Omdöme om konungen och drottningen i Neapel

Han fortfar att finna sig väl i Neapel. »Man har visat mig så mycken fryntlighet och kordialitet här — skrifver han 186 — att jag funnit mig nödsakad att blifva längre vid hofvet, än jag tänkt, och i synnerhet att följa med på jagterna, som är det enda sätt att visa konungen aktning.» — Och i ett annat senare bref 187: »Ingen ting kan vara lyckligare och vänskapligare än konungens och drottningens sätt med mig. Vi hafva lefvat på godt borgerligt vis med hvarandra. En dag under vistandet på lustslottet Caserta, då konungen var sysselsatt med tillredelserna för en jagt, har jag äfven dinerat ensam med drottningen och varit med henne hela dagen. Hvad som är besynnerligt är, att jag aldrig i min lefnad dinerat ensam med drottningen i Sverige.» — Han beskrifver den kungliga familjen 188: »Jag är förtjust i drottningen af Neapel. — Hon vinner att blifva känd och har ett förträffligt hjerta. Man kan ej visa mer omsorg att behaga och vara mera förekommande än hon, efter de första 14 dagarne. Det är sant, det var ej kejsarinnans (Katarinas) politesse och ridderliga belefvenhet, som på en gång smickrar er och hänförer er, men det var en bonhommie, en hjertlighet, som gör nöje, som ej ingifver vördnad, men som vinner vänskap. Med ett ord: det är en tournure, så olik andras, så oväntad hos en drottning, att, med all den surprise hon väcker i första ögonblicket, hon på längden behagar och äfven rörer. På konungen ser man väl, att han är af huset Bourbon. Han har alla dess goda egenskaper och alla dess fel. Med allt detta, om han hade haft en bättre uppfostran eller några motgångar, så skulle han hafva utbildat sig mer till sin fördel. Ty han har naturligen snille och förstånd, äfven behag och lust att behaga; men allt detta är uppblandadt med en ytterlig håg för förströelser, passion för jagt och det största misstroende till sig sjelf och andra. Hans barn äro bättre uppfödda än han, men kronprinsen 189 ännu för mycket barn, att man kan döma hvad af honom blir.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt