Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Björskog

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Meginthorus JohannesCarolus CanutiPhilippusHildebrandusHalwardusJacobusPetrus BornschoeOlavus OlaiCanutus JohannisHemmingus Petri ArosiensisChristophorus NicolaiMatthæus Petri GaddCarolus Erici WikmannusLaurentius Laur. SwillingiusTobias Andreæ BjörkAndreas FrondeliusChristiern ChristierninChristian BredenbergJohan BredenbergJacob GodeniusGeorg KallsteniusJacob Eric GodeniusNils Olof Törnblom.

1. Meginthorus. Curatus 1346. Nämnes i ett bref som funnits wid Kungsöhr. Äfwen 1349 i ett bref på Witaskogs gods, som afstods till Biskop Egislus.

2. Johannes. Kallas "Rev. Dom Præpositus in Bijornaskogh et Canonicus Aros.", då han 1352 war med Biskop Egislus på visitation i Södra Berke.

3. Carolus Canuti. Nämnes 1414 såsom den der warit Curatus här, men bortflyttat och ännu lefde. Han hade genom ett orättwist byte tillegnat sig 2 öresland jord af kyrkan för en häst. Biskop Petrus, Domhafwande å Herr Thord Bondes wägnar, dömde nu jorden, som låg i Söderby, tillbaka åt kyrkan.

4. Philippus. "Biskedligh man, Kyrkiohärre," war den, som återfordrade jorden och utwerkade domen mot sin företrädare 1411.

5. Hildebrandus. Förekommer i Sten Pederssons, Höfwitsmans på Westerårs slott, dombref, äfwen om jord till kyrkan, 1451, men han war då till annan ort afflyttad. Hans signet blef 1807 funnet under gräfning i prostgårdsträgården. Det är af koppar med randskrift: S. Hildebrandi Presbri.

6. Halwardus, "hedherlig man i Björneskogh och Kanek i Westerårs", war här samma år 1451 tjenstgörande, då genom ofwannämnda dom en äng, kallad Gunnarskär, återlades till kyrkan.

7. Jacobus eller "Härra Jepp, Kyrkioprest i Björnaskogh" 1455.

8. Petrus Bornschoe. Curatus här och Canonicus i Westerås 1474, då han bewittnade stiftelsen af en præbenda i Westerås Domkyrka efter Henricus i Munktorp. Äfwen 1480 uppförd såsom wittne i ett säljebref på jord till Biskop Lydika.

9. Olavus Olai. Curatus och Canonicus 1507. Hans namn finnes af inskriften på stora ringklockan, som han låtit gjuta.

10. Canutus Johannis, "dictus Björn ob ferocitatem," säga gamla anteckningar, har warit Pastor här wid reformationen och lång tid derefter. Af ett Domprosten Petri Andreæ bref 1542 ses att han warit ContractsProst. År1556 har han underskrifwit skattskrifningslängden för socknen. Biskop Ofeeg visiterade hos honom 25 Jan. 1572. Herr Knut nämnes ock i en dom, fälld af Joen Stark på Hr Åke Bengtssons wägnar 4 Aug. 1573, att Grönö gård skulle ligga till Björskog. Lefde ännu någon tid, men dödsåret är icke kändt.

11. Hemmingus Petri Arosiensis. Hade 20 år warit Herr Knuts Capellan och Com-Pastor, förrän han allena mottog pastoratet 1575 eller 1579. Lät straxt stöpa den mindre klockan, och reparerade orgwerket 1591. Undertecknade Upsala mötes beslut 1593. War Prost öfwer contractet 1600. Åldrig och trött tog han afsked ifrån tjensten 1607 och wille flytta till Westerås för att sätta sig i ro, men afled här s. å.

Hade flera gånger warit gift. Enkan Marit blef Biskop Bellini 3:dje hustru. Af barnen blef Lars Capellan i Söderberke; Enoch, en liderlig sälle, gjorde Biskopen, sin styffader, mycken ledsamhet.

12. Christophorus Nicolai. Född i Gefle inkom han tidigt till Westerås för att studera. Stadnade så qwar och blef Pwgd 2 Juni 1598. Blef derpå Docens i Arboga skola, som den tiden hade stort anseende. Såsom skicklig prest med goda gåfwor kallades han 1601 till Enkedrottning Catharinas hof på Strömsholm, hwarest han med sin tjenst uppwaktade till 1608. På Drottningens recommendation blef han s. år Pastor här och mottog 23 April inventarium af företrädarens enka och barn. Lefde i temligt anseende till sin död, som inföll 1625.

Hans enka Christina war Kyrkoherdens i Bro Olai Petri dotter, syster till Hofrådet Joh. Stjernhök. Hon blef omgift med Pastor i Odenswi Sigfrid Olai. Hr Christopher synes förut warit gift med en dotter af Hr Wincentz i W. Schedwi. En son war den snälle K. Hofpredikanten Olaus Ursinus; Wincents och Jacob studerade i Westerås, sedan okände.

13. Matthæus Petri Gadd. Född i Åbo 1584 af en gammal adelig slägt. I Prot. 3 Sept. 1619 säges, att han warit prest i annat stift, "men kom nu till Capitlet i Westerås, förordnades till oeconomiam här wid Domkyrkan och inlade Kammarråds bref om sin beställning." Han synes ock straxt widtagit predikotjensten. Såsom kunnig och rådig man fick han säte i Domcapitlet. War Orator i prestmötet 1626. Pastor här 1627, introducerades wid gen.visitationen 18 Febr. Respondens wid prestmötet 1630. Gjorde många förbättringar i kyrkan. War Fullmägtig på riksdagen 1642. Prost 1646, emedan "han war senior i contractet och dertill war wäl qualificerad." Mycket ansedd af både högre och lägre, och skötte sina tjenster med förstånd och drift. War i sin fulla werksamhet då han dog 23 Mars 1647.

Gift med Brita, som kom i nytt gifte med nedanstående N:o 15. Af barnen nämnas: Nathanael, som blef Fältpredikant; Pehr, studerade, men Prot. säger, "att han war så förryckt i hufwudet, att ingen bättring kunde wäntas med honom"; Catharina, g. m. Commin. i Arboga Ericus Engelberti; Anna, g. m. fadrens successor; Brita, g. m. Commin. L. Granius i Medåker.

14. Carolus Erici Wikmannus. Född omkring 1605 å Wikmanshyttan, Hedemora socken, af Bergsmansfolk. Hade twå år warit Notarius Gymn. i Westerås, då han 1630 på kort tid besökte Upsala academi. Straxt derpå Collega, som det tyckes i Arboga skola. Pwgd 1631 Andreæ dag och derpå Domesticus i Skinnskatteberg. Igenfinnes 1632 hos Pastor i Wåhla, men blef s. å., föreslagen med en annan, gennom tyst votering Commin. här. Respondens wid prestmötet 1643. Sattes i Juni 1647 på förslag till detta pastorat med D. Stephanus i Linde, emedan "för dessa pugnerade deras tjenst och vicinia, som observeras plägar, it. för Carolo unanimis vocatio et merita soceri ejus meritis addita." Waldes och tillträdde 1648. Besörjde kyrktornets uppbyggande och mera. Död i Aug. 1652.

Gift 26 Juni 1636 med Anna, företrädarens dotter, som efterlefde. War dock troligen förut gift. Barn finnas ej nämnda.

15. Laurentius Laur. Swillingius. Född i Fellingsbro, Swillinge by, af bondfolk 1591. Studerade på flera ställen och kom 1621 till Upsala. Pwgd 1623 dominica Trinit. i Stora Tuna, der Biskop Rudbeckius för pestens skull förrättade ordination, men hade då redan flera år warit Collega i Westerås skola. Troligen den Hr Lars, som 1624 blef Commin. i Romfartuna. Oeconomus i Westerås hospital 1627. Orator i det stora Capellansmötet 1627, då 24 inom 14 dagar skulle på sådant sätt wisa sin kunskap. Commin. i Hedemora 1630. Omtalas såsom en duglig och rask man, som Cons. gerna wille befordra, men dock hade han swårt att få pastorat då han war föreslagen. D. 22 Sept. 1652 skulle "Domprosten Mäster Pehr följa honom hit och presentera honom i församlingen," hwilket lyckades. Tilltr. 1653. Predik. wid prestmötet 1650. War Riksdagsfullmägtig 1652 och 1655. Död i en skröplig ålderdom i April 1669.

Hans första hustru Karin dog af pesten i Westerås 1630; den andra blef död under hans wistande i Hedemora; g. 3. m. Brita, enka efter N:o 14 här, som blef död 1668. Af barnen nämnas: Jacob; Matthias, som war i främmande land; Brita; m. fl. En måg war Commin. loci Jonas Byensis.

16. Tobias Andreæ Björk. Född i Björksta 1622. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1647. Fortfor ända till 35 års ålder att jemte condition sköta sina studier, så att han af Cons. ansågs för en lärd man och fick 1663 löfte om snar befordran wid gymnasium. Måste dock s. å. nöja sig dermed att blifwa Rector i Köpings skola. Utgaf 1664 i Westerås en disputation, för hwilken han sjelf præsiderade. Pwgd 17 Maj 1667. Befordrades foljande år till Rectoratet i Westerås skola, men kom icke att tillträda, emedan han önskade sig ifrigt ett pastorat, hwartill ock Consist. war willigt förhjelpa honom, men det skedde med mycken swårighet för hans swaga syn. Wid ledigheten begärde Björskogs församling flera gånger förslag. Consist. nekade och föreslog Björk. Deputerade inwände, att "han war en sjuklig man i sina ögon; genom socknen gick allmänna stråkwägen, derföre måste Kyrkoherden utstå många gästningar, såsom wid häradsting och när Drottningen reser der fram, som plägade lända till gäst i prestgården. Det fordrades en sådan prestman, som wore helsosam och färdig och kunde wara folket till behag." Men på detta gjordes ej afseende. Egenmägtigt hitsändes Björk allena med bref, att han såsom en god man borde mottagas. Då församl. gjorde motstånd hotades med Landshöfdingens assistence, och det blef derwid att han 1670 tillträdde lägenheten. War dock en gagnelig Pastor. Stiftets Fullmägtig på riksdagen 1675. Död mycket hastigt 27 Mars 1683. Begrofs 6 Maj af Biskop Carlson.

Gift 15 Sept. 1664 med Magdalena Rudelius, Prostens i Munktorp Mag. E. Salamontani dotter, som efter Kongl. resol. fick 2 nådår. Hon dog i Säterbo 13 Oct. 1693. Af deras många barn blef Eric Prost i Fahlun; Magdalena, g. m. den namnkunnige Postmästaren i Upsala G. Rudbeck; Maria, g. m. Instrumentmakaren Kessmecher; Christina, g. m. Kongl. Lifdrabanten Jernfeldt; Anna, död og.

Skrifter: D. Jersins Trones kamp och seger. Öfwers. Sthm 1678. 12:o. Themata miscellanea philosophica. Aros. 1663; ed. alt. 1664.

17. Mag. Andreas Frondelius. Född wid Fahlun på en gård Lofslätten 1 Oct 1651. Stud. 1673. Hade ej medel att efter önskan få fortsätta studierna, utan Pwgd i Sept. 1674 blef han Pastors Adjunct i Söderberke. Sedan han förestått nådåret efter honom blef han 1675 kallad till Hofpredikant af Riksdrotset Grefwe M. De la Gardie, under hwilken tjenst han fick tillfälle att öka sina kunskaper och småningom i Upsala bereda sig till Magistergraden, som erhölls 1685. Men redan förut hade den mägtige principalen utwerkat hans befordran. 1683 i Maj hade Consist. utsett Rector N. Aspman till detta pastorat, då Riksdrotsets recommendation för Frondelius ankom. Biskopen trodde sig kunna lemna den utan afseende, men då Konungens förord eller befallning kom dertill blef saken straxt afgjord och fullmagten dat. 26 Aug. s. å. Han fick dock ej tillträda förrän i Maj 1685 i anseende till enkans nådår. Ehuru ung och med andras præjudice hitsatt, war han en wärdig Pastor, som förtjente och wann kärlek. Både i dennes och den föregåendes tid hade K. Carl gjort flera besök i prostgården. Uträttade mycket både för kyrkan och församlingen. Prost 1702, då ock Odenswi, Bro och Skinnskatteberg lades under hans inspection. Predikade wid prestmötet 1703, och hade 1691 warit Opponens. Död 14 Juni 1707.

Gift 1. 1678 med Justina Lindelius, Prosten i Söderberke Mag. Rogmans enka, som dog 1693; 2. 1694 med Justina Elvius, Prosten i Rättwik G. Elvii dotter, som dog i Ljusnarsberg 1744, 77 år gammal. Af barnen med den sednare lefde: Gustaf, Magistratssecreterare i Örebro; Justina, f. 1707, död ogift 1773.

Utgifwit en predikan med titel: Vive, Vige, Vale Delagardianum, eller wälsignadt Farwäl till den Königsmarks-Delagardiska afresan, 1682. Sthm. 4:o.

18. Mag. Christiern Christiernin. 17071709. Se Past. i Fellingsbro.

19. Christian Bredenberg. Född i Köpings stad 1680. Son af Rådmannen Hans Bredenberg med förra hustrun Maria Antonsdotter Parment. Redan 1693 Stud. i Upsala. Disp. pro Ex. 1705. Synes alldeles afbrutit studierna då han följande år gifte sig och lefde i Stockholm, men prestwigdes 29 Maj 1707, kallad till Hofprest af Grefwinnan Gyllenborg, född Thegner. Längtade straxt ut till arméen, att, såsom flera, der söka sin lycka. Begärde 22 Juli 1707 Biskopens recommendationsbref till Kongl. FältConsist., hwarpå han i Aug. med rekryterna begaf sig på utresan. I den förteckning på mannens meriter, som enkan 1735 uppgaf till Konungen, säges, att han redan wid utresan war antagen till Extraord. Predikant wid Dalregimentet, och att han efter framkomsten befordrades till BataljonsPred. wird Lifregimentet till häst. Fången efter det olyckliga slaget wid Pultava 1709, säges han först stadnat såsom Predikant för Generalitetet i Oranienburg, men kort derpå med de öfriga blifwit förd till Muscou, der han wistades 2 år. Derifrån måste han med 8000 fångar färdas till Kasan, och såsom ensam prest i tre års tid tjena sina olyckliga landsmän. 1714 blef han åter flyttad till Petersburg, hwarest han 4 år skötte Swensk församling och lät för densamma, mest på egen bekostnad, uppbygga en liten trädkyrka, samt betjente dessutom twenne andra församlingar. Ändtligen hade han 1718 den lyckan att, efter Ryske Kejsarens tillstånd, få följa transporten med Kongl. Rådet Grefwe Pipers lik hem till Swerige, sedan han först anskaffat en annan Predikant i sitt ställe. Efter återkomsten uppwaktade han wid Lifregimentet under dess camperingar hemma i landet, och njöt lön eller underhåll till dess han 1721 fick tillträda Björskogs pastorat, hwartill han, efter Prins Fredrics besynnerliga förord, blifwit uppförd på förslaget och erhållit Drottningens fullmagt, dat. Carlberg 19 Juli 1719. Står antecknad för Respondens på prestmötet 1721. Prost i sin församl. 1728. Hade nog lidit i fält och fångenskap, så att han de sju sista åren war af sin sjukdom nästan ständigt sängliggande, och afled af slag 2 Juni 1734.

Gift 21 Jan. 1706 med Anna Caveel, Rådmannen i Köping Olof Jacobssons dotter, f. 1685. Under sin mans bortowarande bodde hon i Köping, och blef omgift med Capiten Joh. Ernst Jutscher, samt död 28 Oct. 1746. Af 10 barn lefde wid modrens död Johan, som straxt förekommer, och Anna Barbara, g. m. Handlanden Georg Klingenberg i Fahlun.

20. Mag. Johan Bredenberg. Född i Stockholm af nyss anförda foräldrar 7 Oct. 1706. Stud. 1722. Fortsatte wid academien sina öfningar så, att han 1728 hade undergått Phil. Cand.examen. War redan 13 Oct. 1727 Pwgd på kallelse af Generalen Friherre C. G. Creutz, som straxt befordrade honom till E. O. Esqu.Predikant wid Lifregimentet till häst. Blef ock korrt derpå sin sjuklige faders medhjelpare och skötte, efter dess död, församlingen såsom Vice Pastor. Magister 18 Juni 1734. Begärdes då af församl. å pastoratsförslaget, hwilket Cons. ej kunde bewilja en 28 års man framför många äldre förtjente sökande. Både församlingen och hans moder wände sig då till Konungen, som efter Consist. förklaring resolverade till rum för honom. Det drog på tiden till Jan. 1736, då han wid walet fick enhällig kallelse. I Maj inkallades han i Cons. för att i "Examen wisa sin capacitet i de stycken, som höra till ett Kyrkoherdeembetes förrättande." Sedan han i bref till Cons. beklagat, "att han råkat i ogunst och att med examen syntes wara någon besynnerlig afsigt," begärde han att för Past.ex. få förswara en Theol. disp. i Upsala, eller, om det nekades honom undergå examen, då alla andra graduerade och icke graduerade som nyligen fått pastorat, inkallades och inställde sig till förhör. Slutligen gick han med underdånig skrift till Konungen och inlade bewis derpå i Cons. Resol. är icke bekant, men disput. eller examen nämnes icke widare. Han tillträdde således och war en älskad Pastor. Pred. i prestmötet 1740. Hedrades med Prostnamn 1745. Utom andra insigter war han wäl bewandrad i naturalhistorien, och hade sådana samlingar af utländska djur, foglar, snäckor, örter m. m. i sina rum rangerade, att de wäckte Archiater Linnés förundran. 1753 sökte han förslag till Fernebo pastorat, af det skäl, att lönen i Björskog icke räckte till att bygga ett orangeri och hålla en förfaren trädgårdsmästare, men om han fick sysslan wille han widare påkosta sina samlingar och donera dem till Westerås gymnasium. Han fick ej rum på förslaget, såg ingen utwäg för sin goda afsigt, och enkan, som icke hade sin mans smak, säges kort efter hans död hafwa skingrat alltsammans. Hans slut inföll så hastigt af slag, att han efter 6 timmars lidande afled 11 Jan. 1760.

Gift 1729 med Christina Hedenius, Prosten i Westerwik Joh. Hedenii dotter med Christ. Ladou, som utan barn blef död i Stockholm i Dec. 1782, 77 år gammal.

Skrifter: De Apostolis Christi XII. P. I, II. Ups. 1726, 1729. I Acta Litt. står ock p. 494 att han hållit ett tal eller oration öfwer Drottning Ulrica Eleonora 1728, men obekant är om den är tryckt. Grafskrift på lat. vers öfwer Biskop Kallsenius.

21. Jacob Godenius. Född i Haraker 11 April 1703. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1723. Bjöd 1725 Biskop Iser 50 R:dr för Apol.tjensten i Westerås, som ej lyckades. Pwgd i April 1726, och förestod nådåret efter sin fader i Haraker. Adj. hos Pastor i Husby 1727. Skolmästare i Orsa 1729 och biträdde Pastor derjemte. Commin. i Folkerna 8 Febr. 1737. Respondens wid prestmötet 1740. Kyrkoh. i Medåker 28 Sept. 1747. Erhöll transport hit 10 Mars 1761. Introducerades 1763. Prost 31 Aug. 1764. Riksdagsman 176566. Hos honom woro goda kropps- och sinneskrafter förenade med en reslig wäxt. Hade en serdeles lättsam och lugn lefnad in på sena ålderdomen, och lifwet slocknade sakta 20 Jan. 1786.

Gift 1. 5 Mars 1730 med Eva Christina Hollsten, dotter af Handlanden And. Hollsten i Stockholm, död wid Sätra hälsobrunn 6 Aug. 1764; 2. 18 Juli 1765 med Juliana Christina Udd, som dog 11 Jan. 1766; 3. 24 Febr. 1767 med Susanna Maria Fernsten, dotter af Kyrkoh. i Folkerna Mag. M. Fernsten, f. 1727, död 19 Oct. 1792. I första giftet af 5 söner och 4 döttrar: Samuel, Prost i Gagnef; Anders, Commin. i Leksand; Jacob, Guldsmed, reste utrikes; Daniel, Kyrkoherde i Grangärde; Anna Margareta, g. m. Trumpetaren wid Lifreg:tet C. U. Mandelberg; Eva Ulrica, g. m. SlussInspektorerne Joh. Öijer och H. S. Mossberg; Christina Elisabeth, g. m. sin faders successor.

22. Georg Kallstenius. Född i Köpings Landsförsamling 28 Nov. 1743. Fadr. J. Swanström war Arrendator af Kallstena qwarnar, hwilket gaf sonen anledning till namnets ändring. Stud. 1761, men begagnade dock en tid undervisningen i Westerås. Pwgd 19 Juni 1768, kallad till Adj. af sin företrädare, hwilken han oafbrutet biträdde till dess död, äfwensom han förrättade nådårstjensten. V. Pastor 1782. Past.ex. 20 Sept. 1783. Wid pastoratets ledighet, då sökande woro 9, erhöll han, efter församlingens ansökning, genom Kgl. resol. förslagsrum, allmän kallelse och fullmagt 28 Nov. 1786. Tillträdde 1787. Responderade i prestmötet s.å. Prost 3 Sept. 1796. Vic. ContractsProst 1813 och under riksdagen 1815. Led. af WasaOrden 28 April 1817. Hade länge mörka utsigter, men alltid arbetsam och förnöjd, blef han i flera afseenden en lycklig man. Med ordentlig och rörlig lefnad underhöll han sina goda krafter, så att han de sednare åren kunde, utan trötthet, till fots besöka Köping. Driftig jordbrukare, utan egennytta, och skänkte någon jord till Capellansbordet för att få en god medarbetare. Sedan han på 60:de året warit prest och 40 år Pastor i denna församling, död 19 Maj 1827. Begrofs 27 Maj af Doctor Jac. Swedelius med tal, som trycktes.

Snart 18 års Adj. på samma ställe och gift med en nära 40 års dotter i huset, säges han för den mörka utsigten, med bekymmer ända till tårar hafwa waggat sina twillingbarn. Lyckan kom, då konungen gaf honom rum på förslaget hit, och den tjenstårsrike Prosten Wulff i Skultuna måste afgå.

Gift 11 Jan. 1785 med Christina Elisabeth Godenius, företrädarens dotter, f. 1 Jan. 1747, död 5 Maj 1840. Barn: Johan Jacob, Medicinæ Doctor och Bataillonsläkare, f. 1786, twilling med Georg Samuel, Öfwermasmästare; Carl Daniel, Juris Doctor och Possessionat, f. 1790.

23. Mag. Jacob Eric Godenius. Född i Gagnäf 7 April 1781. Fadr. Dan. Godenius, son till ofwanstående N:o 21, war slutligen Kyrkoh. i Grangärde. Stud. 1803. Begaf sig följande år till Greifswald, hwarest han, efter aflagda specimina, blef Magister 1805. På sin faders kallelde Pwgd 18 Juni 1806, och war tillika V. Skolmästare i Grangärde till 1818. Utnämnd s. år till ordin. Pædagog i Särna, men resignerade den tjensten och blef Adj. hos Comministrarne i S:t Jacobs förs. i Stockholm. Specim. præsidendo i Upsala 1809 och undergick Past.ex. i Westerås 12 April. E.O. Bataillonspredikant wid Swea Artilleriregim. i Maj s. år och inställde sig till tjenstgöring. Kallad till Sophiæ Magdalenæ pastorat 1812, erhöll han Kongl. fullmagt 4 Nov. Tillträdde 1814. ContractsProst 7 April 1824. Kyrkoh. här 24 Dec. 1827. Tilltr. genom accord 1828. Åter ContractsProst 11 Jan. 1834. Synes haft synnerliga orsaker hwarföre han 1841 sökte flyttning till Bjursås pastorat, men sjuknade snart derpå och flyttade utur lifwet 26 Jan. 1842.

Gift 1 Juli 1813 med Hedwig Ulrica Rosander, dotter af Handlanden och Bagaren A. G. Rosander och B. C. Stoffregen i Stockholm, f. 15 Nov. 1793. Efterlefwer utan barn.

Skrift: Diss. de Fabula Æsopica. Ups. 1809.

24. Mag. Nils Olof Törnblom. Född 7 Oct. 1797 i Kärrbo på morfadrens egendom Nyby. Fadr. Joh. Nilsson, sedan Rusthållare på Malma i Badelund, Kyrkowärd och Häradsdomare. Upptog namnet redan i yngre år af ett sin faders hemman. Stud. 1817. Philos. Cand. 1824. Pwgd 23 Dec.1825 och derpå PastorsAdj. i Hubbo. Kom till Pastor i Nora 1826. Collega i Westerås skola 15 Febr. 1826. Magister 1827. Bestridde Rectors föreläsningar 18321835. ConRector 7 Aug. 1835. Tillträdde 1836. Past.ex. 25 Maj 1842. Kyrkoh. här 19 Sept. s. å. Tilltr. 1843. Introd. af Biskopen Doctor Nibelius 4 Juni s. å.

2. Comministrar

Hemmingus Petri LaurentiusLaurentius NicolaiIsrael Andreæ DalekarlusJonas Laurentii BerchiusCarolus Er. Hedemorensis Petrus Olai Copingensis Andreas Jonæ ByensisJoannes Erici FolkerniusMatthias Olai HofstadiusLars HultmanOlof WibeliusLars WestanderPehr MalmströmAnders MalmströmAnders Söderström.

1. Hemmingus Petri. Hade tjenat här 20 år såsom Capellan, då han 1579 blef Pastor på stället.

2. Laurentius. Undertecknade Upsala mötes beslut 1593.

3. Laurentius Nicolai. Nämnes först 1614. Se Past. i Thortuna.

4. Israel Andreæ Dalekarlus. 1619. Se Past. i Wenjan.

5. Jonas Laurentii Berchius. 1627. Se Past. i Ramsberg.

6. Carolus Er. Hedemorensis. 1633. Se Pastores loci.

7. Petrus Olai Copingensis. Född omkring 1618 i Köping. Hade icke sträckt sina studier utom stiftet, då han blef Pwgd 1645 i Biskopshuset af den då sjuke Doctor Rudbeckius. Straxt derpå Collega i Köpings skola. Commin. här 1648, tillsatt på allmänt prestmöte. War ofärdig till kroppen men en skicklig prest, älskad af församlingen, så att han 1669 i Maj begärdes till Pastor, men blef död i Juli s. å. Hans gifte är okändt.

8. Andreas Jonæ Byensis. Född i By socken, troligen af Bergsmansfolk, 1622. Gick tågligt genom Westerås lärohus, och war nära slutet, då han för ett brott blef religerad. Intogs åter i gymnasium och Pwgdes 6 Jan. 1654. Blef först Adj. i Grythyttan, men war sedan 9 år i W. Fernebo. Hitsändes i Mars 1664 af Cons. "att ställa sig in med Pastor och församlingen så godt han kunde." Kort derpå v. Pastor för den gamle Kyrkoh. Swilling och ingick med honom ett wisst accord om tjenst och boställe. Commin. på stället 1670. En from och enfaldig man, som Prosten Frondelius kallade "en rätt Nathanael." Uppförd 1687 på förslag till Sewalla och ansågs blifwa god Pastor, om han fick Adjunct, men lyckades icke. Blef skröplig, såg och hörde illa, då den gode Prosten oftast gjorde äfwen hans tjenst, för att skona honom ifrån Adjunct, den han dock omsider måste antaga och öfwerlemna tjensten mot accord. Död 6 Maj 1700.

Han war Kyrkoh. Swillings måg, men hade förut warit gift. Säges ock haft en ännu sednare hustru, Margareta Barchia. Af barnen är endast nedanstående dotter känd. [Catharina, som återkommer. /SZ]

9. Joannes Erici Folkernius. Född wid 1638. Fadr. Kronolänsman i Folkerna. Hade 1669 8 år sträfwat wid gymnasium. Besökte ock Upsala academi och blef ändtligen 29 Febr. 1673 Pwgd. "Swag in examine" måste han gifwa "obligation" att förbättra sig, under inspection af sin "matfader" Kyrkoh. Folkernius i Swerdsjö, med hwilken han ock war i någon skyldskap. War derpå 6 år Adjunct hos Pastor i Folkerna. Wankade sedan länge af och an, till dess han hitkom att bistå den swage Byensis, med hwilken han 1690 ingick contract om hela tjensten, i hopp att blifwa hans successor. Men han dog före gubben 6 Jan. 1692.

Gift 29 Dec. 1689 med Catharina, Commin. Byensis dotter, som straxt åter förekommer.

10. Matthias Olai Hofstadius. Född 1655, troligen på Hofdesta i S:t Ilian, der han sedan hade en yngre broder boende. Stud. 1681. Pwgd först 12 Dec. 1690. War PastorsAdj. i Rytterne och känd såsom en stadgad och god prest, då församlingen och i synnerhet Pastor öfwertalade honom att söka flyttning hit och blifwa den gamle Capellanens Vicarius. Det skedde ock 1692 med Consist. bifall, hwarefter han länge försörjde tjensten och det fattiga huset, utan bestämda wilkor. Ändtligen upprättades contract i alla delar 22 Febr. 1696, då han fick försäkran om succession, som inträffade 1700. Öfwergick swärfadren i ålder, då han dog 21 Maj 1736.

Gift 1. 30 Maj 1693 med Catharina Andersdotter, Folkernii enka; 2. i Mars 1722 med Elisabeth Lindberg, som dog i Arboga Hospital 26 Febr. 1749, öfwer 90 år gammal. Barn nämnas icke.

11. Lars Hultman. Född 1707, troligen i Fellingsbro, der fadren af lika namn, Magister och v. Pastor, blef död 2 år efter sonens födelse. Modr. Maria Sahlin blef omgift med Kyrkoh. i Thortuna Joh. Pratenius. Njöt i ungdomen mycket godt af sin mosters man, sedan Prosten i Sala M. Ramzelius. Stud. 1727. Då han kort derpå gifte sig, syntes det wisst icke wara till hans fortkomst, dock fortsatte han studierna, disputerade en gång wid academien och tänkte på Magistergraden, men då swär- och styffadren i Thortuna dog, blef han Pwgd 13 Juni 1733 i Upsala af Ä.Bisk. Steuchius, och förestod sin moders nådår. Wann derunder sådan kärlek, att församlingen ifrigt sökte få honom till Pastor, och då det icke kunde ske waldes Commin. Eurelius med wilkor, att Hultman måtte få efterträda honom i Fernebo. Äfwen det war emot rättwisan, hwarföre han begaf sig till Stockholm och blef Capellanernas Adj. i Storkyrkoförsamlingen. Hemkallades 1736 att här wara vice Comminister. Blef Ordinarius 15 Jan. 1738. Död 26 Juli 1740.

Gift 21 Febr. 1728 med Clara Pratenius ifrån Thortuna, sin styfsyster, som efterlefde. Barnen icke kände.

12. Olof Wibelius. Född i Wiby, Arboga socken, 14 Mars 1705. Fadr. Olof Nilsson, Rusthållare. Modr. Maria Nilsdotter. Beslägtad med den skicklige Rector E. Wibenius i Arboga fann han deraf uppmuntran att studera. Stud. 1729. Pwgd 13 Aug. 1736 sändes han till Serna, att wara den sjuke Kyrkoherden Floræi Adjunct, der han 2 år hade ett strängt arbete. Ansåg det ännu swårare, då han 1738 blef Skolmästare i Orsa och tillika Pastors medhjelpare. Sina årliga färder i Finnmarken att förhöra och underwisa de spridda inbyggarne ansåg han lika så farliga som mödosamma, och då Pastor de sista 2 åren ej förmådde något, war Adjuncturen odräglig jemte skoltjensten. Commin. här 1741, wald med stor pluralitet och ankom 1742. Respondens i prestmötet 1758. V. Pastor 1761. Rördes af slag i kyrkan 1762, hwilket återkom flera gånger. Efter sista anfallet, som hände honom på predikstolen 16 Sönd. efter Tref. 1763, lefde han till 27 April 1764.

Gift 27 April 1742 med Anna Fahlberg, Bergsmansdotter i Sundborn, som efterlefde med 5 barn af 10: Olof, studerade, men blef sinnesswag; Carl, Bergsman i Sundborn; Anna, g. m. Skolmästaren Er. Hjerpe i Nås; Maria, g. m. Bergsman Eric Månsson i Helsingborn; Johanna, g. m. Ol. Sundin i Sundborn och Finngerdet.

13. Lars Westander. Född i Sätterbo 25 Mars 1717. Fadr. Comminister. Stud. 1740. Pwgd 20 Sept. 1746. Blef då Pastors medhjelpare i Ohre, der han 19 år arbetade i knappaste wilkor, snart med hustru och många barn. Commin. här 1764. Hade föga förbättrat sitt husliga tillstånd, då han af den stränga farsoten bortrycktes 18 Mars 1773.

Gift 18 Maj 1749 med Anna Margareta Dahlman, Kyrkoherdedotter i Ohre, f. 1725, död 21 Febr. 1800. Af deras 11 barn lefde längre tid: Anders, Greta Stina, Lars, Catharina Elisabeth, Benjamin och Carl Olof. Den sistnämnde dog i uselhet härstädes. De andre okände.

14. Pehr Malmström. Född i Malma församl.och Rya by 21 April 1725. Fadr. Pehr Larsson, Hemmansegare. Stud. 1749. Vicarius 1751 för den oduglige Terserus wid Säthers skola, hwarwid han wann stadens utmärkta förtroende. Fortfor dermed till dess han blef Pwgd 15 Juni 1754. En berättelse är, att han wid examen måste förhöras mycket på swenska för dess swaghet i latinet, hwaröfwer han sedan yttrat sig: "Om jag är swag, skall jag få en son, som kan läsa för dem alla." Detta ansågs inträffa, då äldste sonen war Primus wid Magisterpromotionen 1785. Han war dock nyttig i sin krets, och blef efter ordinationen Skolmästare i Gunnilbo. Förblef 20 år wid denna swaga lägenhet, till dess han blef Commin. här 1773. Död 14 Juli 1799. Konungen bröt då sjelf sin nyss utgifna lag, som förböd att söka 2 nådår, det enkan i sin nöd dristade. Förklarades så, att det ena skulle wara annus meriti emedan mannen dog nära Maj.

Gift 15 Juni 1757 med Justina Hellenius, dotter af Pastor i Gunnilbo Ol. Hellenius, f. 1724, död 11 April 1811. Af deras barn lefde: Pehr, Pastor i Stora Tuna; Anders, fadrens successor.

15. Anders Malmström. Född i Gunnilbo af ofwan anförda föräldrar 17 Mars 1769. Stud. 1793. På sin faders kallelse Pwgd 21 Juli 1795. Förestod ock tjensten efter dess död. Fick utan swårighet förslagsrum till sysslan, allmän kallelse och fullmagt 10 Mars 1800. Hans yttre utmärkte icke hans inre; men hans wärde war erkändt, både af församlingen och Consistorium, som hedrade hans wälförhållande med v. Pastors namn 5 Oct. 1823. Hade ock Pastoralwården under ledigheten 1827. Död 16 Juli 1834.

Gift 20 Jan. 1801 med Elisabeth Maria Tidström, f. 10 Dec. 1768 i Östergöthland, der fadren warit Kronolänsman. Till bewis af den kärlek, som äfwen hon med sin man wunnit i församlingen, bör nämnas, att en betydlig gåfwa af silfwer, upptagen genom subskription, blef henne högtidligen tillställd. Barn: Pehr, v. Pastor; Carl Georg, Commin. i Himmeta; Maria Fredrica, f. 1810.

16. Anders Söderström. Född i Westerås 10 Sept. 1784. Fadr. af lika namn war Borgare och Näringsidkare. Stud. 1807. Pwgd 17 Juni 1810, och då Nådårspredikant i Dingtuna. PastorsAdj. i Odenswi 1812. V. Collega i Köpings skola 1813. V. Pastor i Lundby 1814. Dito i Himmeta 1831. Commin. här 16 Mars 1835. Tilltr. 1837.

Gift 30 Mars 1812 med Catharina Maria Olofsson, Commin. i Dingtuna C. Gottfr. Hancks enka, som nu ingick i sitt fjerde gifte, f. 1773, död 30 Dec. 1831. Barn: Carolina Charlotta, f. 1813; Sophia Wilhelmina, f. 1815, fosterdotter hos Enkefru Norberg på Ericsberg i Swedwi socken.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 23 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt