Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Himmeta

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar

1. Kyrkoherdar

Olaus Olaus Johannes Magni Andreas Sweno PetriJohannes SwenonisLaurentius HenriciJohannes Petri WallensisGustavus Nicolai LodigiusPetrus Laur. ArbogensisJohannes Wid. SchultAndreas Nicolai LebestadiusMatthias Eliæ GagnerusPetrus Andreæ HarkmanMagnus Olai LindeliusMatthias Matth. GagnerusNils AnagriusPehr EdmanEric ThurinEric HumlénPehr Gezelius.

1. Olaus. Död 1512.

2. Olaus Junior. Lefde här 1519.

3. Johannes Magni. Nämnes först 1536. Utlemnade 5 Febr. 1545 till K. Gustaf kyrkans umbärliga silfwer 10 lödig mark 7 lod 1 quint. Blef sedan Pastor i Bro församling.

4. Andreas. Har 1556 med sin underskrift bewittnat kronans uppbördslängd för denna socken.

5. Sweno Petri. Omtalas i ett gammalt kyrkans inventarium, men utan årtal. Af nedanstående N:o 19 är uppgifwet, att i hans tid fanns ett quittence till denne Hr Swen af Serenissima Principe Cecilia 1579. Blef kort derpå för hor afsatt ifrån lägenhet och embete.

6. Johannes Swenonis. Igenfinnes först i acterna 1581. Ett inventarium öfwer kyrkan och prestgården finnes för hans tid 1586. En skicklig prest, som blef Past. et Præp. i Arboga 1596.

7. Laurentius Henrici, nämnd Noreskogensis, troligen emedan han war Capellan i Nora socken, då han underskref Upsala mötes beslut 1593. Förut Biskop Ofeegs Domesticus. Pastor här 1596. Stiftets Fullmägtig på riksdagen i Linköping 1600 och underskref 17 Mars domen öfwer de olycklige Rådsherrarne. Förekommer sedan icke förrän då han predikade wid prestmötet. På ålderdomen oordentlig blef han suspenderad 1627, men återfick embetet, sedan han gjort sin bekännelsepredikan följ. år. Dock måste han till underhåll nöja sig med uppbörden endast af 5 bönder, som efterträdaren war hård nog att afkorta. Kallar sig olim indignus Pastor Himet. då han i Consist. klagade på Herr Hans, som "gerna såg, att han gammal fattig man måtte ihjälswältas." Död s. år 1632.

Hans enka Malin lefde 1635 och hade frihet på ett skattehemman. Hade en elak dotter Sara, som rymde från sin man och gjorde Domcapitlet beswär.

8. Johannes Petri Wallensis. Son af Pastor i Rättwik Petrus A. Lexander. Depon. wid Upsala Academie 1596. Intogs åter i Gymnasii Classe Physica 1599 och ansågs skäligen studerad. War Collega i Westerås skola 1603. Pwgd och tillika en tid Biskop Bellini Domesticus. Träffas såsom Comminister i Stora Tuna 1612. Respondens i Prestmötet 1623, då hwarje opponens skulle hafwa minst 2 objectiones och kunna dem memoriter, wid 2 marks vite. Blef Pastor wid Sala grufwa på samma tid, ty orten hade då särskild församling och kyrka. Skulle predika 1627 emedan han sökte befordran. Sattes s. å. ifrån grufwan af flera skäl, men egentligen derföre att Konungen befallt folket flytta till den nya staden. Presten war wresig, sökte hindra och åstadkom buller, hwarföre han med wåld skiljdes derifrån. Blef dock följande år Pastor här och skulle cedera något af lönen åt företrädaren, som föll honom swårt. Död 1641.

Gift med Margareta, som synes warit dotter till Pastor Lars Holgeri i Stora Schedwi. Af deras barn blef Pehr Pastor i Hed och Maria förekommer nedanföre.

9. Gustavus Nicolai Lodigius. Född i Sparrsätra församling Upsala stift och byen Lode af Bondfolk. Studerade i Westerås och kom till Acad. 1631. Pwgd i Nov. s. å. sändes han till Pastor i Ramnäs. Innehade 1633 ett Collegat i Westerås, men flyttades följande år till Arboga skola, blifwande tillika Undercapellan och predikade ömsom i stads-och landskyrkorna. Förgick sig der med owisligt nit och anklagades 1638 i Consist., som ditsände twå sina ledamöter, att hålla undersökning. "Quæritur: om hela församlingen förtalade honom? Resp. egentligen Borgmästare och Råd, edswurne män, men om Herr Omnis blefwe tillspord, skulle wäl många af dem hålla honom för bästa predikant i stiftet, emedan han skamligen bestraffar de förmögna, som Gud något förlänt, så att de gemena le deråt och säga, att det tog, som det skulle." Hade gått för långt, men förswarade sig, att han predikade mot synden i allmänhet, och näpsten blef obetydlig. Ehuru 1640 Rector i samma skola fortfor han med predikande. Pastor här, med wilkor att gifta sig med en dotter af företrädaren, 1642. War Respondens i prestmötet 1643. Riksdagsman i Stockholm 1647. Predikade i mötet 1656. Under kriget skulle han 1658 med sin granne i Medåker gifwa en artillerihäst eller klippare. Död April 1668.

Gift 1642 med Maria, den föregåendes dotter, som 1697 ifrån Arboga klagade öfwer sin ålder och fattigdom. Troligen war han ock förut gift. Barn: Samuel, till slut Pastor i Swärdsjö; Nils, Rådman i Westerås; Daniel, död wid Academien; Ewa, g. m. Er. Girenius, Pastor i Haraker.

10. Mag. Petrus Laur. Arbogensis. Född i Arboga stad. Fadr. synes warit borgare. Stud. i Ups. 1646, men begaf sig snart derifrån till Acad. i Dorpt, der han blef Magister 1654. War 1657 hemkommen och antog en Collegatjenst wid skolan i sin födelseort. Pwgd 21 Maj 1659. War då vice Rector och blef 1661 ordinarius. Uppfördes 1668 på förslaget hit, med twenne till. Församlingen delade sig för Mag. Pehr och Commin. Joh. Olai i Arboga, då hwardera parten illa förtretade den andras man, och strid uppkom, hwaraf Bisk. och Consist. trodde sig "hafwa fått ett grep, att insätta den närsynte Tob. Bjork", som ingen wille hafwa. Dock striden upphörde, för att slippa Bjork, och P. Arbog. fick sysslan 1669. Lefde teml. aktad till 8 April 1683. Begr. af Biskop Carlson.

Gift 1659 med Maria Skerkia, som blef conserverad. Barn: Isac, som blef Commin. i Hed; Abraham, Stud. länge och disput. i Åbo, blef Klockare wid domkyrkan i Dorpt, men afsatt och sedan okänd; Eric, en tid barnlärare. En dotter g. m. Drabanten Olof Fahlman.

Skrift:: Oratio de gratitudine, habita Dorp. 1650. 4:o.

11. Johannes Wid. Schult. Född i Westerås 1635. Son af den berömlige Lectorn, sedan Kyrkoh. i Skultuna Wid. Granagrius. Stud. i Upsala med wacker underbyggnad 1659, men begaf sig följande år till Åbo Acad. der han disp. och dröjde 6 år. Pwgd 17 Maj 1667 att biträda sin fader. War sedan en tid i Lillhärad. Commin. i Grangärde 1675, med förbehåll att blifwa Kyrkoh. Tillæi måg, men befanns då wara förlofwad med en annan. Dock dermed blef ej heller allwar. Synes ej haft boställe, twistade med Pastor om lönen och accorderade in sig här och der i församl. Då Arbogensis' enka ifrigt sökte conservation och församl. gick in derpå, föll walet på Schult, men både han och Consist. twekade så länge, att socknens fullmägtige sade sig "tröttna, att resa emellan Grangärdet och Westerås." Ändtl. blef han Pastor 1684, men halkade länge, att fullgöra sitt löfte till enkan. Död 1 Juni 1688.

Gift 1685 med företrädarens relicta Maria Skerkia, dotter till Pastor i Medåker Laurentius Georgii, född 1640, lefde ännu i Stockh. 1698. Klagade i Consist. att Schult, "som regerade och pockade i huset, dock wille bedraga henne, så att hon ångrade" den så ifrigt önskade förbindelsen.

12. Andreas Nicolai Lebestadius. Född i Fellingsbro och Lebesta by 1646. Stud. 1668 med godt betyg ifrån Gymnasium. Sattes 1670 till Collega i Arboga skola. Pwgd 22 Febr. 1673 på hwilket år 26 prester wigdes. Blef så omtyckt i Arboga, att han redan 1674 begärdes i Consist. till Stadscommin. Äldre personer hade blifwit föreslagne och den begärte ansågs för ung och oförtjent. Men då utskickade åter foro åstad, "följde dem månge genom tullporten, ropande, att de icke skulle aflåta, att bedja om Herr Anders till dess de fingo honom." Efter hårdt motstånd gaf dock Biskopen efter och frågade: "när de nu fingo sin begäran, om de ock wille söka till Consist. om Pastor, wid intr. ledighet och så hedra Consist. igen? Jo, så mycket hos dem stod, men härtills hade de icke njutit någon frihet." War vice Pastor i båda församlingarna under Prosten Wintrosii ålderdomsswaghet. Söktes först 1683 till Pastor här, och 8 Juli 1688 "med fullt allwar, utan någon annans inkommande förslag och intrång." Consist. samtyckte i Maj 1689, att han "fick komma hit för sin opasslighet och wara i bättre ro." Tilltr. 1690. Opponens i prestmötet 1691. Fortsatte här sin werksamhet till dess han 1711 af en wansinnig menniskas förwållande mistade sin hälsa och måste begära biträde. Död 23 April 1714.

Gift 1. 1674 med Beata Jerner, som måtte warit dotter af Majoren Christ. Jerner i Sätterbo. Hon dog 25 Juli 1697; 2. 6 Febr. 1700 med Maria de Boij, som efterlefde. Af 8 barn med den förra äro kände: Christopher, Comm. i Dingtuna; Maria, g. m. Comm. loci J. Ahlroth.

13. Matthias Eliæ Gagnerus. Född i Gagnef och byen Gräf wid elfwen 6 Jan. 1655. Kallade sig en tid Elfsgraf. Stud. 1672. Pwgd 16 Juli 1682. War först Adj. i Ö.Wåla, Upsala stift. Kom sedan till Sala och widare till Ramnäs, der han tillika blef socknens Skollärare med klockarebostället. Commin. i Himmeta 1692. Respondens i prestmötet 1703. Efter i församl. behaglig tjenst kallad till Pastor och af Consist. hos Konungen, såsom wanligt, med flere föreslagen 1714, fick han ändtligen fullmagt dat. Ystad 11 Jan. 1716. Död 21 Juni 1720.

Gift 1681 med Anna, dotter af Landshöfd. Krusbjörns fogde Pehr Hansson Jürgens på Forssbacka gård i Stora Tuna och syster till Professor Buskagrius i Upsala, död 11 Febr. 1733. Barn: Matthias, ses nedanföre; Elisabeth, g. m. Comm. loci J. Ahlroth; Elias, blef pistolsmed; Christina, g.m. en Borgare Gederman i Arboga; Catharina, g. m. Sergeanten Garberg; Agneta, g.m. Putz, Hofslagare wid Lifregimentet.

14. Petrus Andreæ Harkman. Född i Harakers Capellansgård 6 Juni 1659. Fadr. A. Norbelius, slutl. Pastor derstädes. Afgick ifrån Gymnasium till Acad. 1680. Pwgd 19 Aug. 1686 och tjente i nådåret efter sin fader. Wid denna tid dog Commin. Magnus Prytz i Fernebo och då fadren, den myndige och sjelfrådige Prosten Prytz, ändtl. wille hafwa enkan conserverad på stället, uppsökte han dertill den unge Harkman. Då gamle och förtjente män sökte sysslan, war länge ingen liknelse, att det skulle lyckas, men gubben upprörde himmel och jord och gaf icke efter. Sedan han uttröttat sin församling, Landshöfding, Biskop och hela Consist. gick dock dertill, att den eftersökte blef Commin. 1688. Tilltr. straxt. Respondens i Prestm. 1690. Skötte tjensten redligt, men måste ock förblifwa derwid, till dess han 1721 blef Kyrkoherde här. Ankom 1722. Död 28 Aug. 1729.

Gift 1. 29 Juli 1688 med ofwannämde Comm. Prytz's enka Sigrid, Pastors i Söderberke Hans Noræmontani dotter, f. 1657, död 1708; 2. 8 Aug. 1709 med Susanna Gisler, Kyrkoherdedotter i Berg och enka efter Cornetten Eric Larf, f. 1672, död 21 Mars 1744. Barn med den förra: Christina, g. m. L. Carlsten, Kronofogde i Nerike. Af 5 barn med den sednare lefde: Pehr, Rector Scholæ i Sala.

15. Magnus Olai Lindelius. Född i Näsby förs. 23 Aug. 1679. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1700. Pwgd 22 Aug. 1702. Tjente derpå i Norrberke och Sundborn. Hade blott ett år warit Prostens medhjelpare i Leksand, då han 1707 af församl. begärdes och erhölls till Skolmästare. Respondens i Prestmötet 1717. Commin. i Skinskatteberg 1716. Wäl omtalad derifrån blef han 1730, ibland 4 föreslagne, wald Pastor här. Tillträdde 1731 och dog 16 Dec. s. å.

Gift 20 Febr. 1708 med Elisabeth Fahlander, Kyrkoherdedotter i Grangärde, f. 1683. Wid hennes död i Juni 1741 lefde af deras 6 barn endast Anna Maria, g. m. Bokhållaren Hans Hedman i Wika socken.

16. Matthias Matth. Gagnerus. Född i Ramnäs 24 Febr. 1688. Son af ofwanstående N:o 13. Student 1707. Wid 34 års ålder kom han först på tjenstewägen och begynte i nedersta collegatet af Westerås skola. Pwgd 1 Maj 1723. Uppflyttades i andra classen 1724. Hade föregående år opponerat i prestmötet. Fann swårt med sin knappa lön, att föda sig, hustru och barn och sökte snart bättre. War på förslaget till Pastor här 1730 och åter 1731, då han wann förtroendet. Synes tillträdt genom accord 1732. Berömdes såsom en mogen man, stilla och wälmenande i allt. Roade sig med poesi och hade nog fallenhet derföre. Föll wid äldre år på den swagheten, att älska brännwin, men njöt det på ett synnerligt måttligt sätt. På bordet i sin kammare hade han jemte dricksstopet en bouteille med wäl wattenblandad spiritus, hwaraf som oftast smuttades. Drycken hette "Lac Senum." Död l2 Nov. 1750.

Gift 1. 30 Sept. 1725 med Catharina Tillæus, hwars fader war Kyrkoherde i Swärdsjö, f. 1703, död 30 Dec. 1742; 2. 20 Sept. 1743 med Christina Bredenberg, Pastorsdotter i Björskog och enka efter Rådm. A. Enroth i Köping. Hon lefde sedan hos en sin måg i Björskog. Barn af förra giftet: Johan Fredric, kallade sig Gagnern, blef Fänrik; Matthias, död ung; Samuel, Magister och Assessor i Antiqu.-Collegium; Pehr, Hattmakare; Catharina g. m. Kyrkoh. Abr. Johansson i Grytnäs; Anna, g. m. Commin. Håk. Enroth i Kungsbarkarö; Maria, g. m. Directeur C. J. Robsam i Norrköping; Theodora, g. m. Arrendator L. Bohman i Bispebo.

17. Nils Anagrius. Född i Lindesberg 11 Juni 1718. Fadr. till slut Pastor i Ramsberg. Hade länge sin faders underwisning. Stud. i Upsala 1734. Med heder Pwgd 14 Maj 1741. Först Adj. i Ramsberg och snart vice Pastor. Flyttade 1744 till Stockholm och fick Adjuncturen hos Comministrarne i Storkyrkan, samt 1745 lika tjenst hos Pastor i Ulr. Eleon. församling. Commin. derstädes 21 Nov. 1746. Kyrkoherde här 10 Oct. 1751. Tilltr. 1752. Respondens wid prestmötet 1765. Kunnig och erfaren prest. Stor sångare. Olycklig i sitt ägtenskap. Bråddes på sin fader att wara melancholicus. I synnerhet 1766 så hårdt ansatt, att han war nära att skära halsen af sig. Efter anteckning, död under besök hos en gammal bekant i Westerås 9 Nov 1775.

Gift 22 Oct. 1749 med Cathar. Elisab. Westbeck, Prostens i Ö. Leufsta, Upsala stift, Mag. Z. Westbecks dotter, f. 1727, död 30 Maj 1804. Af dem, som ibland 15 barn lefde, nämnas: Nils, först wid Lifdragonerna, sedan klockare i Himmeta, afsatt, död i arrest, misstänkt för hustruns mord; Zachris, Stud. i Upsala, sedan okänd; Bengt, kom till Stockholm; Benjamin, i handtwerk; Maria Charlotta, g. m. en Waktmäst. Lindquist i Stockholm och Byggmäst. N. Sundberg wid Swea Artilleri; Sophia Albertina, g. m. Rusthåll. Jan Jansson i Ridö och v. Häradshöfd. M. Lindgren; Apollonia Euphrosyna, g. m. Commin. loci C. N. Hammar.

18. Pehr Edman. Född i Fahlun 1 April 1721. Fadr. Jonas Edman ifrån Edsta i Köpings socken war Sadelmakare sedan i Awesta. Modr. Anna M. Blylod. Stud. 1742. Ännu wid 30 års ålder besinnade han sig om vitæ genus. Pwgd 6 Dec. 1753. Arbetade sedan på 8:de året såsom Adjunct i Floda och delade sin lilla lön till sin gamla och hjertängsliga moders uppehälle. Commin. i Hubbo 7 Nov. 1760. Tilltr. 1761. Respondens wid prestmötet 1768. Redan 1776 i Maj föreslagen hit, måste han afwakta en twå års process förrän han kunde få fullmagt 1778, då ock tiden war inne, att tillträda. Mannen hade godt och redigt hufwud. Nog satyricus och stundom hypocondre. Hade i flera mål ett särdeles lynne, med starkt minne och syn till det sista. Fann ett nyttig förströelse i mindre resor till sina wänner, då han ock lät höra sina predikogåfwor. Det war på en sådan färd, som han sjuknade och afled kort efter hemkomsten, samma dag, 18 Mars 1798.

Gift 15 Febr. 1761 med Marg. Christ. Norberg, Prostens i Hubbo dotter, f. 1736, död i April 1809. Af deras 10 barn lefde allenast Pehr, Bokhållare wid Brädgården i Stockholm; Maria Christina, g. m. Ryttmästaren C. A. von Swedenheim.

19. Eric Thurin. Född i Skerike 19 Sept. 1736. Fadr. Commin. sist i Jernboås. Twilling med Johan, som ock stadnade i sistnämde församling. Bröderna woro så lika, särdeles i barndomen, att ingen utan längre sammanwaro kunde åtskilja dem, och sjelfwa föräldrarne misstogo sig om dem. Föga trolig är berättelsen, att wid deras dop framsattas så hett watten att presten brände sina fingrar och derwid utbrast högst opassande. Stud. 1758. Pwgd 6 Dec. 1762. Biträdde först Prosten i Badelund, men snart längre tid i Fellingsbro. Commin. här 3 Nov. 1769. Respondens wid prestmötet 1775. Transp. till Sacell. i Lundby 1779. V. Pastor 1780. Pastor. 11 Dec. 1782. Kyrkoherde i Berg 17 Aug. 1787. Tilltr. 1789. Ibland det owanliga antalet af 12 sökande till Himmeta pastorat 1798 wald och befullm. 19 Nov. s. å. Tilltr. 1800. Prost 3 April 1802. Hade ock contractets wård under ledigheten 1814. Förtjente fullt förtroende för sin ordning och noggrannhet i allt. Med qwick naturel och gladt lynne skötte han lätt sina åligganden, och war nöjsam i umgänget in på ålderdomen. Död 8 Maj 1816.

Gift 1. 25 Mars 1770 m. Christina Hedwig Norberg, f. 1 Sept. 1744, dotter af Bruksinspekt. på Grönbo C. Norberg och Hel. Brandt, död i grufliga plågor efter olycklig färd med skenande häst 17 Mars 1790; 2. 11 Sept. 1790 m. Sara Norberg, Prostens i Hubbo dotter, och war han således i detta gifte swåger med företrädaren, f. 1748, död 5 Maj 1836. Barn, alla af den förra: Carl Eric, Bruksinspektor; Jan Magnus, Råd- och Handelsman i Säter; Gustaf Axel, Sergeant, död i Norrige 1809; Helena Christina, ogift; Elisab. Sophia, g. m. Commin. i Kolbeck Mag. Axelsson; Hedwig Lowisa, g. m. Pastor [står "i Medåker", men där förekommer han inte] P. Gezelius. Tre döde i Barndomen.

20. Eric Humlén. Född i Garpenberg och Humlebo af bondfolk 22 Sept. 1754. Yttrade sent sin lust att läsa och uppmuntrades af församlingens Pastor Mag. Kraft, så att han ändtl. 27 år gammal lemnade gymnasium och besökte Acad. 1781. War icke blyg eller försagd då han sträfwade i sin fattigdom. Antagen till informator hos en högfärdig Brukspatron, som skröt af sin slägt och smädligt frågade honom, hwad war Eder far?, swarade han : Brukspatron. Hwad bruk hade han? Jordbruk. Pwgd 28 Maj 1784 och biträdde i Möklinta, Grytnäs och Barkarö till 1789, då han mottog Predikantssysslan wid Stjernsunds bruk, hwarpå han föreg. år fått fullmagt. Past.ex. 7 Juni 1793. Comminister i Arboga landsförsamling i Jan. 1806. Vice Pastor 1810. Pastor 10 Mars 1817. Tilltr. 1819. Behöll sitt oblyga sinne med prætentioner och uträkningar, som icke alltid inträffade. Synes icke haft ordningssinne, då han tidigt fick vice Pastor mot sin wilja. Förmågan skulle dock brista wid en så stigande ålder och han dog lugnt 24 Febr. 1840.

Gift 16 Mars 1790 med Cath. Elis. Lundquist, f. 17 Dec. 1755 i Årsunda, dotter af Contracts-Prosten, Kyrkoh. i Thorsåker af Helsingland Mag. Anders Lundquist. Hon dog 2 Aug. 1835.

21. Pehr Gezelius. Född i Skeplinge, Harakers socken 5 Jan. 1786. Fadr. Daniel Hansson, Acad. hemmansbrukare, påstås warit född uti samma gård af Gezala by i Romfartuna, hwarifrån Biskop Gezelius den äldre utgick, och i rät linea härledt sig ifrån denna slägtens förste kände stamfader. Modr. Christina Persdotter. Yngst af sina syskon fick han efter äldsta brodren, som dog warande quartan i Westerås skola, ärfwa både namn och läroböcker, hwilket wid uppwäxande ålder wäckte och lifwade hans håg att studera. Stud. 1809. Pwgd 12 Dec. 1811. Arbetade derpå i Möklinta, Skultuna och Himmeta, der han ock någon tid hade cura. Collega i Arboga skola 17 Maj 1817. Skolmästare i By 4 Mars 1818. Commin. i Haraker 10 April 1826. Past.ex. 9 Febr. 1831. Kyrkoherde här 21 Sept. 1840. Tillträdde 1841.

Gift 2 Juni 1818 med Hedwig Lowisa Thurin, dotter till ofwanstående N:o 19, f. i Lundby 30 Jan. 1784. Barn: Maria Lowisa Aurora, f. 6 Mars 1821; 2 söner, 1 dotter döde i späd ålder.

2. Comministrar

Laurentius Esaias MichaelisLaurentius HedemorensisOlaus Petri GislerusEricus Nicolai GireniusEricus Olai RunniusMatthias Eliæ GagnerusJohannes Joh. AhlrothPehr FloseliusAbraham JohanssonEric ThurinCarl Niclas HammarOlof HelleniusJohan Petter ÖhmanAnders ÖstmarkGustaf Theodor HallenborgCarl Georg Malmström.

1. Laurentius. War här 1620. Nämnes icke sedan.

2. Esaias Michaelis. Kyrkoherdens son i Swärdsjö. Pwgd 1617 att biträda sin fader. Gick bort, söp och swärmade, så att han blef suspenderad. Restituerad sedan han gjort sin poenitentspredikan. War här 1623 men förordnades till pestilentsprest och dog s. å.

3. Laurentius Hedemorensis. Pwgd i Upsala stift och antagen till Comm. här 1627. Afsatt 1628 för elakt lefwerne. Gjorde sin straffpredikan om dryckenskap och fick prestembetet igen, om någon utstiftes wille hafwa honom eller om han behöfdes för pestsjuke.

4. Olaus Petri Gislerus. 1631. Se Pastores i Lindesberg.

5. Ericus Nicolai Girenius. 1666. Den förste, som kan anses för ordinarius. Måste afgå för swag syn. Se Past. i Haraker.

6. Ericus Olai Runnius. Född i Runnby St. Ilians församl. Stud. 1658. Pwgd 1666 och Supr. Collega i Arboga skola. Commin. här 1671. Död 28 Mars 1691.

Gift 1668 med Sara, Pastoris i Malma Petri Pauli dotter, som efterlefde. Sonen Eric studerade, sedan okänd.

7. Matthias Eliæ Gagnerus. 1692. Pastor härstädes 1716.

8. Johannes Joh. Ahlroth. Född i Arboga 1681 af Borgaren Hans Norrman. Stud. 1704. Pwgd Dec. 1712 och Pastors Adj. här. Commin. 1716. Respondens wid prestmötet 1718. Arbetsam och redlig prest, som med besynnerlig motgång måste stadna här all sin tid. Hade ringa lön och blott ett öresland jord att bruka. Lefde med 5 Pastores och följde dem alla till grafwen. War aldrig i missförstånd med någondera. Sökte flera gånger pastoratet, med föreskrift af församl. som anförde hans förtjenster, särdeles under vacancer och pastorernas oförmögenhet, men förgäfwes. Död 14 Febr. 1752.

Gift 1. 1712 med Maria, Kyrkoh. Lebestadii dotter; 2. med Elisabeth, dotter af den äldre Kyrkoh. Gagnerus, död 31 Maj 1758. Af barnen nämnas 2 döttrar, icke säkert kända.

9. Pehr Floselius. Commin. 1753. Se Commin. i Hjulsjö.

10. Abraham Johansson. 1762. Se Pastores i Grytnäs.

11. Eric Thurin. 1779. Se Pastores här.

12. Carl Niclas Hammar. Född på Sickelsjö i Göthlunda församl. i Nerike 18 Dec. 1744. Fadr. Inspektor A. Hammar. Modr. Elis. Elander. Genom deras flyttning blef han 1761 Stud. af Westm. o. Dala nation. Pwgd 15 Juni 1766 och PastorsAdj. här. Collega Scholæ i Nora och Adj. Comm. 1769. Commin. här 10 April 1780. Föga bildad prest och ansedd derefter. War föreslagen till Sacell. i Jerna, då han dog 7 Oct. 1805.

Gift 1780 med Apoll. Euphros. Anagrius, Kyrkoh. N. Anagrii dotter, f. 1750, död 1830. Af 10 barn lefde: Nils Emanuel, Kopparslagare; Fredric Ludwig, oduglig och förstörd; Elisab. Catharina, g. m. Barnläraren O. Ullén; Lena Carolina, g. m. en Handl. Ramsten.

13. Olof Hellenius. Född i Hellby, Fellingsbro församl. 16 Dec. 1766. Fadr. Rusthållaren Anders Olsson. Stud. 1791. Pwgd 11 Maj 1793 till Commin. Adj. i Erwalla. Dito i Husby 1794. Kom till Prosten i Arboga 1801. Commin. här 5 Maj 1806. Tilltr. 1807. Hans stadga på de förra ställena lofwade också här godt, men han bortrycktes af den gångbara fältfebern, ogift, 30 Jan. 1809.

14. Johan Petter Öhman. Född i Säthers stad 7 Sept. 1768. Fadr. Comminister. Stud. 1789. Hans seder i djekne- och studentlifwet bådade hwad som ock inträffade. Pwgd 19 Maj 1794 och stadnade först i Sätterbo. Tjenstgjorde sedan i Leksand, Mora, By, Söderberke, Kumla, Ohre m. fl. Hade sköna natursgåfwor, med wackert utseende och kunde predika uppbyggligt, men med oordentlig lefnad förstörde han det goda och sig sjelf. War stundom på wäg till bättre, men återföll. Sjuk och förslappad låg han 1807-8 i Westerås under läkarehand och njöt understöd af stiftet. Blef ock något återställd, så att han waldes till Commin. här och fick straxt tillträda, efter fullm. af 28 Aug. 1809, men förmådde föga uträtta och afled 26 Dec. s. å.

Gift 23 Sept. 1794 med Anna Helena Bartz, f. 1760, död 14 Dec. 1841. Fadr. war Tracteur i Arboga, men hade warit Kock i Kon. Adolf Fredrics tjenst. Barn: Sophia Charlotta, f. 3 Nov. 1797, ogift; Johanna Fredrica, g. m. vice Pastor P. O. Höglund.

15. Anders Östmark. 1811. Se Past. i Åhl.

16. Gustaf Theodor Hallenborg. Född i Medåker 19 Sept. 1778. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1800 efter wanlig underwisning i Westerås. Pwgd 14 Dec. 1803. Hade sina stationer i Munktorp, Hedemora, Bro och Rättwik. Comminister här 4 Juli 1814. Ådrog sig anmärkning för lefnaden och war ½ år suspenderad 1829. Lemnade ej särdeles godt namn efter sig, då han dog 17 Jan. 1843.

Gift 1804 med Brita Christ. Sätherberg, f. 1779 på Wermdön, uppfostrad wid Stockholms barnhus, död 7 Mars 1820. Af 8 barn lefwer Augusta Wilhelmina, f. 5 Aug. 1805.

17. Carl Georg Malmström. Född i Björskog 27 Sept. 1805. Fadr. Comminister. Stud. 1825. Pwgd 28 Oct. 1828, kallad till sin faders biträde i Björskog. Vice Commin. 1834. Adj. hos Pastor ibid. 1837. Vice Pastor i denna församling 1839. Dito i Grytnäs och Awesta 1841. Comminister här 14 Aug. 1843.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 2 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt