Aktionen mot Göta hofrätt

Det sjelfsvåld och den besticklighet, som partitiderna infört och efter sig lemnat bland domare och embetsmän, fordrade allvarsamma åtgärder, och konungen underlät ej att i detta afseende gifva exempel, som blefvo ännu märkligare genom de yttranden, hvarmed de beledsagades. De klagomål, som i detta afseende fördes öfver Göta hofrätt, förmådde honom att deröfver förordna en undersökning, hvilken han sjelf öppnade i Jönköping d. 1 Okt. 1773 190 »Jag har» — säger han i sitt vid detta tillfälle hållna tal — »vid flera tillfällen, då antingen revisions- eller kriminalmål i min justitie-revision förekommit, vid hvilka denna hofrätt lagt handen, funnit mig nödsakad att förehålla hofrätten den mindre laggranhet, som vid så angelägna måls skötande blifvit ådagalagd; jag har i de landsorter, hvarest jag framfarit, nog allmänt hört klagas öfver en mindre skyndsam rättvisa; jag har blifvit underrättad, att en stor del af underdomarena, som lyda under hofrättens inseende, ofta vårdslöst och äfven ganska sällan sjelfve förrätta deras vigtiga domaresysslor, utan i stället låta dem vårdas af unga och oerfarna extraordinarier; jag har hört, att mål rörande uppbördsverket, som till hofrätten inkommit, ej varda så skyndsamt undersökta och afdömda, som uppbördsverket och en hel allmoges förmenta lidande det kräfde; och jag har af allmänna skrifter funnit sådana tillmälen, som röra det ömmaste af en domares heder och anseende .. . Jag har låtit hitkalla tvänne riksråd, grefvarne Stockenström och Hermansson, tillika med min förste revisionssekreter, statssekreteraren Hegardt, å justitiekanslers-embetets vägnar, på det, sedan hofrätten nu muntligen inför mig aflagt berättelse om det sätt, hvarpå domareväsendet här varder handteradt, de samme sedermera må göra sig underrättade, om och huruvida hofrätten tillhåller sina underhafvande att fullgöra sina skyldigheter; huru de sysslor, som af hofrätten varda tillsatta, blifva vederbörligen utdelade och fullgjorda, samt huru alle mine trogne undersåtar, som här hafva någon rättegång eller andra mål anhängiga, varda i sin ordning till skyndsamt och rättvist slut förhulpne; hvarefter herrar rikets råd ega att till mig med deras berättelse inkomma . . . Jag skall med all kunglig nåd och välvilja omfatta dem, som sina skyldigheter såsom rättskaffens domare utan väld och mannamån uppfylla; men deremot lemna lagens stränghet rum i anseende till dem (i fall någon upptäckas skulle), som sina embeten försummeligen eller orättvist förrätta.» — Dom föll d. 11 Dec. 1775. Af hofrättens ledamöter afsattes fyra.

Ett olika vitsord erhöll af konungen Åbo hofrätt. Då han följande året stiftade ännu en hofrätt för Finland i Vasa, säger han i sitt tal vid installationsakten, som hölls på Stockholms slott d. 28 Juni 1776: »I den bästa ordning har jag funnit Åbo hofrätt och dess lagskipning allmänt aktad och vördad i dess vidsträckta domsaga.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 28 mars 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt