Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Hed

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Johannes Joh. Simplex Benedictus Johannis HelsingiusBenedictus Olai DrakeLaurentius Martini HolmiensisPetrus Johannis HimmeliusAndreas Erlandi CopingensisJohannes Olai GrythPetrus HisingDaniel BarkmanJohan EssénOlof EckmanPehr FahlstenChristian IhrmanAdolf Wilhelm AddeJonas Samuel GestrichAnders Samuel Schultz.

1. Johannes Joh. Simplex. Förste enskildte Pastor i denna församling 1620. Detta synes warit blott på ett försök huru församlingen skulle skicka sig, och efter denne Pastors flyttning till Floda 1628 har Biskop Rudbeckius om socknen, et prius et postea annexa ad Malma, "Hos en så barbara ecclesia kunde presten icke länge trifwas." Med allt sitt allwar förmådde han icke styra folket. Till ex. må anföras, att på Stora Bönedagen 1623 "gick en bonde till altaret, tog winet, som han sjelf gifwit, bar ut det på kyrkogården och brukade munnen på Herr Hans." Wid N:o 3 kan widare slutas till församlingens beskaffenhet.

2. Benedictus Johannis Helsingius. Hitkom 1628 ifrån Malma sacellanie och kallas i handlingarna än Pastor än Capellan i Heds annexa. Återgick till Malma, såsom Kyrkoh. för båda socknarna.

3. Benedictus Olai Drake. War Smålänning. Hade studerat i Gefle och Westerås, besökt Upsala och blef Consistorii Cursor l624. Collega i Westerås skola kort derpå och Pwgd 1625. Blef ock Commin. i Skerike, men förordnades snart till Krigsprest och gick ut i fält. Hemkommen ifrån Stralsund 1629, fick han af Domcapitlet en liten penningehjelp af 2 daler och löfte på 6 t:r säd, om han "wille blifwa de befängdas predikant, hwar pestis skulle komma." Predikade sedan än i Hubbo, än bos Fru Banér å Målhammar. Commin. i Malma allena 1631. Flyttades hit till Hed 1633, men icke med Pastors magt och rättighet, utan måste alternera i Malma och gifwa Pastor der både säd och jern. I ett bref till Biskopen klagar han bittert öfwer denna utgift och sin swåra belägenhet. "Han wisste sig ingen råd, emedan torkan hade förtagit all säd på sanden. Sin Biblia, den han i många år förswarat, måste nu för nöd skull blifwa försatt." Icke heller hade han något anseende eller lydnad i församl. utan många föraktade och förföljde honom. Några af de bättre åhörarne skrefwo 1634 till Biskopen "att der woro någre upproriske och prestehatare", som wållade att presterne icke wille wara der och kunde icke uträtta något godt. Herr Hans, säga de, "hade ännu warit hos oss, om icke deras buller warit. Herr Bengt, nu i Malma, likaså. Och den nuwarande måste mycket lida." Hans wilkor förbättrades föga och han dog 1639.

Gift såsom Student med Margareta Jönsdotter, som ännu 1671 lefde i sådan uselhet, att "om icke Biskopen wille hjelpa henne måste hon dö af hunger."

4. Laurentius Martini Holmiensis. Född i Stockholm 1595. Fadr. hade warit Snickare. Efter den tiden wanlig flyttning ifrån den ena skolan till en annan, kom han till Westerås och stadnade qwar. Pwgd 1623 tjente han en tid i Westerås. Commin. i W. Schedwi efter några år och war Orator i Capellansmötet 1627, men för något brott suspenderad och gick ifrån tjensten. Åtog sig att wara de "befängdas" eller pestsjukas Prest i Köping till dess han 1633 blef Commin. i Berg. Hitsattes 1640 i samma ställning som den föregående och war en stursk man. Prosten anklagade honom för Biskopen att han war "sjelfgod, aktade icke förmän, wille icke tjenstgöra skiftewis i Malma, och då han förmantes, swarade han sig wara 3 gånger gamlare än Præpositus." Ändtligen blef 1648 åter afgjordt om socknens skiljande ifrån Malma, och, efter öfwerläggningar mot och med, denne satt till Kyrkoherde. Likwäl finnes äfwen derefter nämndt om afgift härifrån till Pastor i Malma. Död 1658.

Gift 1624 med Anna Wincentzdotter, som efterlefde. Hennes fader war Pastor i W. Schedwi.

5. Petrus Johannis Himmelius. Född wid 1615 i Stora Tuna, men fadren blef Pastor i Himmeta, hwaraf sonen tog sitt namn. Utmärkte sig genom flit och skicklighet i Westerås så, att han blef Vicarius i skolan och Pwgd 14 Maj 1640. Supr. Collega i Arboga 1642 och Prostens Adjunct. Blef der illa huggen med knif af en öfwerdådig menniska på gatan, utan sin skull. Ehuru oskyldigt "skamfärad" måste han en tid afhålla sig från tjensten. Återkallades till högre Class i Westerås 1643. Commin. i Dingtuna 1644. Med ett oroligt sinne förgick han sig och blef suspenderad 1655. Wille ändtligen derifrån , men måste qwarblifwa till dess han 1659 blef här Kyrkoherde. Fick också erfara församlingens gamla sinnelag. Utom annat hade "en bonde öfwerfallit och hårdragit honom." Död i Dec. 1666.

Gift 1643 med Anna Henricsdotter i Arboga och swåger med Häradshöfdingen i Östergöthland Mag. Gerh. Burman. Hon lefde länge efter. Barnen okände, om icke en Mäster Henric, Swärdfejare i Arboga, war deras son, som är troligt, ty han fick lösen för en hage som Herr Pehr upptagit på prestgårdens egor.

Skrift: Oratio de Ebrietate. Westerås 1639. 4:o. Han höll den å gymnasium wid slutet af sina läseöfningar.

6. Andreas Erlandi Copingensis. Född omkr. 1618. Stud. blott inom stiftet. Blef Collega Scholæ i sin födelseort 1640. Pwgd 22 Juni 1643. Commin. i Säby 1645. Transp. till Hubbo 1661. Här blef han anklagad för delagtighet i ett brott, hwarom han icke kunde öfwertygas. Hans twenne söner, den ena 14, den andra 12 år, hade upprest en stege mot Pastors sädesbod, gått in genom en öppning och stulit säd. Wid undersökning 11 Maj s. år kunde gossarna icke förmå uppresa stegen, hwaraf slöts att någon hulpit dem, och att fadren war medwetande. Han priverades derföre i April 1664 till dess han gjorde sig fri wid tinget. Utgången der omtalas icke, men församlingen fattade dock ett sådant hat till honom och hans hus, att han nödgades skriftligen afsäga sig tjensten och njöt sedan något understöd af hospitalet till 1667, då han blef till embetet restituerad. Pastor här s. år och af Prosten introd. i Maj 1668. Ännu 1668 klagade Præpos. att här war ett elakt folk, som, ehuru blott torpare, wille råda öfwer allt, wara herrar öfwer prestgården m. m. Hr Anders synes af rädsla "låtit dem dricka i prestgården", som åtalades. Höll förmodligen krog. War på flera sätt olycklig i sin husliga lefnad och dog i elände i Mars 1675.

Gift 2 gånger, men ingendera hustrun är till namnet känd. Den förra war enka, som medförde en dotter, hwilken genom sqwaller satte honom i owänskap med sin Pastor i Säby. Sjelf hade han med henne twå söner, Pehr och Johan, som kallade sig Erlander. Den ene blef Klockare i Hed; dottren Catharina, g. m. Klockaren Anders Göransson Yra. Commin. Sundelius war ock hans måg. Den sednare hustrun reste bort ifrån honom 1674 under hans sjukdom, tagande med sig allt hwad hon kunde, hwarföre nådår nekades.

7. Johannes Olai Gryth. Född i Grythytte församl. 1638. Fadr. Kyrkoherde. Stud. i Westerås gymnasium till dess han 1661 blef Collega i Köpings skola. Pwgd 16 Febr. 1663. Mottog 1666 den lilla Commin.tjensten i Kungs-Barkarö och skötte sin syssla wäl. Ansågs 1675 af Consist. mycket förtjent och föreslogs till Pastor här, men församlingen gjorde starkt motstånd då han skulle insättas, påstående, att få sin Commin. Sundelius, som war socknens inföding och med sin starka röst hördes så wäl af smederna. Men Sundelius war en stackare, som precario blifwit prest och kunde ej gillas till Pastor. Gryth måste då mottagas och gjorde wäl rätt för sin lilla befordran. För motgångar lefde han dock i fattigdom. 1682 led han total misswext på boställets sandjord och ett år förlorade han 15 boskapskreatur genom sjukdom. Han måste taga bewis af Häradsrätten och hos Konungen söka eftergift på bewillningen. Död 8 Maj 1696.

Gift 1664 med Barbro Hansdotter Brunswik, som lefde ännu 1712, 83 år gammal. Af barnen nämnas blott: Hans, som studerade, en tid äfwen i Åbo, sedan okänd; Catharina, g. m. efterföljande Hising.

8. Petrus Hising. Född i Fellingsbro 1646. Fadr. Prost. Med flera bröder tidigt hållen till studier och Stud. 1663, blef han dock en swag man, och hans befordran derefter. Pwgd 12 Febr. 1671 att wara Adj, i Fellingsbro och "sin moder till hugnad, efter hon ingen tröst af de andra barnen kunde hafwa." Denna hennes hugnad blef dock ringa, ty han gifte sig straxt, sökte lägenhet i Cons. och, då ingen ledig war, befalltes han wara hos swärmodren. Blef 1674 Collega i Arboga skola, der han ännu 1683 af Kyrkrådet fick föreställning för det han skolkade och orätt uppbar lön för musik, som han ej förstod. Commin. i Lima 1687 gjorde han en usel flyttning, och blef derifrån af sin swärfader ditkallad till lika tjenst 1693. Då han 1697 efter honom sökte pastoratet inkallades han af Cons. till examen, enligt den förordning som då nyligen war utkommen. Han måtte således blifwit gillad, emedan han s. år fick lägenheten. Hwad gagn han gjorde kan slutas af Öfwerste Diurclous bref till Biskopen 1701 , deruti han begär en "påminnelse till Pastor att rätta sig efter Kyrko-ordningen och i predikan hålla sig wid texten, samt aflåta att införa en hop oanständiga materier, som ingen uppbyggelse hafwa, men wäl contrarium." Död 1709.

Gift 1. 1671, men denna hustrus namn finnes ej antecknadt. 2. med Catharina Gryth, företrädarens dotter, som, omgift med Commin. J. Sundelius i Jernboås, lefde enka i fattigdom ännu 1725 på ett litet torp här, som förra mannen uppbyggt å prestgårdens egor. Barn: Pehr, Commin. i Awesta; Sara, g. m. Commin. i Barkarö O. Hambræus.

9. Daniel Barkman. Född i Odenswi och Barksta 1 Maj 1665. Stud. 1686. Pwgd 3 Oct. 1693, då 20 prester ordinerades. Efter tre års tjenst hos Pastor i Husby blef han Commin. i sin födelseort 1695, der han hade en obehaglig twist med sin Pastor Amnelius om en gammal rättighet, som båda trodde tillhöra sig. För öfrigt omtalas han med beröm i acterna, och wid pastorsledigheten här 1709 begärdes han i Consist. af Öfwerste Diurclou på Jönsarbo och hela församl. såsom "en god prest med god hustru." Likwäl sattes förslag och 21 April hölls i socknestämman ett underligt wal, "då hwar och för sig uti tysthet hwiskade sitt votum Hr Ol. Hambræus (Nådårspresten) uti öronen." Efter hans uppteckning hade Barkman stor pluralitet och tillträdde 1710. Inställd af Biskop Iser 20 Febr. 1715, så sent alldeles emot den tidens sed. Ännu i hans tid skulle Pastor här årligen betala till Pastor i Malma 6 daler s:mt, som ändtligen upphörde efter hans död. Orsaken till denna afgift nämnes icke. Död 21 Juli 1736.

Gift 25 Juni 1695 med Elisabeth Gisler, Kyrkoh. i Berg H. Gislers dotter, f. 1671. Säges ock warit 2 gånger gift, men owisst. Barn: Daniel, LandsFiscal; Christina, g. m. J. Fellenius, Commin. i Bro; Susanna, g. m. Pastor i Ramnäs E. Hellenius; Henrica, g. m. Secret. i Köping J. Hellerstedt; Elisabeth, g. m. Handl. J. Wadsten i Köping; Anna Maria, g. m. And. Ekman.

10. Johan Essén. 1737. Se Kyrkoh. i Grytnäs och Avesta. Commin. Johan Wadelius i Skinnskatteberg hade wid walet fått flesta rösterna, men dog innan fullmagten hann utfärdas.

11. Mag. Olof Eckman. 1746. Se Past. i Gagnef.

12. Mag. Pehr Fahlsten. Född i Westerås 23 Aug. 1719. Fadr. då Collega i skolan, sedan Pastor i Rytterne. Stud. 1733, men begagnade dock sedan en tid undervisningen i Westerås. Magister 1746. Föreg. år 14 Dec. Pwgd och Pastorsadjunct i By. Kallad till Andre eller s. k. Rådmans-Capellan i Arboga 1750. Kyrkoh. här 1755. Tilltr. 1756. Opponens wid prestmötet 1758. Riksdagsman 1765. Lemnade de sina i stort armod då han dog 13 Juni 1778.

Gift 25 Juni 1752 med Elisabeth Cath. Thurelius, Prostens dotter i By, f. 1735, död 20 Mars 1795. Barn: Pehr Abraham, Bokhållare, slutligen en fattig arbetskarl; Jan Gabriel, Handlande, förstörd och ofärdig; Johanna Elisabeth, död ogift; Christina Catharina, g. m. en Tracteur i Örebro; Helena Margareta, död ogift.

13. Mag. Christian Ihrman. Född i Fahlun 23 Mars 1733. Fadr. sist Pastor i Swärdsjö. Stud. 1749. Magister 1761. Vicar. Collega i Fahlu skola från 1762 till 1764 års slut. Pwgd 21 Dec. 1763 och blef sin faders medhjelpare i Swärdsjö 1765. Under dess ålderdom Vice Pastor 1775 och fortsatte tjensten efter dess död. Past.ex. med heder sistn. år. Kyrkoh. här 28 Nov. 1779. Tillträdde 1780 och introd. af Biskop Benzelstierna 3 Juni 1781. Opponens wid prestmötet 1783. Prost 3 Sept.1796. Nöjd med denna lott skötte han församl. nitiskt, belönad med utmärkt förtroende och kärlek. Som de gamle ogerna rubbas i sin wanliga ställning, wille han ej flytta i en ny uppsatt byggning. Då han en dag hade utrest skedde det dock utan hans beswär. Wid hemkomsten fann han alla sina saker flyttade och i wanlig ordning ställde i hans nya rum. Icke gift uppnådde han lugnt sin wackra ålder. Död 22 Nov. 1810.

14. Mag. Adolf Wilhelm Adde. Född 6 Juli 1738 i Ihrsta socken och Limsta by, der fadren Häradsskrifwaren Wilh. Adde hade sitt boställe. Slägten säges wara ifrån England och först hetat Addison. Modr. Elis. Ithimæus. Stud. 1760. Vic. Collega i Westerås skola 1761 och 1763. Pwgd 21 Dec. 1763, och således sin företrädares ordinationskamrat. Magister 1764. Commin. här 21 Aug. 1770. Denna tjenst innehade han 42 år med tillfredsställelse och i god enighet med sin Pastor. Måste till sin bergning inpå ålderdomen hafwa pensionairer. Notarius wid prestmötet 1779 och Opponens 1787. Biskop Benzelstierna kallade honom, med särdeles nöje, den lärdaste Comminister i sitt stift. Vice Pastor 1810. Allena sökande blef han Kyrkoh. här i Juni 1811. Tilltr. 1812. Prost 19 Aug. 1813. JubelMagister 1815. Död 5 Febr. 1818.

Gift 1. 3 Dec. 1766 med Elis. Arhusiander, Commin. i Skinnskatteberg dotter, f. 1736, död 1777 ; 2. 5 Mars 1778 med Christ. Elis. Hedenstedt ifrån Gefle, f. 1737, död 24 April 1796; 3. 27 Dec. 1803 med Reb. Charl. Fabricius, f. 17 Sept. 1777, Fadr. Factor i Köping. Barn med den första: Johan, KämnersPræses i Stockholm; Jacob Wilhelm; BataljonsLäkare wid Helsinge regimente; Anders Adolf, f. 1775, död 1842, BruksInspektor på Wattholma i Upland; Elisabeth, g. m. Guld- och Silfwerarbetaren Björkman i Eskilstuna; med den tredje: Per Adolf, f. 1804, Ph. Mag., Collega Scholæ i Westerås.

15. Mag. Jonas Samuel Gestrich. Född 8 Maj 1781 i Jemtland på Frösön och Regim.Läkarebostället. Fadr. Joh. Gestrich, ÖfwerFältläkare, R. W. O. Modr. Helena Huss. Stud. i Upsala 1797, men afgick följ. år till Lunds academie, och der Magister 1802. Juris Docens wid samma acad. 19 Aug. 1802. Pwgd 1 Oct. 1806, och derpå Adjunct wid Domkyrkan i Lund. Förordnades s. år af Konungen att i Greifswald föreläsa öfwer Swenska Lagfarenheten. Af förändrade omständigheter lemnade han denna post och begaf sig till Stockholm, der han en tid war v. Commin. i Catharina församl. ifrån 1808. Ankom 1810 till Westerås och blef såsom tjenstledig antagen till v. Pastor i Tillberga, der han ock bestridde Commin.tjensten. Præsiderade i Upsala i stället för Past.ex. 1810. Vice Pastor i Badelund 1811. Af K. Seraf. Gillet utnämd Predikant wid Hospitalet i Westerås s. å. Erhöll indigen.rätt 23 Juli 1817. Wald Kyrkoherde här med temlig enighet och befullm. 24 Aug. 1818. Tillträdde genom accord 1819. Prost 9 Oct. 1824. Wäckte uppseende med sina predikogåfwor. En längre tid beswärad af sjuklighet som dock owäntadt snart medförde döden 8 Dec. 1825.

Gift 6 Maj 1819 med Lovisa Maria Wijkman, dotter af Biskopen Doctor Sw. Wijkman Casp:son, omgift m. Kyrkoh. i Barkarö Jac. Wahlqwist. Barn: Johanna Lovisa, f. 31 Juli 1821, g. m. Rector Scholæ i Köping Mag. M. Barkén.

Skrifter: Legum scanensium Commentatio acad. P. I. Lund 1801. 4:o. Jura sacra Scanensium. P. I-VI. Ib. 1802, 03. 4:o. De Gange Fluvio. P. I, II. Ib. 1804. 4:o. De Indianis. Ib. 1804. 4:o. De Vita et Scriptis C. Corn. Taciti. P. I-III. Ib. 1805. 4:o. Aphorismi Nonn. Taciti scripta inquirentes. Ib. 1805. Comparatio inter Apostolos Jesu et Præsentis ævi sacerdotes. (pro ex. past.) Ups. 1809. 4:o. Tal wid Bibelsällskapets sammankomst 1821. (Tryckt i årsberr.) 8:o.

16. Anders Samuel Schultz. Född i Thorsång 16 Mars 1778. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1796. Vic. Collega wid skolan i Köping h. t. 1802. Pwgd 23 Juni 1803, och Adj. hos Pastor i Köping. Under dess långwariga sjukdom Vice Pastor ifrån 1807. Commin. i Gunnilbo 6 Juli 1812, efter nära enhällig kallelse. Hade församlingens wård under Pastorsledigheten 1820 o. följ. Past.ex. 3 Maj 1820. Kyrkoh. här 17 Juli 1826. Tillträdde 1829. Prost 17 Sept. 1842.

Gift 25 Aug. 1814 med Elisabeth Christina Enelius, Prosten i Köping P. G. Enelii dotter, f. 12 Juni 1794. Barn: Gustaf Christopher, f. 18 April 1818, engagerad på Handelskontor i Brasilien; Thure Hoppe, f. 24 April 1821, engagerad på Strömfors Brukskontor i Finland, sjuknade på resan dit, återwände hem och död 30 Juni 1842; Carolina Maria, f. 18 Oct. 1816; en son död tidigt.

2. Comministrar

Johannes SundeliusPetrus HijsingGustaf ElfströmIsac ArbogensisJonas ArlbergAdolf Wilhelm AddePehr BacksellPehr Sundsten.

1. Johannes Sundelius eller Herr Jöns, den förste som nämnes, 1671. Se Commin. i Jernboås.

2. Petrus Hijsing. 1693. Se Past. i denna församling.

3. Gustaf Elfström. 1698. Se Commin. i Folkerna.

4. Isac Arbogensis. Född i Arboga 7 Sept. 1667. Fadr. då Rector Scholæ sedan Pastor i Himmeta. Stud. 1687. Informator parvulorum i Fahlu skola 1692. Collega Cl. I:mæ och Pwgd 1693. Commin. här 1701, till församlingens stora missnöje. Det klagades att han blef dem påtrugad. Hans swaghet war församlingen så mycket mera obehaglig, som den icke eller af sin Pastor hade någon uppbyggelse. Han kunde aldrig flytta till annan lägenhet, blef med åldren till all tjenst oskicklig och dog 29 Juni 1744.

Gift 1695 med Sara Fernelius, Kyrkoherden i Wika Herr Bertils dotter. Barn: Daniel, som kallade sig Hedmark, blef Rådman i Lindesberg; en dotter, som wid fadrens död war 37 år gammal.

5. Jonas Arlberg. 1745. Se Past. i Fleckebo.

6. Mag. Adolf Wilhelm Adde. 1770. Se Past. i församlingen.

7. Pehr Backsell. Född i Norrberke och Backbyn 9 Mars 1775. Fadr. Kohlare. Stud. 1797. Pwgd 19 Dec. 1801 på Consist. kallelse och sändes att bistå Commin. i Kumla. Hade sedan en flyttning nästan hwarje år, sist till denna församling 1808. Commin. här med nära enhällig kallelse 1811. V. Pastor efter Prosten Addes död 1818, men skyndade sjelf utur lifwet 2 Sept. 1819.

Gift 24 Juni 1812 med Johanna Elis. Wård, dotter af Klockaren i församl. Ol. Wård, f. 24 Mars 1791. Barn: Pehr Olof, f. 30 Aug. 1818, BruksInspektor; Charlotta Elisabeth, f. 1813, g. m. Snickaremästaren A. G. Fahlström i Arboga; Johanna Maria, f. 24 Aug. 1814, og.; Hedvig Lovisa, f. 1816, g. m. HammarsmedsÅldermannen C. E. Österberg.

8. Pehr Sundsten. Född i Husby wid Stjernsunds bruk 14 Jan. 1780. Fadr. med lika namn war Spiksmedsmästare. Stadnade först wid sin faders handtwerk till dess han blef Mästerswen. Grep så till boken, gick raskt genom skola och gymnasium i Gefle och blef Student 1807. Pwgd 26 Juni 1808 och Pastors Adj. här. Constit. 18 Aug. s. år till E. O. Bataljonspredikant wid Helsinglands Wargerning, och straxt utkommenderad i kriget, der han bewistade affairen wid Kalajocki, då hans kamrat i tjensten blef af Ryssarne fången och han sjelf war i yttersta fara att blifwa skjuten. Detta fälttåg upptog de 3 sista månaderna af året. Följde ock 1809 Regimentet på dess marche norr ut. Hade af denna tjenst ingen förmån men wäl fältsjukdom och förkylda lemmar. Efter hemkomsten Adjunct i Grytnäs och 1820 i Husby. Commin. här 11 Dec. s. å. Tillträdde 1822. V. Pastor 1826.

Gift 22 Juni 1830 med Anna Christina Åkerlind, dotter af Mjölnaren och Byggmästaren L. Åkerlind, f. 20 Febr. 1807. Barn: Pehr Johan, f. 14 Febr. 1831; Axel Fredric, f. 16 Febr. 1832; Carl Eric, f. 15 Jan. 1834; Gustaf, f. 12 Mars 1837; Sophia Charlotta, f. 24 April 1839; August, f. 19 April 1842.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 31 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt