Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

By

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Waltherus HolgerusPetrusEricus JohannisEricusSweno LaurentiiIngolphus SalomonisJacobus AndreæAndreas Petri ArbogensisEricus Erici WiboniusJacobus Nicolai MokliniusJacob MoellOlof SundénJohan ThureliusJohan GireliusThomas JedeurGabriel NorderlingAnders GötheGustaf MuncktellGabriel Avelin Johan Daniel Leverin.

1. Waltherus, "Curatus in By", nämnes såsom död i ett Nicolai de Tunom bref till ÄrkeBiskopen i Upsala 1335.

2. Holgerus eller "Härrä Holgere a By", fasteman till ett jordaköp i Grytnäs 1353. Heter "Hollinger, Kijrkiohærra" 1358, då han satte sitt insegel på ett köpebref i Wijk, denna socken.

3. Petrus eller "Pæter Kijrkioherra i By och Kanoker i Wersiö", igenfinnes för 1367 i ett bref angående ett ålfiske härstädes. Nämnes "Petrus de By Canon. Arosiensis" i ett annat bref, dat. apud ecclesiam By die Apost. Simonis et Judæ 1370.

4. Ericus Johannis, Socknaprest i By, ex antiquo quodam autographo de anno 1389, enligt en gammal catalog.

5. Ericus. 1506. Antecknad af Biskop Rudbeckius utan widare underrättelse i dess memor. publ. Äfwen han träffade ingen för hela föregående seculum.

6. Sweno Laurentii, den andre nämna Stenonis och Westgothus, dock nu endast känd deraf, att "Här Swinn i By socken" war 1554 på Häradstinget, stämd i en arfssak af sin styfson Peder Nilsson i Wika. Är antecknad för död 1567, men nog owisst.

7. Ingolphus Salomonis, äfwen Benedicti, säges efterträdt Herr Swen 1568. Hade visitation af Biskop Erasmus 1575. Gillade nya liturgien med sin underskrift 1577. Underskref Upsala mötes beslut 1593. War Riksdagsfullmägtig 1594. Om han, enligt Matricula Byensis, warit här 40 år, är tydligen det första årtalet orätt, ty han war med säkerhet död 1596.

Hans enka, Abluna, war redan 1597 omgift med Eric Germundson i By. En dotter, Elisabeth, war gift i Möklinta.

8. Jacobus Andreæ. War 1591 Syssloman wid Domkyrkan i Westerås och nämnes sedan flera gånger i de äldsta Cons. protocoller, men utan märkwärdighet. Blef 1610 för oordentlig lefnad ifrån embete och lägenhet alldeles skiljd och kallas in synodo Botolphiana "D. Jacobus olim Byensis." Blef aldrig restituerad, utan bodde för sin öfriga tid på eget hemman i byn Westanmåssa. Nämnes ännu lefwande 1628. Om hustrun förekommer icke mera, än att hon lefde missnöjd med honom såsom otrogen i ägtenskapet. Dottren Brita omtalas äfwen under den följande för sin ägtenskapshandel.

9. Andreas Petri Arbogensis. Troligen den, som 1595 war Collega Scholæ i Arboga och pwgdes s. å. Wisst är det, att han länge tjenstgjort såsom Capellan i Husby, då han 1611 sattas hit till Pastor. Förekommer sedan för lång tid icke i handlingarna. Respondens i prestmötet 1626. War 1633 i mycken strid med sin Capellan, som mest wållade oenigheten; likwäl dömdes äfwen Pastor till 4 dagar i prubban, hwarifrån han löste sig med penningar. På hans klagomål till Biskopen, mest deröfwer, att Capellanen bodde utom socknen, mera än twå milar bort, swarade församlingen, att han dock ankom hwarje söndag, att göra tjenst, deremot hade Pastor många fel. Consist. förordnade då Prosten, att med trenne grannprester ransaka om förhållandet, men det befanns ej mera Pastor till last, än att han icke hördes af dem, som hade sina rum bak uti kyrkan. Capellanen måste då inflytta i klockaregården för att biträda wid alla tillfällen, och gubben fick behålla lägenheten till 1643, då han, efter löfte om 8 tunnor säd årligen af efterträdaren, afflyttade till sin gård i Åkersbyn, der han dog 1648.

War slutligen gift med enkan af en wid namn Knut, hwars son Christopher gjorda både Consist. och föräldrarne ledsamhet och beswär för ett förargligt ägtenskap med dottren till N:o 8.

10. Ericus Erici Wibonius. Född i Arboga socken och Wiby 1598. Efter studering både inom och utom stiftet blef han 1622 Collega Scholæ i Arboga och följande år i Westerås. Deponerad wid Upsala acad. 1623. Pwgd 1625. War 1628 Capellan i Arboga, men hade inträngt sig sjelf och måste wika derifrån. Substitut i Hedemora 1629 och befalltes hålla sig färdig att nästa år följa krigsfolket i fält. Slapp dock undan och sattes 1633 till Capellan här. Bodde en tid på sin gård Enholen i Hedemora socken, och enwisades att icke flytta till sitt rum. Då den åldrige Pastorn 1643 tog afsked, uppkom en stygg träta i församlingen om efterträdare. Consist. ansåg Wibonius owärdig, men han hade 120 på sin sida som icke wille gifwa efter. De gingo omsider till regeringen, som biföll deras begäran, och mannen fick sin fullmagt wid slutet af nämnda år. För bullret, som han äfwen underhållit, måste han plikta 1 skepp:d stångjern och 8 dagar med fängelse i proban. Mot sin företrädare war han icke ordhållig med den årliga afgiften, och flera klagomål emot honom i Domcapitlet wittnade om hans beswärliga sinnelag. War Orator i prestmötet det twistfulla året 1643. Hade fått förmögenhet med sin hustru, som han också ökade, så att han i ett bref kallas en rik man. Hade den styrka, att han predikade 14 Apri1 1672, men träffades derunder af slag och afled d. 20 påföljande. Begrofs 15 Maj af Biskop Rudbeckius.

Gift 1630 med Anna Bagge, en oblyg och lättfärdig qwinna, och frågade han Consist. om han skulle gifta sig med henne. Hon war enka efter Prosten Eric Roslagius i Hedemora, redan misstänkt för nära umgänge "med Herr Eric, då hon gick med dok och enkeskrud", som ock wisade sig med påföljd af hans suspension ett helt år. Hon dog i Oct. 1661. Af barn synes endast hafwa lefwat: Eric, Commin. på stället.

11. Jacobus Nicolai Moklinius. Född i Möklinta 22 Juli 1635. Fadr. Kyrkoh. Nicol. Lindensis. Studerade i sällskap med flera bröder både i Westerås och Upsala. War 1659 så wäl ansedd, att han sattes till Rector Sch. i Avesta. Pwgd 22 Dec. s. å. Commin. ib. 1660 och återtog efter någon tid äfwen tillika Rectorstjensten, som å nyo lemnades 1665. Flyttades 1669 till Westerås att wara Syssloman och Predikant wid Kronohospitalet. Genom Assessor Cronströms i Awesta recommendation och sedan han lofwat någon tillökning på Capellansbostället i By, blef Moklinius utnämnd till tjensten, att ock såsom v. Pastor bistå den åldrige Kyrkoherden, med hopp om pastoratet, som syntes snart blifwa ledigt. Biskop Rudbeckius, som i Jan. 1672 här hållit visitation, fann att det war en "ecclesia barbara et corruptissima, ett hårdt och stussigt folk, begifwet på alla oskick, och den, som skulle upprätta en sådan församling, måste taga på sig jernhandskar och med båda händer hålla i tygeln." I detsamma den nye Capellanen kom, sjuknade senioren och dog inom 8 dagar, och då Biskopen återkom att begrafwa honom, insatte han efterträdaren i sin tjenst med de allwarligaste tillsägelser, att befordra underwisning, ordning och tuckt. Denne lofwade och han höll sin lofwen. Med en klok och skarp disciplin wann han snart mycken förbättring, men att begynna ifrån grunden sörjde han ock i tid för skolwäsendet. Han kallade djeknar och äldre scholares ifrån Westerås, satte dem här och der i socknen att lära barnen, reste sjelf omkring att efterse underwisningen, och ehuru bönderne länge wisade sin owilja och gjorde gäck af hans ny-heter, gick han igenom med sin afsigt. Byggde så skolhus wid kyrkan på sin bekostnad och skötte barnen med sina Adjuncter. Deremot hade han föga biträde, utan mera harm af sin Capellan. Men den gode mannen, som synes warit i wäl bergeliga wilkor, ty 1688 hade han eget hemman i kyrkobyn, begynte snart lida af sina mödor och ansträngningar. I 20 år plågades han af podager och chirager, hwarföre han 1701 wille uppdraga pastoratet åt sin son och begärde Biskopens förord dertill hos Konungen. Saken afgjordes följande år och hans död inföll 18 Mars 1704. Begrofs 3 Maj med predikan af Biskop Carlsson.

Gift 12 Juni 1659 med Clara Elvius, Kyrkoh. i Elfdalen Petri Sudermanni dotter, som dog 25 Nov. 1722, 84 år gammal. Barn, som togo namn efter både fader och moder, sammansatt till Moell, woro: Abraham, Commin. i Aspeboda; Isac, död 1713, synes warit hemmansbrukare; Nils, blef Prost i Wadstena; Jacob, ses straxt nedanföre; Christina, g. m. D. Westling, Pastor i Garpenberg; Clara, g. m. Inspektor Is. Lemoine wid Garpenberg; Elisabeth, g. m. Bergsmannen P. J. Hammarström i Avesta och Bergsfogden L. Garman i Husby; Anna, g. m. Inspektoren Jac. Öhrling i Ramnäs; Sara, g. m. Pastor i Thortuna J. Pratenius.

Skrift: Likpred. öfwer Häradshöfd. Erl. Norenius 1679.

12. Mag. Jacob Moell. Född i Westerås 25 Aug. 1670 af ofwanstående föräldrar. Inskrefs wid Upsala acad. 1679 under enskild informator, och njöt privat underwisning framgent, till dess han kunde begagna de allmänna föreläsningarna. Hade med allwar drifwit studierna till 1697, då han blef prom. Magister. I nära förbindelse med det Brandbergska huset på Fahlu-orten, sökte han genom dess åtgärd redan 1696 att winna Kyrkoherde-lägenheten i Thorsång, och ännu mera 1698, då han, i synnerhet af alla utom socknen boende jordegare, wid walet fick de flesta rösterna. Detta wal blef dock om intet, då efter långt betänkande sterbhuset wann conservation, hwarpå Moell gjorde en utrikes resa, som icke med sina omständigheter finnes uppgifwen. Pwgd 15 Maj 1701 på sin faders kallelse och straxt förordnad till vice Pastor. Genom fadrens cession och Kongl. fullmagt ordin. Pastor i By 1702. Ägde ock, jemte större kunskaper, sin faders förmåga i embetet, som han skötte med wärdighet. Opponens i prestmötet 1701, predikade 1715 och war Præses 1719. Sedan han någon tid haft inspektion öfwer sin församling, blef han ContractsProst 1716. Med stora förhoppningar till hans kloka werksamhet waldes han 1722 af stiftet till fullmägtig på förestående riksdag, och dog under förewarande arbete i Stockholm 3 Maj 1723. Begrofs i S:t Nicolai kyrka, men liket fördes till By.

Gift 1702 med Magdalena Brandberg, dotter af Bokhållaren wid bergslagets wedcontor i Fahlun Er. Brandberg och Anna Medén, död 7 Sept. 1734. Barn: Jacob, Rector Scholæ i Westerås; Eric, bokhållare; Nils, BergslagsKamererare i Sala; Anna, g. m. Prosten Doctor Axelsson i Munktorp; 5 barn döde tidigt.

Skrift: Disp. grad. de Dogmatibus Philosophiæ Pythagoricæ. Ups. 1695. 8:o.

13. Mag. Olof Sundén. Född i Sundborn 1667. Fadr. Michael Sundén säges ock bott i Wika, och war brukande Bergsman wid Kopparberget. Stud. 1690. Magister 11 Dec. 1703. Hade då och sedan en Gust. Ulfsparre under sin handledning. Antogs 1706 immediate till Histor. et Moral. Lector wid Westerås gymnasium, hwartill Konungen gaf fullmagt i AltRanstadt 8 Aug. 1707. War dock ännu icke färdig att tillträda, hwarföre Mag. P. Petræus någon tid war hans vicarius i tjensten. Trög, långsam och betänklig i allt, skulle han med sin skäliga insigt, dock ofta finna tjensten tung och i synnerhet Rectorsbestyren beswärliga. En berättelse är om hans äfwen swaga uppmärksamhet. Wanligen satte han ett glas win tillreds på bordet, under det han klädde sig för att gå till sin lection. Då hände, att gymnasisten, som afwaktade honom, utdrack winet och wid utgåendet inbillade honom att han sjelf utdruckit det. Pwgd 7 Oct. 1723. Föreslagen s. år till detta pastorat, blef han antagen och församlingen skref 21 Juni 1724 till Biskopen, "tackande ödmjukl. för den höglärde mannen, som behagade dem." I wälmagten wisade han ock någon werksamhet, men snart war dermed slut. Kort efter anträdet rördes han af slag, som betog honom all förmåga, och sjukdomen angrep äfwen sinnet och själskrafterna. Likwäl kunde det swaga lifwet underhållas till 19 Juli 1737. War 70 år gammal och begrofs 25 Sept.

Gift 1724 med Charlotta Hessling, enka efter des. Pastor i Garpenberg Gust. Kock. Hon efterlefde utan barn äfwen i detta gifte.

Skrift: Disp. grad. de existentia Dei natura cognoscibili. Ups. 1703. 8:o.

14. Mag. Johan Thurelius. Född i Sura 29 Juli 1690. Fadr. då Commin., blef Pastor i Berg. Stud. 1706, dock underbyggd wid lärowerket i Westerås. Prom. Magister 1719. Pwgd 20 Dec. s. år och antagen af Biskopen till v. Pastor för Dingtuna och Lundby. Notarius Consistorii och GymnasiiAdjunct i Westerås 1721. Histor. et Moral. Lector efter Sundén 1725. Under förwaltningen af denna tjenst war han ock flera år v. Præpositus i Munktorps contract för sin sjuklige swärfader Prosten Croning. Andre Theol. Lector och Pastor i Skerike 1737. Hade disputerat pro loco både i philosophi och theologi. Rector Gymnasii 1728 och 1734. Kyrkoh. här 1738. Tilltr. 1739. Måtte blifwit twingad af den upproriska Dalallmogen 1743 att färdas med till Stockholm, emedan Landshöfding Wennerstedt nämner i sin berättelse, att han följde deras anförare Schedin ut på afrättsplatsen. I prestmötet 1720 war han Opponens, vice Præses 1745 och ord. Præses 1748. Predikade 1755. Lät ofta höra sig opponerande extra. Hade i flera afseenden mera än wanlig förtjenst. Redan en tid Prost i sin församling utnämndes han till Contr.-Prost efter Prosten Sandel 1744. Föreslagen till Domprost-embetet i Westerås 1745. Död 29 Sept. 1760. Begrofs med predikan af Prosten Ugla.

Gift 25 Oct. 1722 med Elisabeth Croning, Prostens i Munktorp dotter, f. 1701, död 19 Aug. 1771. Af 5 barn: Lars Gabriel, Kyrkoh. i Sewalla; Johan, död studerande; Elisabeth Catharina, g. m. Pastor Fahlsten i Hed.

Skrifter: Diss. Commentarius in Martialis Epigramma 47. Lib. 10. P. prior et post. Ups. 1714, 1717. 8:o. — In tumulum ac monumentam Matth. Iseri lilliorum manipulus religiose sparsus. Aros. 1725. F.

15. Johan Girelius. Född i Rytternes socken och Girsta 3 Mars 1699. Fadr. Jöns Pehrsson, Bonde. Affärdades ifrån Westerås lärowerk 1721 till Upsala acad. och wistades der flera terminer i afseende på prest-studier. Pwgd 29 Mars 1728, sedan han af ÖfwersteMarskalken Grefwe M. J. De la Gardie fått kallelse att wara Skolmästare och Böneprest wid Strömsholm. Då kyrkan derstädes 1741 blef uppbyggd och det war anbefaldt att ständig gudstjenst deruti skulle hållas, förordnades han ock till Slottspredikant, med någon tillökning på lönen, som dock icke swarade emot hans arbete och snart blef för honom alltför otillräcklig. Efter hand uppfördes han ock på flera pastorsförslag, men, ehuru skicklig prest, hade han den sorgliga lotten att idkeligen profwa förgäfwes. Icke under, att han efter 33 års tjenst klagade, att hwad i yngre år war honom lätt, blef honom nu alltför swårt, i synnerhet då han hwar dag, morgon och afton hela året igenom, skulle gå emellan slottet och stallhusen och på båda ställen hålla bön. Ändtligen kom hjelpen, då han 1761 waldes här till Pastor och, med fullmagt i Sept. s. år, fick tillträda 1763. Hade ännu en lång tid att lefwa och werka. Wan att arbeta, sparade han icke öfwer höfwan de krafter som han hade qwar. Med jemn sysselsättning och nöjdt sinne ernådde han en hög ålder, i flera afseenden aktningswärd. Näst Commin. på stället, hans ordinations-kamrat, war han äldste presten i stiftet, då han dog 7 Dec. 1784. Begrofs af sedermera Prosten Christiernin junior, med predikan, som säges blifwit tryckt, men till så få exemplar, att endast anhöriga och wänner fått del deraf.

Gift 1. 1737 med Brita Cath. Bergstedt, Kyrkoherde-dotter i Skinnskatteberg, f. 1722, död i Aug. 1748. Barn: Lars, Theol. Doctor, Prost i Mariestad; Johan, död studerande; Pehr, S. M. Adj., nästan döf, det första barn som döptes i Strömsholms nya kyrka; Jacob, Prost i Garpenberg. 2. 1749 med Regina Lundberg, Pastors dotter i Åhl, död utan barn i Aug. 1753. 3. 30 Sept. 1760 med Barbara Helena Borg ifrån Arboga, också utan barn död 28 April 1785.

[Onumrerad.] Mag. Thomas Jedeur, Lector, Kyrkoherde och Prost i Hubbo, af 19 sökande föreslagen 4 April 1785 och, efter fleres afgjorda beswär, med betydlig pluralitet wald och befullm. 26 Dec. s. år, men för privata orsaker sökte entledigas härifrån, med bibehållande af förut innehafwande tjenster, hwilket Konungen biföll genom resol. 14 Aug. 1786. Se Domprostarne.

16. Gabriel Norderling. Född på Hellby gård i Tillberga 22 Oct. 1734. Fadren Frälsefogden Ol. Norling. Modr. Brita Andersdotter. Båda rycktes genom döden bort ifrån hans barnålder, och underligt kom han dock att på 12:e året intagas i Westerås skola. Student 1758. Både före och derefter hade han condition hos Pastor i Bjursås, hwars medhjelpare han ock blef i embetet, sedan han i S:t Clara kyrka i Stockholm blifwit pwgd 18 Febr. 1761. Antagen till Grufpredikant af Stora Kopparbergs Bergslag 1764. Bestridde ock predikotjensten wid Fahlu helsobrunn och hade fleras barn i privat underwisning. Efter twenne Konungens utslag stadfästad wid walet till Commin.-sysslan derstädes 21 Nov. 1772. Tilltr. straxt. Past.ex. 17 Jan. 1781. Af 16 sökande wald Kyrkoh. här 1787, med fullm. 24 April. Ankom i Maj. Introd. af Biskopen 7 Juli 1788. Prost 16 Nov. 1795. En man af wackra embetsgåfwor, dem han sökte med nit wäl anwända. Hans sed anmärktes, icke alltid till förmån, att han gerna med gråt framförde sin predikan. Då han med en annan prest ifrån orten, som ock hade sitt eget bruk wid declamationen, följdes åt till hwar sitt prof, påminte de hwarandra sina oseder. Ny kyrka och ny prestgård byggdes här i hans tid. Död 4 Febr. 1803.

Gift 1761 med Anna Christina Lundwald, Kyrkoherde-dotter i Bjursås, f. 1735, död 25 Febr. 1814. Af 9 barn: Johan, Philos. Mag., Gouverneur på Barthelemy, Landshöfding och R. N. O., död 1828, g. m. Jeanne Magd. de Mont Dion, f. på Guadeloupe; Gabriel, förstörd student, soldat, död commenderad till Finland; Brita Margareta, ogift; Anna Catharina, g. m. Bruksinspektoren J. G. Netzel; Olof, studerande, Handlande, Bokhållare m. m.; Eric, Bruksinspektor.

17. Anders Göthe. Född i Fahlun 10 Jan. 1756. Fadr. Eric Göthe, Arbetare wid grufwan. Stud. 1778. Pwgd 27 Jan. 1783 och Pastors i Söderberke Adj. Efter honom curam gerens och förblef sedan hos den följande. Hade åter församlingens wård 1787. V. Pastor 1790. Andre Commin. i Westerås 26 Juni 1791. Primus Commin. 1792. Hade ock flera år tillika warit Predikant för fångarne i Slottshäktet, men blef genom Kongl. resol. 1797 ifrån den tjensten enligt begäran ledig emot lönens afstående. Past.ex. 17 Juni 1801. Wald Kyrkoh. här 1804, då sökande woro endast 6. Confirm. 29 Aug. Tilltr. 1805. Insatt i embetet af Contr.Prosten 29 Maj. Prost 5 Aug. 1807. Hade icke stark organ eller forcerade icke målet. Hördes dock wäl och sades med synnerlig munterhet predikat sista gången, då han samma dag sjuknade och afled kort derpå 12 Juli 1825.

Gift 10 Sept. 1805 med Maria Albertina Hultberg, dotter af Kronofogden Assessor J. F. Hultberg och E. Lannerstedt, f. 15 Sept. 1788. Barn: Albert, f. 11 Aug. 1807, Inspektor; Adrian, f. 1 Mars 1810, BancoCommissarie; Wilhelm, S. M. Adjunct; Albertina Mathilda, f. 7 Mars 1817, g. m. Factoren J. W. Lundborg i Arboga; Adamina Fredrica, f. 9 Sept. 1818.

18. Gustaf Muncktell. Född i Leksand och Noret 10 Aug. 1773. Son af Capit. And. Muncktell och Maria C. Nordman. Hade en och samma informator med sina 5 bröder. Stud. i Lund 1793 och i Upsala 1796. Pwgd 4 Sept. 1799 och Pastors Adjunct i Wika. Fick lika tjenst i Möklinta 1802. Skolmästare och extra Predikant wid Hosjö capell 17 Juni s. år, men antog heldre Adjuncturen hos Pastor i Fahlun. Predikant wid Stora Kopparbergs grufwa 1803. V. Pastor under Kyrkoherdens wistande på riksdagarna. Tillika Fångprest wid Kronohäktet 1809. Past.ex. 24 Febr. 1813. Befullm. Commin. i Fahlu församlingar 20 Nov. 1815. Förste Commin. 1818. Kyrkoh. här 20 Mars 1826. Stadd i bestyret att tillträda g. acc., blef han hastigt sjuk och död 25 April 1827.

Gift 25 Mars 1817 med Anna Carolina Leksell, dotter af Rådmannen L. Leksell i Fahlun, f. 1798, omgift med Kyrkoh. I. A. Lindbom i Sophiæ Magdal. församlingar. Hade icke barn.

19. Gabriel Avelin. Född i Åhl 1 Nov. 1763. Fadr. Commin., till slut i W. Fernebo. Stud. 1783. Pwgd 28 Maj 1789 och Pastors Adj. i W. Fernebo. Skolmästare på stället 20 Febr. 1793. Commin. 26 Aug. 1806. V. Pastor 1812, äfwen med cura i Karbenning. Kyrkoh. här af 7 sökande 1 Sept. 1828. Tilltr. 1829. Prost 2 Juni 1837. Död 13 Mars 1840.

Gift 19 Maj 1795 med Hedvig Carolina Wetterlund, dotter af Inspektoren på Gysinge J. Wetterlund och Anna Skärström, f.17 Juni 1775, död 28 Jan. 1817. Af 10 barn: Carl Jonas, f. 1796, död studerande, drunknade under badning 9 Juli 1812; Hedvig Carolina, f. 18 Jan. 1798; Gustaf Gabriel, f. 1802, studerande, död 25 Juli 1825; Fredric Alexander, S. M. Adj., v. Pastor. 5 barn döde och begr. med modren i Fernebo.

20. Johan Daniel Leverin. Född i Garpenberg 23 Aug. 1790. Fadr. Kyrkoherde. Wid 7 års ålder fader- och moderlös. Studerade i Westerås och ifrån 1810 wid Upsala acad. Pwgd 29 Dec. 1816 och Adj. hos Commin. i Leksand. Nådårspredikant efter Pastor i Fellingsbro 1817. Adj. hos den följande 1818. Dito hos Pastor i Norrberke 1820. Commin. wid Domkyrkan 20 Mars 1826. ÖfwerCap. 1832. Secreterare i Westerås BibelSällskap 18271841. V. Pastor 1828 och 1834. Kyrkoh. här 29 Sept. 1840. Tilltr. g. acc. 1841. Prost 30 Nov. 1841. V. Contr.Prost under riksdagen 1844.

Gift 19 Mars 1833 med Johanna Maria Renner, Handelsmansdotter i Stockholm, f. 2 Oct. 1804. Barn: Maria Charlotta, f. 14 Juli 1834; Johan Albert Richard, f. 1 Nov. 1835; Axel Leonh. Abraham, f. 30 Juni 1837; Johanna Ulrica Wilhelmina, f. 4 Juni 1839; Carl Daniel August, f. 27 Juli 1842.

Skrifter: Westerås Bibelsällskaps årsberättelser 18301840. Minnesord öfwer Domprosten Doctor J. R. Fellenius. Westerås 1834. 8:o.

2. Comministrar

Petrus Nicolai Israel AndreæPetrus Laurentii KellwikiusEricus Erici WiboniusJohannes Olai SchrodwilliusEricus Erici HoleniusJacob MokliniusJohannes Er. BeckiusJohan ElfströmJohan PrateniusPehr ProchæusOlof HelleniusJohan Eric HedmarkEric SörmanFredric GoffengerAxel OdelbergJohan Petter Strandell.

1. Petrus Nicolai. Af Upsala mötes underskrift 1593. Blifwer sedermera icke nämnd.

2. Israel Andreæ omtalas först 1615. Krigsprest 1619. Se Past. i Ohre.

3. Petrus Laurentii Kellwikius. Född i Hedemora och Källwiken. Pwgd 1615 och reste flera år i Tyskland. Deponerad wid Upsala acad. 1619. Commin. här 1620. Straxt en tid suspenderad för sin systers oordentlighet, som han troddes hafwa gynnat. Föreslogs 1630 till Garpenbergs pastorat, men wille icke hafwa den besvärliga lägenheten. Död 1632.

Gift med Giölin Carlsdotter, som efterlefde och hade en gammal morfader samt egna barn att försörja.

4. Ericus Erici Wibonius. 1633. Kallas Herr Eric i Hohlen, emedan han bodde på Enholen i Hedemora socken. Se Past. loci.

5. Johannes Olai Schrodwillius. Född i Möklinta socken och Skräddarbo. Djekneprest 1625. Träffas såsom informator puerorum i Sala 1626 och följ. Wid 1630 Capellan i Sewalla till 1640 då han för brott blef afsatt och bodde på sin fädernesgård i Möklinta. Restituerad 1643 och Collega Ecclesiæ Byensis, som han sjelf nämner sig. Stadnade här till sin död 19 Febr. 1665.

Gift redan 1624, så att han följande år måste ligga 8 dagar i prubban och böta 5 daler till de fattiga. Enkan lefde ännu 1670 och klagade, att Pastor nekade hennes son begrafning för lägersmål.

6. Ericus Erici Holenius. Född i Enholen, Hedemora socken 1631. Son af Pastor loci N:o 10. Stud. 1651. Pwgd 1 Nov. 1655 och Sacellanus domest. i Garpenberg. Lemnade tjensten 1660 och flyttade på sin faders egendom. War Orator i prestmötet 1663. Commin. här 1665. En förmögen man, men hann icke att utlefwa sin gamle fader, för att ärfwa all hans egendom. Död 25 April 1671.

Gift 1656 med Maria Garman, dotter af Lars Nicolai, Pastor i Garpenberg, omgift med J. Grahn, Rector Scholæ i Köping. Alla sönerne höllos till studier af styffadren : Eric, Bergsman i By, en myndig man, som wille råda i församlingen; Lars, blef Pastor i Stora Schedwi; Johan, Borgmästare i Fahlun; Olof, Skrifware, kom till Stockholm; Christina, g. m. M. Hylting, Pastor i Björkwik i Södermanland, och hans successor J. Åkerblom; Catharina, ogift; Anna, okänd.

7. Jacob Moklinius. 1671. Se Past. loci.

8. Johannes Er. Beckius. Född i Lundby socken och Bäckby 1641. Fadr. Bonde. Stud. 1665. Nämnes en skicklig och stilla person, då han blef pwgd 10 Febr. 1670 och sattes att predika nådåret för Pastors enka i Norberg, då han jemte kosten hade 100 daler i lön. Följande Pastor behöfde honom icke och "begärade blifwa af med honom." Sändes då hit att wara substitut och blef ord. Commin. 1673. Här förspillde han det goda namn som han hade i yngre år, blef en elak menniska och förderflig prest. Af ransakningar, som anställdes med honom, ses att han ej kunde sina articulos fidei, hade ögonen ständigt på papperet, läste ock deraf orätt, kunde ej rätt recitera ett bibelspråk, icke heller Fader Wår, war owettig mot Pastor, lat i tjensten, ogin och skamlös mot dem som kallade honom till socknebud, öfwade dryckenskap, buller och trätor i samqwäm och m. s., och likwäl förblef han wid embete och lägenhet till sin död 1699. Begrofs 12 Dec.

Gift 1673 med Christina Macklin, Commin. i Möklinta A. Moklinii dotter, Pastors på stället brorsdotter. Hon efterlefde wäl behållen med gård, död 1713. Barn: Eric, blef Commin. i Hjulsjö; Anders, Borgare i Linde; Johan, stud., till döds stucken i Upsala; Pehr, död ung; Elisabeth, g. m. Bergsmannen i By Eric Pihl.

9. Johan Elfström. Efter flera wal och strid med dem, som wille hafwa Beckii son, 1701. H. Piper på Horndal wille hafwa en stark man under Pastors sjuklighet och att styra partierna i socknen. Elfström war dock för god. Se Past. i Medåker.

10. Johan Pratenius. 1704. Redan 1701 wald, men såsom Pastors måg då förskjuten af de mägtige i socknen, som fruktade, att Pastor och Commin., såsom måg, tillsammans skulle blifwa för mycket rådande. Se Past. i Thortuna.

11. Pehr Prochæus. Född i Paldamo socken af Österbotten 24 Nov. 1693. Fadren Commin. J. Prochæus. Modr. Marg. Hofwenius. Sändes på 6:te året gammal till Cajana skola och widare till Uleå. Måste med sina föräldrar 1710 flygta undan den härjande fienden till Swerige och fick tillfälle att wid Upsala academi fortsätta studierna till 1715. Pwgd s. år af Biskopen i Åbo Doctor Gezelius och Adjunct wid Ulricsdal och Ulricæ Eleon. församl. i Stockholm. Genom träffad bekantskap med Pastor i By och såsom god prest antagen till dess medhjelpare 1716. Wann stort förtroende i församlingen, som lyckades att få honom till Commin. redan 1719, och han swarade emot de rättsinnigas hopp. Till hans aktning för embetet kan ock slutas af hans sigill, som wisar en prest i sin prydning med Esaiæ 61: 10. Död 26 April 1741.

Gift 18 Dec. 1719 med Maria Almgren på gästgifwaregården i By. Hon efterlefde i knappa wilkor med en son och 5 döttrar, död 1786, 87 år gammal.

12. Olof Hellenius. Född i Elfdalen 1697. Fadr. Commin. Gick i skolan till 23 års ålder, och kom 1724 till Upsala acad. Pwgd 29 Mars 1728. Då Adj. hos Pastor i Floda, efter hwilken han ock förestod nådårstjensten. Wid walet efter honom uppgjordes planen, att Hellenius skulle gifta sig med enkan, och efter den walde blifwa Commin. i Grytnäs, som ock inträffade 1733. Erhöll transp. hit 1742. Af goda kroppskrafter, lugn och jemn till sinne, uppnådde han en hög ålder med helsa nära till slutet. Prest 62 år och Commin. på samma ställe 48 år, öfwerlefde och saknade han 5 år sin bedagade ordinationskamrat och Pastor. Död stiftets senior 27 Febr. 1790.

Gift 1. 1733 med Elisabeth Tillæus, enka efter Pastor i Floda D. Hasselberg och Kyrkoherde-dotter i Swärdsjö, f. 1687, död 5 Mars 1751. 2. 1757 med Johanna Charlotta Falkman, hwilkens fader, Capit. Falkman, bodde i Norrbo i denna församling. Hon dog utan barn 20 Nov. 1795, 76 år gammal.

13. Johan Eric Hedmark. Född i Sala 26 Juli 1749. Fadr. Bergslagets Casseur Eric Hedmark. Modr. A. C. Söderström. Inskr. wid Upsala acad. 1772, men läste sedan i Westerås, och återbesökte acad. förrän han 1772 blef skolmästare i By. Ehuru denna tjenst war grundad på en privat mans gåfwa, wille Consist. tillegna sig tillsättningsrätten, länge obenägen för den man, som församl. önskade. Pwgd 16 Juni 1776, hwarefter han tillika förrättade den åldrige Capellanens tjenst. Waldes till hans efterträdare 1790 och confirm. 7 Sept. Länge sjuk af swåra giktplågor, som ock slutade lifwet 17 Juli 1801.

Gift 1744 med Catharina Reuterquist, som då hemkom ifrån Götheborg, men fadren war Arrendator i Rytterne, f. 1748, död 10 Dec. 1820. Af 10 barn: Fredrik, Bruksinspektor; Gustaf, Handlande.

14. Eric Sörman. Född i Wika 25 Juni 1754. Fadr. Bonden Eric Ericsson i Kalfbäcken. Modr. Anna Andersdotter. Stud. i Fahlun, Westerås och ifrån 1775 i Upsala. Pwgd 25 Jan. 1781 och Adjunct hos Commin. i Wika. Skolmästare och Capellpredikant i Hosjö 1784. Af 8 sökande Commin. här 15 Mars 1802. Tilltr. 1804. Död 12 Maj 1822.

Gift 25 Jan. 1788 med Anna Engström, dotter af Bergsbrukaren J. Engström och Anna Plantin i Hosjö, f. 25 April 1763. Barn: Eric, CommissionsLandtmätare och Casseur wid Sala Bergslag; Johan, Handlande, sedan SaltbittersjuderiOmbudsman, begaf sig till Norrländska bergwerken; Carl, Kyrkoherde i Gunnilbo.

15. Fredric Goffenger. Född i Fahlun 14 Juni 1776. Fadr. P. Goffenger, Rådman och HofslagareÅlderman. Modr. Christina Lundén. Hade först underwisning på stället. Stud. 1793. Pwgd 23 Juni 1803 och Pastors Adjunct i Möklinta. Skolmästare här 1811. Commin. i Dingtuna 20 Oct. 1817. Dito i By 19 Nov. 1823. V. Pastor 1825. Död 10 Juli 1837.

Gift 14 Febr. 1830 med Christina Margar. Lundwall, dotter af Commin. i Awesta J. Lundwall och enka efter Handlanden Dan. Luth i Fahlun, f. 24 Juli 1779.

16. Axel Odelberg. 1838. Tilltr.1840. Commin. i Möklinta 1843.

17. Johan Petter Strandell. Commin. här 15 Juli 1844. Tilltr. s. å. Förut i Ljusnarsberg. Se II Delen s. 94.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 23 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt