Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Lundby

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar

1. Kyrkoherdar

Benedictus Gudmundi Nicolaus.

1. Benedictus Gudmundi, "Præbendatus i Westårs och Själarocktare i Lundby" 1381.

2. Nicolaus i Lundby, äfwen tillika Præbendatus i Westerås 1477.

I denna församling har icke widare någon Curatus eller Pastor af handlingarna blifwit igenfunnen, och synes den åtminstone kort efter reformationen blifwit præbende åt stiftets Biskopar, såsom den ock sedan alltjemt warit.

2. Comministrar

Ericus SwenonisPaulus AndreæJoannes JohannisEricus HenriciGudmundus PetriTorstanus HermanniLaurentius OlaiJohannes PetriOlaus Petri IhræusSweno EndoriCarolus JohannisOlaus MatthiæJonas Joannis ArosiensisMatthias Laur. BergiusAron Olai HelsingiusJohannes Nicolai PrateniusOlaus Johannis GillbergGeorgius Joh. SwederusOlaus Matthiæ LundforsLars WretlingEric ThurinAnders FahlcrantzLars EnemarkGustaf Peter MobergAnders Nerelius.

1. Ericus Swenonis, Sacellanus Episcopi 1582. War ock en kort tid tjenstgörande i Westerås; men nödgades öfwergifw a orten. Se Past. i Hedemora.

2. Paulus Andreæ war här wid 1590. Tillslut Kyrkoherde i Kärrbo.

3. Joannes Johannis. Såsom Sacell. Episcopi underskrifwit Upsala mötes beslut 1593. Densamme, som med namn af Mäster Jöns Uhræus slutl. blef Pastor i Ihrsta.

4. Ericus Henrici. Capellan härstädes 1595 och antecknas hafwa tillträdt 12 Dec. Död eller flyttad efter få år.

5. Gudmundus Petri. 1599. Till slut Kyrkoherde i Orsa.

6. Torstanus Hermanni. Ordinerad af Biskop Bellinus till Diaconus 1600. Fick sedan plenos ordines och blef Capellan här. Död i pesten 1603.

7. Laurentius Olai. Sacell. Episcopi 4 år. Kom härifrån till Sacellaniet i Lindesberg.

8. Johannes Petri. 1607. Se Past. i Medåker.

9. Olaus Petri Ihræus. Pwgd1606. Commin. här 1608. Afgick efter få år och kallas exspectant. Lefde ännu 1622 och war Concionator militum.

10. Sweno Endori. 1610. Se Past. i Nås.

11. Carolus Johannis. 1611. Se Past. i Thorsång.

12. Olaus Matthiae. 1612. Se Past. i Kungsåra. Den förste som synes warit här på stadig fot.

13. Jonas Joannis Arosiensis. Pwgd 19 Juni 1626. Kom följande året hit. Död 1636.

Gift med Brita. Dottren Magdalena, g. m. Martin Lundius, Pastor i Barkarö, och stammoder för en hederlig slägt.

14. Matthias Laur. Bergius. 1637. Se Past. i Säby.

15. Aron Olai Helsingius. 1651. Se Past. i Skinskatteberg.

16. Johannes Nicolai Pratenius. 1663. Se Past. i Skerike.

17. Olaus Johannis Gillberg. 1684. Se Past. i Thortuna.

18. Georgius Joh. Swederus. 1702. Se Past. i Barkarö.

19. Olaus Matthiae Lundfors. Född 8 Sept. 1687 i Lundby och Hacksta. Fadr. Häradsdomare. Stud. 1710. Pwgd 20 Dec. 1712, då 19 prester wigdes på en gång. Commin. här 1718. Sökte flyttning till bättre lägenhet, men förgäfwes. Död 1 Sept. 1753.

Gift 1715 med Margareta Elfström, Kyrkoherde-dotter i Medåker, f. 1686, död 14 Mars 1761. Barn: Johan, Commin. i Tillberga. 7 barn dogo snart.

20. Lars Wretling. Commin. 1754. Se Past. i Tillberga.

20. [Miss i numreringen. /SZ] Eric Thurin. 1780. Se Past. i Himmeta.

21. Anders Fahlcrantz. 1787. Tilltr. och v. Pastor 1788. Se Past. i Swedwi.

22. Lars Enemark. Född 17 Dec. 1759 i då w. Enebacka Capellslag, nu Gustafs församling. Fadr. Sockneskräddare. Stud. 1786. Pwgd 10 Nov. 1787. Skolmästare i By 1791. Commin. här 20 Aug. 1804. Tilltr. 1805. v. Pastor s. å. Död 14 Juli 1809.

Gift 1791 med Anna Brita Pihlström, Frälsefogdedotter, född 1760. Barn: Brita Catharina, f. 1792; Nils Jacob, f. 1798.

23. Mag. Gustaf Peter Moberg. Född 4 Oct. 1771 i Westerås. Fadr. Kopparslagare-Ålderman P. Moberg. Modr. B. E. Weijel. Stud. 1792. Pwgd 4 Sept. 1799. Magister 1800. V. Pastor i Dingtuna 1807, i Lundby1808. Commin. 5 Febr. 1810. Tilltr. 1812. Hade undergått Past.examen 1802. War 14 gånger på förslag. Icke utan predikogåfwor. Död 4 Sept. 1828.

Gift 10 Maj 1808 med Catharina Maria Östman dotter af Fr. Insp. O. Östman i Ihrsta och A. M. Lindstedt, f. 25 Mars 1775, död 23 Oct. 1833. Barn. Fredrica Elisabeth Ulrica, f. 11 Nov. 1809.

24. Anders Nerelius. Född 30 Mars 1791 i Folkerna och Nickarfwet af Bergsmansfolk And. Andersson och Anna Ersdotter. Stud. 1817. Pwgd 7 Juli 1818. Adj. och Vicarius på flere ställen. Design. Commin. i Lundby 26 April 1829. V. Pastor derst. 1830. Tilltr. 1831. Undergick Past.examen 20 Dec. 1834.

Gift 20 Juli 1831 med Maria Margareta Godenius, dotter af Prosten Mag. S. Godenius i Gagnäf, f. 10 Juni 1787, död 8 Oct. 1831.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 10 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt