Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Thorsång och Aspeboda

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar i Thorsång
  3. Comministrar i Aspeboda.

1. Kyrkoherdar

JohannesHenningusNicolausJohannesPetrus BeronisEricus LaurentiiEricus EriciDaniel IngelbertiCarolus Johannis SchedviensisDaniel Petri SæberusAndreas Petri ArhusianderAndreas Olai HelleniusJohannes SebeniusEric KörsnerJohan RunnquistJohan SchultzDaniel LuthSamuel ArhusianderEric Olof Schultzberg.

1. Johannes eller "Hedherligin Man herra Jönis i Thorsunge, "Progssthir (Provasthir, Præpositus) i Dalum" [felaktig sidangivelse /SZ] gjorde 1357 ett jordaköp och skipte med Dagfinder å Kopparberget.

2. Henningus, "Kyrkioherra i Thorsang" 1368, då han wittnade i ett köpebref på egendom i Aspeboda.

3. Nicolaus eller "her Niclis i Thorsange", fasteman i ett salubref 1401 på egendomen Östborn, då hörande till denna socken.

4. Johannes eller "biskedelig man her Jowan i Torsongh'' wittnar i ett salubref på jord till Hans Michelsson på Kopparberget 1486.

5. Petrus Beronis omtalas i gamla Domboken 1530. Hans namn har ock förekommit af 1533. Lefde ännu 1546, då han wid tinget i Tuna wittnade, att Mäster Hans ib. war lagligen fäst wid sin forsia. Men att han tidigt afgått ifrån tjensten är tydligt deraf att

6. Ericus Laurentii 9 Mars 1533 erhöll Kon. Gustafs collationsbref på detta gäll, som Riksregistraturet utwisar.

7. Ericus Erici hade warit Capellan i Husby i Dalarne, förrän han kom till detta pastorat, der han först träffas af Upsala mötes underskrift 1593. War 1594 stiftets Fullmäktig på riksdagen i Upsala och underskref beslutet om arf-föreningen 20 Febr. Concionator i prestmötet 1596. Omtalas i Cons:i prot. för åren 1599 och 1606, men war säkert död eller flyttad 1607.

8. Daniel Ingelberti. Född i Leksand 1564. Son af Prosten Ingelbertus Olai med sednare hustrun. Pwgd 1589 och sin faders Capellan. Underskref Upsala mötes beslut 1593. War sedan på annan ort till 1608, då han blef Pastor här. Fick påökning i wederlaget af Konung Gustaf Adolf 1614. Predikade i prestmötet 1623. För sin tid en hederlig prest. Död 10 Jan. 1629.

Gift 1. med Sigrid, Past. i Rättwik Petri Lexandri dotter. 2. med Marit, som efterlefde. Måste då betala 12 daler till Capitlet för det att enkeåret blef förkortadt. Barn af förra giftet kallade sig Terserianer: Daniel, död en snäll student; Pehr, stadnade i Leksand och Tibble, fader till Länsman Jan Pehrsson ib.; Karin, g. m. Majoren Daniel Jonsson på Sollerö.

9. Carolus Johannis Schedviensis. Född efter 1580, dock troligen wid Kopparberget, ty deraf nämnde han sig då han 1606 inskrefs wid Upsala acad. Efter någon tid blef han af Biskop Bellinus utsedd till Præceptor för Hr Arvid Posses barn på Ängsön och skickade sig i tjensten så, ''att det goda folket hade till honom stort behag." Derföre när de wille fara till sina gårdar i Småland och Östergöthland, der elaka wägar woro till kyrkan, kallade de honom ock till sin prest 1609. Förrän han wigdes, måste han gifwa en lång skriftlig förbindelse, som för tidens bruk och stil är nog märklig. Dertill gick Hr Anders i Dingtuna, som både förut och sedan war Pastor på Ängsö, i sponsion för honom. Nämnes ej widare förrän han blef Commin. i Wika 1612. Sedan 4 gode män 1629 här blifwit satte på förslaget, men alla refuserade, begärdes denne, som ock blef confirm. 1629. War Riksdagsfullmägtig i Stockholm 8 weckor 1638. I prestmöten responderade han 1624 och 1634 samt war Orator 1639. Död 17 Sept. 1645.

Gift 1. med enkan efter Matts Jacobsson i Tozarby, Stora Tuna socken; 2. med Barbro Blackstadius, Prostens wid Stora Kopparberget dotter eller troligare syster. Likare är ock, att hon warit första hustrun. Af barn nämnes endast Elisabeth, g. m. den följande.

10. Daniel Petri Sæberus. Född i Stora Tuna och Säberby eller Söpnarby 1607. Fadr. Bonde. Kom 1631 till Upsala acad., sedan han warit i flera lärohus. Redan föregående år Collega Elementarius i Westerås skola och pwgd i Nov. s. å. Kom så till Prosten Malmenius i Tuna, på hwars recommendation han 1633 blef Commin. här. Föreslogs 1645 till Sacellan wid Kopparberget, men efter Landshöfdingen Kruses och församlingens begäran, utan förslag, 10 Dec. nämnda år Kyrkoh. här. Har nog tydligt begått sig wäl, så att han ock hade wilja och förmåga att, som antecknadt finnes, gifwa till kyrkan både silfwerkanna och ljuskrona. Död 11 Sept. 1678.

Gift 1. 1633 med Karin, dotter till ofwanst. N:o 8. Hon war då hos Prosten Malmenius i Tuna, som gjorde deras bröllop samma gång med det åt sin dotter. Hon dog 25 April 1673. 2. 1674 med Elisabeth, enka efter Commin. loci D. Moklinius och trol. dotter af N:o 9. Synes dött 1686. Barn med den förra: Pehr, Bergsman wid Kopparberget; Johan, död studerande; Georg, Commin. här; Margareta, g. m. följande Pastor; Catharina, g. m. Commin. J. Engzelius i W. Fernebo.

11. Andreas Petri Arhusiander. Ifrån Rectoratet i Fahlu skola 1680. Se Past. i Gagnef.

12. Andreas Olai Hellenius. Född i Stora Schedwi 1641. Fadr. då Commin., blef Pastor i Sundborn. Kom 1663 med 3 sina bröder samma gång ifrån Westerås till Upsala acad. Pwgd 3 Oct. 1669 och sin skröplige faders Adj. i Sundborn. Tillika socknens Skollärare. Kyrkoh. i Wenjan 1681. Lefde här i trångaste wilkor med stor familj. Utan Capellan kom han swårl. till prestmöte. Skulle resa 1689, men hästen, på hwilken han skulle rida, blef död. Då han 1695 sökte sig till Thorsång, arbetade församlingen, i synnerhet en Inspektor Brandberg, för en ung och vigilant man Mag. Jac. Moell; dock lyckades Hellenius få lägenheten. Tillträdde 1696, men lemnade huset i armod, då han hastigt dog 22 Sept. 1697.

Gift 1. 1672 med Anna Ahlenius, dotter af Kyrkoh. J. Kumblæus i Åhl. 2. 1677 med Maria Browallius, Pastors i Gagnef dotter, som dog i barnsäng efter twå döttrar 15 Juli 1693. Hade ock förut twå gånger haft twillingar, summa 11 barn, af hwilka 10 nu lefde. 3. 1694 med Anna Nohrmoræus, som blef omgift med den följande. Af medlersta giftet lefde: Isac, blef Pastor i Folkerna; Eric, Pastor i Ramnäs; Olof, Pastor i Gunnilbo; Susanna och Sara, ogifta; Maria, fatua, kom i Westerås hospital.

13. Johannes Sebenius. Född i Säby i Aug. 1656. Fadr. Anders Jönsson, Hemmansegare och Postförare. Modr. Karin Göransdotter. Sedan han stud. i Westerås skola och gymnasium begaf han sig 20 år gammal till Åbo acad., der han njöt godt af Bisk. Doctor Gezelius, men finnes dock äfwen 1677 inskrifwen i Upsala. Hade redan kallelse till sacellanien i Säby, då han 19 Juli 1682 blef pwgd. Prot. s. dag: "Hade lofwat taga enkan, men wille nu icke. Sade: Jag war wäl i den tanken, men har sedan märkt, at annorlunda är af Gud föresedt. Hade eljes intet emot henne. Episc. sade: Så har I ej heller orsak gå ifrån eder obligation. Hon är en wacker menniska, intet så gammal: I ären en ungkarl, månge tacka Gud, att på sådant sätt komma til et godt stycke bröd. Eljes skolen I betänka, at wi icke låta fixera oss, således samtycker, eller en annan dit. Resp.: Jag har god wilja, men kan ej fatta behag til egtenskap." Bönderne wille dock icke mista honom. Sedan frågades, om han wille taga Durelii enka i hospitalet, ''som är en ung, wacker och dygdig menniska, så skulle han dock conserveras wid lägenheten? Tackar, men säger sig ej känna henne, har bedt Gud om godt råd, hade ej heller inlåtit sig med någon. Skulle rådföra sig med församlingen. Nej, de äro icke edra målsmän, tager Gud til råds och går til enkan och taler wäl wid henne. Jag önskade jag kunde.'' Utan detta wilkor erhöll han dock tjensten, gifte sig snart efter eget tycke och hade wid äldre år desto mera fallenhet för ägtenskap. Efter Hellenii död woro wäl de, som önskade det fattiga husets upprättelse, men länge wågade ingen anmäla sig för de många barnens skull, då den ofwannämnde Mag. Moells anhängare nära hade spelat pastoratet i hans händer. Ändtligen fattade Sebenius lust och mod att söka, och då han föresåg motstånd, gick han till Konungen, som remitterade honom till Consistorium. Ehuru hans prof erkändes godt af många, lastades han af andra, som brukade alla medel och grep för att utestänga honom. Utom egennyttan tycktes ock wara skäl dertill, då det war wådligt att en man med många egna barn ifrån en ringa lägenhet, med en mängd utfattiga styfbarn dertill, skulle taga sig fram, utan att betunga församlingen. Sedan han ändtligen war antagen och Prosten i Leksand förlofwat honom med enkan, kom en ny anledning till missnöje. Snart spriddes det ryktet, som ock besannades, att han warit för hetsig i kärleken till sin fästmö, och det utmålades på wärsta sätt. Dock, han gick igenom alla swårigheter, fick sin fullmagt, insattes i tjensten i Maj 1699, hade helsa och kraft för embetet, hushållade klokt, uppfödde alla barnen och blef en gammal man, då likwäl hans måg de sednare åren förestod församlingen. Död 3 Maj 1737.

Gift 1. 1682 med Anna Lundius, Kyrkoherdedotter i Barkarö [kallas Sara där. /SZ], f. 1663, död 15 Mars 1698. Af 8 barn: Brita, g. m. Kopparsmeden J. Nyman i Avesta; Christina, g. m. Bokhållaren Öland; Magdalena, g. m. Bergsmannen Anders Nilsson i Gunsarfwet; Johan, DomkyrkoSyssloman i Westerås. Gift 2. 1699 med Anna Nohrmoræus, företrädarens enka här, Kyrkoh. i Mora dotter, död 6 Nov. 1701. För henne måste han böta 12 daler till kyrkan, samt 20 daler och en tunna råg till de fattiga. Barn: Maria, g. m. Sadelmakaren J. Beronius i Säther; Andreas, Pastor i Grythyttan; Elisabeth, g. m. Gravören Joh. Wikman i Avesta. Gift 3. 1703 med Anna Wallman, Kyrkoherdens i Sundborn dotter, f. 1678, död 3 Dec. 1731. Af 8 barn: Carl, AmiralitetsPastor i Carlscrona; Georg, Collega Sch. i Fahlun; Sara, g. m. Joh. Pratenius, Pastor i Wika [kallas Jacob där]; Pehr, Direktör wid Gewärsfaktoriet i Norrtelge; Samuel, BruksDirektör; Anna, g. m. Borgmäst. O. Schwan i Säther.

14. Eric Körsner. Född i Fahlun 7 Jan.1691 Fadr. Joh. Körsner, Handlande, son af Görgen Körsner, som med sin förmögenhet inflyttat ifrån Revel och blef håde Köpman och Bergsbrukare. Modr. Anna Dahlborg. Sändes med enskild ledare till Upsala academi 1701 och wistades der länge wid äldre år. Pwgd 3 Oct. 1717 och Huspredikant hos Enke-grefwinnan Posse, född Stålarm. Erhöll 1718 fullmagt på Bataljonspredikants-tjensten wid Dalregimentet och gick straxt ut till Norska campagnen. Efter dess slut war han Pastors Adj. i Stora Tuna. Då han 1726 sökte sacellanien i Munktorp, hade han både remiss ifrån Konungen till Consistorium och Öfwerste Tegenskölds utmärkta recommendation för all tjenst både i krigs- och fredstid. Han profwade församl. till nöje, dock begärdes efter rättighet, att få höra flera, som sedan ansågs onödigt. Kyrkoh. här 1738 och behöll sitt goda namn. Af ålder hade en del af Aspeboda legat till denna församling och det öfriga till Kopparbergs och Fahlu pastorat, men 1746 blef hela socknen annex till Thorsång. Död 29 Jan. 1759.

Gift 4 April 1727 med Eva Magdalena Zachrisson, dotter af Provisoren wid Bergslagets Magasin i Fahlun Zachris Troilius, död 25 Dec. 1750. Af 8 barn: Zacharias, Stigare wid Stora Kopparbergs grufwa; Eric och Johan, båda Hemmansegare i Thorsång och Tyllsnäs.

15. Johan Runnquist. Född i Fahlun 21 April 1704. Fadr. Lars Fogel war Skomakare. Modr. Christina Holstenius. Namnet togs af sjön Runn nära staden. Okändt huru han med privat inform. kunde 1718 blifwa stud. i Upsala. Anwände sedan på egen hand der temlig tid, mest till presterlig kunskap och skicklighet. Pwgd 13 Oct. 1727 och då Pastors Adjunct i Wika. Dito i Husby 1731. Commin. här 1736. Hade twå gånger under vacancer församlingens wård. Kyrkoherde på stället 1759 då han hade den store talaren C. Pratenius med sig på förslaget. Tilltr. 1760. Respondens i prestmötet 1744. Sökte icke att i sin tjenst wäcka uppseende och namn, nöjd att tillfredsställa församlingen och sitt samwete. Död 27 Dec. 1768. Begrofs med sedan tryckt predikan af sin Commin. C. Hanck.

Gift 1737 med Euphrosyna Arfslind, kyrkoherde-dotter i Åhl, f. 1707, död 13 Dec. 1788. Af 8 barn: Christina, död ogift; Johan, Konststigare wid Stora Kopparbergs grufwa; Sara Elisabeth, g. m. Prosten i Bjursås A. Hammarström; Pehr, Bruksbokhållare, sedan Kronolänsman; Lars, en tid Bergsbrukare, gick i fält och dog 1789.

16. Johan Schultz. Född i Arboga 26 Juli 1719. Fadr. Christopher Schultz, f. i Torgau och ChurSachsen, hade 1712 inkommit i riket och satt sig ned såsom Garfware i Arboga. Modr. Anna Bonde. Stud. i Upsala 1743 och wistades der merendels i fyra år, till dess han 5 Jan. 1747 blef pwgd och Pastors Adj. i sin födelseort. Flyttades 1749 till Pastor i Näsby och Erwalla. Nådårspredikant efter Commin. i Arboga l750. Widare Pastors medhjelpare i Fellingsbro 1751. RådmansCapellan i Arboga 1756. Kyrkoh. i dessa församlingar 12 Sept. 1769. Tilltr. 1771.Förrättade marknadspredikan i prestmötet 1779. Synnerligen allwarlig och ordningsfull lärare, som icke swigtade för det dryga arbete honom allestädes mötte. War dock icke utan nöjsamhet i umgänget. Upphörde med predikotjenst 1795 och afmattades till stilla död 17 Juni 1797. Begrofs med tal af Prosten Hanngren i Wika.

Gift Oct. 1756 med Christina Maria Hoppe, dotter af hans företrädare i Arboga, f. 1735, död 28 Dec. 1810. Af 11 barn: Johan Jacob, Past. et Præp. i Söderberke; Carl Gustaf, Tullinspektor; Pehr Adolf, Skogsombudsman; Anders Samuel, Prost i Heds församling; Fredric Emanuel, Snickare, flyttad till Österbotten; Eric Wilhelm, Tullnär i Arboga; Maria Elisabeth, ogift; Ulrica Charlotta, ogift; Lars Gabriel, Pastor i Jerna.

17. Daniel Luth. Född i Köping 9 Sept. 1747. Fadr. Joh. Luth, Faktor och Bruksförwaltare. Modr. Margar. Böös. Stud. i Upsala 1765. V. Collega Scholæ i Köping 1771l. Pwgd 23 Dec. s. år i S:t Claræ kyrka i Stockholm. Då Pastors Adj. i Odenswi. Dito i Fellingsbro 1775 och i Lindesberg 1776. Commin. här 1782. Vice Pastor 1797. Wald Kyrkoherde på stället 17 Dec. s. år, men då walet åklagades för röstwärfning, obehörig persons inblandning m. m., hwaröfwer handlingar trycktes, skedde nytt wal 2 Mars 1800, då hans röstetal blef ännu större. Tilltr. s. år efter fullmagt. War Notarius i prestmötet 1779 och Respondens 1794. Efter längre tids sjuklighet död 21 April 1811.

Gift 24 April 1783 med Margar. Lovisa Hæggeroth, dotter af Rådman och v. Borgmäst. Er. Hæggeroth och Cath. Sundblad i Lindesberg, f. 1763, död 16 Juni 1817. Barn: Daniel, Handlande i Fahlun; Johan Eric, Commin. och v. Pastor i Aspeboda; Lars, Grosshandlare i Gefle; Christina Margareta, g. m. Brukspatron C. H. Engström i Fahlun; Gustaf, Grosshandlare i Gefle; Maria Lovisa, g. m. Grosshandlaren Er. Dahl i Gefle.

18. Samuel Arhusiander. Född i Wika på morfadrens gård Ramsnäsholm 10 Juli 1750. Fadren då Pastors i Fahlun Adjunct, blef kyrkoherde i Grytnäs och Avesta. Sändes 1759 med twenne bröder, att inskrifwas wid Upsala acad. och återkom sedan han begagnat underwisningen i Westerås. Pwgd 5 Nov. 1775. Biträdde först Commin. i Stora Tuna och ifrån 1778 Pastor derstädes. Hade inpå 17:de året arbetat i denna församling, då han 1789 blef Commin. i Kila. Ännu hade presterne här det förtroendet att förrätta böngöring och predikan wid Sätra helsobrunn, såsom liggande inom församlingen, men hans predikosätt war icke i brunnsgästernas smak och allt sedan hafwa brunnsprester blifwit förordnade ifrån Upsala academi. Sökte och erhöll transport till sacellanien i Thorsång 10 Nov. 1800. V. Pastor 1811. Kyrkoh. på stället 21 Oct. s. å. Tilltr. 1813. Prost 1 Maj 1819, en heder, som gjorde honom stor fägnad. Död 6 Aug. 1830.

Gift 29 Juni 1784 med Margareta Brigitta Lindström, dotter af Bergmästaren Eggert Lindström på Löfåsen med Magd. Scharander, f. 1758, död utan barn 184-.

19. Eric Olof Schultzberg. Född i Sala 6 Aug. 1784. Fadr. då Predikant wid grufwan blef Kyrkoh. i Floda. Stud. i Upsala 1801. Pwgd 7 Juli 1809 och Pastors Adj. i Floda. Fick cura ecclesiæ 1812. Past.ex. 15 Juli 1815. Predikant wid Norns bruk 1815. Commin. i Skerike 24 Aug. 1818. Andre Commin. i Westerås 11 Mars 1822. Tilltr. 1823. Förste Commin. ib. s. å. Kyrkoh. här, efter af Konungen stadfästadt wal, 23 Maj 1832. Tillträdde s. å. Prost 17 Sept. 1842. Ledamot af Samfundet pro fide et christianismo.

Gift 6 Nov. 1814 med Margareta Elis. Engzelius, dotter af ÖfwerMasmästaren i W. Bergslagen M. Engzelius och Susanna Elis. Todenius, f. 10 Dec. 1789. Barn: Eric Magnus, f. 12 Maj 1816, studerande; Johan Paul, f. 27 Maj 1817, Handlande i Röraas; Carl Olof, f. 1 Nov. 1819; Elisabeth Aurora, f. 30 Oct. 1821, g. m. Klädeskramhandl. H. Söderberg i Upsala; Josephina, f. 6 April 1824; Christina Margareta, f. 17 Sept. 1826; Fabian Tobias, f. 20 Jan. 1829; Ulrica Maria, twilling med föregående.

2. Comministrar i Thorsång

Johannes Henrici Laurentius AndreæJohannes MatthiæJohannes Laurentii TunensisDaniel Petri SæberusDaniel Nicolai MokliniusGeorgius Danielis SeberusAndreas WallmanOlaus FerrinJohan RunnquistChristian Magnus HanckDaniel LuthSamuel ArhusianderLars Fredric SejdentoffLars Eric BohnsackSamuel TerserusCarl Brynolf Godée.

1. Johannes Henrici wid 1570 och 1580. Se Past. i Swedwi.

2. Laurentius Andreæ. Af Upsala mötes underskrift 1593. Se Past. i Säby.

3. Johannes Matthiæ. War Collega i Westerås skola då han 1606 blef pwgd. Commin. här 1609. Förekommer i Consist. prot. 1616. War död eller bortflyttad l626.

4. Johannes Laurentii Tunensis. Född 1601. Stud i Hedemora, Westerås och Upsala. Ordin. till Diaconus 1625. Fullt pwgd 1626. War Capellan här, då han 1627 war med sin Pastor i Domcapitlet, att öfwerenskomma om lönen. Död 7 Dec, 1632.

Gift med Margareta, som efterlefde.

5. Daniel Petri Sæberus. 1633. Se Past. loci.

6. Daniel Nicolai Moklinius. Född i Arboga 1614. Fadr. då Commin., blef Pastor i Möklinta. Studerade ifrån 1634 i Upsala. Pwgd 25 Febr. 1644, då han war Collega i Sala skola. Commin. här 1645. Förmanades med sina medbröder, Sacellanerne, in synodo 1649, att hwart år för sig sjelfwa ända en bok af Dogmaticis eller Historicis. Ser ut, som det menades af Bibeln, ty det tillades också att läsa loci communes af Haffenrefferus. Förblef här till sin död 1668.

Gift med Elisabeth Carlsdotter, troligen Pastors dotter på stället. Står i likboken död såsom hans enka 1709, 87 år gammal, men på ett annat ställe säges hon omgift med Pastor D. Seberus. Barn, som af byn Kårtila togo namnet Kartelin: Nils, Bergsman i Aspeboda; Carl, Notarie i Köping; Elisabeth, g. m. Nämndemannen Eric Larsson i Kårtila; Catharina, g. m. en klockare i Waksala i Upland; Barbro, g. m. Swen Byrilsson i Tylla.

7. Georgius Danielis Seberus. Född i denna församl. 1642. Son till Pastor loci N:o 10. Stud. i Upsala 1661. Då han pwgdes 26 Juni 1668 förmanades wäl ordinandi att hålla sin ed, men ''i synnerhet att wakta sig för lättfärdighet i kläder, med långt hår och andra sådana odygder, som utskämma predikoembetet." Sacellanien här war i detsamma ledig, och straxt fick han antaga densamma. Förekommer icke sedan i behållna handlingar. Död af en swår brännsjuka, som strängt grasserade, 1686. Begrofs tillika med sin swärmoder Palmsöndagen.

Gift 1669 med Sara, Capellanens i Tuna Joh. Tozaræi dotter, som dog 1718, 85 år gammal. Barn: Daniel, Pastor i Lima; Johan, okänd; Catharina, g. m. Commin. Hoffman i Säther. För henne, då tjenande i Biskopens hus, bad modren i bref till Consist., 21 år efter sin mans död, "om conservation, och tyckte, att hon så wäl, som någon, kunde blifwa ihogkommen, och få wara modren till tröst och sig sjelf till fägnad och nöje.'' En måg war Mårten Mattsson i Tylla.

8. Andreas Wallman. 1687. Se Past i Sundborn.

9. Olaus Ferrin. Född i Grytnäs 1673. Fadren Christopher Ihræus, Commin. War länge Notarius i Westerås gymnasium förrän han 1699 fick tillfälle besöka Upsala acad. War det ännu sedan han 6 Juli 1700 blifwit pwgd. Sedan en tid Adjunct i Badelund oeh 1705 v. Commin. i Westerås. Commin. här 1707. Respondens i prestmötet 1719. Sökte snart befordran härifrån, och då Landshöfdingarne mycket befattade ssig med prestsysslorna, wände han sig till Baron Danckwardt om recomm. till Consistorium. Jämrade sig ofta öfwer sin fattiga belägenhet, men också en ung Landsherres förord werkade intet, äfwen då han fick profwa. Den arme mannen dog här 8 Maj 1735.

Gift 2 Sept. 1700 med Fidelia Durelius, Hospit.-Sysslomannen i Westerås A. Durelii dotter och styfdotter till Pastor Gillberg i Grytnäs. Barn: Petrus, stud., sedan okänd; Catharina, g. m. Rector Scholæ El. Terserus i Säther; Fidelia, g. m. Bonden Pehr Pehrsson i Leksand och Rönnäs; Margareta, ogift; Maria och Olof.

10. Johan Runnquist. 1737. Se Past. loci.

11. Christian Magnus Hanck. 1760. Se Past. i Sewalla.

12. Daniel Luth. 1782. Se Past. på stället.

13. Samuel Arhusiander. 1800. Se Past. loci.

14. Lars Fredric Sejdentoff. Född i Westerås 6 Dec. 1753. Fadr. Borgare och Perukmakare. Sträfwade i stadens skola och gymnasium till 1777, då han följde kamrater till Upsala acad. Pwgd 21 Jan. 1781 på Consistorii kallelse. Sattes straxt genom lottning till Informator i Schenströmska barnhuset i Westerås. Tillika Commin.Adjunct i Skerike 1788. Commin. i Garpenberg 14 Sept. 1789. Efter afslagna beswär öfwer walet erhöll han transport hit 4 Nov. 1812. Swag prest, men med godt mod och stort förtroende till sig sjelf, åtminstone i yngre år. Wid ett olyckligt tillfälle, att en Commin. blef hårdt träffad af slag just när han skulle uppstiga att predika, stod närwarande Pastor, en lärd man, alldeles rådlös om utwäg till gudstjenstens fortsättande med någon underwisning f ör folkhopen. S. erbjöd sig straxt att hålla predikan, och ehuru det än skedde, hade ingen skäl att granska hans oförmodade arbete. På ålderdomen infann sig mycken bräcklighet. Död af slag 1 Febr. 1828.

Gift 9 Febr. 1790 med Catharina Charlotta Palundius, enka efter Commin. i Garpenberg J. Lundborg, f. i Sala 1763, död 25 Nov. 1840. Barn: sonen Carl Fredric, f. d. Rustmästare wid Dalregimentet.

15. Lars Eric Bohnsack. Född i Askeryds församl. i Småland 20 Juli 1771. Fadr. Kyrkoh. Doctor Christian Jul. Bohnsack; modr. Maria Elis. Näsman, båda komna ifrån Westerås stift. Genom modrens återflyttning till fäderneorten kom han att studera i Westerås. Stud. 1792. Pwgd 1 Oct. 1796 och Pastors Adjunct i Elfdalen. Skolmästare i Särna 1797. Uppehöll Pastorstjensten 1799, 1800. Commin. i Säby 6 Maj 1805. Transp. till sacell. i Malma 10 Jan. 1814. Erhöll ock ibland 9 sökande önskad befordran hit 15 Sept. 1828, men afgick genom döden 3 Dec. s. år, ännu stadd i Malma. Stor och reslig man med sagtmodigt utseende och lynne.

Gift 1. 14 April 1814 med Inga Charlotta Sæbenius, hwars fader haft någon befattning wid KrigsCommissariatet och war Arrendator på orten, modr. Anna G. Rydberg, f. 1786, död 18 Juli 1820. Barn: Bernhard Jacob, Garfwaregesäll, utrest till Frankrike, f. 4 Febr. 1818; Sophia Regina, f. 27 Maj 1819. Gift 2. 14 Oct. 1823 med Eva Elisabeth Dillman, dotter af Commin. C. P. Dillman i Westanfors, f. 3 Juli 1793, död 12 Jan. 1844. Barn: Eva Gustawa, f. 1 Juli 1824; Lars Ephraim, f. 11 Jan. 1826, Sjöman; Frans Ivar, f. 4 Febr. 1828, studerar i Strengnäs.

16. Samuel Terserus. Född i Gunnilbo 19 Mars 1780. Fadr. då Skolmästare, blef Kyrkoh. i Sophia Magd. församling. Student 1801. Pwgd 18 Juni 1806 och Adj. Past. i Wenjan. Dito i Sophia Magdalena 1807. Nådårspred. i Stora Tuna 1810. Adj. hos Commin. i Gagnef s. å. Åter hos Pastor i Sophia Magdal. 1818. Commin. i Lima 25 Jan. 1813, i Malung 16 Nov. 1818. Ibland 7 sökande Commin. här 27 Juli 1829. Tilltr. 1831. Död 2 Dec. 1842.

Gift 25 Sept. 1811 med Sophia Hjorts, enka efter Bruksinspektoren J. Törnsten och dotter af Rådmannen samt v. Borgmäst. i Söderköping A. Hjorts med Inga Christ. Hagberg, f. 3 Maj 1780, död efter 14 dagars swårt lidande af en olycklig händelse på resan ifrån Malungs Finmark 29 Juli 1830. Barn: Thekla Mathilda, f. 28 Juli 1812; Inga Emerentia Christina, f. 9 Mars 1814, g. m. Hemmansegaren Hans Tyllander i Aspeboda; Elof Engelbert, S. M. Adj.; Emma Aurora, f. 15 Aug. 1824.

17. Carl Brynolf Godée. Född i Äppelbo 14 Mars 1805. Fadren Samuel Godée, Major och R. Sw. O. Modr. Anna Elis. Rosenius. Student 1823. Pwgd 28 Oct. 1828 och Pastors i Sundborn Adjunct. Dito i Nås 1829, i Wika 1830, i Stora Schedwi 1833 med cura ecclesiæ. Skolmästare och Capellpredikant i Hosjö 23 Juli 1834. Past.ex. 12 Dec. 1835. Erhöll transp. hit 1 April 1844.

Gift 1834 med Lovisa Cath. Lindquist, dotter af Bruksinspektoren C. A. Lindquist och M. Grönberg. Barn: Seth Amatus, f. 1835; Amalia Brynilda, f. 1839; Gefion Pamela, f. 1842.

3. Comministrar i Aspeboda

Johannes Elvius Andreas WalleniusAbraham MoellAndreas IhrstadiusJohan PompGustaf SchedvinLars MentzeliusAbraham Nathanael HesselgrenJohan Eric Luth.

1. Johannes Elvius. Den förste som bodde i församlingen. Se Past. i Wika.

2. Andreas Wallenius. Född i W. Wåla i Aug. 1638. Fadr. Petrus Johannis, Pastor. Stud. 1660. Pwgd 16 Maj 1669. Då sin faders Adjunct. Flyttades snart till Fahlun att biträda Pastor och blef tillika Collega i skolan. Supr. Collega 1671. Commin. här s. å. Död 22 Dec. 1690.

Gift 1670 med Elisabeth Segersdotter, troligen en dotter till Mäster Segeric, Prosten i Tuna, hwars enka gifte sig med en hemmansegare i Brusala. Då war hon syster till Biskop N. Rudbeckii första fru och enka efter Gästgifwaren Anders Ersson på Strand i Wika. Barnen woro: Petrus, Predikant wid Stora Kopparbergs grufwa; Anna, g. m. Glasmästaren Helje Andersson i Westerås, hwars barn kallade sig Arosin. G. 2. 1688 med Cathar. Ericsdotter, som blef omgift med den följande.

3. Abraham Moell. Född i By 16 April 1668. Fadr. Kyrkoherde. Student i Upsala 1682, men återkom till Westerås gymnasium. Pwgd 27 Aug. 1692, sedan han föregående år fått kallelse hit, med wilkor, att taga enkan till hustrun. Synes dock här hafwa funnit sig mindre belåten, ty i Sept. 1711 begärde han genom Prosten Ekman i Fahlun att få Biskopens recommendationsbref till arméen i Skåne, ''emedan han satt sig i sinnet att resa dit och försöka sin lycka." Prosten tyckte icke om hans afsigt, utan påminte, ''att han borde blifwa i sin kallelse." Resan blef ock inställd, men den sista färden förestod honom snart. På dödssängen sände han genom sin broder sin likasom testamentariska önskan till Biskopen, att andra dottren måtte conserveras wid den lilla lägenheten med den följande, då enkan och de små barnen kunde hafwa sitt bröd. Afled 6 Aug. 1719.

Gift 1. 1692 med Cath. Ericsdotter, företrädarens enka, hwilkens fader war Häradsskrifwaren Eric Pehrsson i Stråtenbo. Barn: Clara, g. m. Cornetten wid Finska cavalleriet C. G. Reet; Elisabeth, g. m. efterträdaren. G. 2. 1699 med Ingrid Berg, dotter af Kronofogden L. Berg. Barn: Abraham; Bruksinspektor; Isac, Quartermästare wid Skånska cavalleriet; Jacob, Hofquartermästare; Nils, Underofficer wid gardet; Lars, Lieutenant wid artilleriet; Ingrid, g. 3:e gången med Handlanden Österman i Sigtuna.

4. Andreas Ihrstadius. 1720. Se Past. i Åhl.

5. Johan Pomp. Född i Fahlun 9 Sept. 1711. Fadr. Commin. Stud. 1731. Pwgd på sin faders kallelse 3 Juli 1736. Commin. här 1750. Död 27 April 1764.

Gift 1751 med Brita Morsell, dotter af Rådmannen och Magazinsbokhållaren Hans Morsell, död 22 Juli 1789, 67 år gammal. Barn: Pehr och Jacob, båda hemmansbrukare i Stråtenbo inom socknen.

6. Gustaf Schedvin. Född i Orsa 9 Oct.1733. Fadr. Kyrkoh. och Prost. Ifrån Westerås till acad. i Upsala 1756. Pwgd 18 Febr. 1761 och Capellanernes Adj. i Westerås, men kom snart till Pastor i Wika. Nådårspredik. efter Pastor i Swärdsjö 1765. Commin. loci 1765 och gjorde tjensten efter den aflidne till 1 Maj 1766. Pastor 1790. Lik sin fader och sina bröder war han en kunnig, redlig och wälmenande man, som förtjente bättre lycka. Död 18 Maj 1795, sedan han länge warit sjuklig.

Gift 4 April 1774 med Brita Montin, f. 1752, död 20 April 1792. Hennes föräldrar woro Bergsmannen Anders Pehrsson och Brita Montin. Barn: Daniel och Anders Gustaf, båda arbetare wid Stora Kopparbergs grufwa.

7. Lars Mentzelius. Född i Aspeboda och Ljusdal 29 Nov. 1761 af Bergsmannen Pehr Larsson och A. E. Göransson. Stud. 1784. Pwgd 24 Aug. 1788 och war derpå sju år den besynnerlige Prosten Göranssons Adj. i Rättwik. Ehuru i någon mon med honom beslägtad hade han dock swårt att mot en sådan man iakttaga nödiga façoner. War flyttad till Pastor i Gagnef då han 1795 waldes till Commin. här. Befullm. 21 Dec. Åtog sig nådårstjensten efter den föregående och tilltr. sjelf 1797. V. Pastor 1799. Hade swagt bröst och döden inföll 13 Dec. s. å.

Gift 20 Juli 1793 med Anna Catharina Esping, Skomakaredotter ifrån Stockholm, f. 1768, död, sinnesswag, utan lefwande barn i Rättwik 20 Sept. 1835.

8. Abraham Nathanael Hesselgren. Född i Hedemora 7 April 1763. Fadr. Comminister, blef Kyrkoh. i Floda. Stud. 1775. War dock sedan lärjunge äfwen i Westerås. Pwgd 24 Aug. 1788. War och förblef Adj. i Thorsång, utom en liten tid 1795 i Floda, till dess han 1801 tillträdde denna sacellani, med fullmagt af 29 Juli föreg. år. Den glade och språksamme mannen hade sedan flera gånger förslag till bättre, men förgäfwes, och omkom i åen wid Fahlun 21 Jan. 1817.

Gift 18 April 1797 med Anna Elisabeth Dahl, dotter af Bergsmannen i Lilla Aspeboda Carl Dahl och Catharina Danielsdotter, f. 1772, död 1826. Barn: Carl Abraham, Skolmästare i Leksand; Lars Gustaf, Hemmansegare; Johan Fredric, uppgifwen för Källarmästare i Stockholm; Elisabeth Gustawa, g. m. Bergsnämndemannen A. G. Fahlén i Thorsång.

9. Johan Eric Luth. Född i Thorsång 18 Juni 1786. Fadr. till slut Pastor ib. Stud. 1807. Pwgd 19 Dec. 1811 och Adj. på sin födelseort. Commin. här 15 Aug. 1817. Tilltr. 1819. V. Pastor 1820.

Gift 1821 med Christina Charlotta Ehrenström, dotter af Landtmätaren i Stora Kopparbergs län A. Ehrenström och Sara Liljenmark, f. 27 Juni 1797. Barn. Johanna Charlotta, f. 12 Juni 1822.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 22 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt