Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Husby

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Brukspredikanter wid Stjernsund.

1. Kyrkoherdar

Brynolphus Canuti SylvasterWebrandusTidemannus GerardiJohannesJoannesEmanuel TorbjörniConradusJoannesOlausPetrusPetrusNicolausBenedictus PauliEricus Petri KempeJonas Petri HelsingiusStephanus Olai BellinusJonas Swenonis ColumbusEricus Andreæ HolsteniusJonas Andreæ HolsteniusGeorgius Georgii GezeliusDaniel Danielis LindbergiusJacob TroiliusElof HolsteniusPehr BergströmMagnus TroiliusEric NorbergJohan IverusNils Adolf NetzelIsac Norström.

1. Brynolphus Canuti eller "Herra Bryngel Knutson i Husaby." A:o 1192. Af Professor Columbi Series Past.

2. Sylvaster "de Husaby" 1311. Örnhielms Copie-bok p. 1004.

3. Webrandus. 1351. Ugla citerar Ekeblads Geneal. Bok.

4. Tidemannus Gerardi, "discretus vir Canonicus Aros. et Curatus in Husaby," wittnar 1354 i ett salubref på jord af Tideka Petersson till Domprosten Mathias i Westerås.

5. Johannes "in Husaby præpositus in vallibus" 1370, gjorde ett jordaskifte med discretus Thomas Unge.

6. Joannes eller "Jönis hederlik man, Kirkioherre i Husaby", satte 1403 sitt insegel under en wittnesskrift om försåld jord i Thorsång och Sundborn.

7. Emanuel Torbjörni. 1412. Af Columbi Series.

8. Conradus, "Kirkioherra i Husby", wittnar i Niclis Niclissons i Djusa gåfwobref på en tägt Smidsarfwet till Wika prestbord 1432. Ett binamn står bredwid, som läses olika, af den ena Niclis, af en annan Miles och äfwen Muus, och är swårt att afgöra hwilketdera är rätt.

9. Joannes eller "Herr Jöns Kirkioherre i Huseby", har 1577 bewittnat Riddaren Ingel Jönssons stiftelsebref för ett kloster derstädes.

10. Olaus, "Curatus in Husaby" 1482. Af Örnhielms samlingar.

11. Petrus har blifwit uppförd för Pastor här i Herr Swante Stures tid. Biskop Rudbeck har honom för år 1505 i dödscolumnen af sitt Mem. publ.

12. Petrus eller Peder N., som han skrifwes i Riksregistraturet 1536, att han fått Konungens collationsbref 18 Mars på detta pastorat.

13. Nicolaus skall hafwa tillträdt 1541, men nämnes åtminstone orätt primus Lutheranus, så wida Konungen säkert icke hitsatt den föregående om han warit Papist.

14. Benedictus Pauli, eller Bengt Pålsson, war 1550 på Hedemora ting och anklagade Thomas Junkare för det ryktet, att Bengt hade barn med sin styfdotter. Nämnden och allt folket på golfwet gjorde honom fri och Junkaren blef fälld till 40 marker. Men för hans fattigdom stod Bengt icke efter hans skada, utan gaf honom saken till. På Husby ting 1554 klagade samme Hr "Bingt Socknepristen" på en hustru, som beskylde honom hafwa lägrat en piga, då de lågo i en stufwa på golfwet hwar tredje wid annan. Han måste gå lag för sig och fick en tolft m. m. År 1556 finnes han sjelf hafwa hållit ting på Lumsheden i Swärdsjö för Domaren Jöns Pehrsson, och blifwer derföre upptagen ibland ortens Häradsdomhafwande i Disp. de Dalekarlia. Död i Husby 1563.

15. Ericus Petri Kempe. Antecknas för hitkommen 1563. Af gamla köpebref finnes, att han samma år warit egare af Källwiken wid Kopparberget. Biskop Erasmus visiterade hos honom 1576 och upprättade inventarium. Sjelf antog han 1577 den nya liturgien. Säges blifwit afsatt ifrån pastoratet 1580. En gammal antecknare har också, att det war en hans åhörare Lars Jönsson på Hinshyttan, som wållade hans afsättning, men att han snart blef upprättad och Pastor i Dingtuna, der mera nämnes om honom.

16. Jonas Petri Helsingius. War Kyrkoh. i Berg på 1560- och 1570-talen. Kom derifrån till Dingtuna. Slutligen Pastor här wid 1580, likasom genom byte med den föregående, ehuru det troligen icke skett friwilligt. Underskref 1593 det bekanta Upsala mötes beslut. Äfwenså 1594 i Upsala ständernas samtycke till arfsföreningen och war således stiftets fullmägtig. Blef här död 17 Febr. 1603.

Gift med Susanna, som synes efterlefwat, men owisst är, om han icke flera gånger warit gift. Af hans barn blef Johannes Pastor i Skultuna och Brita g. m. Sweno Ragvaldi, Capellan i Munktorp, stamfader för Columbiska slägten.

17. Mag. Stephanus Olai Bellinus. Född något före 1570 i Gefle, der hans fader, Biskopen Olaus Stephani, då war Kyrkoherde. Deraf skref han sig ock Gaulander. Studerade både inom och utom riket och wistades 1593 wid universitetet i Tremona. War promov. Magister då han 1595 hemkom till Westerås. Straxt af sin fader satt till Rector Scholæ i Arboga. Flyttades derifrån till Decani-tjensten i Consistorium 13 Aug. 1598, då honom tillhörde, att föra protocollet. Om annan tjenst till denna tid, som honom plägar tilläggas, är icke sannt. Orator i prestmötet 1597. Pwgd 15 April 1603 och s. år Kyrkoh. i Husby, dit han ock snart flyttade. Fadren förrättade visitation hos honom 1606, men gjorde honom icke till Prost, och han blef det aldrig i egen församling. Kallades alltid Mäster Staffan i Husby. Predikade in synodo 1620. Brukades stundom af Biskop Rudbeckius till det af honom inrättade Consist. majus. Icke finnas några lärdomsprof efter honom, endast ett carmen funebre, som wisar att han icke war oäfwen i latinska poesien. Död 29 Oct. 1629. Begrofs Alla helgons dag.

Gift 1599 med Margareta, Prostens i Stora Tuna Olai Canuti dotter. Bröllopet war ämnadt att hållas föregående år, men hindrades af Dalkarlarnes upproriska rörelser, då de ock uppdrucko det tillagade ölet. Enkan skulle afflytta i Maj 1631, men satt qwar på sommaren då Prosten i Hedemora måste hit, att förlika henne med Mäster Jon, som råkat i hennes owänskap, emedan han snubbat hennes döttrar, då de kommo sent med ett dopbarn och hindrade gudstjensten. På riksdagen 1633 fick hon frihet på sitt hemman Liesta. Barn: Juliana, g. m. Prosten Olaus Dalekarlus i Rättwik [kallas Gudelina där]; Margareta, g. m. Andreas Nicolai, Pastor i Folkerna; Catharina, g. m. Petrus Torpensis, Pastor i Odenswi; Brita, g. m. systerns styfson Johan Olsson, Lagläsare i Finland.

18. Mag. Jonas Swenonis Columbus. Född i Munktorp i Dec. 1586. Föräldrarne äro nämnda under N:o 16. Efter fadrens tidiga död tog Herr Christopher i Odenswi honom till sig och gjorde honom mycket godt. Gick först 9 år i Westerås skola och studerade sedan både i Trondhjem och Köpenhamn. Der sjuknade han och spolierades så, att han till fots måste resa hem. Han tog en gång under sin sjukdom kräkmedel, då han utspydde en half alns lång orm, som efter framkomsten wiftade med stjert och hufwud och sedan dog. Sedan han hemtat sig och blifwit uppklädd, sände Biskopen honom till Konungen, att förswara sitt wistande i fiendeland och berätta hwad han wisste om förhållandet i Danmark. RiksRåden Axel Oxenstierna och H. Horn, som afhört hans berättelse, recommenderade honom straxt till stipendium, då han 1613 begifwit sig till Upsala acad. Fick god condition hos Prof. Chesnecopherus och gjorde sig snart känd såsom en snabb yngling, serdeles in humanioribus och Grekiskan, hwarpå han sedan mest arbetade. Det påstås, att han i Upsala blifwit antagen till Docens i Poesien och Musiken förrän han 13 Juli 1617 blef promov. Magister. Pwgd 1618 på hösten och sattes till v. Pastor i Leksand efter M. Elof, hwars söner han ock informerat. Sökte promotion i Westerås i Aug. 1619, och "om han wille hafwa någon skolestufwans tjenst, måste han göra sin probam, som beslutit är." Blef ConRector Scholæ och kallas följ. år ConLector, som war en ny eller tillökad Lection, ett litet præludium för gymnasium. Sändes 1620 af Biskop och Consist. till Tyskland, förnämligast att uppöfwa sig i musiken och uppköpa musikaliska instrumenter och böcker, äfwensom ett par jordglober, då han blef försedd med wackra medel och reste i sällskap med Lectores Lilja och P. Helsingus. Ännu finnas wid gymnasium lemningar qwar af det som han anskaffade, men lärer ej aktas mera för en fullkomligare smak. Då gymnasium 1623 stiftades, blef han Græcæ Linguæ Lector och fortfor att wara Rector Cantus et Musices såsom förut. I det sednare gick han långt före sin tid, och det musikal. bibliotheket i Westerås war så namnkändt, att derifrån låntes auctorer till andra orter. Konung Gustaf Adolf säges flera gånger hafwa afhört hans öfningar. Kallades 1625 till Poes. professionen wid Upsala acad. och Konungen gaf fullmagt 12 Maj. Äfwen der informerade han i musiken och kan anses för den konstens reformator i riket. Ogerna såg Biskop Rudbeckius hans flyttning. I hans tanke behöll stiftet alltid första rätt till en sådan Docens, sökte få honom tillbaka och satte honom på flera hederliga förslag, som lyckades till Husby 1630. Tillträdde 1631 och uppsatte 1642 orgwerket i församl:s kyrka. Respondens wid prestmötet 1639. V. Præpositus 1642. På mötet 1643 beslöts, att han skulle hafwa inspektion öfwer sin församling men prostsätet wara i Hedemora. Præses i mötet 1644. En god ordningsman, gjorde många förbättringar i församlingen och kyrkan, äfwensom hans tid war epok i latinska poesien. Hedrad och älskad af alla söktes han af flera församlingar. Död 27 Aug. 1663. Begrofs med sedan tryckt predikan af Prosten Mag. N. Rudbeckius i Stora Tuna. Grafskrift öfwer honom utgaf Professor Brennerus på grekisk vers, Prof. Loccenius och Adj. Brodinus på latinsk.

Gift 1. 1624 med Elisabeth Thomædotter, Prostens i Berke dotter. I sinnesswaghet sökte hon 1646 dränka sig i elfwen, men räddades af sin dräng, blef bättre, men åter sjuk och död 4 April 1647. 2. 1648 med Kerstin Jacobsdotter ifrån Fahlun, som 1676 war så eländig att hon begärdes in på hospitalet, men kom icke, död 21 Juli 1685, 79 år gammal. Med den förra 18 barn, af hwilka märkas: Thomas, Fältprest, gick ut men återkom aldrig; Johan, Poes. Professor i Upsala; Samuel, en qwick, lärd och poetisk Student, som reste mycket och dog straxt efter hemkomsten ; Christina, g. m. nedanstående N:o 21; Catharina, g. m. Bergsmannen Ingel Hansson i Warggården och Kronofogden Nils Hansson; Margareta, se nedanföre efter N:o 22; Susanna, g. m. Rådmannen J. Justrich i Hedemora; Brita, g. m. fadrens successor; Elisabeth, död på Danwiks hospital.

Skrifter: Disp. grad. de Coelo. Ups. 1614. 4:o. — Disput. Mishellanea. Arosiæ 1623. 4:o. — Votum poëticum pro Republica ecclesiastica et civili, R. D. Episcopo dedicatum. Aros. 1625. — Disp. Theol. de persona Christi. Arosiæ habita, impressa Upsaliæ 1630. 4:o. — Flera outgifna skrifter uppräknas i Bibl. SuioGoth. II Tom. s. 413.

19. Mag. Ericus Andreæ Holstenius. Född i Norbergs församling och Kolmora 1617. Fadr. Bergsmannen Anders Holstensson, broder till Domprosten Gabr. och Pastor i Stora Schedwi Eric Holstenius, hwilkas föredömen manade dennes söner att på samma wäg söka lycka och heder. Redan 1627 träffas han i Westerås skolkatalog och ifrån gymnasium begaf han sig först till acad. i Åbo och widare till Dorpt, der han 8 Nov. 1647 blef promov. Magister. Stadnade så qwar wid samma lärowerk såsom Docens och förordnades 1650 till Græcæ Linguæ Professor. War 1655 öfwer till Swerige att besöka sin slägt och pwgdes i Westerås 30 Aug. s. å. Begaf sig åter till sin station i Dorpt, men följande året, då Ryssarne härjade så grufligen i Liffland, måste han fly derifrån och i sitt fädernesland söka säkerhet och bröd. Hwarest han en tid uppehållit sig synes icke, troligen hos sin snart blifwande swärfader Prosten Columbus, och till honom skref Consist. i Nov. 1658, att han måtte hjelpa sin måg efter lägenhet, till dess någon blifwer lös, och wille hafwa skriftligt swar derpå. I Febr. 1659 sökte han promotion, då det "tillbjöds honom blifwa Lector i Westerås, men det wille han icke. Wille han hafwa recomm. till Fleckebo skulle han ock få. Herr Daniel hos Prosten Columbus borde promoveras, och då kunde Mäster Eric blifwa swärfadrens medhjelpare i stället." Det skedde ock så. Den förre blef Commin. på stället och den sednare då Adjunct och v. Pastor. Blef ock swärfadrens efterträdare wid pastoratet 1664. Har warit mycket kunnig, serdeles i Österländska språken, och äfwen nog fallen för poesien. Slöt sin wackra lefnad i bästa åldern 1 Juni 1669.

Gift 1. 4 Maj 1652 med Dorothea von Wickeden, hwilkens fader warit Rådsherre i Dorpt. Synes dött utan lefwande barn i Dorpt. 2. 16 Juni 1657 med Brita Columbus, företrädarens dotter och enka efter Commin. loci Isr. Borangius. Hon dog i barnsäng 1668. Barn: Jonas, Skolmästare i Skultuna; Andreas, död studerande, en yngling af goda anlag; Johan, bofast och gift i By socken; Samuel, Organist i Umeå stad; Christina, g. m. Lectoren i Westerås Petr. Schult.

Skrifter: Disp. Oratio Ciceronis pro Archia Poëta methodice resoluta. Dorpati 1645. 4:o. — Disp. grad. de Metallis. Dorpati 1646. 4:o. — Disp. Theol. in Cap. 21 a. v. 1 ad 15 Evangel. Johannis selectissimas notas exhibens. Præs. Virginius. Dorp. 1647. 4:o.

20. Jonas Andreæ Holstenius. Född i Norberg 1615. Äldre broder till den föregående. Stud. i Upsala 1637. Gjorde 1645 en kostsam resa till Tyska academier, med 20 R:drs hjelp af Capitlet, i sällskap med P. Rudbeckius och Ol. Arhusius. Hemkom, men utreste åter till academien i Dorpt och nämnes sedan icke förrän 1654, då han förordnades, såsom en lärd man, till Rector Scholæ i Fahlun, och hade med sig ett långt bref ifrån Biskopen, deruti han beskrifwer mannens meriter, ibland annat, "at de, som sutto i Consist., bekände sig wara hans jämåldrige och uti studierna sig lika öfwat och förkofrat, hwilken ock för en rum tid hafwer publico nederlagt sina documenter, men tiderna woro icke så fallne at han för detta til promotion blifwit förfordrad." Physices et Logices Lector i Westerås 1655. Pwgdes i Westerås med en annan Lector 26 Sept. 1660, då Biskopen "förmanade dem at ofta låta bruka sig at här predika och annorstädes om så fordrades." Responderade i prestmötet 1655. War Orator 1656. Secundus Theol. Lector och Pastor i Hubbo 1663. Primus Theol. 1665. Rector Gymnasii 1656, 1661 och 1664. Pastor i Badelund 1666. Hade redan 1664 fått Konungens fullmagt på Mora pastorat, men emedan han hade alltför lågt mål i den kyrkan, supplicerade församlingen att slippa honom, och han förblef wid Lectionen till 1670, då han här efterträdde sin yngre broder. Tilltr. 1671. Efter få år blef han så sjuklig, att v. Pastor måste honom tillförordnas och den följande åtog sig äfwen att bewaka husets bästa. Död i Febr. 1678. Begrofs Sönd. Oculi.

Gift 1. 25 Febr. 1655 med Anna Duan, Prostdotter i Munktorp, död i Westerås i Febr. 1659, 23 år gammal. 2. 1661 med Elisabeth Andersdotter Duhre, död 5 Maj 1690, 63 år gammal. Barn af den förra: Georg, Prost i Norrberke; Maria, g. m. Pastor P. Forselius i Haraker; af den sednare: Andreas, Bruksskrifware och Gästgifware i Husby; Jonas, Commin. i Äppelbo; Anna, g. m. Handelsmannen O. Hedendal i Hedemora och Handl. Reinh. Rüdker ib., stamfader för Rüdkersköldar.

21. Mag. Georgius Georgii Gezelius. Född i Romfartuna och Gezala by 1632. Fadr. Göran Andersson, Rusthållare och Häradsdomare. Modr. Anna Göransdotter. Yngre broder till Biskopen Doctor Gezelius senior i Åbo. Efter slutade skolöfningar i Westerås begaf han sig till sin broder, då Professor i Dorpt, och fortsatte under hans inspektion studierna med allwar. War promov. Magister då han 1657 hemkom och blef straxt v. Rector i Westerås skola. Kom i samma egenskap till Hedemora 1658, blifwande likwäl snart ordinarius. Pwgd 11 Febr. 1663. Kyrkoherde i Garpenberg 1665. Då Consist. 1675 hitsände en Joh. Hambræus till Capellan, satte församlingen sig deremot, och wille alldeles icke mottaga honom, och det för hans sinnelag och förhållande, som misshagade dem. I stället uppgjordes en plan, att Gezelius, som ansågs för en "rolig man" och war måg i det gamla Columbiska huset, men satt i en ringa lägenhet, måtte blifwa Commin. och v. Pastor, och med tillhjelp af en Adjunct sköta hela tjensten under Holstenii sjukdom, samt efter hans död blifwa ordin. Pastor. Häremot lade sig Biskop och Consist. länge med all magt "för många irringar och inconvenientier, wore det ock et elakt exempel om v. Pastor tillsattes." Efter mycket stretande blef dock i Febr. 1676 samtyckt, att ske skulle som de begärde, och Gezelius åtog sig, för Capellanslönen och några förmoner af senioren, att med en god medhjelpare swara för alltsammans, ehuru lönen för en tid blef mindre än den han förut hade. "Han skulle ock förfordra sal. Mäster Erics barn i hwad måtto han kunde, serdeles en af hans döttrar till giftermål med Adjuncten som han kunde få." Äfwen lofwade han att disponera Herr Joh. Funk i Garpenberg, att taga den förskjutna Hambræus till Pastor i hans ställe. Så fortfor han till Pastors död, likaså under twenne nådår, och twingades dock wid tillträdet 1680 att afstå till enkan öfwer sin höfwa. Sjelf hade han öfwerhopat sig med arbete, då kraften war mindre än wiljan, blef sjuklig och lemnade snart huset i swaga wilkor, då han dog natten emellan 16 och 17 Dec. 1684. Den sjukliga enkan bad Biskopen hålla likpred. begr.-dagen 2 Febr.

Gift 24 Juni 1660 med Christina Columbus, dotter af ofwanst. N:o 18. Af 7 barn som lefde upptogos 3 och befordrades af Biskop Gezelius: Johan, Past. et Præp. i Pedersöre och Jacobsstad i Österbotten; Jacob, Prost i Gagnef; Lars, Past. et Præp. i Wörå i Österbotten; Georg, Pastor i Wika; Samuel, Notarie och Rådman i Jacobsstad; Gabriel, Regimentspredikant; Anna, g. m. Kronofogden A. Westman och Bruksbokhållaren A. Hallman.

Skrift: Disp. grad. de fortitudine, Præs. G. Preusio. Dorpati 1656. 4:o.

22. Daniel Danielis Lindbergius. Född i Lindesberg 1628. Fadren Kyrkoherde. Kom 1642 till Upsala academi men återwände på en tid att fortfara i Westerås gymnas., der han 1649 och 1653 responderade under twenne Lectores. Förordnades förut redan 1651 till 3:us Collega i Fahlu skola. Pwgd 8 Oct. 1653. Blef Prostens i Husby domesticus 1655. Commin. ibid. 1659. Pastor i Lindesberg med Kongl. fullmagt 1676. Tilltr. 1677. Installerad af Prosten i Arboga Wintrosius 11 Juni. Hade i prestmötet både responderat och orerat. War Riksdagsfullmägtig 1680 och 1682. 1684 kom Konungens bref af 24 Dec. till Consist. "at han agreerat dess förslag til Husby och gifwit Lindbergius sin collation derpå och om Linde wille nöja sig med Rector Aspman, skulle han ock få fullmagt." Prost i sin församling 1690 och i contractet 1692. War räknad för en capabel Pastor, men stundom illa plågad af mjältsjukdom, som ock påskyndade hans död 12 Juli 1694. Begrofs af Biskop Carlsson, som då hade stort medfölje, ty Prosten Holstenius i Hedemora skref till honom, att med förnäma anhöriga och Lectores logera hos honom på resan till Husby fram och åter.

Gift 1. 24 Juni 1659 med Margareta Columbus, dotter till N:o 18, död 1679, 49 år gammal. Barn: Jonas, Officer i Holland, tjente emot Fransmännen; Johan, uppgifwes för Auscultant i Swea Hofrätt; Daniel, Rector Sch. i Säther; Anna, g. m. Commin. A. Godenius i Husby. G. 2. 29 Febr. 1680 med Christina Troilius, och war således swåger med den följande. Hon war enka efter Pastor i Mora A. Nohrmoræus, f. 1655, död 16 Oct. 1721. Barn: Andreas, Lieutenant, dödskjuten wid Wilmanstrand 1741; Samuel, död student i Upsala 1708, wid hwars ståtliga begrafning en swår oenighet uppkom emellan Westmanni och Dalekarli; Margareta, g. m. Commin. loci G. Dixelius och L. Hedbom; Christina, g. m. Samuel Holstenius och Inspektoren M. Stahl i Husby; Jacob och Gustaf, döde i ungdomen.

23. Jacob Troilius. Född i Stora Tuna 1657. Fadr., då ConRector i Westerås skola, blef Kyrkoh. i Leksand. Tillbragte sin barndom hos morfadren Prosten Güthræus i Tuna. Kom efter fadrens död till Westerås och hade privat information jemte sina slägtingar Prosten Simmings söner, då styffadren Lector Thermænius wårdade honom, äfwen igenom gymnasium. Tog derifrån afsked med en oration de passione Christi och deponerades wid Upsala academi 1673. Tillbragte här 16 års tid, och ehuru han icke sökte Magister-graden eller aflade publ. specimen, inhemtade han kunskaper, som tilldrogo honom utmärkt aktning. Sedan han flera år informerat en ung Sneckenberg och Herrar Cronstedt på Fullerön, blef han immediate befordrad till Eloqu. et Poes. Lector wid Westerås gymnasium 1690. Rector Gymnasii 1692. Histor. et Polit. Lector 1693. Af Konungen utnämnd Kyrkoherde i Husby i Juli 1694. Pwgd i Dingtuna kyrka i hela församlingens närwaro 9 Sönd. efter Trefald. s. å. Opponens i prestmötet 1698, predikade 1699, war vice Præses 1703 och ord. Præses 1704. Prost i sin församling 14 Sept. 1712, då Contr.Prosten i Hedemora tillskrefs, "att låta sig nöja med sin Biskops förordnande, då personen war så wärdig." V. Præpos. i contractet 1716. Hans nöje wid lediga stunder war att granska och samla forntidens häfder, men i synnerhet lärda mäns bref, som han flitigt afskref. För sin tid en högt ansedd man, utan att deltaga i allmänna affärer. Död 6 Mars 1717. Begrofs 20 Mars med predikan af Prosten Moell i By.

Gift i Jan. 1695 med Christina Horneman, då bröllopet stod på Fullerö sätesgård. Hon war dotter af Borgmästaren i Sala Leonh. Horneman och Christ. Gerdes, f. 1667 i Enköping, död i Husby 30 Maj 1772. Barn: Jacob, Kongl. Secreterare; Magnus, Past. et Præp. här; Anna Christina, g. m. Prosten i Gagnef G. Wallman; Margareta, död ung.

Skrift: Program till Jubelfesten 1693. Dito till Parent. öfwer Drottning Ulrica Eleonora.

24. Mag. Elof Holstenius. Född i Westerås 2 Oct. 1677. Fadren då Lector blef Prost i Hedemora. Med företrädarens, då Lector, Troilii wackra testim. kom han 1693 ifrån Westerås till Upsala acad. Skötte under information af Professor Elvii son sina egna studier till 1707, då han blef prom. Magister. Efter af Senatus acad. i Pernau uppsatt förslag af Konungen 24 Juli s. år förordnad till Philos. Theoretices Professor wid samma acad. Afreste till sin station på wåren 1708, men fick ej i ro sköta sin tjenst längre, än till Ryssarnes inbrott i landet 1710. Måste dröja efter de andra Professorerne, för att besörja bibliothekets öfwerförande till Stockholm, hwarefter han ock tog samma wäg till Swerige, och, sedan han gjort sin uppwaktning hos Enkedrottningen och Pernauiska academiens Canzler Grefwe Arvid Horn, widare till Hedemora, der han lefde 7 år i stillhet, i wäntan på anständig befordran. Pwgd i Westerås 20 Dec. 1712. Predikade ofta i Hedemora kyrka och begärdes till v. Pastor i Mars 1717, men emot sin förmodan blef han s. år med Konungens fullmagt, dat. Lund 2 Maj, Kyrkoherde här. Tilltr. 1718. Concionator i prestmötet 1719, vice Præses 1720 och Præses 1721. ContractsProst 1723. Ansågs för en torr och sträf man, men hans behållna bref utwisa en omsorgsfull och arbetsam Pastor. Tyckte icke om promov. Magistrar till Adjuncter, och bad i synnerhet för Guds skull slippa Mag. Z. Holén. Han tröttnade atr lära sådana pretentiösa herrar hwad som hörde till tjensten. De sednare åren melancholicus och deraf illa plågad. Död 18 Juli 1736. Begrofs 27 Juli med predikan af Prosten Sandel i Hedemora.

Gift 12 Febr. 1708 med Christina Buskagrius, dotter af Professoren Jon. Buskagrius i Upsala, f. 1671, död utan barn 25 Jan. 1754.

Skrift: Disp. grad. De planeta Saturno. Upsaliæ 1707.

25. Mag. Pehr Bergström. Född i Sala stad 10 Juli 1685. Fadr. Joh. Bergström, Häradsbokhållare på orten, andre säga Postmästare. Modr. Cath. Zenius. Ifrån Westerås skola afgick han till Upsala acad. 1700, der han efter fulländad curs blef prom. Magister 1716. På recommendation af RiksRådet Grefwe Liljenstedt af Kon. Carl 30 Jan. 1718 i Lund förordnad till Pastor wid Smålands Änterkarlaregimente, prestwigdes i Westerås 18 Mars och utgick med commenderingen till Norge. Efter af Drottning Ulrica Eleonora erhållet skriftligt afsked från denna befattning utnämnd till Pastor wid Kongl. Amiralitetet i Carlscrona 12 Aug. 1719. Med en knapp lön hade han här ett strängt och uttröttande arbete, som, efter hans beskrifning, snart kunde medtaga den starkaste mans förmåga, hwarföre han längtande återsökte sig till stiftet. Fick också rum å förslaget och kallelse hit 1737, hwarpå Konungen gaf fullmagt 18 Oct. s. å. Efter en beswärlig och wådlig flyttning ankom han i Maj 1738, men snart war hans werksamhetstid förliden. Några månader efter tillträdet blef han rörd af slag, hade 1742 andra gången känning deraf och dog efter nytt anfall 25 Sept. 1743.

Gift 1. 16 April 1718 med Anna Elisab. Alstrin, Prostens i Leksand dotter, f. 1692, död 4 Sept. 1734. Barn af 7: Carl Gustaf, blef Professor i Carlscrona; Catharina Christina, g. m. Prosten i Skinnskatteberg L. Kraft; Lars Fredric, Bergmästare; Johan Eric, Borgmästare i Örebro. Gift 2. 31 Mars 1737 med Christina Maria Broström, dotter af Landträntmästaren J. Broström i Örebro, f. 1717, död 5 Jan. 1765. Barn: Johan, Räntmästare; Pehr, Philos. Magister, Advocatfiskal wid Tullwerket, JubelMagister, död 1824; Aron, Kronofogde i Nerike.

26. Mag. Magnus Troilius. Född i Husby 25 Juli 1704. Fadren ses ofwanföre N:o 23. Sändes med enskild informator till Upsala acad. 1713, men ingick i Westerås gymnasium 1719, efter hwilkets frequent. han återwände till academien. Gjorde sig der så känd på en fördelaktig sida, att han efter blott en disputation 1733 förklarades wärdig wara Magister Docens i Mathematiska wetenskaperna. Af ÄrkeBisk. Doctor Steuchius utsedd 1736 till Legationspredikant i Constantinopel, och, med Konungens fullmagt 12 Juni försedd, prestwigd i Westerås 3 Aug. s. å. Afresan skedde derpå sjöledes till Lübeck, sedan landwägen genom Hamburg, Nürnberg, Augsburg, Venedig och twärt öfwer Italien till Livorno, der han i början af året 1737 gick om bord till Smyrna och ankom till bestämd ort i Mars. Lärda bekantskaper gjordes under wägen och den honom uppdragna tjensten antogs med allwar. Af de få evangeliska christnas swåra tillstånd derute fann han skäl, att, i twenne memorialer till presteståndet wid 1738 års riksdag, göra föreställning om en kyrkas uppbyggande for de olyckliga i Constantinopel. Omständigheterna wid saken föranläto honom att efter twenne år resa hem, äfwensom Konungens befallning kom dertill, för att bewaka sin församlings angelägenheter, hwarefter föreställningen werkade och medel utsågos till kyrkobyggnaden, men emot förmodan kom han sjelf att stadna qwar i fäderneslandet. Redan 1739 hade han frånwarande blifwit förordnad till Mathes. Lector wid gymnasium i Westerås och 1741 äfwen föreslagen till en Theol. Adjunctur wid Upsala acad. Men hans lott blef, att någon tid tjena i det Kongl. hofwet, och han utnämndes 5 Oct. sistn. år till Konungens ordin. Hofpredikant, som skedde med de nådigaste ordalag. Uppförd å förslaget till detta pastorat, och enhälligt af församlingen kallad erhöll han Konungens fullm. 9 Oct. 1745. Tilltr. 1746. Introd. af Biskopen 1 Oct. 1748. Prost i församlingen 1751 och i contractet 1760. En werksam fullmägtig för stiftet på riksdagarna 1747, 1751, 1756 och 1760. Af Rikets Ständer utsedd 1756, att till döden bereda den olycklige Grefwe Brahe. V. Præses i prestmötet 1758 och ordin. Præses 1759. Klokhet, ordning och drift utmärkte honom i allt och goda kunskaper egde han dertill. Död 3 Aug. 1762. Begrofs 6 Sept. med sedan tryckt predikan af Biskopen Doctor Benzelstierna.

Gift 5 Oct. 1746 med Margareta Elisabeth Swedelius, Domprostens i Westerås dotter, som blef omgift med efterträdaren. Beslägtad med hennes fader hade han, under dess långwariga sorg efter förra fästmön, rådt honom att gifta sig, lofwande att blifwa dess måg, som ock inträffade 17 år derefter. Af 9 barn: Elisabeth, g. m. Häradshöfdingen G. Mallmin; Jacob, död studerande; Anna Brita, g. m. Prosten i Swärdsjö Doctor J. Schedwin; Margareta Christina, g. m. Prosten i Weckholm af Upsala stift Mag. L. Hydrén; Samuel, Bergmästare med Bergsråds charakter och R. W. O.

Skrifter: Disp. de Theoria Praxi destituta. P. I. Præs. E. Alstrin. Ups. 1732. 8:o. Berättelse om Grefwe Brahes Christeliga Beredelse till döden. Upsala 1770. 8:o.

27. Mag. Eric Norberg. Född i Kohlbecks församling och Olfstad i Jan. 1725. Fadr. Auditeur wid Westmanl. regimente Eric Norberg, broder till Lectoren och Prosten i Hubbo. Modr. Anna Christina Schwede. Lemnade Westerås gymnasium och kom till Upsala acad. 1741. Underwisade wid mognare år andras barn och omsider RiksRådet Baron Frisendorffs söner. Philos. Mag. 1752. Pwgd 21 Dec. 1754 på nämnde herres kallelse. E. O. Esquadr.Predikant wid Lifregimentet till häst 1755. Kallades i April s. år af Kyrkoh. i Stockh. S:t Claræ församling till Adjunct efter J. Iverus, som blef hans efterträdare här. Blef ock s. år Huspredikant hos Presidenten Grefwe Fr. Gyllenborg, hwilket öppnade honom wägen till Kongl. hofwet, der han 26 Febr. 1756 antogs till Böneprest och v. Notarius i Consistorium. E. O. Kongl. Hofpredikant 2 Juni 1760. Då förslaget till detta pastorat 1763 uppsattes war frågan om conservation, men ehuru twå af de uppförde woro enklingar, kunde ingendera behaga den unga och wackra enkan. Derföre begärdes hos Konungen den fjerde, hwartill E. O. Hofpredik. Norberg både erbjöd sig och blef sökt. Likwäl stod hårdt nog efter alla functioner och med fleras bearbetande att winna rummet. Sedan det war skedt, aflopp snart walet efter önskan och Konungens fullmagt utföll 8 Mars 1764. Tillträdde s. å. Utnämnd Honor.Prost i April 1767, men knappt kom fullmagten honom i händer, förrän han, efter återkomsten ifrån ett samqwäm, blef häftigt sjuk och dog 11 Maj s. år 1767. Tacksägelsen efter honom gjordes samma söndag, som war utsatt till hans introduction af Biskopen.

Gift 2 Aug. 1764 med Margareta Elisab. Swedelius, företrädarens enka, som ingick tredje giftet med Direktören J. M. Muncktell i Fahlun. Hon f. 4 Aug. 1730, död 20 Mars 1788. Af deras 2 barn blef Carl Theolog. Doctor, Kyrkoherde och ContractsProst i Stora Tuna.

28. Johan Iverus. Född i Hedemora socken och Ivarshyttan 15 Aug. 1719. Fadr. Eric Jansson, obemedlad skattebonde. Modr. Karin Jönsdotter. Efter sin lust, genom Prosten Sandels försorg, intagen i Hedemora skola njöt han äfwen godt i sällskap med hans barn, som ock fattade wänskap för honom. Wid examen 1736 bemärkt för sin lofwande skicklighet af biskop Kalsenius, uppmuntrades han med löfte om hjelp och flyttade till 4:de Classen af skolan i Westerås. Det är så skönt att nämna, huru han wid afresan fick, hwad deras tillgång endast medgaf, af fadren 9 daler och af modren en guldring. Efter att äfwen hafwa frequenterat gymnasium Stud. i Upsala 1740. War en tid sinnad att aflägga specimina af inhemtad kunskap, så att han ock hade skrifwit sin disputation pro exercitio, som ännu förwaras, men han sparade sina små medel och fortfor heldre att öka sina insigter, medan han tillika underwisade andra. Fick slutligen condition hos dåwar. ÖfwerHofpredikanten Doctor Troilius, hwilken ock, såsom blefwen stiftets Biskop, prestwigde honom i Stockholms Storkyrka 5 Maj 1752. Hade dertill undergått examen i HofConsist. med ordinators kallelse, att blifwa hans medhjelpare för Dingtuna præbende. Men s. år i Aug. mottog han anbudet af Adjuncturen hos Pastor i S:t Claræ församling. Commin. i samma församling efter enhällig kallelse 9 Oct. 1753, sedan han ock i föregående Maj warit utnämnd till E. O. Esquadronspredikant wid Lifregimentet till häst. Primus Commin. 1762. Uppf. å förslaget till Hedvig Eleonoræ församling 1766. Dito till Husby 1768, och efter hedrande wal af Konungen befullmägtigad 3 Maj 1769. Tilltr. 1770. Prost i församlingen 1774 och i contractet 1786. Predikant i prestmötet 1775. Hade flera bewis på allmänt förtroende. Så war han 1762 stiftets fullmägtig och sedan 4 år Directeur för presteståndets enke- och pupillcassa. Riksdagsfullmägtig för Stockholms Capellaner 1765 och för detta stifts Pastorer 1786. Ledamot af Homiletiska sällskapet i Upsala 1788. Utmärkt af ypperliga gåfwor, att med tydlighet och allwar föra ordet, med klok ömhet och kraft leda församlingen. Död 11 April 1802.

Gift 19 Juni 1759 med Anna Maria Angersten, dotter af ÖfwerJägmästaren Fr. Angersten på Thurbo i Hedemora socken, f. 4 Mars 1731, död 28 Juni 1806. Af 6 barn: Christina Catharina, g. m. Regementspastorn Mag. O. Holmberg; Eric Gustaf, Landtbrukare; Johan Fredric, Brukspatron och Academiæfogde.

29. Mag. Nils Adolf Netzel. Född wid Horndals bruk i By socken 15 Febr. 1759. Fadr. Gustaf Netzel, Bruksinspektor. Modr. Cath. Brita Ekholm, syster till Prostarnes i Hedemora moder. Stud. i Upsala 1774. Magister 1785. Pwgd 27 Juni 1786 och Adjunct hos Pastor i Arboga. Sökte förgäfwes Rådmanssacellanien ib. 1787. Antog Adjuncturen hos Pastor i Fahlun 1787. Sökte sig åter till Arboga och war föreslagen till StadsCapellanslägenheten 1790, men förblef i Fahlun. Predikade tillika i hospitalet och för fångarne ib. 179092. Af Konungen utnämnd till dess ordin. Hofpredikant 22 Febr. 1792, och inställde sig wid årets slut till tjenstgöring efter past.ex. 7 Nov. Föreslagen till pastoratet i S:t Jacob 1801. D:o till Husby 1802 och, ehuru med minsta antal röster af församlingen, erhöll han fullm. 25 Jan. 1803. Ankom 1804. Introducerad s. år af ContractsProsten. Honor.Prost 5 Aug. 1807. Hans lynne war ifrån yngre år allwarsamt, dristigt och utan krus. Hade wid tilltagande ålder så swag syn, att han ifrån 1829 knappt kunde wägleda sig. Blef dock icke alldeles blind. Död 27 Maj 1839.

Gift 13 Mars 1808 med Maria Elisabeth Brunnmark, Prostens i Fahlun dotter, f. 23 Aug. 1777, död 13 Jan. 1829. Barn: Brita Gustawa, f. 14 Juni 1810, g. m. Lieutenanten wid Flottan A. G. Netzel; Johanna Wilhelmina, f. 20 Juli 1815, g. m. Kamereraren i Sundhets-Collegium S. C. Nisser.

Skrift: Disp. grad. De præfectura Næsgardensi Dalekarliæ et Paroecia By. Ups. 1785.

30. Doctor Isac Norström. Född i Nora 19 Dec. 1796. Fadr. Quartermästare. Stud. 1816. Magister 1821. Theol. Candidat 1823. Pwgd 26 Juni 1824 till Huspredikant hos Vice Amiralen af Wirsén. Tjenstgjorde som Skeppspredikant ombord på linjeskeppet Försigtigheten, å Carlscrona redd, Sept. och Oct. månader s. å. Utnämnd ConsistoriiNotarie i Westerås 30 Juni 1826. Theol. Licentiat i Upsala s. å. Vicar. Consist.Amanuens från Febr. 1827 till dess Notariatet tillträddes 1 Maj 1828. Archivarie och Skattmästare wid Westerås bibelsällskap s. å. Förestod Mathes. Lectionen under riksdagen 1834, 35 samt Histor. Lectionen w. 1836. Hade contracts-exped. i Domprosteriet från Sept. 1834 till Maj 1838 och under riksd. 1840 till Dec. s å. Kyrkoh. här, efter erhållen betydlig pluralitet af röster, 27 Juli 1840. Tilltr. 1841. Prost 14 Juni s. å. ContractsProst 27 April 1842. Vice Præses wid prestmötet 1842. Revisors Suppleant för Discontwerket 1843. Riksdagsman 1844. Utnämnd Theol. Doctor 15 Oct. s. å.

Gift 3 Sept. 1829 med Maria Carolina Wilhelmina Dybeck, dotter af Prosten Mag. C. Dybeck i Odenswi, f. 15 Sept. 1809. Barn: Maria Wilhelmina, f. 26 Maj 1830; Carl Rudolf, f. 14 Maj 1832; Amalia Carolina, f. 25 Maj 1835; Isac Wilhelm, f. 8 Juni 1838; Gustaf Mauritz, f. 5 Mars 1840.

Skrifter: Diss. de Synergismo. P. I. (pro Cand. th.) & II. Ups. 1826. 4:o. Westerås Stifts Tidningar 18281840. 8:o. Matrikel för Westerås Stift. Westerås 1830. 4:o. Tal wid Professorn Doctor A. H. Stambergs begrafning. Ib. 1840. 8:o. D. D. Quæstiones in Articulum de Ecclesia quas in Synodo Cleri Arosiensis die XIV Sept. a MDCCCXLII proponet. Aros. 1842. 4:o. Pastoral-Calender för Westerås Stift. Fahlun 1843. 4:o.

2. Comministrar

Mauritius Johannis Jonas DanielisEricus EriciAndreas OlaiAndreas PetriJohannes Georgii SwedwiensisAndreas Nicolai SchedwimontanusIsrael Johannis BorangiusLaurentius Andreæ HolsteniusDaniel Danielis LindbergiusGeorgius Georgii GezeliusPetrus Laurentii ForsseliusAndreas Erici GodeniusGeorg DiczeliusLars HedbomAnton FahlstedtBengt GustrinJohan JohanssonAnders WadmanJacob Magnus Bergelius.

1. Mauritius Johannis. Hade före 1577 warit här, men war då flyttad till Ängsön.

2. Jonas Danielis. Tjenade här till 1584, då han blef Pastor i Kungsåra.

3. Ericus Erici. Hitkom efter Herr Jon och tillträdde Thorsångs pastorat 1592.

4. Andreas Olai. Efterträdde och underskref Upsala mötes beslut 1593. Sedan okänd.

5. Andreas Petri. War såsom Comminister närwarande wid general-visitationen 1606. Se Past. i By.

6. Johannes Georgii Swedwiensis. Pwgd 1608. War säkert Commin. här 1610. Kallas Diaconus i Husby 1613. Lefde till 1624, emedan Olaus Moræus då hitsändes att predika nådåret.

Gift med Kerstin, som länge efterlefde. Barn: Georg, studerade, sedan okänd; Elisabeth och Catharina, lefde ännu båda 1687 uti yttersta nöd.

7. Andreas Nicolai Schedwimontanus. 1625. Se Past. i Folkerna.

8. Israel Johannis Borangius. Skrifwes både Hedemorensis och Tunensis och torde warit ifrån Boränget i Stora Tuna. Stud. i Upsala 1641. Begärde 1648 i Domcapitlet få låna 20 daler för att låta i Arboga curera sig af scorbuto. Biskop och Capitulares sköto ihop och togo äfwen af fisco att hjelpa honom. Pwgd 12 Juni 1649 och Pastors Domesticus i Folkerna. Commin. här 1651. Är antecknad af Prosten Güthræus för vir pius, probus et doctus. Död 9 April 1653.

Gift 1651 med Brita Columbus, Prostens dotter, som blef omgift med Kyrkoh. på stället Eric Holstenius.

9. Laurentius Andreæ Holstenius. Född i Norberg och Kallmora 1619. Broder till församlingens Kyrkoherdar af detta namn. Stud. 1640. V. Collega Scholæ i Westerås 1644. Pwgd 25 Juli 1645 och s. år Tertius Collega. War mycket sjuklig och reste 1646 ut till Tyskland att begagna tjenlig helsobrunn. Rector Scholæ i Sala 1647. Lemnade skoltjensten och blef Adj. hos Pastor i Tuna 1649. Hitsändes af Capitlet att blifwa Commin., men skulle söka Biskopens confirmation. Död 25 Mars 1659.

Gift 25 Aug. 1654 med Christina Columbus, Prostens dotter, som sedan blef hustru till Kyrkoh. G. Gezelius. Barn: Elisabeth, död ung; Jonas, blef Pastor i Odenswi; Maria, g. m. Pastor i Björksta Ol. Aroselius.

10. Daniel Danielis Lindbergius. 1659. Pastor härstädes 1676.

Efter honom hitsändes Joh. Hambræus, men blef icke mottagen, ehuru han werkligen af Consist. war tillförordnad Commin. Se Colleger i Westerås skola.

11. Mag. Georgius Georgii Gezelius. V. Pastor och Commin. 1676. Se Past. loci.

12. Petrus Laurentii Forsselius. 1679. Se Past. i Haraker.

12. [Felnumr.] Andreas Erici Godenius. Född i Äppelbo 3 Mars 1665. Fadren Commin., slutligen i Järna. Ifrån Westerås till Upsala acad. 1689. Pwgd 7 Maj 1695, kallad af Henric Piper till Brukspredikant wid Horndal i By socken. Befordrad till Commin. här 1697. Respondens i prestmötet 1706. Hans korta tid skall hafwa swarat mot den wackra bön. han såsom student tecknat wid sitt namn i en bok 17 Mars 1690, Da Deus ut fiam sapiens, probus atque beatus. Död 1 Nov. 1706.

Gift 2 Juni 1698 med Anna Lindberger, dotter af Kyrkoh. här N:o 22 och enka efter design. Pastor i Björksta Sam. Nohrmoræus, f. 1661, död 15 Febr. 1735. Barn: Eric, död ung; Daniel, Past. et Præp. i Malung.

13. Georg Diczelius. Född i Folkerna och Dicka by 18 Jan. 1664. Fadr. Pehr Trulsson, Bonde. Modr. Marg. Larsdotter. War kamrat med den föregående i studier och ordination 1695, men förut en tid Consistorii Cursor. Sattes först till Nådårspredikant här, och stadnade sedan hos följande Pastor. Commin. 1706. Så häftigt anfallen af slag, att han efter mindre än ett dygns sängliggande afled 25 Nov. 1726.

Gift 20 Febr. 1708 med Margareta Lindberger, Prostens i församlingen dotter, omgift med den följande. Barn: Christina, död ogift; Jacob, död studerande; Daniel, Winskänk i Stockholm; Eva, g. m. Hemmansbrukaren D. Ekman i Ekwallen; Carl Gustaf, Bruksinspektor; Helena g. m. Kronolänsman Isr. Sandberg; flera döde i barndomen.

14. Lars Hedbom. Född i Kungsåra 23 Jan. 1698. Fadr. Commin. Stud. i Upsala 1720. Pwgd allena i Stockholm i April 1727 af biskop Camén till Nådårspredikant efter den föregående. Hade mod att mottaga Capellanstjensten med wilkor, att försörja det fattiga och barnfulla huset 1728. Med förmåga till både det ena och andra cederade han icke rummet för en graduerad Adjunct hos Pastor, som ock war orsak, att Prosten Holstenius ej wille hafwa någon Magister, som lätt kunde komma i owänskap med Capellanen. Respondens i prestmötet 1737. Undergick ock pastoral-examen och sökte flera gånger flyttning. War 1747 föreslagen till Medåkers pastorat. Men ehuru hederlig man och förtjent af befordran skulle han här tjena all sin tid. Död 15 Juli 1764. Begrofs 10 Sept. med predikan af församlingens Pastor Mag. Norberg.

Gift 10 Mars 1728 med Margareta Lindberger, företrädarens enka, f. 1683, död, utan barn med denne, 23 April 1760.

15. Anton Fahlstedt. 1765. Se Past. i Grythyttan.

16. Mag. Bengt Gustrin. Född i Jernboås 21 Mars 1730. Fadr. då Adjunct, till slut Pastor i W. Schedwi. Begynte sin läsning i Fahlu skola. Ifrån Westerås gymnasium begärde han 1749 blott "testim. vitæ til Upsala, emedan han icke fann sig fallen för studier, försäkrande oryggel. sig icke tänka på prestembetet." Dock, han ryggade sin försäkran. Sedan han i Upsala begynt coursen till graden och 1755 disputerat, begaf han sig följande år till Greifswald, der han efter examen blef Philos. Magister wid jubelpromotionen 19 Oct. 1756. Hade under detta condition, i synnerhet hos Kammarherren Ehrenheim å Malingsbo. Pwgd 27 Maj 1759 och Pastors Adj. i Linde. V. Commin. i Kärrbo 1761. Ordin. Commin. ib. 1763. Undergick past.ex. 1773. Erhöll transport hit 1776. Angripen 1786 af en swår nerfsjukdom, som liknade fallandesot, måste han öfwergifwa all tjenstgöring och låta sysslan skötas af vicarius. Tillbragte sedan drägligt sina dagar genom årlig brunnsdrickning wid Sätra, der han ock blef död 1 Juli 1805. Begrofs i Kila med liktal af Prosten Borg i brunnssällskapets närwaro. I sin goda tid allwarlig prest, alltid gagnelig och wälmenande.

Gift 10 Juli 1763 med Brita Christina Nohrborg, dotter af Pastor i Bro Mag. Ol. Nohrborg, f. 1733, död 12 Febr. 1813. Af 7 barn: Eric Emanuel, död academicus; Christina Sophia, g. m. ÖfwerJägmästaren G. Dufwa; Johanna Gustawa, g. m. Organisten P. G. Söderström i Husby och Regimentsläkaren Assessor Sam. Kinmansson; Brita Elisabeth, g. m. Exped.Befallningsmannen J. Jäder i Husby och Pastor i W. Schedwi A. Nordin; Bengt, död studerande.

16. [Felnumr.] Johan Johansson. Född i Fahlun 31 Juli 1754. Fadr. Joh. Lundberg, Uppsyningsman wid Silfwerwerket. Modr. Christina Sundberg. Nyttjade ortens läglighet för studering och kom 1776 till Upsala academi. Pwgd 15 Maj 1780 och sändes af Consist. att biträda Commin. i Sura. Uppehöll ock tjensten efter dess död. Pastors Adjunct i Kohlbeck 1785. Brukspredikant wid Malingsbo 1786. Vice Pastor 1800. Commin. i Malma 5 Jan. 1802; här 9 Juni 1806. För enkans extra nådår, som Konungens resol. i Ratzeburg tillade henne, skulle han ej tillträda förrän 1808, men han dog redan 2 Nov. 1807. StiftsTidn. säger mycket med få ord, att hos honom fanns "incorrupta fides nudaque veritas."

Gift 26 Dec. 1784 med Anna Catharina Avelin, dotter af Commin. i W. Fernebo, f. 1755, hade här med sina barn twå nådår, död 24 Juni 1831. Af 5 barn: Gabriel Alexander, Pastor i Swedwi; Elisabeth Christina, f. 25 Maj 1794.

17. Anders Wadman. Född i Rättwik 18 Febr. 1760. Fadr. Commin. Ifrån Westerås till Upsala academi 1780. Pwgd 28 Maj 1784. Begynte sin tjenst hos Pastor i Wenjan. War sedan Adj. i Mora, Säther och Ljusnarsberg till 1800, då han tillträdde sacellanien i Swedwi med fullmagt af föregående år. Wann transport hit 12 Juni 1808. Tilltr. 1810. Efter någon tids afmattande sjuklighet död 21 Mars 1821.

Gift 30 Aug. 1801 med Maria Gezelius, dotter af Bergsmannen i Ljusnarsberg C. G. Gezelius och Cath. Johansdotter, f. 1780, död 21 Jan. 1812. Barn: Maria Elisabeth, f. 1802; Sophia Charlotta, f. 1804; Anders Gustaf, f. 1805; Fredrica Wilhelmina, f. 1807; Carl Eric, f. 1809. G. 2. 1812 m. Lovisa Juliana Hagen f. 7 Aug. 1781, fadr. Färgaren C. Hagen i Stockholm; modr. Jul. Soph. Springer. Barn: Johan Ludvig, f. 3 Nov. 1813, Inspektor i Finland.

18. Mag. Jacob Magnus Bergelius. Född i Stora Tuna 2 Maj 1776. Fadr. Skolmästare. Stud. 1796. Magister 1803. Pwgd 23 Juni s. år och Pastors Adjunct i Ramsberg. Nådårspredikant i Lindesberg 1805. Pastors Adj. åter i Ramsberg 1806. V. Pastor under riksdagen 1810. V. Collega Scholæ i Köping 1811. Ordin. Collega Sept.1812. Rector ib. 8 Jan. 1813. Commin. ib. 26 Oct. 1816. Tilltr. 1817. Past.ex. 29 Jan. 1817. Commin. här 26 Oct. 1822. Tilltr. 1824.

Gift 3 Aug. 1817 med Anna Maria Blom, dotter af Prov.Medicus, Assessoren Doctor C. M. Blom och A. C. Petré, f. 17 Sept.1778, död 6 Maj 1839. Barn: Hulda Jacobina Christina, f. 2 Nov. 1818, döfstum; Carolina Wilhelmina, f. 22 Febr. 1820; Sophia Theodora, f. 21 Aug. 1821.

3. Brukspredikanter wid Stjernsund

Lars Kraft Hans TunmarkJohan LewerinEric HumblénPehr BerkénJohan BerglindAnders Boström.

1. Mag. Lars Kraft. Den förste, 1750. Se Past. i Skinnskatteberg.

2. Hans Tunmark. 1763. Se Past. i Fleckebo.

3. Johan Lewerin. 1775. Se Past. i Garpenberg.

4. Eric Humblén. 1789. Se Past. i Himmeta.

5. Pehr Berkén. 1806. Se Past. i Malma.

6. Johan Berglind. 1811. Se Commin. i Grangärde.

7. Anders Boström. Född wid Stjernsund 20 Sept. 1787. Fadr. Bruksinspektoren Joh. Boström. Modr. Helena Hellberg. Njöt underwisning i Gefle skola och gymnasium. Stud. 1809. Pwgd 15 Maj 1811 och Adjunct hos Pastor i Husby. Brukspredikant 21 Oct. 1818.

Gift 26 April 1819 med Helena Rebecka Reinhardt, dotter af Regimentsfältskären Chr. G. Reinhardt och Cath. Ulrica Thunman, f. 18 Juni 1792. Barn: Mathilda Reinhardina, f. 21 Jan. 1820; Maria Charlotta, f. 17 Mars 1823; Anders Georg, f. 15 Mars 1828.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 5 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt