Den finansiela förlägenheten

Hvilken svår uppgift, den nye finansministern fått, må till någon del dömas af följande hemliga protokoll, hållet inför konungen den 11 Januari 1787: »Statssekreteraren friherre Ruuth anmälte i underdånighet, att, sedan han inhemtat k. m:s tid efter annan honom gifna befallningar om hvarjehanda förestående penningeutbetalningar för k. m:s egen räkning, hvilkas belopp, efter hvad anledningarna för det närvarande gifva vid handen, synas stiga till ansenliga summor, så kunde statssekreteraren icke undgå att i följd af dess undersåtliga pligt, det oskrymtade nit, den tillgifvenhet, som han hyste för k. m. och riket, i djupaste underdånighet tillkännagiva, huru otillräckliga de nu kända penningetillgångar måste blifva i jämförelse med så väl kongl. stats- som riksgälds-kontorets trängande behof. Det förra finnes belastadt med en ansenlig statsbrist för det framlidna året och kommer, efter sig företeende anledningar, uti en ej mindre för det innevarande. Och riksgäldsverket har äfven detta år, utom vanliga intressen ut- och inrikes, sig bestigande till rdr 301,100 specie, äfven till betalning förfallna lånekapital in- och utrikes till ett belopp af 682,300 rdr, tillhopa rdr 982,300 (!) specie, hvartill tillgångarne allenast utgöra rdr 355,250 specie, samt sålunda brister rdr 628,150 specie, eller nära tretiåtta tunnor guld. [Förläggarens anmärkning: Det hemliga protokollet i finans-ärenden af d. 11 Jan. 1787 har blifvit rättadt efter det aftryck, som finnes i de nyss åberopade protokollen angående h. exc. grefve Ruuths finance-förvaltning, Stockh. 1794, s. 109, och den oriktighet i hufvudsumman, som qvarstår, synes hafva funnits i originalet, emedan alla summorna äro utskrifna med bokstäfver.] Statssekreteraren hade derför trott, att k. m:s höga afsigt vore att bispringa desse bägge nämda verk med beloppet af de franska subsidierna, såsom den enda extra tillgång, som statssekreteraren kände, och som ensamt dertill nytjade skulle utgöra en betydlig hjelp. Men då k. m. om dessa medels nytjande på annat sätt och till andra behof förordnat, så kan följden oförgripligen icke blifva annan än stats- och riksgäldskontorens skuldmassas starkare förökande, som än vidare uppstiger igenom de räntor, hvilka för nya lån måste erläggas, och som slutligen icke annat kan än föranleda de svåraste följder för konung och rike.»

»K. m. behagade med nådigt välbehag upptaga hvad statssekreteraren här ofvan i underdånighet anfört; men gaf till nådigt svar, att de franska subsidie-medlen icke till hela deras belopp vore gifna till statsverkets understöd, utan vore den sist erhållna delen, 1,200,000 livres tournois 52 årligen, af subsidierna ensamt och allena gifven för k. m:s egen höga disposition och person, utan något slags obligation å konungens sida att densamma till statens behof använda; att det till följd deraf tillkom k. m. att efter dess behag för egen hög räkning låta sig tillställa hela förberörda summa; men som k. m. sådant oaktadt gerna ville bidraga till statsverkets understöd, i sådan mån som möjligheten medgaf, så hade äfven k. m. låtit större delen af denna extraordinära subsidiesumma stats- och riksgäldsverket till godo komma, hvarmed ock k. m. ville låta fortfara, i mån af hvad k. m:s egna behof det medgåfve. Och som statssekreteraren nu väckt denna fråga, så täcktes k. m. anbefalla statssekreteraren att härom upprätta ett protokoll, hvilket k. m. ville för framtidens skull i nåder påskrifva, dock med det uttryckliga förbehåll å k. m:s sida, att innehållet skulle blifva tyst och hemligt, samt berörda protokoll ibland hemliga handlingar förvaras. Ut supra

E. Ruuth.»

Något medel måste vidtagas. Det beslutade blef, att genom landshöfdingarne erbjuda menigheterna på landet ett återköp eller arrende af rätten till fri husbehofsbränning, till en början på tio år. 53 Vilkoren jämkades så, att allmogen som mest känt tungan af kronobrännerierna, till största delen ingick i dessa arrenden 54, hvilka afslutades under loppet af 1787, och stadfästades genom kongl. förordningen af den 20 December samma år.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 16 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt