Riksrådet Karl Sparre skiljes från befattningen med krigsärendena

»Jag kan ej tillskrifva er någon ting i chiffer i dag. Ni har redan haft en depesch af mig, och Franc är sysselsatt med att dechiffrera; hvilket han ej ännu hunnit sluta. Derför får ni ej heller i dag det bref till öfverståthållaren i Stockholm, som jag lofvat er. Ni må underrätta genom en muntlig helsning staden om min vilja. Apropos af öfverståthållaren! Riksrådet Sparre 37 kommer hem; och väl vore att skilja honom på godt maner 38 ifrån befattningen af krigsärendena. Om grefven kunde så laga, att han sjelf ville proponera mig endera skriftligen innan min hemkomst eller muntligen efter densamma (det första vore behagligare) att låta dem förblifva på den fot, jag satt dem vid min bortresa, så vore vi af med honom på en gång. Han blefve alltid sittande i konseljen; men våra operationer blefve ej mera af honom generade. Detta lärer vara svårt att af honom ernå; men grefven har varit så länge i negotiationer, att jag är viss på, att han reusserar, om han det entreprenerar». 39

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 5 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt