Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Kärrbo

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar
till Socknens förening med Kungsåra.

Salomon Ericus FennoIngemarus OlaiIsrael Petri NigerSweno EriciPaulus Andreæ HedemorensisJohannes Magni TisteOlaus TolftonisJohannes Olai RisholiusPetrus ArboreliusPehr WallerEric NohrströmJohan Fahlcrantz.

1. Salomon "in Kerbo" såsom han sjelf skref då han 1556 bewittnade socknens skattskrifningslängd.

2. Ericus Fenno war här 1571. Afgick med döden 1574.

Hans enka sedan gift med den följande.

3. Ingemarus Olai efterträdde 1574. Pastor i Folkärna 1591.

4. Israel Petri Niger. 1591. Se Past. i Tillberga.

5. Sweno Erici skref sig både Medelpadus och Medirivus, som förmodligen skall betyda detsamma. Såsom Concionator Militum finnes han hafwa underskrifwit Upsala mötes beslut. Kyrkoh. på Ängsön 1594. Flyttades hit 1599. War Riksdagsfullmägtig i Linköping 1600 och underskref domen öfwer de olycklige Rådsherrarne. Lefde till 1623.

Hans enka nämnes 1625. De hade en skicklig son, Joseph Cherboerus, till slut Pastor i Ihrsta.

6. Paulus Andreæ Hedemorensis. Ifrån byn Gussarfwet. War först på 1580:talet Biskop Bellini Domesticus och sedan Commin. i Ihrsta och satte i den tjensten sitt namn under Upsala mötes beslut. Warande Kyrkoh. i Skerike fick han 1613 Kon. Gustaf Adolfs bref på 6 tunnor säd i wederlag, men har troligen redan 1607 tillträdt tjensten. Sedan Skerike blef anslaget till præbende för Lectores i Westerås, flyttades Herr Pawel 1624 till Kärrbo, hwarest han dog i Maj 1630.

Gift med Magdalena, som 1643 i stor fattigdom begärde hjelp af Domcapitlet, hwilket ock af sina tillgångar ofta understödde nödlidande prestenkor, då ännu ingen annan fond dertill synes warit.

7. Johannes Magni Tiste. Inkommen ifrån Östergöthland hade han, efter slutad studering i Westerås, blifwit Pwgd 1617. Måhända en afkomling af Lorentz Tiste, som 1524 war Borgmästare i Wadstena. War 1620 Pædagog i Noreskoga. Commin. i Skultuna 1624 och 1628 i Kolbeck. Kyrkoh. här 1631. Predikade i prestmötet 1632. Hade ock hållit en latinsk oration 1625. Hade skäliga kunskaper och skref ibland de bättre på sin tid, men war obetänksam, häftig och plump, då sinnet bröt ut. Så angrep han Pastor i Skultuna i en predikan oförskämdt och måste plikta. I Kärrbo anföll han den likaså häftige Öfwersten Jesper Kruus och måste uppwisa sin predikan i Cons., men deruti war intet att åtala. Prot. Juli 1648: "Predikar mycket ex affectu et privato odio emot en och annan." I synnerhet måste den bättre betjeningen på Frösåker, som satte näsan högt i wädret öfwer prestfolket, röna hans grofwa utfall i predikan. Klagade att Capellanen predikade på Adelns gårdar, men de borde gå i kyrkan. Död i Mars 1663. Begrofs 5 April.

Gift 1. med Marina, Kyrkoh. Magni Hieronymi i Nora dotter, som dog 10 Maj 1626. 2:o i Dec. 1626 m. Elisabeth, Prosten Herr Jons dotter i Kolbeck. Han måste betala 8 daler för det han, "anno nondum exacto, fick lof wigas wid henne." Hon efterlefde. Blott en son af förra hustrun nämnes, Elias, som war sin faders Capellan.

På trycket utgifwit: En liten Tractat om then Gudomeliga Warelsen af Augustino uthdragen och förswenskad. Westerås 1626.

8. Olaus Tolftonis. Född i Leksand och Torrberg 1619. Fadr. Tolfto Olsson, Bonde men dock Kronolänsman. Modr. Karin Larsdotter. Stud. i Ups. 1641. Pwgd 1644 och straxt Commin. här, den förste som finnes nämnd. Flyttades 1651 till Säterbo och att tillika predika i Arboga hospital. Af både herrar och allmoge omtyckt kallades han tillbaka, och blef här Kyrkoh. 29 Juli 1663, samt tilltr. 1664. Baron Gyllenstierna recommenderade honom sedan ifrigt till bättre lägenhet, men utan framgång. Med många barn, af sjukdomar och andra motgångar utblottad, sökte och wann han, med Consist. och Landshöfdingens förord, 1683 nådig förskoning ifrån kronoutlagorna. Det synes dock endast ha warit 230 daler k. m., för flera år resterande. Afled 1684. Begrofs 3 Nov.

Gift 1. 1644 i Westerås med Anna Nilsdotter, som dog i Säterbo. 2. med Elisabeth, död i Kärrbo 1670. 3. 2 Oct. 1670 med Christina, Kyrkoh. i Kumla D. Buskovii dotter, och enka efter des. Pastor i Björksta Joh. Folkernius, f. 1635, död 1703. Hade många barn: Olof njöt flera år stipendium af Kongl. Rådet Baron Gyllenstierna och blef Rector Scholæ i Arboga; Nils, Frälsefogde; Pehr, okänd; Anna, ses nedanföre; Maria, g. m. en Frälsefogde Eric Ericsson; Elisabeth, g. m. Johan Olsson, Kammartjenare hos Baron Flemming på Lindö; sönerne togo namnet Tolftonius.

9. Johannes Olai Risholius. Född omkr. 1656 i Leksand och byen Risholn af Bondfolk. Synes warit i någon slägtskap med den föregående. Stud. i Ups. 1677. Stod i mycken gunst hos Baron Gyllenstierna, som 1681 kallade honom till sin Hofprest, hwarpå han wigdes 18 Mars. Antogs följ. år af församlingen till Commin. åt företrädaren, i hopp att den unge och raske mannen skulle upphjelpa det swaga huset. Fick ock intaga den gård och hemmansdel som Säteri-egaren löst af Drottning Christina, till boställe för den tjensteman de behagade tillsätta. Han uträttade hwad han förmådde och blef enhälligt begärd att succedera swärfadren 1685, då han åtog sig att utan Capellan förrätta all presterlig tjenst. Respondens i prestmötet 1687. Men snart swigtade han, fick ett drygt hushåll, blef trött och sjuklig och måste omsider begära en på stället fästad medhjelpare, som till slut skötte hela tjensten. Efter längre swaghet och lidande död midsommartiden 1718, och straxt derefter nedbrann prestgården, då flera kyrkans handlingar förlorades och närmare underrättelse om hans sista derföre saknas.

Gift 28 Aug. 1681 med Anna Tolftonia, med hwilken han hade 13 barn, död 6 Maj 1711, wid 50 år gammal. 2. 1711 med en enka Elisab. Törnbom, som åter blef g. m. en Kronofogde. Barn: Gustaf, Landtbrukare, sedan Stadsbetjent i Enköping; Pehr och Johan nämnas 1705; Anna, g. m. Inspekt. på Ängsö E. Lundbom. Hon lät förföra sig af Baron Joh. Sparre, blef i Cons. skiljd wid sin man och lefde med Sparren i Stockholm; Ingeborg Maria, g. m. Commin. P. Engzelius först här, sedan i Åhl; Hedwig Christina, g. m. Krono-Länsman L. Morström i Åhl.

10. Petrus Arborelius. Född i Arboga 1 April 1677. Hans fader, Borgaren Jon Pehrsson war broder till Commin. och des. Pastor i Romfartuna Ol. Arborelius, ifrån hwilken sistnämde alla nu warande med detta namn härstamma. Modr. Sigrid Jonsdotter. Stud. 1701. Stadgad man då han blef Pwgd 20 Dec.1712 och blef passande Adj. hos den stolte Prosten Dahlborg i Stora Tuna. Hade i St. Tuna så stort anseende, att då den stolte Prosten Dalborg i socknestämma beklagade sig, att han måste resa till riksdagen och lemna församlingens wård, försäkrade bönderne, att då herr Pehr blef hemma, skulle allt gå lika wäl i sin ordning. War en utmärkt predikant i den stora kyrkan, och då Commin. Kohlbeckius på stället war en stor ryttare, uppkom det talet: "När Herr Olof rider och Herr Pehr predikar, då går det med fas." Blott 7 års prest blef han befordrad till Kyrkoh. här 1719, och den kraftfulle mannen swarade emot församlingens behof och förhoppning. Länge omtalades han såsom en utmärkt Pastor i lära och lefwerne, i disciplin och wälgörande, äfwen såsom föresyn i åkerbruk. Ett stort kärr gjorde han frugtbärande, men det lades i lägerwall efter honom. Så gick det ännu en gång långt efter hans tid. På herrgårdarne en wälkommen gäst, och wanligen ställdes en bout. Portugis för hans couvert. Bidrog till fattigskolans stiftelse af en Fröken Kraus. Stod i mycken gunst hos Biskop Kallsenius, som i sin likpred. efter honom yttrade det omdöme, med sidohugg på hans grann-Pastor: "Han war ingen fuchsswansare, som strök folk om munnen med räfrompor." I prestmötet 1714 war han Orator, 1719 Opponens och predikade 1721. Död 22 Nov. 1742.

Gift i Maj 1719 med Sara Lundius, Kyrkoh. Lundii i Barkarö dotter, förut g. m. sin faders efterträdare Troilius och Tulenius. Fick med henne tre styfsöner, men förlorade till bitter sorg på ett år twå af dem, som gåfwo bästa hopp. Enkan dog 28 Aug. 1762, 88 år gammal.

11. Pehr Waller. Född 12 Dec. 1696 i Attersta, Sewalla socken, hwarest fadren med lika namn war Ryttare för i början eget rusthåll. Modr. Lisa Hansdotter. Om stamfadren ses wid Biskop Waller. Stud. 1723, och war redan då Notarius Gymn. och Consist. Amanuens. Pwgd 29 Mars 1728. Apologist i Westerås skola 1730, emedan han hade lärt sig åtskilliga "behändiga grep" i räknekonsten. Collega i andra classen 1732. Gjorde 1733 tillika tjensten efter en Pastor i Kolbeck och war 8 år predikant wid Sätra helsobrunn under ferierna. Kyrkoh. i Kärrbo 1743. Tilltr. 1744. Trägen Docens, nitfull Pastor. De sista 10 åren plågad af gikt, en följd af förkylningar under socknegången i Stora Tuna, då han måste ostiatim upptaga sin lilla lön. Predikade dock sittande i predikstolen. Afled 17 Dec. 1755.

Gift 22 Dec. 1731 med Anna Swedelius, syster till Domprosten Doct. Swedelius, f. 22 April 1704, död i Örebro 6 Febr. 1790. Af barnen lefde endast Eric, som blef stiftets Biskop.

12. Eric Nohrström. Född i Fahlun 10 Juni 1708. Fadren, af lika namn, Länsmansson ifrån Noret i Mora socken, war Kronofogde i ÖsterDalarne. Modr. Christina Troilius. Stud. i Upsala 1721. Pwgd 1 Oct. 1731. Commin. i W. Wåla 1740, i Odenswi 1747. Kyrkoh. här 21 Aug. 1757. Respondens i prestmötet 1773. Swag prest, äfwenså hushållare. Med god helsa, tog han allting lätt, ehuru i fattigdom. Hade med tilltagsenhet och öfning lärt sig något af fältskärskonsten, så att han skar och plåstrade oförskräckt, och det lyckades. Död sakta och owäntadt såsom ett utblåst ljus 30 Nov. 1789.

Gift 1730 med Anna Saxell, Hammarsmedsdotter i Norrberke, f. 1706, död 26 Juni 1759. Af 10 barn: Eric, Frälseinspektor; Fredric, Bruksinspektor i Finland; Anders, Bokhållare ibid.; Didric, Snickare; Christina, g. m. Skräddarmäst. Hagberg i Stockholm; Anna Margareta, g. m. Fältwäbeln M. Schulman; Ulrica, g. m. Målarne C. Herweghr och L. Möllerström i Stockh.; Catharina, g. m. Tullnären Ek i Hedemora. 2. 1759 med Maria Soph. Bouttler, dotter af Regim.Fältsk. J. H. Bouttler och H. O. Blom, f. 1731, död 17 Febr. 1771. Af 4 barn: Carl Henric, Commin. i Berg. 3. 1772 med Clara Marg. Dahlin, Capellansdotter i Garpenberg, f. 1736, död 2 Mars 1804. Af 4 barn: Erica, g. m. Skräddaremästaren M. Ramelius i Westerås.

13. Johan Fahlcrantz. 1790. Tilltr. 1792. Tillika Kyrkoherde i Kungsåra såsom Moderförsamling 1802, hwarest de följande ock äro uppförde.

2. Comministrar

Petrus JohannisAndreas MartiniJacobus MagniOlaus TolftonisElias Johannis TisteMagnus Haquini TudeniusJohannes Olai RisholiusPetrus Joh. EngzeliusThomas G. BetulinusLars PetreliusHans TromanNils KartelinBengt GustrinOlof SchultzbergJohan Mart. MuncktellJohan Fr. MuncktellMartin MalmgrenLars Petter Sundberg.

1. Petrus Johannis. 1630. Se Commin. i Thortuna.

2. Andreas Martini. 1633. Se Past. i Orsa.

3. Jacobus Magni. 1636. Se Past. i Rytterne.

4. Olaus Tolftonis. 1645. Se Pastores loci.

5. Elias Johannis Tiste. Född omkring 1620 i Nora. Son af Pastor härstädes J. Tiste. Stud. i Ups. 1643. Pwgd 1651 och Commin. i Malma. Kom snart hit, sin fader till hjelp. Begärdes förgäfwes till Pastor här 1663. Recommenderades af Baron Gyllenstierna hos Biskopen 1671 utan påföljd. Bodde i ett torp på prestgårdens egor, som ännu kallas Tistebo. Död 1672.

Gift 1651 med Maria Larsdotter, hwars fader war fogde på Aggarön. Lefde ännu 1706, 85 år gammal. Barn nämnas icke.

6. Magnus Haquini Tudenius. Född i Arboga af Borgarefolk. Stud. blott i Westerås och war Cursor Consistorii då han blef Pwgd 29 Febr. 1673. Gjorde sin "först-mässa" i Badelund och fick i håfwen 8 daler 29½ öre, som den tiden ansågs för hederlig hjelp. Förblef i samma tjenst till 1676 och då Commin. här. Död 1681.

Gift 1672 med Brita Johansdotter i Westerås.

7. Johannes Olai Risholius. 1682. Se Past. härstädes.

8. Petrus Joh. Engzelius. 1705. Se Commin. i Åhl.

9. Thomas G. Betulinus. En finne, som flygtat undan Ryssarnas härjning och kommit i detta stift att söka säkerhet och uppehälle. War sedan 1707 Capellan i Alavo. Antogs interimswis till Commin. här 1716. God prest, som under Pastor Risholii sjukdom gjorde hela tjensten. Söktes ock till Kyrkoh. efter honom, men Cons. hade nog af att hjelpa stiftets barn. Efter slutad fred 1722 utnämd Pastor i Lappo församling begaf han sig hem till Finland 1723. Död 1732.

Gift med Juliana Frisius, som följde mannen hit och tillbaka. Omgift med Kyrkoherden i Lappo Andreas Indrelius.

10. Lars Petrelius. 1723. Se Commin. i Folkärna.

11. Hans Troman. Född wid Stora Kopparberget 1716. Fadr. Grufwearbetare med lika namn. Modren dog i Fahlun 1779, 100 år gammal. Stud. 1738. Pwgd 10 Sept. 1743 i Strengnäs af Biskopen Doct. Lundius, som "ej wille lägga händer på honom och kamraten, utan att han ock sjelf examinerat dem." Kallades till Commin. af sysslans Patroner 1749. War icke utan natursgåfwor, men sordid i lefnaden. Död 27 Aug. 1757.

Gift 1749 med Christina Wahlström [står Hwalström], Kyrkoherde-dotter i Fleckebo, omgift med slutligen Pastor i Malma A. Westborg.

12. Nils Kartelin. Född i Wenjan 18 Aug. 1724. Hans fader, Kyrkoh. derstädes, skref Cartelin. Stud. 1743. Pwgd 21 Febr. 1751, kallad af Baron Aug. Lejonsköld på Stensjö. Misstänkt att wara Pietist, blef han af Cons. starkt efterforskad, men erhöll de bästa betyg ifrån wälkända Pastorer. Commin. här 1758, sedan han ock tjent en annan församling. Serdeles älskad, äfwen till umgänge af Baron Gyllenstierna på Frösåker. Död i Aug. 1761.

Gift 10 Dec. 1745 med Anna Mattsdotter, f. i Garpenberg af ringa föräldrar, utan seder och skick. En olycklig förbindelse, som orsakade honom bitter ånger öfwer sin ungdoms förwillelse. Hon dog 1764, 47 år gammal. Deras son dog ock tidigt, en oduglig yngling.

13. Mag. Bengt Gustrin. 1762. Se Commin. i Husby.

14. Olof Schultzberg. 1776. Se Commin. i Norrberke.

15. Johan Mart. Muncktell. 1784. Se Past. loci.

16. Johan Fr. Muncktell. 1795. Efter församlingarnas förening 1802 allena i socknen boende med dess gamla pastorsboställe och drygare tjensteförbindelser. Se Past. i Ihrsta.

17. Martin Malmgren. Efter förslag i Cons. och hela församlingens wal 1816. Se Past. loci.

18. Lars Petter Sundberg. Född wid Larsbo bruk i Söderberke 23 Juni 1788. Fadr. Lars Sundberg, Trägårdsmästare, blef sedan Inspektor på Kägleholm. Stud. 1811. Pwgd 24 Juni 1812. Commin. i Säterbo 1818, i Arboga Landsförsamling 11 Juni 1827, här 27 Dec. 1831. Tillträdde 1832.

Gift 5 Maj 1819 med Brita Maria Bergström, f. 17 Febr. 1793 i Öby socken i Nerike af Arrendatorn N. Bergström och Cath. Lindström. Barn: Paulina Ottiliana, f. 7 Maj 1820.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 6 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt