Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Grythyttan

  1. Kyrkoherdar.

1. Kyrkoherdar

Olaus Jacobi Arbogensis Jacobus Thomæ FabriciusOlaus Olai AgoreliusJohan TernstenDaniel GireniusAndreas SebeniusAnton FahlstedtJacob JulinSamuel Christopher RathsmanJohan Gustaf Schultz.

1. Olaus Jacobi Arbogensis. Född 1601. Studerade i sin födelseorts skola, sedan i Åbo och slutl. i Westerås. Pwgd 1625 och straxt Capellan i Näsby. Insattes till förste Kyrkoherde här 1633. Respondens i prestmötet 1635. Stiftets fullmägtig på riksdagen 1650. Redan i hans tid, wid 1674, uppbygdes capellet i Hellefors, som länge war annex till Grythyttan. Hade mycket arbete med ett okunnigt och nog wildsinnadt folk, men lyckades att uträtta godt. Af tydliga handlingar synes att han först bragte Hellefors Silfwerwerk i ljuset och till gång, hwilket icke behagat Finnarne. Död 7 Juni 1673.

Gift 1630 med Karin Olsdotter, nog tydl. dotter af Kyrkoh. Olaus Erici i Näsby. Barn: Jacob, Bergsman i Grythyttan; Johan Gryth, Pastor i Hed; Olof, bodde i socknen; Margareta, g. m. Collega Scholæ Norinus i Westerås, hwilkas hastiga wigsel kostade gubben 1657 en tids suspension; en dotter, g. m. Adj. Michael Holstensson.

2. Jacobus Thomæ Fabricius. Född i Köping. Fadren war Smed, men antingen hade han sedan flyttat till Ljusnarsberg eller der haft sina förfäder, ty han egde derstädes sitt grafställe. Besökte acad. 1645. Hade någon tid warit Skollärare i Ljusnarsberg, då han 12 Juni 1656 blef pwgd. Commin. eller Brukspredikant i Hellefors s. år med willkor att taga enkan, "skulle ock wara betänkt att sitta der en rum tid." Commin. Bertil i Fernebo hitsändes 1673 att profwa till Pastor, men antogs icke. "Herr Jacob troddes spänta emot emedan han sagt: Herr Bertil må profwa, det tager dock icke lag." Efter skarp brefwexling mellan Bergmästaren, som påstod jus patronatus, och Consist., blef han 1674 Kyrkoh. Något groft hade han förgått sig 1690, emedan han måste efter formulair göra församlingen afbön i Præpositi närwaro. Drunknade 24 April 1693.

Gift 1. med Commin. Petri Matthiæ i Hellefors enka. 2. med Christina Pehrsdotter, som dog i Linde 1706, dotter af Petrus Olai, Pastor i Ljusnarsberg. Barn: Jacob, Commin. i Arboga; Thomas, Rådman och Handlande i Linde; Olof, Bergsman i Grythyttan; Christina, g. m. Casseuren A. Forsberg i Hellefors; Anna, g. 1. m. Eric Nilsson i Bredsjötorp och 2. med Kronolänsman Ol. Olsson i Grythyttan; Karin, g. m. Dan. Colling derstädes.

3. Olaus Olai Agorelius. Född 10 Mars 1745 [sic! 1645?] i Köping, såsom namnet, till en del grekiskt, skall utmärka. Fadr. då Commin., sedan Pastor i Näsby och Erwalla. Besökte acad. 1643 [sic! ]. Sattes 1669 i prestmötet till Collega Scholæ i Linde och blef Pwgd 12 Febr. 1671. Predikant wid Norns bruk 1673. Commin. i Linde 1685, sedan han s. år förgäfwes fått missiv och profwat i Skinnskatteberg, der Commin. Hasselbeck måste återlemna fullmagten, som Konungen gifwit honom på pastoratet. Kyrkoh. här 1692. Predikade i prestmötet 1702. Död 18 Juni, andre säga i Aug. 1714.

Gift 1. 18 Maj 1671 med Maria Erwallius, Kyrkoh. i Näsby dotter, f. 1650, död 1698. 2. 16 Oct. 1699 med Margareta Lybecker, dotter af Inspektor Otto Lybecker och Malin Ericsdotter i Hellefors, f. 1664, död 10 April 1728. Barn: Olof, Skolmästare i Leksand; Johan, Pastor i Fleckebo; Daniel, Lieutenant; Sophia Christina, g. m. Commin. J. Fabricius i Arboga; Susanna, g. m. Adj. A. Brodin; Margareta. Af sednare hustrun war åtminstone Otto, en förmögen Bergs- och Nämndeman i Saxhyttan, som flera gånger war en skicklig bondeståndets fullmägtig på riksdagar. Blef ock märklig deraf, att då Ryske Ministern på resa till Loka helsobrunn för olycka med wagnen kom att dröja hos Agorelius, blef han alldeles förwånad öfwer skick och wälmåga i hans hus och den gästfrihet hwarmed han mottog den främmande.

4. Johan Ternsten. Född på Smedjebacken i Norrberke 11 Febr. 1657. Fadr. Swen Hansson war Gästgifware. Sedan han 1677 blifwit Student uppehöll han sig länge wid acad. och dref flitigt egna öfningar jemte conditionerande. Utan publikt specimen dock så wäl känd, att han 1692 immediate sattes till Rector i Arboga skola. Pwgd 3 Oct. 1693, den andre ibland 20 ordinandi. Opponens wid prestmötet 1697. Då han 1703 gjorde ridande en resa, hände honom att, genom hästens stupande, ett swårt fall illa skadade hans bröst. Sedan han warit af Cons. 8 gånger hos Konungen till pastorat föreslagen, blef han ändtligen Kyrkoh. i Grythyttan och Hellefors med Kongl. fullmagt, dat. Stralsund 4 Febr. 1715. Tilltr. 1716. De sednare åren mycket sjuklig och ifrån 1728 ständigt sängliggande till sin död 3 Mars 1732.

Gift 1692 med Christina Willems, enka efter Rector O. Toltonius i Arboga, f. i Westerås, fadr. v. Borgmäst., död 1723. Barn: Swen, Brukspatron; Johan, Stud., död 1726; Adolf, Brukspatron; Christina Judith, g. m. P. Saxholm, Commin. i Hellefors.

5. Daniel Girenius. Född wid Messingsbruket i Skultuna 11 Juni 1671. Fadr. Skollärare, död design. Pastor i Haraker. Hade i ungdomen fata duriora för fadrens sjukdom och en tids tjenstlöshet. Afgick till acad. 1694. War redan Nådårspredikant för Capellansenkan i Badelund, förrän han 16 Juli 1696 blef pwgd. Antog lika tjenst i Westerås 1698. Genom conservation Commin. i Hellefors 1700. Der hade han den hårda lotten, att öfwer 30 år nödgas sträfwa med strängt arbete och tryckande fattigdom, tidt och ofta förgäfwes påminnande om något bättre. Efter Ternstens död hade han BergsCollegii starka recommendation till detta pastorat. Likwäl hade han lätt gått miste derom, emedan den aflidnes Adjunct och måg, en 4 års prest, förstod att winna moderförsamlingen, och en dräng, som kunde läsa och skrifwa, reste nattetid i annexan, uppwäckte folket, skrämde de flesta och fick deras vota för Saxholm. Girenii hustru war dock den, som bäst i Cons. bewakade sin mans rätt, så att han erhöll och fick 1733 tillträda lägenheten. Med ringa förmåga de återstående åren död 21 Maj 1742.

Gift 1. 1701 med Magdalena Höijer, Inspektors-dotter wid Sikfors och enka efter Commin. Er. Sunnius i Hellefors, död i Juni 1712. 2. i Sept. 1713 med Catharina Browallius, Kyrkoh. i Nås Mag. G. Browallii dotter, f. 1691, död 24 Dec. 1738. Barn: Eric, S. M. Adj.; Georg, död Stud. 1744; Daniel och Fredric, döde ännu tidigare; Ingrid Maria, g. m. Controlleuren Gabr. Lindberg; Eva Catharina, g. m. Jac. Hwasser, Rector Scholæ i Arboga.

6. Andreas Sebenius. Född i Thorsång 6 Nov. 1701. Fadr. Kyrkoherde. Kom 1710 till Westerås skola, men måste för den inbrytande pesten snart åter till fots wandra hem. Stud. 1722. Antagen till vice Apologist i Westerås 1725. Ordin. 1726 och pwgd 1 Apr. (6 Juni?) s. å. Syssloman och Predikant wid hospitalet 1730. Med mycken enighet kallad 1743 till detta pastorat fick han följ. år tillträda, och tillbragte sin långa tjenstetid i lugn. Är antecknad för den aldra resligaste prest, som på lång tid funnits i stiftet, men af ett stilla och sagtmodigt sinne. Säges dock en gång isynnerhet blifwit löjligt förifrad, nemligen då han i tidningarne läste att Rambachs betraktelser blifwit öfwersatta på Swenska, hwarutur han lärer hafwa hemtat mycket till sina predikningar. Död 7 Juni 1774.

Gift 1. 1728 med Brita Wallman, Kyrkoh.dotter i Sundborn, enka efter Apologisten Austrin i Westerås, f. 1683, död 2 Jan. 1754. Han war således swåger med sin fader, som i tredje giftet hade hennes syster. 2. 24 Sept. 1754 med Christina Westman, enka efter Secret. P. Österman i Nora, f. 1706, död 21 Mars 1778. Med båda styfbarn, men inga egna.

7. Anton Fahlstedt. Född i Fahlun 24 Juni 1720. Fadr. Ludvig Ingelsson af en gammal Bergsmansslägt och sjelf Bergsbrukare. Modr. Marg. Reuterhusius. Stud. 1739. Hade tillfälle att flera terminer wistas wid acad., förrän han 30 Oct. 1750 på kallelse af Pastor i Näsby och Erwalla blef Pwgd. V. Pastor 1755. Flyttade följ. år till Prosten i Husby, efter hwars död han ock hade församlingens wård. Commin. derstädes 22 Mars 1765. Kyrkoh. här 1775. Tilltr. 1776, och war den siste som hade båda församlingarna. Sitt embete redligt tillgifwen och nöjd med sin plats bekymrade han sig föga om werldens gång och såg med likgiltighet huru andra sökte utmärkelser. Wid ledighet sökte han sällan annan wederqwickelse än af läsning, helst i Ebreiska bibeln och dess tolkning, hwaruti han ock ansågs wäl bewandrad. Ifrån 1796 nödgade ålderdomen honom lemna det mesta af tjensten till sin Adjunct. Död 4 Jan. 1802. Icke gift.

8. Jacob Julin. Född i Köping 8 Febr. 1750. Fadr. Guld- och Silfwerarbetaren P. Julin härstammade ifrån Juleta socken i Södermanland. Modr. Brita C. Zimmer. Sin första underwisning fick han i födelseortens skola, som den gode Rector Hellenius då förestod. Stud. 1770. Pwgd 11 Maj 1775 och medhjelpare hos Commin. i Hjulsjö, men redan följ. år flyttade han till Grythyttan, der han såsom Adj. och ifrån 1794 såsom v. Pastor fortfor att arbeta 22 år. Notarius wid prestmötet 1783. Past.ex. 6 Nov. 1793. I afseende på tilltagande ålder ansåg han sig böra söka en säkrare station och erhöll 21 Dec. 1795 fullmagt på sacellanien i Gagnef. Tilltr. 1798. Detta ombyte hade han säkert undwikit, om han kunnat förutse huru lätt han 1802 skulle ernå detta pastorat, dit kärleken å ömse sidor långt mera än någon annan beräkning återkallade honom. Befullm. 2 Aug. Hwad han här under sitt förra wistande hade werkat gemensamt med den åldrige, det fortsatte han nu ensam med samma nit till församlingens, kyrkans och boställets bästa, men olyckligtwis hade hans krafter lidit en minskning, som icke tillät honom att i allt utföra sitt uppsåt. Redan 1796 hände honom på en embetsresa, att på sjön köra ned, hwaraf påföljden till ohelsa aldrig kunde öfwerwinnas, och efter återkomsten hit åkom honom under ett besök i Hellefors en förkylning, som för alltid medtog hans rika förmåga. Efter ett swårt och långwarigt lidande död 3 Juni 1809. Icke gift.

Anm. Jacob Julins mor har blivit avläst av Muncktell som Brita C. Zimmer. I själva verket hette hon Pemer (oftast stavad Pemmer). - Jacobs syster Christina Catharina Julin gifte sig med rektor Axel Neikter(n) i Linde. - Tack, Anders Pemer! /SZ

9. Samuel Christopher Rathsman. 1809. ContractsProst 1818. Se Past. i Linde.

10. Johan Gustaf Schultz. Född i Stockholm 26 Nov. 1787. Fadren C. G. Schultz, ÖfwerTullinspektor. Modren Anna C. Dandenell. Stud. 1807. Pwgd 15 Maj 1811. Biträdde först Pastor i Norberg och ifrån 1812 i Westanfors. V. Pastor i Himmeta 1817. Syssloman wid Domkyrkan 31 Mars 1818. Uppehöll ock förste Comminister- och Fångpredikants-tjensterna i Westerås öfwer 1 år till Maj 1822. Past.ex. 11 Mars 1825. Erhöll 8 Sept. 1825 genom Kongl. Resol. dubbel tjenstårsberäkning wid Sysslomanstjensten för den tid han icke fick uppbära full lön. Archivarie och Skattmästare wid Westerås Bibelsällskap 18231828. Kyrkoherde här 26 Mars 1827. Tilltr. 1828. Prost 30 Nov. 1841.

Gift 14 Juli 1822 med Anna Sophia Ulrica Sjölander, f. 1 April 1799, dotter af Regim.Wäbeln wid arméens flotta P. Sjölander och Christ. Elis. Köster. Barn: Sophia Christina, död ung; Nanny Constantia, f. 8 Maj 1825; Sophia Napoleona, f. 5 Dec. 1826; Carl Gustaf, f. 20 Oct. 1828; Johan Gabriel, f. 22 Febr. 1830; Walborg Augusta, f. 26 Jan. 1832; Ernst August, f. 2 April 1834.

Skrifter: Sweriges Geographie, Statistik och Historia i sammandrag. Strengnäs 1816. 8:o. Wishetens lön, Christelig Rectoratspredikan. Westerås 1822. 4:o. Fullständiga Tabeller öfwer nya föreslagna Swenska wigters förhållande till alla i Swerige brukliga wigter och dessas jemnförelse sinsemellan. Götheborg 1825. Döpelseförbundet, Christelig Handbok för Barn och Nattwardsungdom. Sthm 1834. 2:dra omarbetade uppl. Ib. 1836. Skriftetal för en dödsfånge. Tal från afrättsplatsen. Örebro 1829. Smärre skrifter, hwaribland grafskrifter.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 31 januari 2017.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt