Hemlig plan mot danska hofvet och bref derom till Toll

Hvad som blef en hemlighet äfven för grefve Creutz, liksom för svenska missionen i Köpenhamn, var, att konungen under sitt vistande i Skåne sände öfverste Toll till Köpenhamn, ostensibelt för att komplimentera kungliga familjen, men med hemligt uppdrag att sondera danska enkedrottningen 83 angående en revolution i Danmark till återtagande af den makt, hon genom kronprinsen förlorat, att underrätta henne om faror, som ansågos hota hennes person, och, jämte öfverlemnandet af ett bref från konungen, tillbjuda henne bistånd och, i fall af misslyckande, en tillflykt i Sverige. Vid samma tid återkom baron Funck, en af Toll utskickad agent, ifrån Norge med utförlig underrättelse om sinnesstämningen derstädes, som ansågs gynnande för sjelfständighet och söndring från Danmark. — Konungen var så nöjd med Tolls sätt att utföra sitt uppdrag, att han efter sin hemkomst tillskref honom följande bref 84: »Jag har emottagit af kornett Uggla i måndags vid min hemkomst från Finland och af major Otto Munck i fredags öfverstens bägge intressanta bref samt överstelöjtnanten baron Funcks rapport. Jag kan ej nog yttra min fulla satisfaktion öfver den habilitet, hvarmed öfversten uppfylt sin kommission i Danmark. Jag har alltid känt er, min käre Toll, för en man, som med succès kunde utföra allt hvad eder anförtroddes, men jag bekänner uppriktigt, att jag ej väntade mig, att ni kunde med sådan dexteritet utföra ett ministerielt ärende. Jag önskar att detta kontinueras och 85 [att man smider, medan jernet är varmt. Prins Fredriks 86 resa till Mecklenburg kunde utmärka en följd af missnöje, som man bör observera. Jag uppdrager er derför att fullfölja edert verk. Det skall endera föra till det stora mål, som vi föresatt oss, eller bringa en så stor konfusion i det inre af detta land, att det derigenom skall sättas ur stånd att oroa oss, om vi finna oss obligerade att gripa till vapen för Turkarne.] Hvad baron Funck angår, är min vilja, att öfversten betygar honom mitt synnerliga nöje öfver dess förrättning samt försäkrar honom om öfverstelöjtnantsbeställningen vid Bohusläns dragoner, då den, som den innehar, bortgår. Med Norge synes ej stort att göra. Det blir i Köpenhamn, som denna krona skall tagas. Det har länge varit min tanke, och derom är jag nu än mera förvissad. Att uppväcka der (i Norge) en republikansk tanke kunde lätt ske; men hvem vet, om den vände sig efter vår önskan? Och sedan fruktar jag dess smitta i Sverige, som så nyss är derifrån kureradt. Jag skickar härmed tvänne kurirbrickor. Jag är ganska nöjd med Finnarne; och jag har funnit gardet så vackert och så väl exerceradt, att jag aldrig sett det bättre, ej en gång strax efter pommerska kriget. Farväl, min käre Toll! Koka väl i den grytan, ni tillagade på Fredensborg; då kunna vi snart bruka de anstalter, som ni så skyndsamt satt i ordning. Stockholm den 3 Juli 1785.»

Men danska enkedrottningen, som, öfverraskad och skrämd af Tolls första meddelanden angående faror, som skulle hota hennes person, i början hade synts betänklig och osäker, inskränkte sig slutligen att tillskrifva konungen ett bref med allmänna försäkringar om tillgifvenhet och vänskap; och dervid stannade hela förslaget.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 6 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt