiga vid Versailles, torsdagen ges Castor och Pollux på operan. Ni ser, att mina dagar äro väl upptagna i Paris. Alla morgnar är jag omkring för att se.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 5 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt