Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Lindesbergs Stads- och Landsförsamlingar

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Petrus BenedictusPetrusAndreas JohannisSalomon EriciDaniel JohannisOlaus Petri GislerusMagnus Magni NortmanPetrus Laurentii WintherusJonas Laurentii HagelbergDaniel Dan. LindbergiusNicolaus Ing. AspmanOlof AspmanJohan LindegrenDaniel CroonPehr SöderstenLorenz Carl SjöbergSamuel Christopher Rathsman.

1. Petrus eller "Herra Peder Jonisson, kijrkioprest i Lijndes Soken, som ock kallas Lijndsåås", anföres med Morten Bonneatz, Konungens Fogde derst., såsom wittne i ett säljebref på jord A:o 1462 vig. b. Jacobi Apostl.

2. Benedictus eller "Herr Bengt i Linde, friboren man" wittnar i sin broders, Johan Anderssons, bytesbref på jord till deras syster Mecktild, dat. Walsta die purif. 1498.

3. Petrus. Curatus in Lindzberg et Canonicus Aros. 1508.

4. Andreas Johannis. War Pastor här 1541. Underskref mantals- och skattskrifningslängden för socknen 1556. War 1569 riksdagsman. Äfwen har en med det namnet ännu 2 Mars 1584 satt sitt sigill på ett jordbytesbref till Johan Olsson i Grythem.

5. Salomon Erici. Nämnes Wessmannus och träffas först såsom Pastor i Romfartuna 1584. Kom till Badelunds pastorat 1588 och till denna församling 1591. Underskref Upsala mötes beslut 1593. War 1600 stiftets fullmägtig på Linköpings riksdag och underskref dödsdomen öfwer de olycklige Rådsherrarne. Predikade wid prestmötet 1602. Död 29 Maj 1609. Gifte sig med den föregåendes dotter, då han hitkom.

6. [Felnumrerad 5.] Daniel Johannis. Ifrån Glanshammar i Nerike, hwilken församl. den tiden hörde till Westerås stift. Fadr. Johannes Sewerini, Pastor et Præp., war ock Kyrkoherdeson på stället. Förste kände stamfadren war Kronofogden Paulus Joh. Norwegus. Hämtade sin mesta kunskap i Arboga då wäl ansedda skola. Pwgd 2 Juni 1598 i Westerås. Hade sin första tjenst i Dalarne, troligast i Rättwik. Under riksdagen 1609 af Biskop Bellinus befullm. hit 30 Juli, och ankom 1610. Concionator wid prestmötet 1623. Predikade ock 3 Sept. 1631, men allt för länge, så att han derföre blef publice admonerad." Mistade mycken jord af prestbordet och led stor eldskada, som satte honom i skuld. En hedersman. Död 18 Aug. 1645.

Gift med Anna, Kyrkoh. i Rättwik Andreæ Nicolai dotter, som dog 6 April 1649. Fick nådår till 1 Maj 1647, äfwen för det, att han i boskapssjuka hade "mistat alla sina födhor." Barn med namnet Lindberg woro: Daniel, se Pastores N:o 11; Johan, Borgmästare i Philipstad, sedan Häradhöfding; Anna, g. m. nedanstående N:o 10.

7. Olaus Petri Gislerus. Född wid Gislehammar i Nora socken i Juli 1604. Fadr. Pehr Mårtensson, Hammarsmed. Modr. Ingeborg Persdotter. Hade icke haft tillfälle besöka acad. Blef dock en skicklig prest 29 Nov. 1629. War derefter en kort tid Collega i Arboga skola, och antog den, för många då så motbjudande tjensten, att wara predikant för krigsfolket. Gick äfwen snart med arméen ut till Tyskland, der han hade sin dryga känning af fältlefnadens faror och swårigheter. Hemkommen 1634 blef han Commin. wid Stora Kopparbergs församling. Då Franska Ministern s. å. war på orten att bese grufwan, igenkände han Herr Olof, att han sett honom i Konungens läger. Sedan Lindes församl. förmått undanbedja sig en GeneralFältpredikant Wibyensis, som Drottningen med sin recommendation ditsändt och som gjorde sitt prof, blef Gisler 1646 föreslagen. Antogs gerna och tillträdde 1647. Älskare af gamla bref och berättelser hade han gjort en betydlig samling deraf, äfwen ifrån Kopparberget tagit med sig wigtiga documenter rörande grufwan m. m., hwaröfwer RiksRådet Fleming klagade, men allt blef skingradt efter hans död, som inföll 22 Nov. 1656.

Gift 1. 1634 med Susanna, Pastors i Swedwi Henrici Joh. dotter och enka efter Rectorn Ericus Olai i Westerås, f. 1609, död 1648. Barn: Pehr, ÖfwersteLieut., adlad von Gisler; Henric, Pastor i Munktorp; Elias, Cornett. Gift 2. 1650 med Brita Hjort, som sedan blef g. m. Styckjunkaren Joh. Proclos. Barn: Johan, Ryttmästare; Susanna, g. m. Borgaren Joh. Hansson i Linde; Brita.

8. Mag. Magnus Magni Nortman. Född 1620 troligen i Norberg. Fadr. då Comminister, blef förste Kyrkoherde i Säther. Deponerad wid Upsala acad. 1637. Återkom snart till Westerås och tog 1643 afsked ifrån gymnasium med en oratio memoriter recitata. Disputerade pro Ex. i Upsala s. å. Kallad i Nov. 1646 af Öfwersten Th. Gersfeldt, som ock föregaf sig hafwa utwerkat honom Regim.Pastors fullmagt wid Jemtlands och Norrlands krigsfolket, kunde han, under vacancen, ej prestwigas förrän följ. år, som skedde af Biskop Bjugg ifrån Wiborg, då warande i Stockholm. Tjenstgjorde derpå i Tyska kriget och war i Aug. 1649 i Wismar, der han "kommit i sådan olämpa" med Räntmästaren J. Renner, att han af GeneralFältsuperintendenten Mag. Enander på någon tid blef "priverad officio." Wid denna tid måtte han i Tyskland wunnit Magistergraden, ty derefter heter han alltid Mäster Måns. Efter hemkomsten uppförde han sig ock så illa, i synnerhet med olydnad, förakt och skamlösa ord emot Superintendenten Steuchius i Hernösand, att han in Consistorio Comitiali 31 Maj 1655 blef dömd, "att af Biskopen utkastas", om han icke, under wäntan på befordran i sitt stift, bättrade sig. Likwäl, då han följ. år inställde sig i Westerås Consist., uppwisade han betyg, att han i kriget uppfört sig wäl och fått Konungens recommendation; men att han warit Dess Hofpredikant, dertill är ingen anledning. Sedan han ett år warit tjenstlös, sändes han till Linde "att försöka sig, om de wille hafwa honom till Pastor." Med wackra embetsgåfwor blef han antagen, confirmerad och tillträdde 1648. Men just nu kom hans swåraste olyckstid. Inom 4 år war han för grofwa embetsfel och många brott 3 gånger ifrån embete och lägenhet afsagd, men lika många gånger, än genom församlingens förbön, än genom sin hederliga slägts intercession, återställd. Omsider dömdes 1662 "att, då ingen 6 marks karl tåldes i andra hederliga embeten", måste han för all tid removeras. Twungen att nu öfwergifwa Linde, der han gjorde förargelse, dref han omkring i landet, ständigt tillskrifwande Biskopen om upprättelse. Förslagen att inställa sig hos de förnäma, fick han 1670 Landshöfding Leonh. Ribbings kallelse, att såsom husprest följa honom till Gottland och der få ett pastorat. Det lyckades icke, och han träffas sedan i Stockholm, åter utan tillstånd att göra tjenst. Slutligen sedan den utnämde Biskopen Rudbeckius fordrat till sig ifrån Domcapitlet alla handlingar rörande den olycklige mannen, blef han på sjelfwa Riksdrotsets förord restituerad 1671 och sökte blifwa Pastor i Johannis församling, men förgäfwes. Då han följ. år slutat sin oroliga lefnad kunde Biskop och Consistorium i sanning säga, att de aldrig haft så mycken harm och beswär af någon annan prest.

Gift 1. 1647 med Anna, dotter af Kyrkoherden i Ö. Löfsta af Upsala stift L. Njurenius, som med en ampel skrifwelse bjöd "alla Capitulares i Westerås med hustrur och barn til deras Patriots brölop." Olycklig. Död 1664. Af barnen blef Magnus Officer och död i fält. Gift 2. 1666 med Elisabeth Andersdotter, Fogdeenka ifrån Enånger. Hon efterlefde i armod med styfsbarnen, sedan mannen bortsålt hennes hemman.

Skrifter: Oratio an litterarum Scientia ad rem militarem faciat. Arosiæ 1643. 4:o. Likpredikan öfwer Maria Brookman, g. m. Camereraren G. Pohleman. Westerås 1661. 4:o

9. Petrus Laurentii Wintherus. Född i Leksand 162., säkert af en bondslägt, som till sednare tid hållit Winter-namnet. Begynte läsa i St. Kopparbergs skola och blef Stud 1643. Utan att der publicæ wisa sina framsteg, gjorde dock hans kända flit, att han kom i åtanka hos Biskop och Consist., så att han, efter wanligt prof, 17Jan. 1655 blef GymnasiiAdjunct och ConsistoriiNotarie. Rector Scholæ i Westerås 1656 och Consistoriales i samma function 1657. Pwgd 20 Sept. s. å. Græcæ Linguæ Lector wid Gymnasium 1659 och ifrån Consistorium deputerad wid riksdagen 1660. Wid ledigheten här, då församlingen af den olyckliga utgången med Nortman war skygg och ändtligen wille hafwa sin godkända Capellan, råkade Biskop och Consist. i bryderi om wärdigare person med nödigt anseende. Ehuru Biskopen förut yrkat, att "Lectores borde tjena en god tid förrän de sökte promotion", blef dock Wintherus nu utsedd att föreslås, äfwen med twå andra Lectorer, om de wille. Prosten ålades att, då han visiterade, arbeta för den förstnämde, som "ock fruktade att han eljest der icke kunde inkomma." Walet aflopp öfwer förmodan och W. fick fullm. i Dec. 1662. Sökte uträtta hwad han förmådde, men af all den oreda med hus, kyrka, räkenskaper m. m., som han mottog, war föga förbättradt, då han dog 6 Dec. 1664.

Gift 1657 med Christina Enqwist, hwars fader Lars Enquist war Kamrerare på Ängsön. Hon blef omgift med Pastor i Rytterne Nils Krok. Barn: Lars, blef Klockare i staden Riga i Liffland; Johan, wille blifwa prest 1683, war för swag in studiis. Pehr, död Adjunct; Sara, g. m. sin styfbroder Pastor i Rytterne Er. Reuterhusius.

10. Jonas Laurentii Hagelberg. Född i Köpings socken, Hagelberga by, af hederligt bondfolk. Finnes icke i Upsala Studentmatrikel, men hade godt namn, då han 22 Juni 1643 blef pwgd. Kom då såsom Adjunct till Herr Daniel, Pastor här. Skolmästare här 1645. Comm. 1647. Predikade wid Capellansmötet 1653. Mycket älskad söktes han redan 1662 ifrigt till Pastor af församlingen, som skref till Landshöfdingen Herr Abr. Lejonhufwud, att inwerka på Biskopen. Denne förtröt det, och "frågade i Consist. om man borde tåla den ignominiam, att han lade sig i saken? Herr Jon borde icke, ty han war sworen broder med en del af församlingen, brukade otidig köpslagan och hade i visitationen med sina difcurser wisat sig oförskämd." Dock, nu 1665 ansågs han icke kunna förbigås, utan blef med twå förtjente män föreslagen, som icke behöfde profwa, då han enhälligt waldes. Confirm. s. å. Tilltr. 1666. Med wilja och förmåga gagnade han församlingen så mycket hans tid medgaf. Död 19 Nov. 1674. Begrafwen 28 Febr. 1675.

Gift 164. med Anna Lindberg, dotter till ofwanst. N:o 6, f. 1622, död 3 Juni 1690. Barn: Lars, Notarie och Borgare i Linde; Pehr, Pastor et Præp. i Fellingsbro; [Daniel;] Margaretha, enda dottren, hemma hos modren wid fadrens död, f. 1665.

11. Daniel Dan. Lindbergius. 1677. Introd. 11 Juni. Se Past. i Husby.

12. Nicolaus Ing. Aspman. Född i Aspeboda 163.. Fadr. Ingel Hansson, Bergsbrukare och en af de 24 äldste wid Stora Kopparb. grufwa, bodde i Warggården wid Fahlun. War stadgad yngling då han 1657 blef Student. Sattes 1664 till Collega i Fahlu skola och kallas i Consist. Prot. "en wacker snäll dräng in studiis." Rector Scholæ i Sala 18 Aug. 1665, sedan han i Upsala s. å. respond. för twenne disput. Pwgd 17 Maj 1667. War synnerligen wäl omskrifwen hos Biskop Rudbeckius, som befordrade honom till Rector Scholæ i Westerås 1679. Fick embetsgård då han 1680 tillträdde, och tillika ett hedersrum i Capitlet. Redan 1683 war han i fråga till Björskog, och fick i Maj s. å. på Biskop Carlssons anhållan predika för Konungen wid Kungsöhr, som nådigt ansågs. Det hade ock den werkan, att då han följ. år hit blef föreslagen och wald, erhöll han Kongl. fullmagt 24 Dec. s. å. Tilltr. 1686. Predikade wid prestmötet 1691. Prost öfwer Linde, Ramsbergs och Nya Kopparbergs församlingar 1698. Följ. år i Juni kom Biskopens befallning genom Notarien att han skulle lemna inspektionen öfwer Ramsberg till Prosten i Arboga, "hwaröfwer han blef så bestört", att han nära fått slag, och kunde icke företaga något förr än han fått swar på sin fråga om orsaken och att han icke råkat i ogunst. Dock noggrannare i sina skyldigheter än i rättigheter, och af åldren för swag att gagna, såsom han wille, uppdrog han med Konungens tillåtelse 1703 pastoratet till sin son. Död 31 Jan. 1706. Begrafwen med predikan af Biskopen 18 Mars.

Gift 1669 med Prostens i Rättwik Mag. Olai Dalekarli dotter Anna, f. 1645, död 22 April 1724. Barn: Margaretha, ogift; Olof, se N:o 13; Märta, g. m. Rector Scholæ här O. Arborelius; Pehr, Pastor i Ramnäs och Sura; Nils, Rådman i Linde; Anna, ogift; Emfred, g. m. Pastor i Ramsberg Ant. Anagrius.

13. Mag. Olof Aspman. Född i Sala 18 Maj 1673 af nyss anförda föräldrar. Underwistes först af sin fader och sedan under dess tillsyn. Stud. 1690. Magister 1700. Pwgd 22 Aug. 1702 på sin faders kallelse och straxt derefter v. Pastor. På sätt, som ofwan är nämndt, ordin. Pastor med Kongl. fullmagt 1703. Prost 1721. En man af wördnadswäckande utseende, förenadt med ett presterligt hjerta. Saknade ej heller aktning för theol. kunskap, den han ock wisade såsom Opponens wid prestmötet 1703, Concionator 1724, vice Præses 1726 och ordin. Præses 1732. Vice Præpos. i Nora Contract 1740. Med lugn och tämlig vigeur uppnådde han sin höga ålder, hafwande knappt sin like, att öfwer ett halft seculum wara en och samma församlings Pastor. Stiftets Senior 1 Nov. 1752. Död 5 Maj 1755.

Gift i Febr. 1704 med Christina Sigtunius, Prostens i Arboga Mag. J. Sigtunii dotter, f. 1685, död 1758. Då makarne firade sitt guldbröllop 7 Febr. 1754 höll Biskop Troilius ett tal, som trycktes. Han war Prostens skyldeman i tredje led. Barn: Johan, Ph. Mag., Pastor wid Adelsfanan, f. 1711, död 1747; Olof, HofrättsRåd i Swea Hofrätt, död 1791; Pehr, död Adjunct; Brita Christina, g. m. Kongl. Hofpred. och Kyrkoherden i Skeninge Mag. C. J. Menlös; Carl, sinnesswag.

14. Doct. Johan Lindegren. Född på Öen i Elfkarleby socken 17 Dec. 1712. Fadr. And. Lindegren, då Inspektor och sederm. Bergsfogde, tog namn af sin födelseort Lindesberg. Modr. Anna Chr. Bohman, omgift med Rector Scholæ Pet. Holstenius. Inskrefs wid acad. redan 1725, men tog dock sedan underwisning i Westerås. Magister i Upsala 1740. ConsistoriiAmanuens i Westerås 1742. Collega Scholæ 1744. Opponens wid prestmötet s. å. Pwgd 12 Juni 1746. Extr. Ord. Kongl. Hofpred. 17 Nov. s. å. Företog 1717 en utrikes resa genom England, der han i synnerhet besökte universiteterna i Cambridge och Oxford, Frankrike, Holland och Tyskland. Theologiæ Doctor i Göttingen 17 Sept. 1750. Under sin frånwaro GymnasiiAdjunct i Westerås 1749. Conrector Scholæ 1750 och s. å. 2 Dec. Ordin. Kongl. Hofpredikant med lönen i Westerås. Logices och Metaphys. Lector 1751, men s. å. hemkommen tillträdde han tjensten wid Kongl. Hofwet. Förste Pastor wid Lifdrabantcorpsen 4 Oct. 1755. Wald Kyrkoherde här erhöll han Kongl. fullmagt 18 Dec. 1756. Prost wid tilltr. 1757 och vicar. i contractet. Ord. ContractsProst öfwer Nora Contract 1762. Predikant wid prestmötet 1763 och vice Præses 1768. Riksdagsman 1760 och 1765. Nedlade Prostsysslan 1788. Exemplarisk lärare, utan att wäcka uppseende. Dog, såsom han lefwat, lugnt 10 Febr. 1790.

Gift 10 Sept. 1757 med Anna Catharina Rabenius, Prostens i Stora Tuna Mag. N. Rabenii dotter, f. 1726, död 25 Nov. 1808. Ett wittert fruntimmer, som utom kännedom af lefwande språken, läste latinska poeterne med lätthet och smak, men war oskicklig för hushållningen, så att hon, utan anhörigas understöd, skulle hafwa dött i misere. Barn: Carl Johan, Philos. Mag. o. Kongl. Secreterare, ärfde sin moders genie, f. 1770, död 1 Maj 1815.

Skrifter: Dispit. pro gradu Doct. De ratione revelationi subordinata. Göttingæ 1750. Grafskrift på swensk vers öfwer Rector Pet. Holstenii maka Anna Christina Bohman. Sthm 1739. F.

15. Daniel Croon. Född i Carlstad 30 Juni 1732. Fadr. Benj. J. Croon, då Mönsterskrifware wid Westmanl. Regim. sedermera Stadsfiskal, sist i Arboga. Modr. M. Utterman. Af deras flyttning kom sonen att studera i Westerås och ingå i Westmanl. nation wid acad. 1758. Med särdeles stadga och wackra kunskaper pwgd 5 Dec. 1762 och först Adj. i Norrberke. Älskad lärare der 8 år, war han på wäg att göra ett förmonligt parti, men flyttade till Ramsberg 1771. Comminister i Westerås 1774, då wid samma tillfälle äfwen andre Commin. tillsattes, hwarföre de förliktes om lön och tour. Efter 18 års tungt arbete kom han i stort behof af flyttning, som wanns efter laga wal hit 1792, och war fullmagten den sista, som Konung Gustaf undertecknade 5 Mars s. å. Tänkesätt i politiken, som han förut ej haft, ansågs hafwa beredt honom förespråkare. Prost 12 Maj 1795. I sin kraftfullare ålder känd för ifwer och drift, men de redan tärda lifskrafterna räckte endast till 7 Oct. 1800.

Gift 24 Oct. 1775 med Maria Beata Sjöström, dotter af Tobaksfabrikören P. Sjöström i Westerås, f. 1757, död i Stockholm i Aug. 1839. Af 13 barn lefde efter fadren: Pehr Ephraim, Bruksinspektor; Daniel Axel; Carl Wilhelm, Coopv. Styrman; Eleonora Christina, g. m. Damascheuren F. Thorsberg i Eskilstuna; Lowisa Sophia, g. m. Actuarien i KrigsHofrätten G. Geringius; Beata Johanna, g. 1. m. Bat.Predikanten wid Swea Gardet N. A. Kiellén och 2. m. E. O Kammarskrifwaren B.J.Törneblad, sedan Tidningsredacteur; Gustawa Carolina, g. m. Regim.skrifwaren wid andra Lifgardet, Assessoren och Myntmästaren wid Kongl. Myntet, R. W. O. Joh. Alex. Grandinson.

Skrifter: Predikan på Söndagen om Yttersta Domen. Westerås 1782. 4:o.

16. Magister Pehr Södersten. Född i Norberg 17 Febr. 1765. Fadr. med lika namn, ifrån Söderala i Helsingland, war Bruksinspektor. Modr. Brita C. Lode. Utmärkte sig i Westerås genom flit och wackra framsteg. Stud. 1785. Philos. Cand. 9 Dec. 1789. Pwgd 7 Juni 1790 och Past. Adjunct i Arboga. Magister 1791. Andre Commin. i Westerås 20 Aug. 1792 och tillträdde straxt. Erhöll i Past.ex. 27 Febr. 1799 witsordet laudatur. Föreslagen hit i första rummet, fick pluralitet och Kongl. fullmagt 2 Juli 1801. Tilltr. 1803. I gåfwor och tjenstenit en utmärkt lärare. Hade owanlig lätthet, att i skrift uttrycka sig både sinnrikt och med behag. Mild och dock allwarlig i tjensten. Måste således winna synnerlig aktning och förtroende. Tidigt beswärad af podager, som slutligen uppsteg i kroppen. War stadd i Arboga hos Brukspatron Westén, i hwars hus han länge haft condition, för att söka erfaren läkares råd, då han dog på tredje dagen, efter 17 timmars djup sömn, 17 Juli 1803.

Gift 16 Aug. 1798 med Marg. Cath. Kihlman, dotter af d. w. Borgmäst. i Köping, sedan Häradshöfdingen Er. Kihlman och E. M. Paqwalin, död af wådlig händelse i Oct. 1812, 29 år gammal. Af 2 barn lefde Pehr Eric, Provisor på Apothek.

Skrifter: Predikan för Magistraten i Westerås. Westerås 1795. 4:o. Predikan wid Rectoratets ombyte wid Gymnasium. Ibid. 1797. 4:o. Magistratspredikan 1799. Ib. 4:o. Marknadspredikan s. å. Ib. 4:o. Historisk Förklaring öfwer Gamla och Nya Testamentet, innehållande Judarnes Historia m. m. af H. Prideaux, Öfwers. (från Engelskan) 2 Delar. Strengnäs 1800 och 1801. 8:o. Predikningar wid särskildta tillfällen i Westerås Domkyrka. Westerås 1801. 8.o. Utkast till den naturliga Sedoläran för ungdom af begge könen. Ib. 1803. 8:o.

17. Doctor Lorenz Carl Sjöberg. Upl. Född på Wäppeby gård i Kallmar socken af Upsala stift 25 Sept. 1753. Fadr. Jonas Sjöberg, Handl. i Stockholm. Modr. Elisabeth Wikeria, omgift med Prosten Arsenius i Riseberga af Lunds stift. Efter privat underwisning och försök af annat vitæ genus Student i Lund 1774. Pwgd derstädes 1777 och Adj. hos Pastorerne Möller och Brag wid Tyska församl. i Götheborg. Undergick Past.ex. 1781 och s. å. v. Pastor efter Kyrkoherden Möller. Tillika s. å. Collega wid Tyska skolan derst. Rector wid samma skola 1782. Regim.Pastor wid armeens flottas Eskader å Sweaborg 1795. Hade ock inseende öfwer militairskolan derst. Kallades 1798 af ÖfwersteKammarjunkaren, sederm. H. Exc. Friherre Carl Bonde till handledare för twenne hans söner och att med dem göra en utrikes resa, hwartill han erhöll Kongl. permission. Philos. Magister i Leipzig 4 Mars 1802. Benådad med Professors namn och wärdighet 26 Aug. s. å. Prom. Theol. Doctor i Wittenberg wid academiens tredje secularjubelfest 19 Oct. s. å., sedan han utgifwit och förswarat sin disputation för graden. Wid samma tillfälle erhöll hans ena discipel Knut Henric Juris Doctorsgraden, och den andra, nu lefwande ÖfwersteKammarjunkaren Friherre Carl Carlsson Bonde Philos. Doctorsgraden. Af Konungen utnämd Kyrkoherde i Lindesbergs församlingar 14 Febr. 1805. Tilltr. 1806, då han ock i Juni wid gen.visitationen blef introducerad och Prost. Af liten och oansenlig statur, men liflig naturel. Död 25 Sept. 1825.

Gift 10 Oct. 1806 med Fröken Ewa Maria Dorothea von Gedda, dotter af Majoren Joach. A. v. Gedda och Sophia Dider. v. Schmalensee, f. 8 Jan. 1775.

Skrifter: Disput. för Doctorsgraden. Wittenb. 1802. Rede bey dem grabe des Herrn Knut Hindric Freyherrn von Bonde 1803. Leipzig 1805. 8:o.

18. Samuel Christopher Rathsman. Född i Rättwik 26 Maj 1769. Fadr. Commin. Stud. i Ups. 1789. Winnlade sig ock der om kunskap i medicinen och chirurgien, hwarföre han antogs till DivisionsFältskär på armeens Flottas Swenska Eskader under sjöexpeditionen 1790. Wisade rådighet och mod, då han i slaget wid Swensksund 9 och 10 Juli commenderade på en canonslup, hwars befälhafware blef skjuten. Erhöll derföre tapperhetsmedalj. Återgick efter slutad fred till theol. studierna och blef pwgd 22 Maj 1795 på kallelse att wara Predikant wid Grönbo bruk i Fellingsbro. Vice Pastor i nämnda församling 1797 under Doctor Acrelii ålderdomsswaghet och efter dess död. Predikant wid Malingsbo bruk 20 Jan. 1802. Kyrkoherde i Grythyttan i Dec. 1809. Tilltr. 1810. Benådad med Kongl. Hofpredikants namn och wärdighet 13 Juli 1815. ContractsProst 29 Juli 1818. Wald Kyrkoherde här 1826 erhöll han Kongl. fullm. 3 Aug. Tilltr. 1828. ContractsProst 8 Nov. 1833. Egde owanlig vigeur, men afled oförmodadt af slag 5 Jan. 1844, sedan han ännu nyårsdagen kunnat bestiga predikstolen. Begr. 14 Jan. med likpredikan af vice Pastor C. Odelberg. Märkligt, att hans lik bars till grafwen af sex söner. [Detta tillägg skulle kunna passa här, om s. 39 ska läsas s. 30. /SZ]

Gift 1. 1801 med Sophia Charlotta Acrelius, dotter af Prosten i Fellingsbro Doct. Isr. Acrelius, död s. å. i 31 året. Barn: Sophia Charlotta, g. m. CommissionsLandtmätaren F. W. Sundblad. 2. 4 Febr. 1812 med Johanna Juliana Helling, Fältprosten och Kyrkoherden i Philipstad Mag. P. N. Hellings dotter i första giftet med Christ. Elis. Swahn, f. 16 Sept. 1790. Barn: Christopher Nathanael, f. 14 Dec. 1812, Assistent i PolitieEmbets- och Byggn.Collegium samt Cancellist i KammarCollegium; Fredric Wilhelm, f. 1814, död 1833; Samuel Herman, f. 4 Aug. 1815, v. Collega Scholæ; Albert Julius, f. 12 Juni 1817, Bruksinspektor; Gustaf Lorentz, Student, och Johan Mauritz, Klädesfabrikör wid Norrköping, twillingar, f. 10 Aug. 1819; Emma Sophia, f. 23 Oct. 1821; Julia Euphrosyna, f. 19 Dec. 1823; Carl Maximin, f. 29 Maj 1827; Sten Patric, f. 22 Jan. 1830.

2. Comministrar

Sweno Carolus PetriLaurentius OlaiStephanus Olai HedemorensisJonas Laurentii HagelbergChristiernus Laurentii ArbogensisOlaus Olai AgoreliusJohannes Andreæ ThureliusNicolaus Petri ArboreliusAnton Anagrius Lars UtterströmAnders BergströmGustaf Simon DybeckJacob Henric CroomOlof ForseliusJohan Eric BohmanEric SchillanderEric Tägtström.

1. Sweno. 1500. Efter honom är namnet Swensnäs i församlingen.

2. Carolus Petri. 1593. Se Past. i Hubbo.

3. Laurentius Olai. War till nation Medelpadus. Stud. i Westerås och pwgd 1603. Först 4 år Commin. här 1607. Död 1630. Hade predikat wid prestmötet 1622 och orerat 1624.

Gift med Clara, som efterlefde.

4. Stephanus Olai Hedemorensis. Född 1598. Fadr. Olaus Stephani till slut Pastor i Grangärde. Student 1623. Pwgd s. å. och Commin. hos sin fader. Predikade i Capellansmötet 1627. Transp. hit 1630 genom ord. wal. Död 1647.

Gift 1623 med Margaretha, Pastoris i Gagnef P. Björskogensis dotter. Barn: Olaus, kallade sig Lindelius, Pastor i Näsby och Erwalla; Johan Lindberg, Commissarie; Christina, g. m. Prosten Mag. Cl. Rogman i Söderberke [kallas Justina där].

5. Jonas Laurentii Hagelberg. 1647. Se Pastores härstädes.

6. Christiernus Laurentii Arbogensis. Född 19 Sept. 1626. Tog underwisning både i Westerås och Strengnäs. Student i Upsala 1648. Okänd sedan allt till 1659, då han blef inf. Collega i Westerås skola, men war då redan antagen till Rector cantus och musices. Collega Cl. II:æ 1663. Pwgd 16 Febr. s. å. War för sin tid "en stor Musicus både vocaliter och instrumentaliter", och lärde i 7 år flere på Dulcian, Skallmeja och Basun. Hade krafter att uthärda dermed, då andre "blefwo förryckta i hnfwudet." Comminister här 1666. Ansågs för den ypperste sångare, som dittills funnits i stiftet, och ända till sednare tid talade Lindesboerne med förtjusning om Herr Christierns messning. Klagade öfwer arbete och stora beswär, sökande förgäfwes bättre lägenhet. Död i Maj 1684.

Gift 1664 med Susanna, Kyrkoh. i Odenswi Herr Sigfrids dotter, som dog i April 1711. Barn: Christina, g. m. Bruksinspektoren Herm. Mallmin; Margaretha, g. m. Rådman Er. Berg i Linde; Anna, g. m. Tullinspektoren Isr. Lomb ibid.

7. Olaus Olai Agorelius. 1685. Pastor i Grythyttan och Hellefors 1692.

8. Johannes Andreæ Thurelius. 1692. Se Pastores i Ramnäs och Sura.

9. Nicolaus Petri Arborelius. Född 1658 i Arboga. Fadr. Peder Andersson, Handlande, hwars son Olaus war Commin. i Romfartuna. Stud. 1679. Hade goda studier, så att han pwgd 17 April 1692 fick rummet efter Magistrar ibland 12 ordinandi. Blef då Biskopens Adj. i Dingtuna. Korrt derpå vice Pastor. Wid ledigheten 1696 sökte landsförsamlingen och i synnerhet Herr Ehrenpreutz wid Wedewåg, att få Stud. D. Dahlström till Capellan, helst han troddes blifwa Prostens måg; men då Arborelius profwat, kastade de flesta om och han fick tjensten s. å. Oförtruten prest, som saknades. Död 26 Nov. 1710.

Gift 26 Febr. 1698 med Anna B. Fernelius, Kyrkoherden i Wika Bert. Wichæi dotter, som lefde till 1732. Första barnets tidiga födelse wäckte klagomål och widlöftig förklaring. Sonen Nils dog studerande.

10. Anton Anagrius. 1712. Se Past. i Ramsberg.

11. Lars Utterström. Född i Kolbeck och Uttersta 31 Jan. 1692. Fadr. Kyrkowärden Per Larsson. Modr. Kerstin Nilsdotter. Deras son Pehr blef fader till Bruksp. And. Utterholm på Ekholmen wid Åmål. Stud. 1715. Pwgd 20 Dec. 1719. War sedan på 12:te året Pastors medhjelpare i Ramsberg, af hwars umgänge han wann mycken skicklighet i embetet. På de föreslagne hit 1730 wille de fleste icke votera, utan sökte i Cons. Mag. L. Böök till den fjerde. Konungen afslog och dömde till nytt wal, då Landshöfdingen i Örebro och Consistorii Ombud befalltes närwara. Detta föreföll samma tid som det, på lika wäg, lyckades bättre för Fellingsbro att winna Mag. Axelson. Utterström waldes i Jan. 1731 och lefde till 19 Jan. 1756. Respondens i prestmötet 1738.

Gift 6 Jan. 1723 med Maria Elisab. Törngren, dotter af Commin. i Sätterbo, f. 1707, död i Maj 1767. Barn: Anders, HospitalsSyssloman i Westerås; Pehr Eric, Kyrkoh. i Fleckebo.

12. Anders Bergström. Född i Ramsberg, Resta by och gården Berget 3 Febr. 1718. Fadr. Bergsbrukaren Lars Andersson. Stud. 1742. Pwgd 21 Juli 1747. Nådårspredikant i Medåker, Odenswi och Skinnskatteberg, och 1751 Pastors Adj. i Stora Tuna. Föreslagen hit 1756 tillika med företrädarens son, hwars moder recommenderade honom i Cons., tilläggande, att han hade församlingens föreskrift, men ansåg onödigt att den inlemnades. Utgången blef dock, att Bergström fick tjensten och tillträdde 1757. Död 22 Febr. 1770.

Gift 1757 med Elisabeth Nyberg, som blef omgift med Commin. i Norrberke Bernh. Sweder. Af 4 barn blef Anders Bruksbetjent, men lärer stadnat på fästning; Elisabeth Aurora, gift i Stockholm.

13. Gustaf Simon Dybeck. 1770. Se Past. i Orsa.

14. Mag. Jacob Henric Croom. 1781. Se Past. i Barkarö.

15. Olof Forselius. Född i Arboga 22 Dec. 1748. Fadr. SnickareÅlderman Olof Forselius. Modr. Cath. Falk. Stud. 1772. Pwgd 26 Oct. 1774, då han blef Nådårspredikant i Säby. Pastors i Köping Adj. 1776. Hertigens af Östergöthland Hofpredikant Oct. 1782. Commin. här 13 Dec. 1790. Ordentlig, städad och nästan elegant prest, dock icke med synnerlig lycka i ansökningswäg. Undergick Past.ex. 20 Sept. 1783. Hade en wacker samling om stiftets presterskap ifrån äldsta tid, som sedan skänktes till Gymnasii.bibliotheket, och gagnat här och der till dessa minnen. War stadd i embetsförrättning i Landsförsamlingen, då han af ett häftigt slag afled 28 Dec. 1804.

Gift 1. 3 Nov. 1789 med Christ. Elis. Gyllengahm, dotter af Ryttmästaren Gabr. Gyllengahm, f. 1751, död 23 Juli 1791. Barn: Christina Lovisa, f. 14 Sept. 1791, ogift. 2. 11 Sept. 1798 med Cath. Magdal. Thyselius, Prosten i Kumla af Strengnäs stift Mag. P.Thyselii dotter, f. 1763, död 22 Maj 1806. Barn: Pehr Olof, f. 30 Maj 1801, Ph. Mag., Kyrkoh. i Swinsta, Linköpings stift; Carl Adolf, f. 7 Maj 1802, Ph. Mag., f. d. Kassör wid Civilstatens Pensionscassa; Gustaf, död omkr. 1819.

16. Johan Eric Bohman. Född i Westerås 1 Nov. 1754. Fadr. Joh. Bohman, Skeppare. Modr. Anna Arosin. Stud. 1774. Efter flera misslyckade försök i examen Pwgd 10 Mars 1782. Sändes då till Pastors biträde i Wenjan. Flyttades sedan efter hand till 5 andra församlingar och slutligen 1792 till Linde att wara Pastors Adjunct. V. Pastor 1798. Med nära enhällig kallelse Commin. här i Aug. 1805. Tilltr. 1807. Hade swaga kunskaper, men saknade icke andra goda egenskaper. War windögd, icke honom till mehn, ty en dalkarl förklarade efter ett af honom aflagdt prof sitt serdeles nöje af hans intagande och lifliga ögon. Död 29 Sept. 1823.

Gift 5 Sept. 1809 med Christ. Maria Lindström, Bruksinspektors-dotter, död 14 Jan. 1831 i 46:te året.

17. Eric Schillander. Född i Schillinge af Carls församl., annex till Torpa i Strengnäs stift, 4 Febr. 1784. Fadr. Per Ersson, Hemmansbrukare. Modr. Christ. Carlsdotter, som, omgift i Arboga, gaf anledning till sonens blifwande i Westm. o. Dala nation, då han 1806 kom till Upsala acad. Pwgd i Riddarholmskyrkan i Sthm 7 Juli 1809. Då Adj. hos Pastor i Norberg, 1810 i Fellingsbro och 1814 i Grythyttan. Commin. i Ljusnarsberg 6 Mars 1820. Efter twenne oroliga wal transp. hit 13 Juni 1825. Död 29 April 1837.

Gift 1. 12 Sept. 1809 med Anna E. Westermark, f. 1787, död 1811, dotter af Gust. Westermark, Commin. i Öija och Westermo. Barn: Bror Eric, f. 12 Sept. 1810. 2. 21 Mars 1816 med Hed v. Elis Fegræus, dotter af HofrättsCommissarien C. A. Fegus och C. Broling, f. 28 Maj 1793. Barn: Carolina, f. 22 Dec. 1817; Gustaf, f. 17 Febr. 1820, vic. Rector i Nora; Johanna, f. 24 Juli 1826; Pehr Fredric, f. 15 Nov. 1829; Johan Ludv. Theodor, f. 13 Mars 1832.

18. Eric Tägtström. Född i Fahlun 3 Juni 1794. [I det inscannade exemplaret ändrat för hand till 6 Oct. 1792.] Fadr. af lika namn war Bergsbrukare. Modr. Elis. Runn. Stud. 1815. Pwgd 27 Juli 1817. Pastors Adj. i Thortuna. Vicar. Collega Scholæ i Sala 1820. Ordin. och tillika Aftonsångspredikant s. å. Gjorde ock tjensten för Rector ifrån 1824 till 1827, då han sjelf i Mars erhöll fullmagt på sysslan. Des. Commin. i dessa församlingar, efter afgjorde beswär, 12 Febr. 1838. Tilltr. 1840.

Gift 24 Juni 1823 med Barbara Margar. Strandberg, f. 22 Juni 1800, dotter af Commin. i Löfsta och Enåkers församl. i Upsala stift v. Pastor Joh. Strandberg och M. E. Carlsson. Barn: Erica Margareta, f. 10 Sept. 1824: Eric Johan, f. 27 Dec. 1825; Carl Pontus, f. 29 Nov. 1827; Maria Elisab., f. 25 Mars 1831; Johanna Sophia, f. 21 April 1833; Knut Constantin, f. 23 Maj 1836; en son död.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 23 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt