Ankomst till Rom

»Rom den 27 December 1783. Ni ser, min k. grefve, på datum af detta bref, att jag ändtligen är anländ till verldens gamla hufvudstad, till Augusti, Antoninernas och Trajani stad, till så många stora mäns fädernesland, som ibland sina ruiner visar sin gamla storhet, och som för filosofens, literatörens och statsmannens blick erbjuder de mest skiftande och intressanta skådespel. Men jag tror likväl, att man sedan lång tid ej har sett ett så eget och sällsamt som det, hvilket nyss utmärkte juldagen, då ibland hopen, som bevistade den stora messan i S:t Peter, man såg en kejsare, som nedsatt och afklädt den heliga stolen, och den Lutherska religionens chef, arfvingen till nämnaren af Tysklands frihet, blandade med påfvens garde och spelande rolen af ganska enkla privatpersoner. Se der hvad som här tilldragit sig juldagen! Jag skall skrifva er mer derom med den återvändande kuriren. Detta är ganska sällsamt, utomordentligt, intressant för ögonblicket och för framtiden. Jag har emottagit fyra poster på en gång. Baron Sparres 156 framkomst (han har på 9 dagar rest från Hamburg hit) och de bestyr, som äro förenade med min egen nyliga ankomst hit, göra det nu för mig omöjligt att ingå i detaljer. 157 Kejsarens resa hit är i mitt sinne den största och med detsamma den djerfvaste coup d'état han kunnat göra. Han handterar påfven 158 med den största vördnad och med den lifligaste tendresse, han visiterar alla kyrkor, ligger på knä för alla namnkunniga altaren, kastar eller snarare synes släppa efter sig penningar bland folket ock tyckes fullgöra, med en märkvärdig affektation, alla af katolska läran föreskrifna andaktsöfningar. Det säges ock, att han låter konfessera sig af den mest fanatiske munk här finnes. Med mig är han rätt höflig; vi lefva såsom tvänne stora herrar med hvarandra, utan några stora svårigheter. Den, som står närmast dörren blir alltid tvungen af den andre att gå först. Hos oss gifva vi hvarandra högra handen. Då jag kom till Florens, gjorde han mig första visiten; då jag kom hit, var jag först hos honom.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 maj.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt