Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Hjulsjö

(Denna församl. blef genom Kongl. Resol. 21 Jan. 1795 skiljd ifrån Nora till särskildt pastorat, efter d. w. Pastors i Nora afgång, som inträffade 1824.)

  1. Comministrar
  2. Kyrkoherde.

1. Comministrar

Olaus Matthiæ Hedemorensis Olaus Olai HelleniusEricus Joh. BeckiusPehr FloseliusPehr TillæusEric NorströmPehr Ljungberg.

1. Olaus Matthiæ Hedemorensis. Född i Rensbo by, Hedemora socken, af bondfolk. Hade blott i stiftets lärohus inhemtat sina kunskaper, då han 26 Mars 1646 blef Pwgd. Måste hafwa wisat synnerlig skicklighet och stadga, emedan han redan följande år blef insatt till förste Commin. i denna annex-församling. En lång tid förekommer intet om honom i Cons:i protocoller, men wid äldre år utmärkte han sig för sjelfrådighet och oordentlig lefnad. Han tillwällade sig Pastors magt och rättighet och hans swage swärfader i Nora eftergaf hwad han icke förmådde bewaka. Af hans missbrukade Pastors-titel i underskrifter har man welat sluta att församl. i hans tid war oberoende, men orätt. Consist. beifrade hans tilltag efter gubbens död och satte allt i ordning (Prot. 19 Aug. 1675). Flera gånger blef han för dryckenskap bestraffad, då församlingen än gaf honom goda betyg, än bad för honom. Måste dock alldeles afstå från tjensten året förrän han dog 1687.

Gift med en dotter till Kyrkoh. i Nora Ericus Olai. Hon lefde sedan hos sin son Eric, som war bergsbrukare.

2. Olaus Olai Hellenius. Född i Stora Schedwi wid 1644. Fadr. sedan Pastor i Sundborn. War den yngste af 4 bröder, som på en gång ankommo ifrån gymnasium till Upsala acad. Pwgd 29 Febr. 1673 blef han Adjunct hos Prosten i Fellingsbro, som icke war nöjd med honom. Wårdslös i tjensten, ostadig och missnöjd, wek han bort, men kom åter. Prosten synes af bref behandlat honom med faderlig godhet och allwar, så att han tog rättelse. Tillsatt Commin. här, då den föregående blef uppsagd ifrån tjensten 1686. Död 9 Maj 1699.

Gift 22 Sept. 1677 med Sara Bjurberg, Comministerdotter i Fellingsbro, som åter förekommer. Barn: Johan, blef Bergsbrukare i socknen; Lars, studerade en tid, sedan okänd; Catharina, kyrktagen 1708 för en soldat Sölfwerberg, då uti kriget. Flere okände.

3. Ericus Joh. Beckius. Född i By socken 29 Sept. 1675. Fadr. Comminister. Stud. 1697. Pwgd 10 Jan. 1700, att först uppehålla tjensten efter sin afl. fader. I afseende på husets conservation här tillsatt Commin. 1701. Tilltr. straxt. Ung och oförfaren stod han hårdt med en sträf hustru och elaka styfbarn, men i all sin tid lade han icke mycket på sinnet. Med god helsa och kraft ansåg han groft arbete för sitt nöje. Det sades att han årligen sjelf högg sin kolmila, och då han det icke förmådde, trodde han sig hafwa kort tid igen. Då Biskop Troilius näst före sin flyttning visiterade här, berättade gubben att han döpt hela församlingen på 4 personer när. Genom caution för sin swåger blef han wid äldre år så utblottad, att han länge ej kunde hålla sig Adjunct. Swårligen skall den prest uppletas som lik denne innehaft samma tjenst 59 år. Död 18 Jan. 1760.

Gift 1. 1701 med Sara Bjurberg, företrädarens enka, f. 1658, död 1705. Dottren med henne Christina, död snart. 2. 26 Mars 1707 med Elisabeth Frumerie, dotter af Bergsfogden Frumerie i Elfstorp, f. 1689, död 1757. Barn: Johanna, g. m. Commin. P. Hising i Avesta; Christina, g. m. Rådman Ol. Skogsberg i Linde; Elsa, g. m. Commin. Joh. Walström i Malma; Sara Elisabeth, g. m. fadrens efterträdare; Johan Niclas, Klockare i Hjulsjö; Eric och Salomo, bofaste i Ånsjöbo i denna förs.; Anna Maria, ogift wid fadrens död.

4. Pehr Floselius. Född i Grythytte socken och Flosjöhyttan 13 Oct. 1713 af Bergsmannen Jonas Olofsson och Anna Persdotter. Hade en tid underwisning i Örebro och kom 28 år gammal till Upsala. Då han 3 Oct. 1743 war Pwgd, stadnade han i Hellefors att förrätta tjensten efter afl. Commin. till 1745, blifwande derpå ofwanst. Beckii adjunct. Commin. i Himmeta 22 Dec. 1752. Klagade sig in på förslaget hit 1761 och, ehuru med en farlig rival, dock för minnet af fordna tjenster wald 1762. Allwarsam lefnad förde äfwen honom till betydlig ålder. Död 6 April 1791.

Gift 25 Aug.1745 med Sara Elisabeth Beckius, företrädarens dotter, f. 1716, död 17.. Barn: Pehr, stadnade i Hjulsjö, lefde och dog uselt; Anna Elisabeth, g. m. P. Löfdahl, Commin. i Swärdsjö.

5. Mag. Pehr Tillæus. Född i Kumla församl. 10 Nov. 1737. Fadr. Pastor, sedan Prost i W. Fernebo. Utan anlag för studier sattes han 1750 i lära hos en tenngjutare i Westerås, blef gesäll och arbetade i Stockholm och Gefle. På sistnämnda ställe trodde sig dock en Lectors son hos honom finna möjlighet att blifwa något bättre, wärdigare hans härkomst, och inrådde honom att återtaga boken. Det skedde med rådgifwarens och annat biträde, så att han frequenterade gymnasium i Gefle och 1759 blef Stud. i Upsala. På 4:de året disp. han pro ex. och sattes till vic. Rector i Sala skola. Hwar och en som kände honom, så wid början som wid slutet af hans tjenstetid, förmådde icke begripa huru han ock 1764 kunde erhålla Magistergraden. Då han wid sin disput. ej kunde wederlägga ett swårt argument, skyllde han på "error tryckmagistri." Pwgd 9 Juni 1765, och war sedan Adjunct och Vicarius på fast många ställen till föga uppbyggelse; merendels nämnd "Tenn-Tillæus." E. O. Bat.Predikant wid Westmanlands regimente i Nov. 1771. Högst enfaldig, ofta fjäskig och osnygg, blef han ett mål för mångas åtlöje, mottogs ogerna, och lefde stundom för sig sjelf på bondewis. Ändtligen, då intet lastbart kunde tillwitas honom, erhöll han ibland 12 sökande förslagsrum till denna sacellani 1791. Om än icke, som dock troddes, det war planen, war det likwäl ett godt tillfälle för Rector Neiktern i Linde att säkert framför denne och den tredje, en åldrig Comminister, få den förmonliga platsen. Men det aflopp twärt emot uträkningen. Församl., som gått ända till Konungen för att få sin älskade Adjunct på förslaget men icke wann sin önskan, fick både för sig och honom temlig ersättning, när den gaf Tillæus flesta rösterna, hwarpå fullmagt följde 11 Juni 1792, ty snart befanns han så oskicklig för tjensten, att Adjuncten måste behållas, utnämnas till v. Commin. och anförtros alltsammans, då genom ett contract af 8 Mars 1794, som i Cons. inlemnades, Tillæus blef försäkrad om årligt uppehälle och skötsel, med en liten penningepost. Då han sedan tjenstgjorde endast när han behagade och så passade sig, och för öfrigt mera roades än sårades af det gäckeri, hwarmed han ofta behandlades, kunde han med ett slags lugn uppnå temlig ålder. Synes med mindre förebråelse för sig än för sin omgifning slutat sin dåliga bana, då han afled 23 April 1812.

War förlofwad med Anna Lisa Ahlbeck, Commin. dotter [kallas Elisabeth där] i Romfartuna, som kort derefter blef död.

6. Eric Norström. Född i Mora 12 Sept. 1762. Fadr. Gudmund Norström, Gästgifware i byn Noret, hade denne son med sin femte hustru Cath. Tunberg. Stud. 1784. Känd för mycken skicklighet hade han ifrån ett herrskap i Götheborg, der hans syster war upptagen, anbud att befordras till Skeppspredikant med Ostindii-farare, men försakade, tog kallelse af ofwanst. Commin. Floselius och prestwigdes 24 Aug. 1788. Utom ett korrt biträde i Jernboås förblef han här äfwen under nådåren. På sätt, som nyss är anfördt, Adjunct hos efterträdaren 1793. Nämndes till v. Commin. 12 Mars 1794. Vice Pastor 18 Mars s. å. Undergick Past.ex. 16 Nov. 1797. De facto förut innehafwande tjensten, fick han snart efter Tillæi död fullmagt på sacellanien 1813, efter ett wal, hwars utgång lätt kunde förutses. Kunskap, klokhet, embetsgåfwor och drift hade han. De sednare åren mycket sjuklig, stundom oredig till sinnes. Utan att här wilja se någon nemesis, erbjuder sig dock den warningen att icke missbruka andras swagheter.

Gift 24 Sept. 1801 med Helena Cath. Swartz, dotter af Kronofogden Er. Swartz och A. B. Moselius, död i Nora 1841. Af barnen efterlefde en dotter, g. m. Bruks-patron Wågstrand.

7. Pehr Ljungberg. 1817. Den förste Kyrkoherde.

2. Kyrkoherde

Pehr Ljungberg.

1. Pehr Ljungberg. Född 26 Mars 1775 i W. Wåhla. Fadr. Commin. i Skinnskatteberg. Stud. 1798. Pwgd 19 Dec. 1801. Tjenstgjorde i Rättwik, Stora Schedwi, Malung, åter i Rättwik, och i Mora innan han blef Commin. i Bro 25 Jan. 1813. Transp. hit 9 Juni 1817. Tillträdde 1818 g. a. Past.ex. 1809. Förste Kyrkoherde på stället med Kongl. fullmagt 24 Mars 1824. Tilltr. med lön 1827.

Gift 1. 22 Septemb. 1818 med Stiftsfröken Hedvig Beata Falkenstedt, dotter af CancelliRådet A. F. Falkenstedt och M. L. Swedenstierna, f. 28 Dec. 1786, död 28 Mars 1823. Barn: Pehr Adolf, S. M. Adjunct. 2. 14 Oct. 1824 med Johanna Ulrica Falkenstedt, den förras syster, f. 16 Dec. 1790. Barn: Carl Fredrik August, f. 21 Juni 1825, Stud.; Emilia Christina Lovisa, s. 1 Nov. 1828.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 20 december 2017.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt