Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Sophiæ Magdalenæ församling

  1. Kyrkoherdar

1. Kyrkoherdar

Johan Gustaf WretlindHenric EricssonJohan Gustaf TerserusJacob Eric GodeniusPehr Olof DahlströmssonIsac Aron LindbomAnders Källström.

1. Johan Gustaf Wretlind. Född i Norberg 24 Jan. 1742. Fadr. då PastorsAdjunct, men blef sjelf Kyrkoh. ib. Begynte med stud. i Fahlu skola och war 1761 i skick att blifwa academicus i Upsala. Med kallelse af RiksR. och ÖfwersteMarskalken Grefwe Horn pwgd 6 April 1769. Förordnad 1770 till Pastors biträde i Grythyttan, men kom icke dit för sjukdom. Idess ställe Adj. hos Pastor i Ihrsta 1771. Antagen s. år af RiksR. m. m. Grefwe Scheffer till dess Hof-pred. och tillika att wara Adjunct i Riddarholms församlingen. War den tiden en wäl ansedd prest och wann tillgifwenhet med sitt sätt att wara och tjenstgöra. Med flesta rösterna kallad till förste Kyrkoh. i detta nyss afskiljda pastorat 1776 och erhöll 29 Oct. Konungens fullmagt. Anträdde 1777 och måste inqwartera sig i en bondgård, till dess han kunde få rum i den under byggnad warande prestgården. Den nya kyrkan war wid hans ankomst ännu icke påbörjad, och ehuru kyrkogården straxt blef inwigd och han sjelf Påskdagen 1779 till sitt bruk helgade den dyrbara altareservice af förgyldt och drifwet silfwer till 251 lod, som H. M. Drottningen i afseende på Kronprinsens födelse hade skänkt till Sollerö efter sig nämnda kyrka, så förrättade han gudstjensten blott i det gamla S:t Laurentii capell. När ändtligen med det nya templet war så wida kommet, att menigheten kunde der första gången 16 Sept. 1781 samlas till gudsdyrkan, war Kyrkoherden redan till både själs- och kroppsbeskaffenhet så förfallen, att han blifwit twungen upphöra med all tjenstgöring. Med dålig hushållning war lefnaden icke ordentlig och sinnesrubbningen gick så långt, att han, såsom ryktet sade, wågade ridande begifwa sig upp och ned på den spiralgång omkring kyrkan och tornmuren, som för arbetarne war anlagd. I djupt elände stadd afled han 24 April 1782. Ogift.

2. Mag. Henric Ericsson. Utom förslag af Konungen utnämnd 21 Dec. 1782. Se Past. i Kila.

3. Mag. Johan Gustaf Terserus. Född i Fahlun 17 Oct. 1726. Fadr. Martin Terserus, i rät linea descendent af den märklige Prosten Mäster Elof i Leksand. Modr. Agneta Näsman. Stud. 1746. Magister 1758. Hade, utom andra, condition hos ÖfwerStåthållaren Baron Rudbeck jemte Mag. Thenstedt, som sedan många år war hans förman i Stora Tuna. Vocerad af Consist. och pwgd 29 Maj 1763 biträdde han först Commin. i Swärdsjö och följde honom 1765 till W. Schedwi. Skolmästare och v. Pastor i Särna 1767. Transporterad till Pædagogien i Gunnilbo 1775 och till lika tjenst i Stora Tuna 8 Mars 1784. Ännu wid 80 års ålder dristade han anmäla sig till detta pastorat, och, ehuru wid walet alldeles förbigången, blef han dock, för långwarig tjenstetid och alltid betygadt wälförhållande, af Konungen utnämnd 29 Dec. 1806. Tillträdde straxt, men kunde naturligtwis wid så hög ålder föga af tjensten förrätta. Stiftets Senior 25 Aug. 1809. Död 1 Jan. 1812.

Gift 1 Sept. 1776 med Emerentia Christina Hedenström, Commin.-dotter i Jerna, f. 1747, död i Gefle 31 Aug. 1823. Barn: Samuel, Commin. och v. Past. i Thorsång; Johan, Grosshandlare i Gefle; Gustaf, död ung; Adolf, Coopv.Styrman; Anna, g. m. Hofjunkaren Wilh. von Rosenheim, som hade lärt förre Konungen Gustaf Adolf att skrifwa och kunde bidraga till swärfadrens befordran hit.

4. Mag. Jacob Eric Godenius. 1812. Se Past. i Björskog.

5. Pehr Olof Dahlströmsson. Född i Westerås 25 Juli 1789. Fadr. Wårdwäktare. Gagnade sig af det goda tillfället till studier i sin födelseort, så att han 1812 wid academien kunde fullgöra det öfriga för att blifwa pwgd 31 Jan. 1813. War Adj. Past. i Sundborn, Mora och Grangärde och på sistn. ställe tillika v. Pædagog. Skolmästare i Orsa i Dec. 1824. V. Pastor s. å. Med enhälliga röster kallad till Kyrkoh. här 1828 och af Konungen med fullmagt hugnad 17 Sept. s. å. Tilltr. 1829. Död 1 Juli 1830.

Gift 9 Oct. 1825 med Johanna Ulrica Godenius, dotter af Kyrkoh. i Grangärde D. Godenius, f. 7 April 1796.

Skrifter: Inträdespredikan i Mora 2:dra Bönedagen 1816, Afskedspred. i Wåmhus nästa Sönd. efter nyåret 1820, Afskedspred. i Mora 13:dagen 1820, D:o i Grangärde 2:dra Sönd. efter Påsk 1825, Profpred. på Sollerön 1:sta Sönd. efter Trinit. 1828, Afskedspred. i Orsa Pingstdagen 1829, Dito i Skattunge 2:dag Pingst 1829, Inträdespred. i Sollerön Midsommardagen 1829, alla tryckta i Westerås 1832. 8:o.

6. Isac Aron Lindbom. Född i Rättwik 4 Maj 1779. Fadr. ContractsProst. Stud. i Upsala med privat inform. 1793. Wände hogen till bruksrörelse, så att han blef Inspektor och sjelf en tid egare. Utan framgång dermed återtog han studierna och pwgdes 1 Maj 1819. Adjunct hos Pastor i Ohre. Ord. Bataljonspredikant wid Dalregimentet 1823. Regimentspastor 1825. Tillika Nådårspredikant och v. Pastor i By 1827. Likaså i Orsa 1830. Kyrkoherde här 21 April 1831. Hitflyttade straxt och skötte tjensten under enkans nådår, tillträdande sjelf 1833. Död 16 April 1834.

Gift 19 Nov. 1828 med Anna Carolina Leksell, f. 9 Juni 1798, enka efter design. Pastor i By G. Muncktell och dotter af Rådman L. Leksell i Fahlun. Barn: Catharina Carolina, f. 31 Maj 1832.

7. Mag. Anders Källström. Född i Husby 10 Juli 1800. Fadr. Gustaf Källström, Krutbruksegare. Modr. Elisab. Samuelsson. Stud. 1822. Magister 1827. Collega Scholæ i Fahlun 22 Aug. s. å. Pwgd 9 Juni s. å. Wid walet här 1835 erhöll han stor pluralitet af röster och af Konungen utnämd 4 April s. å. Tilltr. 1836. Riksdagsfullmägtig efter Domprosten, tilltr. Biskopen Doctor Bruhn 1840. Prost s. å.

Gift 6 Jan. 1831 med Catharina Charlotta Arosenius, f. 25 Juli 1806, dotter af Contr.Prosten Mag. Arosenius i Söderberke.

Skrifter: Minnesbok för Begynnare i Latinska Språket, lämpad till Sondéns Latinska läsebok. Fahlun 1829. 8:o. Diss. Acad. De Arcu Fornicis. Ups. 1830. 4:o. Förberedande öfningar till Machin-Ritning af Le Blanc. Öfwers. i Bihang till Jernkontorets annaler för år 1831. Sthm 1833. Tal wid Contr.Prosten Mag. D. Arosenii begrafning. Westerås 1838. 8:o.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 20 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt