Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Odenswi

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Suno Olavus Johannis DalekarlusJohannesThomas LaurentiiChristophorus GermundiEricus Beronis HelsingiusIsacus IngemariSigfridus Johannis HelsingusDaniel Jacobi CopingensisPetrus Petri TorpensisEricus Christophori SchillingJonas AmneliusJonas HolsteniusAndreas FranzeliusJohan NorinNils PaqvalinAron GagnerGustaf FelleniusJohan RemmerCarl DybeckLars Gustaf Sohlberg.

1. Suno, eller "Härr Sone, friboren och ärlig man, Kijrkioherre i Odenswigh," antecknad såsom wittne i ett bytesbref dat. Walstad die Purificationis 1498.

2. Olavus Johannis Dalekarlus. War Pastor 1532, som ses af inscript. på en ringklocka, gjuten samma år.

3. Johannes har såsom "Kyrkioherde i Odenswed", enligt tidens bruk, underskrifwit skattskrifningslängden för socknen 1556.

4. Thomas Laurentii har troligen en längre tid här warit Pastor, men finnes icke med säkerhet förrän 1569. Se Past. i Munktorp.

5. Christophorus Germundi. War Kyrkoh. i Badelund då han 1569 bewistade riksdagen i Stockholm. Hitflyttade 1575. Nämnes någon gång Sahlensis, och man har trott sig finna, att hans födelseort warit i Sahla socken, der Pastors boställe nu är beläget. Gillade den nya liturgien med sin underskrift 1577, liksom acten om arfföreningen och de misstänkta Riksråden 1590. I Upsala mötes underskrift 1593 heter han Gudmundi. Afled i hög ålder i April 1620.

Gift 1. med Catharina, Biskopen Peder Swarts dotter; 2. med Susanna, Bisk. J. Ofeegs dotter och enka efter Prosten Wallerian i Hedemora. Hon efterlefde ännu 1632.

6. Ericus Beronis Helsingius. Har underskrifwit Upsala mötes beslut 1593 såsom Concionator militum. I ett bref till Biskop Bellinus s. år berättade han om sin långa tjenst i fält, huru han slitit mycket ondt, förlorat både egendom och helsa, och begärde en skälig befordran. Sattes ock straxt till Capellan här och dömdes i prestmötet 1620 wärdig, för sin långa och trogna tjenst, att äfwen få pastoratet. Död redan 1623.

Gift med Margareta, sannolikt Hr Christophers dotter, emedan det är antecknadt omkring 1650, att "här warit en 70 års continua successio affinitatis." Hon blef omgift med den följande. Af barnen nämnas: Jonas, som studerade en tid, sedan okänd; Kerstin, g. m. Er. Planæus, Pastor i Tillberga.

7. Isacus Ingemari. Född i Lillhärad 1573. Fadr. Kyrkoherde, slutligen i Folkerna, död 103 år gammal. 1599 finnes han inskrifwen i Upsala Studentmatrikel. Pwgd 1603 kom han först till sin fader i Folkerna och biträdde honom i 4 år. Hade sedan en tid warit i Norberg, då han utskickades med krigsfolket, det han troget åtföljde på tågen i Liffland, Ryssland och Danmark. Efter hemkomsten sattes han till Pastor i Hubbo 1614. Icke nöjd dermed beskref han i ett långt bref till Consist. 1623 sina swåra öden i fält och sin närwarande fattigdom, som hade den werkan, att han straxt befordrades till detta pastorat. "Benägen till dryck och att perlementa med bönderna" d. ä. träta, swärja, slåss. Då Capellanen en gång war med honom i sällskap, och såg honom hårrifwas med bönderna, grep han af förskräckelse till flygten och klagade i Consist.

Afsade sig 1630 Capellan i Gunnilbo annexa, och wille ej heller föda sin utgamla usle fader, hwarföre Cons. hotade honom, "att få rida hem lätt tunga och kanske springa ifrån sitt bröd." Men swårast förgick han sig 1634, då han i höga Herrars närwaro predikat i Köpings kyrka och anfört "förargeliga fabulas," hwarföre han måste plikta med "prubban" och ett skeppund stångjern. Död 1642.

Gift med Margareta, företrädarens enka, som lefde ännu 1669. Hade dock säkert förut warit gift.

8. Sigfridus Johannis Helsingus. Född 1596. Hade uppehållit sig wid flera lärosäten, då han fattig, som en tiggare, kom till Westerås, och der fann mycken uppmuntran och understöd. Brydde sig föga om academien och blef Pwgd 1627. Sattes då till Arboga att wara både Collega i skolan och UnderCapellan. Hospitalsprest derstädes 1629, men flyttades till lika tjenst i Westerås 1631. Commin. wid Domkyrkan 1638. Kallades ofta, såsom en serdeles förståndig man, att sitta i Domcapitlet. Hade mycken wälmening och fogligt sinne, men tillika allwar och drift, hwarföre han 1643 blef här en wärdig Pastor och sedan Adsessor Capituli Majoris. Enligt prot. 1652 wille han draga sig undan Præpositi i Köping inspection. Derom talades mycket i Capitlet. "Någre mente bäst, att en war Præpositus och då Ep. Rudbeckius eximerade någon, war det en ståtelig man, såsom Mag. Eric i Schedwi och Herr Carl i Fellsbro, sådane woro af större meriter än Præpos. sjelf. Andre talade för Herr Sigfrid att han borde wara Præpos. sibi ipsi, emedan han warit assessor Capit. majoris, och eljes torde lida despect om han ginge tillbaka. Han kunde ej heller wara Mäster Peder för när, när man ser på huru han är kommen till Köping." Utgången synes icke. War stiftets fullmägtig på riksdagen 1644 och hade s. år partes i prestmötet. Synes satt stark tro till annus climactericus, ty det finnes antecknadt att han förutsagt sin döds- och begrafningsdag, som ock inträffade. Död 5 Mars 1659.

Gift 1627 med Christina, Kyrkoh. i Bro Olai Petri dotter och enka efter Herr Christopher, Pastor i Björskog. Af barnen är endast känd: Susanna, g. m. Commin. i Lindesberg Christiernus Laurentii, och äro flera märkliga slägter ifrån dem härkomna.

9. Daniel Jacobi Copingensis. Född 1616. Fadr. Jacob Larsson war Borgare, i temligen goda wilkor. Hade så studerat i Westerås, att han, efter wid gymnasium infördt bruk, hedrades med namn af Philos. Candidat och med ampelt testimonium afgick till academien 1640. Winnlade sig i synnerhet om de Mathem. wetenskaperna, så att han redan 1649, efter aflagdt prof, blef till Mathes. Lector i Westerås antagen. War Pwgd 13 Dec. föregående år. Rector Gymn. 1658 och s. år Riksdagsfullmägtig för Capitlet. Snäll Musicus och äfwen derföre wäl ansedd. Wid ledigheten här kommo utskickade, begärande en god Kyrkoherde och att, efter gammalt bruk, tre måtte sättas dem i walet. Det nekades nu, "att icke de twå som blefwo wräkte måtte komma i förakt." Då Biskopen erbjöd någon af Lectores detta pastorat, anmälde sig Herr Daniel. "Alle gåfwo honom sina vota, anseendes hans qualiteter, att han war en drifwande man, som den församl. wäl tjenar och han den wäl meriterat." Fick fullmagt 29 Sept. 1659 och tillträdde följande år. Snart sjuklig war han nära ett år sängliggande till sin död, som inföll midsommardagen 1662.

Gift med Helena Abrahamsdotter, som ännu 1679 efterlefde i ytterlig fattigdom och hade förgåtts utan Biskop Laurelii barmhertighet. Mannen lemnade ett wackert bo och jordegendom i Köpings socken, men enda barnet Brita blef gift med en man, som tog allt och dref enkan ifrån sig.

10. Mag. Petrus Petri Torpensis. Född i Torpa socken och Oksta by 1611. Fadr. Pehr Larsson, Hemmansegare. Kom tidigt till Westerås, der han nedlade mycken flit, reste så till Upsala och förswarade 1636 en disputation. Fann sedan bättre begifwa sig till academien i Åbo, hwarest han 4 Maj 1643, wid första Magisterpromotionen derstädes, blef Magister. Redan före promotionen antagen till Adjunct i Philos. faculteten utgaf och præsiderade han för flera disputationer. Då han 1648 hemkom till Westerås fanns ingen annan öppning för honom än att blifwa Rector i Sala stads skola. Pwgd 12 Dec. 1649. Orator wid prestmötet 1653. Poes. et Hist. Lector 9 Juli 1656. Läste, skref och disputerade flitigt med ungdomen, dock war Biskopen icke nöjd med honom 1660, utan "förmanade, att han icke skulle sköta om några swenska rim, utan sina discipulos in arte poëtica excercera, så att de kunna carmina latina componera." I Mars 1662 hado djeknarne en söndags eft. midd. agerat en tryckt comoedia om Josepho, och då Biskopen fick kunskap derom, blef Torpensis såsom Rector hårdeligen tilltalad, att han icke wetat af eller hindrat sådant, serdeles i passionstiden, "hwaraf tydeligen syntes lättia och försummelse, ty det är ett stort arbete att läsa öfwer en comoedia." Han synes derefter önskat sig att få utbyta Lectionen mot ett pastorat, ty i Dec. s. år fick han Capitlets "lof och bref att fara till Odenswi, taga Præpositum med sig och se till på hwad sätt han kunde inkomma." Det lyckades, så att han följ. år tillträdde, då ock Biskopen hugnade honom med Prostwärdighet. War dock icke ordningsman i sin församling, hwarföre han 1668 af Consist. blef allwarligen bestraffad. Hans oroliga Capellaner gjorde honom mycket beswär, och en myndig Ribbing-famille i församl. tröttade honom med privat tjenst och andra påståenden. Torpensis war lycklig i latinska poesien, dålig, såsom nästan alla på denna tid, i den swenska. En stor mängd poemer af båda slagen, tryckta och i manuscr., finnas efter honom. Han skref ock en Historia universalis, som dock icke blef tryckt. Död 24 April 1679.

Gift med Catharina, Kyrkoh. i Husby Mag. Steph. Bellini dotter, som dog 6 Juni 1675. Barn: Pehr, Commin. till slut i Hedemora; Stephan, Bergsbrukare wid Salberget; Christina, g. m. Kyrkoh. J. Sundius i Norberg; Margareta, död ogift.

Skrifter: Diss. De prima et cardinali virtute Justitia. Ab. 1643. De adjunctorum propriorum communicatione. Ib. 1646. Pentas I. Quæstionum nobiliorum Philosophicarum. Ib. 1648. Pentas II. Quæstion. selectiorum Philosophicarum, e. a. Pentas III. Quæst. præstantiorum Philos. Ib. e. a. Pentas I, II, III et IV. Quæstionum selectior. philos. Aros. 1659, 1660 (4 Gymnasiidisputationer).

11. Ericus Christophori Schilling. Född i Westerås 26 Juli 1632. Fadr. då Syssloman wid Domkyrkan, sedan Pastor i Stora Schedwi. Stud. 1654, då han lemnade gymnasium. Gjorde tröga framsteg, disputerade ändtligen en gång 1667 och anmälde sig 1669 i Consist. till befordran. Erhöll 21 April Rectoratet i Köpings skola. Pwgd 16 Maj s. å. Fick transport till Rectorssysslan i Westerås 1672, och säte i Domcapitlet. Efter någon twist, i synnerhet med den myndige Landshöfd. Ribbing i Odenswi, lät församl. öfwertala sig 1679 att antaga honom till Pastor, och han blef straxt af ContractsProsten introd., ehuru han ej tilltr. förrän 1680. Af sina Capellaner hade han ännu mera oro än den föregående. Död 17 Febr. 1694. Samma gång med honom begrofwos tre hans barn.

Gift 1669 med Anna Rudelius, Prosten i Munktorp Mag. Er. Sahlamontani dotter, som dog i Sala 1711. Barn: Christopher, Pastor i W. Wåhla; Eric, Brukspredikant wid Norn; Christina, g. m. Bruksbokhåll. H. Blomström; Brita.

12. Jonas Amnelius. Född i Westerås 24 Febr. 1653. Föräldrarne, Borgaren Jöns Jonsson och Karin Olsdotter, bodde nära åen. Stud. 1675. Kallades 1677 af KrigsColl. till Predikant för utskottsfolket af Westmanland, examinerades i Westerås och Pwgdes under marchen i Wexiö af Biskop Scarinius. Biwistade belägringen af Christianstad, som Danskarne innehade, men commenderades hem igen och måste en tid färdas af och an. Åren 1678 och 1679 war han med Westmanl. regimente både till lands och sjöss i många swårigheter, i synnerhet "af krigsfolkets grofwa och förargeliga lefwerne", till dess han efter fredsslutet blef hemförlofwad. Predikade sedan en tid för Landshöfdingen Posse och blef 1681 Commin. i Westerås. ÖfwerCapellan 1682. Utmärkt af flit och allwar. Kyrkoh. här med Kongl. fullmagt dat. Kungsöhr 24 Mars 1694. Introd. af Biskop Carlson 9 Juni 1695. Respondens i prestmötet 1697. Hade en swår medarbetare i Commin. Barkman, som twistade med honom om wissa rättigheter. Ordentlig och waksam Pastor. Död 11 Aug. 1710.

Gift 4 Jan. 1680 i Ihrsta med Brita Olofsdotter, med hwilken han förlofwat sig redan skoletiden, f. 7 Maj 1655. Fadren war en förmögen Rusthållare och Häradsdomare i Wäsby, som gjorde ett ståtligt bröllopp. Hon dog 13 Aug. 1739. Barn: Olof, kallade sig Amnell och blef Cornett wid Drabanterna, g. m. en Ribbing; Magdalena, g.m. Qwartermästaren wid Lifregimentet H. Hero, som föll wid Pultava; Christina, ses nedanföre wid N:o 15; Catharina, g. m. Ryttmäst. E. Schmidt; Anna, g. m. Collega Hæggeström i Arboga; Brita, g. m. Collega Siljefors i Köping.

13. Jonas Holstenius. Född i Husby 7 Oct. 1657. Fadr. war Comminister. Af en god styffader wårdad blef han dock föga duglig. Stud. 1680. Pwgd 13 Juni 1685. Syssloman och Predikant wid Westerås hospital 1694, men kunde swårligen bibehållas derwid för fel i tjensten och fick skarpa korrektioner. War ock stadd i djup fattigdom, då det lyckades Consist. att af 16 sökande till detta pastorat för honom winna Rådets interimsfullmagt 27 Aug. 1710. Erhöll äfwen Konungens confirmation och tillträdde 1712. En swag man, wida olik de gamle Holstenier. Hade intet gagn af sin befordran, ty han dog i Jan. 1713. Begrofs 25 Jan. i tysthet på aftonen, hwilket, såsom då alldeles emot bruket och Kyrkoordningen, wittnar om något synnerligt wid hans död.

Gift i Aug. 1693 med Ursilia Lundius, Kyrkoh. i Barkarö M. Lundii dotter, f. i Mars 1668, död af en långwarig och ryslig gikt hos sin swåger Kyrkoh. Arborelius i Kärrbo 18 Oct. 1741. Alla barnen hade swåra öden. Sönerne Lars och Johan omkommo af wådliga händelser; döttrarne Christina, Maria och Brita fingo "nedriga" tjenster och fattiga giften.

14. Andreas Franzelius. Född i Hedemora 1663. Fadr. war sist Commin. i Westanfors. Sitt tillnamn tog han af farfadrens dopnamn Franz. Sedan han utgått ifrån gymnasium war han twå år barnlärare i Folkerna. Stud. 1690. Med goda underwisningsgåfwor utsedd redan 1691 till Collega i Westerås skola. Pwgd 3 Oct. 1693. Tjente upp sig genom alla classerna, så att han 1704 war ConRector. Jemte sin flit och arbetsskicklighet gjorde han sig wida känd för sin stränga skoltukt, och war den wärste Orbilius som funnits i Westerås. Det påstås, att flere gossar under hans händer fingo en sådan bäfwan och darrning, som följde dem hela lifstiden. Det berättas, att då skälmar i Westerås slitit sitt spöstraff, sade profossen till dem: "Will du hafwa mera så gå till Herr Franzelius." Opponens i prestmötet 1705. Med Holstenius war han 1710 en stark Competitor till detta pastorat, men måste nöja sig med löfte om snar befordran af Rikets Råd, som ock utwerkade för honom hit Konungens fullmagt dat. Timurtasch 26 Juni 1714. Introd. af Biskop Iser 24 Febr. 1715. Predikade wid prestmötet s. å. Fick dertill en så underlig text, Eccles. 7: 29, att han blef bekymrad och måste begära förklaring, då rättelse ock följde. Såsom ordentlig och wälmenande Lärare behöll han dock alltid en sträfhet som war frånstötande och äfwen wållade, att en Underofficer i socknen gjorde honom i Cons. de swåraste beskyllningar, dock utan påföljd. Utan barn och af kärlek till skolwerket gjorde han 18 Jan. 1722 sin bekanta disposition till stipendier för Scholares i Westerås. Efter långwarig sjuklighet död 16 Dec. 1730.

Gift 3 Oct. 1693 med Maria Tibelius, som han fick i Folkerna prestgård. 2. 1728 med Maria Grönwald, MusikDirektör Papes styfdotter, sedan g. m. Franzelii Adjunct, slutligen Commin. i Tillberga J. Widström.

Igenom Kongl. resol. 1725 blef Skogsroten eller s. k. Odenswi fjerdingen lagd till Gunilbo förs.

15. Johan Norin. Född i Norbergs socken och Odensjö 1 Mars 1674. Fadr. Bergsbrukare. Stud. 1700. Pwgd 28 Aug. 1702. War derpå sju år Pastors Adj. i sin födelseort. Flyttad 1709 till Munktorp wäckte han stort uppseende med sina gåfwor och allwarliga beteende, så att Odenswi församling sökte honom till Commin., och saken blef utan omswep afgjord i socknestugan 18 Mars 1710, hwartill ock Consist., efter att förgäfwes hafwa recommenderat Apologisten Hasselberg i Westerås, gaf sitt bifall. Respondens i prestmötet 1712. Lika lätt och enigt afgjordes hans wal, ibland fyra föreslagna, till pastoratet 1731. Insattes af Biskop Barchius 3 Febr. 1733. En rättsinnig gammaldagsman, älskad af allmogen, som ännu icke lärt efterapa grannare seder. Hade kallat en älskad son till medhjelpare, men måste 18 Nov. 1745 för hans sjukdom, begära ordinationens uppskjutande. Båda woro snart ur tiden. Gubben afled 21 Jan. 1746.

Gift 1710 med Christina Amnelius, dotter af ofwanstående N:o 12, f. 1684, död 1758. Barn: Johan, död Student; Christina, sjuklig ; Catharina, g. m. Handelsmännen A. Holmberg och Wretman samt Guldsmeden Ekfeldt i Arboga; Brita, g. m. D. Arhusiander, Commin. i Grangärde; Johanna, g. m. Commin. Er. Lundborg i Garpenberg.

16. Mag. Nils Paqvalin. Född i Sundborn 11 Maj 1698. Fadr. Gustaf Paqvalin, Lagmansson ifrån Finland, hade ifrån Hofmästare hos Landshöfd. Duwall blifwit Kronofogde, g. m. Anna Danielsdotter af Bergsmansslägt. Redan 1707 Stud. i Upsala. Magister 8 Juni 1725. Hade condition till 1729, då han blef pwgd 28 Mars, kallad af Prosten i Arboga. Wald s. år till Commin. i Stadsförsamlingen. Opponens wid prestmötet 1732. Detta ansågs af honom och länge af andra såsom tillräckligt prof af Theol. kunskap och swarande emot pastoralexamen, då likwäl redan långt förut i författningen ordentlig examen war anbefalld för hwarje pastoratsökande, och redan K. Carl XI gaf icke fullmagt utan bewis att personen "begått sig in examine." Med stor pluralitet Kyrkoh. här 17 Aug. 1746. Introd. af Biskop Kallsenius 6 Dec. 1747. Hade en liflig karakter och ett eldigt genie. Blef snart sjuklig, lidandet tilltog och han dog efter lång tids sängliggande 18 Jan. 1750. Begrofs 2 Febr. uti egen graf i Arboga stadskyrka.

Gift 1. 15 Oct.1730 med Maria Elisabeth Rhode ifrån Upsala, som war enka och dog 2 Febr. 1734. 2. 5 Sept. 1735 med Catharina Caspersen, hwars föräldrar, Handlanden Gust. Caspersen och Magdalena Wargentin under kriget med Ryssland kommit ifrån Finland och satt sig neder i Arboga. Hon blef omgift med efterträdaren. Barn: Anna Maria, död ogift 1818, 86 år gammal. Med sednare hustrun: Nils, Pastor i Åhl; Gustaf, BruksDirektör; Carl Petter, Hertigl. Hofpredikant; Sara Magdalena, g. 1. m. Collega Scholæ i Köping D. Fahlforss och 2. med Prosten i Munktorp J. Wiksell.

17. Mag. Aron Gagner. Född på Månsbo gård wid Avesta, men i Grytnäs socken 18 Juni 1708. Fadr. Kyrkoherdeson ifrån Sewalla, Pehr Gagner, war Expeditionsfogde, gift med Emer. Nycop. Stud. 1729. Magister 30 Juni 1737. Pwgd 12 April 1739 till PastorsAdj. i Grangärde. Opponens wid prestmötet 1740. Ordin. Bataljonspredikant wid Westmanlands regimente 17 Aug. 1741. Utgick med en commendering till Finland s. år, men återkom sjuklig till Westerås i Oct.1742. Åter wåren 1743 skickad till Finska skären som ensam prest för 700 man på galererna. Biwistade actionen wid Korpo ström 20 Maj, då en kanonkula genom kajutan strök honom förbi inwid kläderna. Efter freden 1743 kom han till Stockholm och war 23 Juni åskådare af den upproriska Dalallmogens nederlag. Steg åter i Aug. om bord till Carlscrona och följde corpsen derifrån genom Småland till Falbygden i Westergöthland, der winterqwarter togs och ändtligen hemlof gafs i Febr. 1744. Sedan war han vice Pastor under vacancer i Hedemora, Kolbeck och Arboga, och hade på sistnämnda ställe förslag till pastoratet. Warande v. Pastor i Arboga kallades han att aflägga prof till samma pastorat: men ansåg sig oförtjent. För denna blygsamhet uppmanades han ännu mera och uppfördes på förslaget till konungen. Regim.Pastor wid Westmanlands regimente 27 Juni 1751. Kyrkoh. här 20 Mars 1753. Walet skedde likwäl redan 9 Sept. 1750, då han erhöll ansenlig pluralitet, och orsaken till fullmagtens långa dröjsmål är icke känd. Predikade i prestmötet 1760. Riksdagsman 1761. Prost 8 Juni 1761. ContractsProst 31 Aug. 1763. Af manlig wäxt och stadigt sinnelag hade han mycken aktning. Gjorde en wacker disposition af sin halfwa qwarlåtenskap till Skollärare i församlingen. Död 22 Jan. 1770. Begrofs i inköpt graf af kyrkan 11 Febr.

Gift 1753 med Catharina Caspersen, företrädarens enka, död 20 Nov. 1792, i 78:de året.

18. Mag. Gustaf Fellenius. Född i Bro prestgård 1 Mars 1712. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1733. Magister 22 Juni 1743. Pwgd 28 Sept. 1744, kallad till medhjelpare af sin morbroder Prosten Elvius i Norrberke. Då Pastor Americ. Hesselius befordrades till Romfartuna, fanns han innan kort så swag, att Fellenius måste förordnas till församlingens vice Pastor 1751. Efter den olycklige Pastor Smeckers fullkomliga afsättning, blef han Kyrkoh. i Malma 7 Juni 1754. Opponens i prestmötet 1758. Erhöll transport hit med nära enhällig kallelse 21 Aug. 1770. Enkans nådår hindrade tillträdet till 1772. En säker kännare har tecknat honom såsom en hederlig prest, hwilken med hjertlig wälmening skötte sin församling. Hastigt borttagen af den gångbara febern 15 Febr. 1773.

Gift 19 Nov. 1754 med Sara Elisabeth Öhrling, dotter af Inspektoren på Seglingsberg J. Öhrling och Christ. Christiernin, f. 12 Maj 1730, död i Westerås, efter en häftig slagattack i främmande hus, 9 Jan. 1784. Barn: Jonas Reinhold, Domprost i Westerås; Anna Elisabeth, ogift, död af en olycklig färd emellan Westerås och Skerike 1817; Christ. Margareta, g. m. Comminn. H. Sandstenius i Barkarö och J. H. Kihlman i Folkerna.

19. Johan Remmer. Född i Köping 14 Mars 1724. Fadr. Carl Remmer, Postmästare och Rådman. Modr. Lena Charlotta Sahlman. Stud. redan 1735 och anwände framdeles mycken tid wid samma lärosäte. Pwgd 21 Dec. 1754, och war derpå 12 år PastorsAdjunct i Söderberke. Andre Commin. i Westerås 1766. Past.ex. 28 Maj 1771. Förste Commin. i Maj 1773. Kyrkoh. här 17 Oct. s. å. Tillträdde 1775. Under hans bedrifwande blef kyrkan åter uppbyggd, sedan den genom wådeld blifwit nästan alldeles raserad. Af muntert lynne war han dock ordentlig och noggrann i sina pligters uppfyllande. Enögd af ett olyckligt tillfälle under studeringstiden i Upsala. Häftigt rörd af slag i Maj 1791, så att talförmågan nästan förlorades. Efter flera recidiver död 28 Juli 1796.

Gift 10 Nov. 1761 med Elisabeth Tillæus, Prosten i Söderberke Mag. A. Tillæi dotter, f. 1741, död 5 Sept. 1821. Barn: Anders, Prost i Bro; Johan Eric, f. 1769, död 1843, Förste ExpeditionsSecreterare i KrigsExpeditionen, ansedd litteratör; Maria Ulrica, ses nedanföre; Anna Gustawa, död ogift 1828.

20. Mag. Carl Dybeck. Född i Fellingsbro 28 Oct. 1759. Fadr. slutligen Kyrkoh. i Orsa. Student 1777. Magister 1785. Pwgd 10 Nov. 1787 till Huspred. hos H. Exc. RiksR. Grefwe M. Falkenberg. Presteståndets Canzlist wid riksdagen 1789. V. Notarie i Stockholms stads Cons. s. å. Past.ex. 29 Oct. 1791. Presteståndets Andre Secreterare wid riksdagen i Gefle 1792. Erhöll, efter ståndets förord, Kongl. resol. 2 Maj 1794, att af Consist. erhålla tjenligt Pastorsförslag. Kyrkoh. här 13 Mars 1797 efter enhällig kallelse. Tilltr. 1799. Prost 16 April 1806. Riksdagsman 1812. Vice ContractsProst under riksdagarna 1823 och 182830. JubelMagister i Upsala, närwarande 1836. Död 25 Jan. 1841.

Gift 31 Mars 1799 med Maria Ulrica Remmer, dotter af företrädaren, f. 15 April 1778, död 30 Aug. 1828.

Barn: Johan Eric, f. 1800, Possessionat i Södermanland; Carl, f. 1801, Magister i Lund 1838; Richard, f. 1811, E. O. Notarie i Swea Hofrätt; Maria Carolina Wilhelmina, g. m. Prosten i Husby Mag. Is. Norström; Albertina Elisabeth Amanda, f. 1813, g. m. Borgmäst. Sw. Aug. Hallström i Eskilstuna; Amalia Charlotta Ulrica, f. 1815, g. m. Rådman Ol. Dan. Grundal i Stockholm; fosterson Carl Wilhelm Edward, Philos. Magister och v. Pastor.

21. Lars Gustaf Sohlberg. Född i Kolbeck 29 Jan. 1788. Fadr. till slut Kyrkoh. i Säby. Stud. 1809. Pwgd 22 Dec. 1811 till Huspred. hos slutl. Ståthållaren J. A. v. Gerdten på Ekeby. E. O. Bat.predikant wid Westmanlands regimente 1812. Tillika PastorsAdj. i Rytterne, sedan på flera ställen. Vice Pastor i Thortuna 1820. Domprostens Adj. i Westerås 1821. Past.ex. 5 Sept. s. å. Ordin. Bat.predikant 17 Febr. 1822. Vice Pastor i Westerås under riksdagen 1823. Regimentspastor 1 Febr. 1825, med dubbel tjenstårsberäkning så länge Adjuncturen wid Domkyrkan tillika bestriddes.. Jemte tjensten wid regimentet DomkyrkoSyssloman 3 Aug. 1827. Led. af det K. Nord. OldskriftsSelskab i Köpenhamn 31 Jan. 1835. Ledamot af Westerås Stads och Läns KurhusDirection s. å. FältProst 28 Juni 1836. Uppbar hela Sysslomanslönen först 1838, då Regim.Pastorstjensten lemnades. Kyrkoh. här 4 April 1842. Märkligt är, att af de först föreslagne dog en före och en efter profwet. Introd. af Biskopen Doctor Nibelius 5 Juni sistnämnda år.

Gift 5 Juli 1832 med Wendela Lindblad, f. 16 Sept. 1812, dotter af Secreteraren Jac. Lindblad och Ulr. Sophia Lundblad. Barn: Sophia Amalia, f. 30 Dec. 1833; Gustaf Jacob Leonhard, f. 23 Aug. 1835. Wendela Ingeborg Augusta, f. 8 Nov. 1837.

Skrift: Historisk Beskrifning öfwer Domkyrkan i Westerås; med 3 plancher. Westerås 1834. 4:o.

2. Comministrar

Ericus Beroni Petrus OlaiNicolaus LaurentiiOlaus Johannis RättvicensisJonas Laurentii BerchiusOlaus Nicolai WattmanAndreas Danielis TretziusAndreas Johannis ArbmanPetrus Petri TorpensisOlaus Johannis SchæderJohannes Olai WattmanDaniel BarkmanJohan NorinPehr MalménEric NohrströmAndreas WestborgHans EreliusNils GarmanGustaf Samuel HolmströmIsac Wilhelm GarffMagnus DybeckAbraham Westré.

1. Ericus Beroni. Nämnes först 1594. Se Past. på stället.

2. Petrus Olai. Pwgd 1614. Domesticus i flera församlingar förrän han hitkom 1621. War halt och tituleras i handlingarna Dom. Petrus claudus. Död i Sept. 1624.

Gift med Ingeborg Olofsdotter, som sedan blef hustru till Borgaren Joen Mattsson i Köping.

3. Nicolaus Laurentii. 1624. Se Past. i Säby.

4. Olaus Johannis Rättvicensis. 1630. Se Past. i Bro.

5. Jonas Laurentii Berchius. 1632. Se Past. i Ramsberg.

6. Olaus Nicolai Wattman. 1645. Se Commin. i Arboga Stadsförsamling.

7. Andreas Danielis Tretzius. Född wid Stora Kopparberget omkring 1620. Ifrån Westerås gymnasium begaf han sig 1645 till Åbo academi, der han studerade wackert och responderade för flera disputationer. Hemkom och blef Pwgd 1649. Tjente först i Arboga. Commin. här 1651. Respondens i prestmötet 1654. Uppförde sig så illa både i tjensten och lefwernet, att han 1674 blef alldeles afsatt. War ock dömd att plikta 80 daler s:mt för hor. Reglerad i sitt uppförande återfick han 1680 prestembetet och sändes flere till biträde, men kunde aldrig få ordinarie lägenhet. Död i Westerås 1689.

Gift 1644 med Brita Pedersdotter, enka efter Lectoren Mag. J. Norinus. Han war då ännu blott student och hade lägrat henne, hwilket Cons. straffade strängt, högligen uppbragt deröfwer att han förnedrat en Läsemästares efterlefwerska. 1674 begärde hon i Cons. skiljobref.

8. Andreas Johannis Arbman. 1674, emot församlingens wilja. Då han insattes af Præpos. gick allt folket utur kyrkan så att endast några qwinnor afhörde det som talades. Consistorium stadfäste insättningen. Beskylld för crimen falsi och afsatt 1679. Återställd till äran och embetet genom Konungens resol. 9 Juni 1681, men cederade efter någon tid sysslan godwilligt och blef Commin. i Malung.

9. Petrus Petri Torpensis. Genom sin gynnares, Landshöfd. Ribbing på Walsta, konster insatt 1679. War en djerf och otidig prest, som beskyldes åstadkomma oenighet och förargelse och måste afgå för Arbman 1681. Se Commin. i Hedemora.

10. Olaus Johannis Schæder. Född i Dec. 1646 i Skultuna wid Messingsbruket. Kallade sig ock Scherkius. Blef Skolmästare i Munktorp 1674 och Pwgd s. å. Commin. här 1683. War nära att drifwas från tjensten genom den myndige Ribbings åtgärd, men saken bragtes för Konungen, som genom sitt utslag i tid stäckte öfwermodet, och Schæder satt qwar wid lägenheten till sin död, som inföll 10 Juli 1691. Att han dock war af ett sträft och stridigt sinnelag synes deraf, att han för otidighet mot sin Pastor blef i Cons. 1691 dömd till afbön och att gifwa skriftelig förbindelse till höfligt beteende.

Gift 1672 med Anna Bengtsdotter i Badelund, som med många barn efterlefde i fattigdom. Mannen war då ännu djekne, och Pastor, Lector Höijer, wågade ej wiga dem utan Biskopens lof.

11. Johannes Olai Wattman. Född i denna församling 29 Nov. 1649. Son af ofwanstående N:o 6. Stud. 1674. För att bistå sin sjuklige styffader i Kolbeck fick han Biskopens venia 1674, men skulle ej få predika wid Kungsgården då Majestäterna woro der, utan då borde grannpresterne anlitas. Pwgd 1676 i Strengnäs af Biskop Lithman. Supr. Collega i Westerås skola 1679 och tillika en tid v. Commin. i Romfartuna. Ord. Commin. här 1692. War död redan 15 Dec. 1693.

Gift med Hedvig Pehrsdotter ifrån Kolbeck, som synes warit hans styfsyster. Hon efterlefde med flera barn, så fattig, att hon i prestmötet sökte sammanskott. Död 1736.

12. Daniel Barkman. 1695. Se Past. i Hed.

13. Johan Norin. 1710. Se Past. på stället.

14. Pehr Malmén. 1732. Se Past. i Fleckebo.

15. Eric Nohrström. 1747. Se Past. i Kerrbo.

16. Andreas Westborg. 1758. Se Past. i Malma.

17. Hans Erelius. Född i Fahlun 26 Dec.1732. Son af Bergsmannen Melchers Jan Andersson. Stud. 1755. Pwgd 28 Jan. 1767, och war en kort tid Nådårspredikant i Säfsnäs. Sändes 1768 till den sjuke Commin. i KungsBarkarö att wara Vicarius, och mottog den lilla lägenheten såsom ordin. genom accord 3 Mars 1772. Transp. hit 24 Maj 1784. Död 27 Febr. 1791.

Gift 1. 1771 med Catharina Hertzel, enka efter v. Commin. i KungsBarkarö Ol. Arell, död 10 April 1782; 2. 1782 med Johanna Beata Maitre, f. i Stockholm 1752, efterlefde. Barn: Johan Wilhelm, Bruksbokhållare; Carl Eric, okänd; Catharina Elisabeth, tjenande; Maria Lovisa, g. m. ContractsProsten C. E. Karlsten i Ed och Sollentuna, Upsala stift.

18. Nils Garman. Född i Fahlun 18 Nov. 1745. Fadr. Lars Garman, Bergsfogde, sedan Bokhåll. wid Wågen. Modr. Cath. Fahlhem. Stud. 1770. Pwgd 2 Juni 1774. Tjenade tåligt såsom Adj. och Vicarius på flera ställen, till dess han blef Commin. här 19 Sept. 1791. Af gammaldags frägd, genomärlig och alltid nöjd med sin lott. Död 12 Sept. 1804.

Gift 25 April 1793 med Elsa Fredrica Undén, dotter af Commin. i Fleckebo, f. 6 Juni 1764, död 1 Oct. 1824. Barn: Beata Fredrica, död ung; Maria Catharina, f. 1796, g. 1817 m. Lieutenanten Gust. Malmerfeldt, som dog 1820. Med sin dotter och sin moder flyttade hon till Odenswi på ett hemman Boda, som hon fick af swärfadren Hofjunkaren G. Ph. Malmerfeldt, och dog 1831.

19. Gustaf Samuel Holmström. Född på Fröswi gård i Skultuna 22 Oct. 1754. Fadr. slutligen Pastor i Bro. Stud. 1769. Pwgd 16 Juli 1779 till Adj. hos Commin. i Björksta. Kom 1780 sin gamle fader till hjelp i Bro. Commin. i Kungsåra 30 April 1792. Transp. hit 11 Mars 1805. Kämpade med lungsot till 7 Maj 1810.

Gift 1. 1792 med Ulrica Djurman, Prostens i Björksta dotter, f. 1764, död 17 April 1794; 2. 1794 med Lovisa Nibelius, Kyrkoh. i Kungsåra J. Nibelii dotter, f. 1779, omgift med Djurläkaren Abr. Fernström och död 1818.

20. Isac Wilhelm Garff. 1811. Se Commin. i Leksand.

21. Magnus Dybeck. 1825. Se Commin. i Stora Tuna.

22. Abraham Westré. Född i Westanfors och Åwestbo 3 Jan. 1804. Fadr. Bergsman. Stud. 1826. Pwgd 5 Sept. 1827. En kort tid PastorsAdj. i Ihrsta. Flyttade till Pastor här i Dec. s. å. Commin. 7 Dec. 1835. Tilltr. 1838.

Gift 30 Nov. 1840 med Sara Sophia Almberg, f. 7 Juli 1815, dotter af Brukspatron L. F. Almberg och Sara Pettersson på Jönsarbo i Heds socken. Barn: Sophia Charlotta, f. 20 Sept. 1841; Sara Maria, f. 12 Apr. 1843.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 15 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt