Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Barkarö

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

HaquinusLaurentiusLaurentius PetriLaurentiusBotolphusSwenoAndreas SimonisAndreas OlaviLaurentius LaurentiiLaurentius EriciNicolaus Magni ByringiusMartinus Petri LundiusJohannes TroiliusEricus TuleniusGeorg SwederusJohan SwederusJacob CroomEric LindborgJacob Wahlquist.

1. Haquinus eller "Hedherlig man Her Håkon prester, som nu i Barkarnom Kyrkoherra är", fick år 1415 ett "Lottfall" till prestbordet af Wäpnaren Matts Odgistlason. Nämnes i ett annat bref 1416 Haquinus Petri.

2. Laurentius "Kirkioherre" bewittnade 1474 Måns Ericssons morgongåfwa till sin hustru Anna Mattisadotter på en gård "Grælinghe i Irijsta Soken."

3. Laurentius Petri. Blott antecknad såsom död 1502.

4. Laurentius. En annan af lika namn, serskildt uppförd och föregifwen endast ett par år hafwa förestått församlingen inpå 1505.

5. Botolphus. Icke eller widare nämnd i äldsta anteckningen, än att han blifwit död 1512.

6. Sweno har såsom Pastor i Barkarne bewittnat och underskrifwit skattskrifningslängden för 1556.

7. Andreas Simonis war Kyrkoherde här då han i Jan. 1569 bewistade Riksdagen i Stockholm. Underskref 1571 bewillningen till Elfsborgs lösen, 1574 i Stockholm några artiklar till kyrko-ordning och disciplin i stiftet, och slutligen den nya Liturgien 1577. En liten i kyrkan uppsatt tafla har wisat, att han blifwit död 25 Nov. 1586. Han har skrifwit en bok kallad: Hortulus Animæ eller Själennes örtagård, troligen öfwersättning. Stockh. 1587.

8. Andreas Olavi, någonstädes träffad med tillägget Nericius, har hitkommit 1587, undertecknat det bekanta Upsala mötes beslut 1593, och säkert dött eller hädanflyttat 1595. Ingen Pastorsseries har för denna tid warit så corrumperad i någon församling, som här.

9. Laurentius Laurentii war enligt tydliga Cons. protokoll hitkommen 1595. Säges warit född i eller hitflyttad ifrån Dalarne. Omtalas ock i handlingarna 1597 och följ. år. Osäkert blifwer dock, om han är den af samma namn, till hwilken en systerson Andreas Johannis 1611 dedicerade sin disputation.

10. Laurentius Erici, skrifwes både Dalekarlus och Chalcander, som nog utwisar hans födelseort. Wid Upsala academie blef han deponerad 1599, och finnes i dess matrikel inskrifwen. War Collega i Westerås skola då han prestwigdes af Biskop Bellinus 4 Juni 1600. Anledning är att han åter sedan uppehållit sig i Upsala, men okändt hwilken tjenst han widare innehaft, till dess han 1616 med säkerhet träffas såsom Kyrkoherde härstädes. Derwid förblef han sedan. Predikade in Synodo 1626, och war temligen ansedd af sina förmän. War beryktad för sin rikedom, och honom tillskrifwes ordspråket: "Rår som bjuder." Död i Juli 1645. Begrofs med Likpredikan 5 Sönd. efter Påsk.

Gift med Anna Olofsdotter, som dog i hög ålder 13 Mars 1657. En gammal anteckning säger, att wid arfskiftet fick enkan 2 silfwerkannor på sin lott och 9 döttrar hwardera en kanna. Blott de följande äro kända. Rebecka, g. m. Frälsefogden Joh. Norrman, fader till den lärde Professor Norrman i Upsala; Elisabeth, g. m. Lectorn Mag. M. Alzbeckius i Westerås och Susanna, som tros blifwit hustru till Borgmästaren Johan Andersson. Barnen kallade sig Bark, och då är temligen tydligt, att en son war Lars Larsson Bark, Capiten, som bodde i Ihrsta, och war så osams med sin hustru att de flera gånger måste inför DomCapitlet. Ehuru icke annan utwäg syntes, tyckte Biskop Laurelius det wara för swårt, att "åtskilja så ungt och wackert folk."

11. Nicolaus Magni Byringius. Född 1600. War ifrån Westergöthland kommen att studera i Westerås, stadnade qwar och blef prest 1625. Sattes straxt till Krigsprest och tjente i fält till 1634. Derpå Commin. i Säby men Riks.Canzleren Oxenstierna tog honom på någon tid till sin Hofprest på Tidön, och så till Commin. i Rytterne 1641. Kyrkoherde i Barkarö blef han 1646, som det heter "per cuniculos", det will säga emot Biskopens wilja och församlingens begäran att få fritt wal, kom han genom Grefwens myndighet till sysslan. Död 1666.

Gift, men hustruns namn icke uppgifwit. Hon efterlefde länge med flera barn, som ock togo namnet Bark: Achatius eller Åke; Axel, kallad efter Canzleren, som blef hans store gynnare, war Hofprest hos RiksR. Grefwe G. Lillie; Margreta, g. m. Commin. Sam. Lexander i Kohlbeck; Magnus, död Studerande; Sara, okänd.

12. Martinus Petri Lundius. Född 1623 af hederligt bondfolk i Lundby socken. Hade dock ej råd att besöka academien, men sattes till infimus Collega i Westerås skola 1651. Tjente upp sig och fick det förtroende, att tillika wara Dom-Capitlets Bokförare eller bestrida försäljningen af de böcker, som Capitlet upplade på eget tryck och förlag. Pwgd 2 Juli 1653 och fortfor i samma tjenst ännu 10 år. Kallades allmänt "Herr Mårten i Boklådan." Commin. i Ryttterne 1663. Emedan Regimentspresten Zedsbeckius "excuserade sig" blef Lundius Pastor här 1669, efter sysslans ledighet en lång tid. War en hederlig och aktad man och skötte allt wä1, ehuru enögd. Död 30 Juli 1693.

Gift 1. 1663 med Magdalena, Herr Jons, Capellanens i Lundby, dotter, och hade med henne: Brita, g. m. Joh. Petræus, Pastor i Skinskatteberg; Ursila, g. m. Jon. Holstenius, Pastor i Odenswi; Sara, g. m. Joh. Sebenius, slutligen Pastor i Thorsång [kallas Anna där. /SZ]. 2. 1672 med Brita Björk, dotter af Kyrkoh. Er. Björk i Rytterne. Barn: Pehr, slutligen Prost i Ljusnarsberg; Sara, som ses nedanföre.

13. Johannes Troilius. Föddes 1663 i Leksand. Wid 3 års ålder mistade han sin fader Kyrkoh. Mag. Sam. Troilius och ännu ung sin styffader Lector Thermænius i Westerås, men saknade icke understöd att ifrån 1679 wistas i Upsala. War slägten lik och blef en skicklig och omtyckt prest. Kallad af Prosten Gangius i Stora Tuna, med hwilken han war beslägtad, blef han pwgd 12 Dec. 1690. Då Herr Cronstedt på Fullerö och unge Grefwe Oxenstiernas på Tidö Curatorer ändtligen wille hafwa det älskade sterbhuset conserveradt, föll walet på Troilius, och endast efter 2½ års tjenst biföllo Biskop och Consistorium hans befordran. Han tillträdde 1694, predikade i prestmötet 1696 och war Respondens 1699. Med swag helsa och utan Comminister fann han snart tjensten tung. Såsom ung Pastor hade han swårt att få Adjunct, måste under sjukdom söka hjelp i Contractet, och ömt sinnad för tjensten beklagade han bittert i Consistorium sitt tillstånd och fruktan för mässfall. I sista sjukdomen förutsade han precist sin dödsdag en månad derefter. Troligen war det hans starka och oryggliga föreställning deraf, som mest bidrog att aningen inträffade 1 Maj 1704.

Gift 21 Juni 1694 med Sara Lundius, som återkommer nedanföre. De hade twå söner, Samuel och Johan, båda wälartade, utmärkt qwicka och läsgiriga ynglingar, men bortrycktes hastigt under ifrigaste studering. Johan dog i Upsala 9 Jan. 1722, färdig att disputera: de serie et fatis Ynglingorum. Hade gjort en wacker samling af stiftets fornhäfder, som gagnat till detta Herdaminne. Samuel dog Febr. s. år i Kerrbo; begge till stor sorg för deras andre styffader.

14. Ericus Tulenius. Född omkring 1672 i Kila socken och Tullsta af Bondfolk, hwarifrån äfwen Theol. Lectorn Tulenius härstammade, men icke af samma slägt. Stud. i Upsala 1693. Pwgd 8 Febr. 1698. Snart antagen af Biskop Carlson till vice Pastor i Dingtuna. Genom Tidö och Fullerö egares wälwilliga bemödande för enka och barn, kom han lätt i åtanka till detta pastorat och erhöll fullmakt 2 Maj 1706, sedan twenne nådår framgått. Hade lång tid icke biträde i tjensten, blef äfwen snart sjuklig och de sednare åren så, att han föga kunde uträtta. Afled 11 Maj 1716.

Gift 1706 med Sara Lundius, företrädarens enka, som ingick i tredje giftet med Kyrkoh. P. Arborelius i Kerrbo. Med Tulenius hade hon sonen Andreas, som blef Apologist i Westerås skola.

15. Georg Swederus. Född 29 Jan. 1665 i Swedwi och Tuna by. Fadr. Jan Mattsson hade ock en son som blef qwar på hemmanet, hwars son Johan Swederus, Handlande i Westerås, fortplantade en annan gren af slägten. Modr. Kerstin Andersdotter dog 92 år gammal. Stud. i Upsala 1690. Pwgd 7 Maj 1695. Efter någon tid v. Pastor i Dingtuna. Commin. i Lundby 1701, då han fick hela wården öfwer församlingen. Kyrkoh. här 1717 och tilltr. 1718. Höll marknadspredikan i prestmötet 1728. Gick trött utur tiden 13 Jan. 1737.

Gift 1. 1701 med Brita Montin, Häradshöfdingen i Dalarne Magnus Pehrssons dotter, död 1709. Af 4 barn blef Johan fadrens successor; Magnus, Pastor i Skultuna; Maria, g. m. Commissarien Eric Billberg. 2. 1711 med Anna Dorothea Munktell, dotter af Kyrkoherden i Säther Mag. Mårt. Munktelius. Hon dog 16 Juni 1739, 57 år gammal. Barn: Georg, Salpetersjuderi-Inspektor; Anna Christina, g. m. Handlanden D. Zelling i Stockholm; Catharina och Elisabeth, ogifte.

16. Johan Swederus. Den föregåendes son, född i Lundby 10 April 1705. Stud. i Upsala 1727. Respond. 1736 för en disputation, men för fadrens swaghet måste han afbryta studierna, och prestwigdes 3 Juli s. år för att uppehålla tjensten. Hade den lyckan att 1738 blifwa kallad till pastoratet, och Biskop med Consist. gynnade honom med fullmakt s. år, i afseende på fadrens meriter och husets behof. Tillträdde ock s. år, då han lemnade i Consist. en förbindelseskrift till wisst underhåll för moder och systrar. Introd. af Domprosten Tillæus 15 Oct. Respondens wid prestmötet 1744. War för all sin tid nöjd med denna tidiga befordran till lägenhet, som dock i längden blef för honom knapp. Owanligt, att han 51 år war Pastor i en församling. De sista åren mycket skröplig. Död 12 Oct. 1789.

Gift 26 Aug. 1740 med Ebba Maria Schwan, dotter af Handlanden i Norrköping Lars Schwan och Ebba Östman, f. 17 Maj 1713, död i Swedwi 3 Juli 1797. Af 10 barn lefde: Georg, Commin. i Ramnäs och Sura; Johan Magnus, Rusthållsegare; Lars Eric, Secreterare och Landtbrukare; Brita Maria, g. m. Pastor i Tillberga L. Wretling.

17. Mag. Jacob Croom. Född i Arboga 28 Mars 1731. Fadr. Hans Croom war Rådman och Ålderman wid dåwarande Harneskmakare-embetet. Stud. i Upsala 1751. Magister 23 Juni 1758. Pwgd 4 Febr. 1760, då på en gång 8 Magistrar togo ordination. Strax v. Pastor i Dingtuna. Rector Scholæ i Lindesberg 1766. Bestridde alla prestsysslor i Wedewågs Bruksförsamling ifrån s. år till och med 1775. Förestod ock ett nådår efter Commin. i Lindesberg, och fick fullmakt på samma tjenst 1781. Vice pastor efter tillträdet 1782. Kyrkoh. här i Maj 1790. Hado lyckliga gåfwor och umgängessätt, men beswärades af melancholie, som tilltog, och med lungsot snart slutade hans lif 6 Mars 1794.

Gift 1764 med Christina Hammar, hwars fader egde Betsbohammar, ett litet jernbruk i Sewalla, f. 1739, död 20 Jan. 1803. Af 12 barn efterlefde: Jacob Christian, Bruksbokhållare; Lars, äfwenså; Johan Eric, Commin. i Söderberke; Johanna Charlotta, g. m. BruksInspektoren D. Danielsson; Georg, KrigsCommissarie, död wid 1805; Susanna Christina, dog ogift; Margreta Catharina, g. m. Commin. i Dingtuna A. F. Nordberg.

18. Eric Lindborg. Född i Lindes stad 28 April 1750. Fadr. And. Lindborg war Rådman. Stud. i Upsala 1774. Pwgd 7 Febr. 1778. Vicarius i Apologistclassen af Westerås skola 1780. Utnämnd Ordinarius 8 Aug. 1787, och efter afgjorde beswär Confirm. 6 Febr. 1788. Förwaltade ock en tid Sysslomanstjensten i Hospitalet. Past.ex. 1794, och s. år Respondens på prestmötet, det han åtog sig få dagar förut. Kyrkoh. här 19 Oct. 1794. Tillträdde 1796. Prost 19 Dec. 1810. Kraftfull till själ och kropp. Synnerligen redig att lära, både i skolan och kyrkan. Hade troligen uppnått ännu mera owanlig ålder, om han ej blottställt sig för en stark förkylning, hwarefter han dog 12 Juni 1831.

Gift 1. 1796 med Margareta Tulenius, en Jordbrukares dotter i Kila af samma slägt med Pastor N:o 14, f. 1774, död 14 Febr. 1807. 2. 26 Nov. 1807 med Marg. Christina Sjöberg, f. 24 Juli 1774, dotter af Commin. A. Sjöberg i Gagnef. Barn i förra giftet: Margareta Catharina, f. 30 Oct. 1797; Andreetta Christina, f. 24 Juni 1803, Lärarinna i Westerås Flickskola; Carl Swerker, f. 26 Juni 1805, f. d. Militair. I sednare giftet: Charlotta Maria, g. m. Garnizonspredikanten på Carlsborg J. Dahlstein; Elisabeth Sophia, g. m. ConRector Scholæ i Westerås Mag. L. Westerlund.

19. Jacob Wahlquist. Född wid Nyhammars bruk i Heds socken 8 Oct. 1786. Fadr. Hammarsmedsmästare med lika namn, trodde sig härstamma af gammal Wallonsk slägt. Modr. Maria Andersdotter. Idkade sin faders handtwerk till 1809, då han fick lust att studera, och tog först underwisning af församlingens prester. Stud. i Upsala 1813. Pwgd 7 Apri1 1816. Adj. och v. Pastor i Dingtuna 1824. Commin. i Barkarö 18 Oct. 1830. Vice Pastor 1831. Uppehöll ock en tid tjensten efter afl. Pastor. Past.ex. 28 Sept. s. å. Erhöll alla afgifna vota till Kyrkoherdesysslan och erhöll fullmakt 13 Febr. 1832. Tillträdde 1834.

Gift 4 Febr. 1831 med Lovisa Maria Wijkman, Biskopen Doctor Wijkmans dotter och enka efter Prosten i Hed Mag. J. S. Gestrich.

2. Comministrar

Olof Hambræus Bengt WadströmAndreas MeleniusAdolf Fredric NordbergHans SandsteniusJohan Harald KihlmanCarl HelléJohan EngwallJacob WahlquistCarl Petter SjöbergLars Daniel Girelius.

1. Olof Hambræus. Född 10 April 1682. Stud. 1703. Pwgd 15 Juni 1708. Mycket swag prest och utmärkt enfaldig. Hade dock för allmogen så behagliga gåfwor, att Wenjans församling icke wille släppa honom, och då han wille flytta, gaf honom ett det aldrahjertligaste testimonium. Blef 1720 förste ordin. Commin. i Barkarö, som war underligt i en församling med betydande ståndspersoner. Ännu underligare, att förnäma ynglingar icke hade bättre wett, än att drifwa narrspel med den lättrogne mannen, så att deras upptåg länge utgjorde en historia på orten. Han tröttnade ock så att han afsade sig tjensten 2 Oct. 1749, och blef följ. år i Aug. intagen i Westerås hospital till fribröd. Derstädes död 19 Jan. 1754.

War gift sedan 1709 med Sara Hisingh, Pastorsdotter i Hed, f. 1689, också död i Hospitalet 17 Dec. 1761. Barn: Gustaf, Hemmansbrukare i Barkarö; Pehr, Timmerman i Stockholm; Jacob, död 20 år gammal; Maja Stina, död 1800 i Barkarö fattighus.

2. Bengt Wadström. Ifrån Wad-Åby i Thortuna. Född i Sept. 1720 af Rusthållaren Anders Bengtsson och Lisa Isacsdotter. Stud. i Upsala 1744. Pwgd 21 Juli 1747. Hitsändes att förestå Hambræi vices 1749 och fick följande år fullmakt på tjensten. Död 12 Dec. 1764.

Gift 28 Aug. 1748 med Margareta Floræus, enka efter Comminn. Ekström och Erdtman i Säterbo. Utfattig flyttade hon med dottren Margareta Elisabeth till Stockholm och blef intagen på Drottninghuset, der hon dog 1787, 76 år gammal, utan att någonsin få weta om ett efter modren henne tillfallet stort testamente ifrån England. Då sedan hennes barn efterforskades, kunde icke något upptäckas, och penningarna utföllo för en aflägsen slägt. Se Commin. i Arboga. Se arv.

3. Andreas Melenius. En Handlandes son ifrån Köping. Född derstädes 16 Nov. 1730. Stud. i Upsala 1754. Antogs 1757 till Skollärare wid Skultuna Messingsbruk. Pwgd 29 Maj 1763. Commin. här 1765 och hitflyttade strax, troligen efter öfwerenskommelse. V. Pastor 1786 för den länge skröplige Kyrkoh. Swederus. War icke utan duglighet och wärde. Död 5 Juni 1789.

Gift 1758 med Elisabeth Köhler, Skol-Läraren i Skultuna J. Rundgrens enka, f. 1725, död 10 Dec. 1803. Af flere barn : Carl Gustaf, Frälsefogde; Christina Elisabeth, g. m. Commin. i Munktorp Jac. Ekström.

4. Adolf Fredric Nordberg. 1789. Se Commin. i Fernebo.

5. Hans Sandstenius. Född i Ramnäs och byen Sand 26 Dec. 1751 af bondfolk Pehr Olsson och Anna Hansdotter. Med knappa medel och tröga framsteg Stud. i Upsala 1776. Pwgd 24 Jan. 1783. Adj. och v. Pastor i Folkerna och Garpenberg. Commin. här efter enhällig kallelse 7 April 1800. Past.ex. 9 Juni s. å. Af gladt lynne och lätt lefnad. Död 22 April 1804.

Gift 14 April 1798 med Christina Margareta Fellenius, som blef conserverad. Enda barnet som lefde: Per Gustaf, Commin. i Säther.

6. Johan Harald Kihlman. 1804. Se Commin. i Folkerna.

7. Carl Hellé. Född i Bergs socken och Hallsta 26 Oct. 1786 af jordegaren Pehr Jonsson och Cath. Jonsdotter. Stud. i Upsala 1810. Pwgd 22 Dec. 1811. War länge Vicarius för den af sjukdom oförmögne Commin. Nohrborg i Ihrsta. V. Pastor 1819. Commin. här 3 Sept. 1821. Hade profwat till Sacellaniet i Ihrsta, då han nog hastigt afgick med döden 22 Sept. 1825.

Gift 3 Juni 1817 med Catharina Thorgren, som blef efterträdarens maka. Barn: Carl Eric, död snart; Charlotta Wilhelmina, f. 12 Juni 1820.

8. Johan Engwall. 1825. Se Commin. i Fleckebo.

9. Jacob Wahlquist. 1831. Se Past. in loco.

10. Carl Petter Sjöberg. Född i Westerås 20 Aug. 1797. Fadr. uppgifwen för Kammartjenare. Modr. Anna Sjöberg. Stud. i Upsala 1818. Pwgd 3 Juli 1823. Sedan Konungen nekat till församlingens begäran att få förwandla Capellanssysslan till en Skol-lärare-beställning, blef han genom enhälligt wal Commin. här 15 April 1833, men blef död i Stora Tuna 8 Aug. s. å.

11. Lars Daniel Girelius. Född 29 Juli 1796 i Avesta. Fadr. slutligen Prost i Garpenberg. Stud. 1813. Pwgd 19 Maj 1821. Commin. här 17 Mars 1834 sedan han fått alla afgifna vota. Tillträdde s. år.

Gift Oct. 1834 med Sara Gustawa Westman, f. 15 Oct. 1798, dotter af Bruksegaren Gil. Westman i Norrberke. Barn: Daniel Gustaf, f. 10 Dec. 1835; Carl Abraham, f. 2 Nov. 1837; Elisabeth Gustawa Lowisa, f. 2 Oct. 1842.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 22 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt