Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell

Detta verk, som utkom i tre delar 1843-1846, har stort intresse för bl. a. släktforskare. Det finns numera inscannat och tillgängligt på webben via Västerås stadsbibliotek: Del I, del II och del III (provisoriska länkar senhösten 2013).

Jag har gått ett steg längre och med datorstöd konverterat den inscannade texten i frakturstil till sökbar "normal" text på webben. Hur jag gått till väga beskrivs här. Jag har försökt vara noggrann vid transkriberingen, men det är oundvikligt att nya fel smyger sig in. Jag är mycket tacksam att få dem påpekade, i synnerhet sådana som påverkar sökbarheten. Vid tveksamhet, jämför med det inscannade originalet.

Muncktells egna rättelser (se del III) har införts i grön färg.

Några personliga reflektioner vid läsningen bifogas.

En google-sökning begränsad till Herdaminnet görs lätt genom site:zenker.se/Historia/Herdaminne sökord (tillagt 2014-09-25).


INNEHÅLL

Del I

Förord
Biskopar

 1. Domprosteriet (Westerås, Dingtuna, Lundby, Badelund, Hubbo, Skerike, Ihrsta, Skultuna, Barkarö, Tillberga, Kungsåra, Kärrbo, Ängsö.)
 2. Munktorps Contract (Munktorp, Swedwi, Ramnäs och Sura, Kolbeck, Rytterne, Säby, Berg, Lillhärad.)
 3. Köpings Contract (Köping inkl. Kungsbarkarö, Björskog, Odenswi, Skinskatteberg, Bro, Gunnilbo, Hed, Malma.)
 4. Arboga Contract (Arboga inkl. Sätterbo, Himmeta, Medåker, Westra Schedwi.)

  Del II

 5. Fellingsbro Contract (Fellingsbro, Lindesberg, Näsby och Erwalla, Ramsberg.)
 6. Nora Contract (Nora, Jernboås, Hjulsjö, Ljusnarsberg, Grythyttan, Hellefors.)
 7. Norrberkes Contract (Norrberke, Söderberke, Grangärde, Säfsnäs.)
 8. Wester-Dals Contract (Nås, Järna, Äppelbo, Lima och Transtrand, Malung, Floda.)
 9. Leksands Contract (Leksand, Gagnef, Åhl, Bjursås.)
 10. Rättwiks Contract (Rättwik, Orsa, Ohre.)
 11. Mora Contract (Mora, Elfdalen, Sophiae Magdalenae förs., Wenjan, Särna.)
 12. Stora Tuna Contract (Stora Tuna, Stora Schedwi, Swärdsjö, Fahlun, Säther, Thorsång, Wika, Gustafs förs., Sundborn.)

  Del III

 1. Hedemora Contract (Hedemora, Husby, Folkerna, By, Garpenberg, Grytnäs och Avesta.)
 2. Fernebo Contract (Westra Fernebo, Norberg, Westanfors, Romfartuna, Haraker, Fleckebo, Westra Wåhla.)
 3. Sala Contract (Sala, Möklinta, Kihla, Kumla, Björksta, Thortuna, Sewalla.)

  Stiftets Lärowerk

 4. Gymnasium i Westerås
 5. Trivialskolan, nu Högre Lärdomsskolan i Westerås
 6. Trivialskolan, nu Högre Lärdomsskolan i Fahlun
 7. Stads-Skolan i Sala
 8. Stads-Skolan i Arboga
 9. Stads-Skolan i Köping
 10. Stads-Skolan i Nora
 11. Stads-Skolan i Linde
 12. Stads-Skolan i Hedemora
 13. Stads-Skolan i Säther
 14. Skolan i Awesta

Predikanter

wid Westmanlands och Dala Infanteri-Regimenter;
wid Dal-Regementet.

Bihang

Tjenstemän af Catholska Clericiet.

Uppgifter om författaren i Nordisk familjebok, Uggleupplagan:

Johan Fredrik Muncktell, präst, herdaminnes-författare, f. 26 sept. 1764 i Stora Kopparbergs landsförsamling, d. 5 mars 1848 i Irsta, blef student i Uppsala 1784, prästvigdes 1790 och utnämndes 1815 till kyrkoherde i Sevalla, men förflyttades 1820 till samma beställning i Irsta. M. vardt teol. doktor 1844. Hans Vesterås stifts herdaminne (3 dlr, 1843–46) intar såväl genom rikhaltigheten och noggrannheten i uppgifter som den frisinnade och kunskapsrika uppfattningen främsta rummet bland liknande svenska verk.

Hans egna uppgifter i Herdaminne.


Stavningsvarianter (för sökbarhet): Westerås = Västerås, Ihrsta = Irsta, Swedwi = Svedvi, Kolbeck = Kolbäck, Odenswi = Odensvi, Skinskatteberg = Skinnskatteberg, Westra Schedwi = Västra Skedvi, Erwalla = Ervalla, Jernboås = Järnboås, Hellefors = Hällefors, Norrberke = Norrbärke, Söderberke = Söderbärke, Åhl = Ål, Rättwik = Rättvik, Ohre = Ore, Elfdalen = Älvdalen, Sophiae Magdalenae = Sophiæ Magdalenæ, Wenjan = Venjan, Stora Schedwi = Stora Skedvi, Swärdsjö = Svärdsjö, Fahlun = Falun, Säther = Säter, Thorsång = Torsång, Wika = Vika, Folkerna = Folkärna, Westra Fernebo = Västerfärnebo, Westanfors = Västanfors, Fleckebo = Fläckebo, Westra Wåhla = Västervåla, Kihla = Kila, Thortuna = Tortuna, Sewalla = Sevalla. Dorpt = Dorpat.

Förord.

Aldrig war det samlarens afsigt med dessa minnen, att lemna dem i Allmänhetens händer; det är endast genom gynnares och wänners öfwertalande, som han låtit sig förmås dertill. Deruti ligger en god ursäkt, och föga är då att widare härwid förorda. Anledningen och sjelfwa början äro tagne af materialen till den Historia öfwer Westerås Stift, som framl. Biskopen i Karlstad Doctor Herweghr, då Lector och sedan Domprost i Westerås, war sinnad att utgifwa, men som genom hans flyttning blef afbruten, och efter hans död så skingrad, att endast några stycken och strödda uppsatser deraf kunnat sammanhemtas. I trängre krets och med mindre tillfällen har samlingen sedan i 50 års tid blifwit granskad, ordnad, tillökad och, efter möjlighet, fulländad till det skick, hwaruti den nu blygsam framträder. Till undwikande af alltför stor widlyftighet hafwa källorna, hwarur uppgifterna äro hämtade, icke blifwit anförda; läsaren kan dock wara öfwertygad, att tillgängliga urkunder och trowärdiga anteckningar warit begagnade. Ifrån början af 17:de seclet hafwa Consistorii handlingar gifwit de bästa underrättelserna. Församlingarnes kyrkoböcker hafwa öfwerallt blifwit genomsökta, dock ofta förgäfwes. För sednare och närwarande tid har fordrats mycken skriftwexling. Att likwäl misstag och andra brister icke alltid kunnat förekommas, och af många läsare någon gång torde upptäckas, bör icke stöta den billige. Owissare är, att winna bifall eller öfwerseende wid de citater ur Consistorii protokoller, de uppgifter om karakterer, förhållanden och tilldragelser, samt de omdömen, stundom nog oblida, som här och der blifwit införda. Men allt detta förutan hade arbetet blott warit ett torrt register öfwer namn och årtal, och då Historiens ändamål alltid är, att sprida ljus öfwer tiders, personers och handlingars rätta beskaffenhet, ware sig god eller ond, får man icke alltid följa den eljest så wackra regeln: de mortuis nil nisi bene. Warsamhet har dock i synnerhet härwid bordt iakttagas. Att presternas giften och barn äro i möjligaste fullständighet upptagne, skall säkert interessera. Deras tryckta skrifter äro äfwen upptagna, så widt man om dem kunnat få kunskap, men sällan andra Acad. disputationer än de som utkommit under författarens præsidium, så wida man icke med säkerhet wet, att han sjelf författat exercitii- och gradual-disputationen. De biträden till allt detta, som månge gynnsamt behagat meddela, erkännas med tacksamhet, och om, under fortfarande tryckning, någon behagar gifwa gagneliga anmärkningar skola de med nöje emottagas och jemte egna rättelser, måhända äfwen några tillägg, införas wid arbetets slut, då äfwen ett register skall bifogas.

Ihrsta i September 1843.

Joh. Fr. Muncktell

Tillbaka ¦ Åter till sidan "Historia".

  Senast ändrat eller kontrollerat den 29 november 2013.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt