Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Haraker

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Petrus BoethiiMatthiasJohannes PetriEricus KuseAndreas ClementisMatthias Sigfridi AroseniusLeonhardus Matthiæ MoklintensisNicolaus Nicol. PrytzAndreas Erici WalleniusMichael Johannis HusbyensisAndreas Olai NorbeliusPetrus Johannis BackiusNicolaus Petri PetræusEricus Nicolai GiræniusPetrus ForsseliusOlaus RamzeliusSamuel GodeniusJohan HagströmGeorg SchottePehr MöllerCarl Gustaf Odelberg.

1. Petrus Boethii. "Hedherlik man Pætær Kyrkyoherre i Harakijr", förekommer i ett köpebref 1362. Troligen egare af det metallsignet, som wid en graföppning för omkring 20 år sedan träffades i kyrkogården, med denna randskrift: S. Petri Boetii Prbri.

2. Matthias eller "Härra Mattis i Harakir" 1404. Hans namn finnes äfwen i ett jordabref, som Örnhielm granskat.

3. Johannes Petri i Haråkren, som han sjelf skrifwit sitt namn i en bok med munkstil, kallad Rosarium sermonum a:o 1521. Troligen är det sonens namn, Widichindus Johannis, som är tillskrifwit 1559. War redan 1508 Kyrkoh. här, då Jöns Olofsson till Redebro gaf Karsbo torp till prestebordet. Hr Hans Pedersson fick K. Gustafs bref af 19 Febr. 1541 i Wäsby, att bruka Harakers qwarn, som legat under Husby kloster, så länge han lät sig finnas wälwillig till Bergsbrukningen i Salberget, äfwensom 5 Mars 1545 samme Konungs förswarsbref för alla prestebordets rättigheter, serdeles emot en part af frälset.

4. Ericus Kuse i Heraker, af K. Gustafs bref 13 Dec. 1553, som tillade honom den ofwannämnda qwarnen såsom förläning på behaglig tid. Likasom företrädaren och flere ortens prester war han brukande bergsman i Salberget, för wissa friheter.

5. Andreas Clementis. Ifrån Finland kommen; träffas här med säkerhet 1570. Med Biskop och flera af stiftet underskref ha n några kyrkostadgar i Stockh. 2 Juni 1574. Hade hos sig Biskopsvisitation 21 Jan. 1577, då äldsta behållna inventarium uppgjordes; men han finnes icke hafwa wedertagit nya liturgien. Se Past. i Möklinta.

6. Matthias Sigfridi Arosenius. Hade tjenat såsom Capellan i Arboga, då han blef Pastor i Möklinta och nämnes der först 1569. Flyttade 1578 hit, som föregifwes, genom byte med den föregående, utan närmare uppgift. Riksdagsman för stiftet 1590, då han 7 Mars underskref Clerkeriets försegling om de misstänkta Rådsherrarne. Fick 4 Jan. 1591 Konungens Beskärmelsebref för prestebordets egor emot Nils Larsson till Frösåker, som borttagit Karsbo af företrädaren. Undertecknade Upsala mötes beslut 1593. Mistade en tid prestembetet för olaga wigsel 1597. Hade visitation af Biskop Bellinus 1606. Död 1608.

7. Leonhardus Matthiæ Moklintensis. Son af den föregående, studerade både inom och utom stiftet till 1601, då han för deposition begaf sig till Upsala academi och straxt derpå prestwigdes till biträde för sin gamle fader, som icke hade någon ordin. Capellan. Efterträdde honom i pastoratet 1609. Respondens i prestmötet 1624 och predikade 1635. Omtalas flera gånger såsom illa beswärad af ingrepp i prestebordets egor och twungen att söka Regeringens förswar. Lefde här i knappa wilkor och många bekymmer till sin död 1646.

Gift med Brita, som efterlefde med flera små barn och war således en sednare hustru. Barn: Johan, Commin. i Stora Schedwi, hwilkens efterkommande ännu finnas med namnet Schedvin; Brita, g. m. Commin. Bergius i Skultuna; Margareta, g. m. fadrens successor N:o 10; Carl Lenartsson uppgifwes blifwit Organist i Romfartuna.

8. Mag. Nicolaus Nicol. Prytz, Ethices et Polit. Lector, tillträdde detta pastorat såsom præbende 1647. Se Past. i W. Fernebo.

9. Andreas Erici Wallenius. Hebr. Linguæ Lector. 1649. Se Past. i Mora.

10. Michael Johannis Husbyensis. Född 1598, men kallade sig Cuprimontanus då han 1626 slutat sin curs i Westerås och begaf sig till academien. War en liten tid Pædagog i Säther, pwgd 30 Nov. 1631 och så Capellan i Haraker. Ordin. tjensten war då ny, med en ringa lön, och den straxt gifte mannen måste länge med många barn draga sig fram i fattigdom. När Drottningen 1649 anslog Badelund till præbende för Lectores i stället för Haraker, som syntes för aflägse, uppgjordes i Consist. att Herr Olof i Bro skulle blifwa Pastor här, och Hr Michel efter honom i Bro. Derom ventilerades till Jan. 1652, då den sednare dock sattes hit, "på det, om han lätteligen blef förbigången i Bro, han icke framgent måtte blifwa ratad, som skedt war med andra." Respondens i prestmötet 1649. Begärde 1671 att få en son pwgd till sin Adjunct, men han casserades för klena studier och förbjöds alldeles att predika. Om han icke lydde Consist. förbud, "skulle fadren mista presten." En skickligare son blef prest 1673 och v. Pastor; war ock på wäg att få blifwa ordinarius under det gubben lefde, men han dog dessförinnan och fadren straxt derpå 22 Mars 1676.

Gift 1631 med Margar. Lennartsdotter, och således sin företrädares måg. Hon f. 1611, död 1669. Barn, som en del togo namnet Harkman: Johan, Pastor i Sewalla; Lennart, efter klena studier Lantbrukare; Daniel, Phil. Magister, v. Pastor, död 1675; Catharina, g. m. följ. Pastor; Brita, g. m. Pastor Backius i Berg; Susanna, g. m. Commin. Hasselbeck i Skinnskatteberg; troligen ock Kerstin, g. m. Anders Nilsson i Säby och Öfwernäs.

11. Andreas Olai Norbelius. Född i Walsätra, Norrby socken af Upsala stift, 1622. Fadr., Bonde, hade så nära att sätta honom i Salbergs skola. Student 1642, men återkom till Westerås och gick i Collegium Pietatis, ett godt prestseminarium den tiden. Begärdes 1650 af Sala Kyrkoråd till Collega i skolan, som Consist. biföll, emedan "han alltid hållit sig stilla, warit flitig och pius." Pwgd 10 April 1652 och Capellan här. Måtte i allt sitt lefwerne fortfarit stilla, ty i acterna är tyst om honom till dess han 1678 efterträdde sin swärfader. Död 16 Juli 1685.

Gift 1. 1652 med Cath. Michelsdotter, företrädarens dotter. 2. 16 Jan. 1657 med Christ. Widichsdotter, Kyrkoh. dotter i Bro, som åter förekommer nedanföre. Af 10 barn, som kallade sig Haragrius, äfwen Harkman: Pehr, Pastor i Himmeta; Andreas, Collega Scholæ i Westerås; Widich, Pastor i Malung; Carl, Commin. i Kohlbeck; Margareta, g. m. Comminn. Petronius och Kalsenius i Westerås; Sara, g. m. Commin. M. Sahlander i Kungsåra.

12. Petrus Johannis Backius. Född i Backa by af Gagnefs socken 1630 af bondfolk. Med stor fattigdom och möda sträfwade han igenom lärohusen i stiftet, och war stadige mannen då han 1661 blef stud. Mognade ännu mera innan han pwgdes 24 Mars 1665, men blef ock då ordin. Commin. i Gunnilbo. Commin. i Söderberke 1677 och begärdes 1685 af denna församling till conservation af pastorshuset. Deremot låg Konungens stränga föreskrift till Acad.Adjunctens i Åbo Gabr. Wallenii befordran, en lärd man med besynnerlig otur både utom och inom stiftet. Det påstås, att han här blifwit utnämnd Pastor, och werkligen finnes ett concept eller afskrift af hans fullmagt hit, dock utan år och datum. Sjelf utan full håg till stället, och för socknens ihärdighet i sin begäran, kom han icke till lägenheten, och då Landshöfdingen efter Konungens befallning inhemtat hela församlingens eniga åstundan att få Backius, insattes han på sin bröllopsdag 1687. Hade partes i prestmötet 1690. Död 26 April 1692. Begrofs af Biskop Carlsson med predikan 31 Maj.

Gift 1. 24 Aug. 1669 med Christina Troninus, Pastorsdotter i Gunnilbo, som dog 2 Febr. 1685. Barnen okände. 2. 20 Febr. 1687 med Christina Widichsdotter, företrädarens här enka, f. 1634, död i Sala 3 Juni 1716.

13. Mag. Nicolaus Petri Petræus. Theol. Lector, hade detta pastorat till personelt præbende 16931697. Se Past. i Köping.

14. Ericus Nicolai Girænius. Född i Girsta, Odenswi socken 1634. Sattes 13 år gammal i Köpings skola, kunde dock blifwa Stud. i Upsala 1654 och uppehöll sig länge wid acad. Återkom till Westerås, der han både med responderande och orerande wisade sin kunskap. War redan förbunden med pastorshuset i Himmeta då han blef pwgd 26 Juni 1666 och i samma församl. Capellan. Då en ny Pastor 1669 derstädes tillsattes förmanades han i Consist. att wara foglig "både emot enkan och mågen Herr Eric, som war swag och klenögd, så att han en gång gripit till och illa döpt ett barn utan bok, emedan han icke såg läsa." Ögonswagheten tilltog snart så, att han måste öfwergifwa tjensten. Temligen återställd 1671 begärde och fick han igen sin lilla lägenhet, men antog heldre att blifwa Skollärare wid Skultuna Messingsbruk, der dock egaren ej wille bestå lön längre än till hösten 1674. Led sedan nöd till 1679, då han sattes till Rector i Sala skola, hwartill han under Biskopens sjukdom af Lector G. Holstenius insattes med skrifwelse till Magistraten. Ändtligen befullmägtigad Kyrkoh. här 1696, fick han dock icke hitflytta med lifwet. Dog i Sala uti Sept. månad s. år, men liket fördes hit och begrofs 14 Oct. i kyrkan.

Gift 1666 med Eva Lodigius, Kyrkoh. i Himmeta dotter, f. 1642, död här under tjenståret 2 Mars 1697. Genom Kongl. resol. erhöll sönerne tillåtelse att uppbära inkomsten af nådåret. Barn: Gustaf, en skicklig Husprest hos Fru Elsa Krus på Springsta i Kärrbo, död tidigt; Daniel blef Pastor i Grythyttan. En son okänd.

15. Petrus Forsselius. Född i Säther 6 Febr. 1636. Fadr. Lars Persson, Garmakare. Modr. Susanna Göransdotter. Sedan han med föräldrarna flyttat till Avestafors tog han först deraf namnet Forssæus. Såsom djekne i Westerås hade han synnerlig lust att fiska och bidrog äfwen dermed till sitt uppehälle, då han hade ringa understöd. Af bästa fångsten på wårtiden fick han för lång tid af sina kamrater wedernamnet "Nårss-Pelle." Sedan han 1660 blifwit Stud. antogs han till informator af Domprosten, Borgmästaren m. fl. i Westerås, men lemnade derföre icke alldeles sin nårss-håf. Befordrades 1668 till Collega i skolan. Pwgd 16 Maj 1669. Tillika Rector Cantus 1672. Genom ÄrkeBiskop Stigzelii bref till Consist. 1674 antastad för swåra beskyllningar, som han gjort sin swåger, Kyrkoh. Bure i W. Löfsta, om orätt behandling af sterbhusets saker och hwaröfwer ransakning skedde wid generalvisitation. Målet synes afstadnat genom förlikning och näpst omtalas icke. Supremus Collega 1678. Commin. i Husby 1679. Klagade 1687 i bref till Biskopen öfwer sin swåra tjenst, att han icke allenast arbetat för sin Kyrkoh. Mag. Gezelius i hans sjukdom, utan då nådårspresten kom, hade denne blifwit sjuk och kastat hela bördan på Capellanen. Sedan han 1694 presterat god past.-examen, wände han sig till Konungen med klagan öfwer sin träldom och med bön om pastorats-förslag. Konungen befallte ifrån Säther 23 Maj 1695, att Consist. skulle föreslå honom. Det skedde dock icke förrän 6 Maj 1697 med fråga till Regeringen, om Consist. skulle så gifwa honom fullmagt till Haraker, emedan Konungen icke förklarat det pastoratet för regalt. Swar kom straxt, att om så wore, hade Consist. att tillsätta honom. Likwäl gaf förmyndare-regeringen sjelf fullmagten 8 Juni s. år, med tillstånd för enkans söner att njuta modrens nådår. Mannens hugnad af denna befordran war snart ingen. Skref till Consistorium 1702, att efter misswäxt af frost hade han till dragon och de swåra utlagor ej annat, än att sälja några uthungrade kor, som ingen mägtade köpa. Död 28 Nov. 1710.

Gift 1670 med Anna Jerling, Kyrkoherde-dotter ifrån W. Löfsta, Upsala stift, död 26 Jan. 1679, 47 år gammal. 2. 2 Febr. 1680 med Maria Holstenius, dotter af Pastor i Husby, f. 1657, död 24 Juni 1716. Barn: Lars, död ung; Olof, Hammarsmed wid Swanå; Anna, g. m. Commin. Weström i Gunnilbo; Brita, g. m. Bruksbokhållaren Jac. Berg; Helena, g. m. Kyrkoherden Forsman i Möklinta; Maria, g. m. Arrendatorn A. Hagman; Christina, g. m. organisten i Husby O. Husselius.

16. Olaus Ramzelius. Född i Ramsberg 23 Maj 1667. Fadr. Commin., sedan Pastor loci. Stud. 1688. Redan 1690 war han i fråga att gifta sig med Cleophas's enka i Ängsö och få pastoratet, sedan Fru Siri samtyckt till husets conservation med en god prest, och Biskopen lofwade dertill anwända sina bona officia; dock blef förslaget om intet och den unge mannen dröjde att söka ordination till 27 Sept. 1693, blifwande då Pastors Adj. i Arboga. Med godt namn för studier, embetsgåfwor och trogen tjenst befordrad inom twå år till Capellan i stadsförsamlingen, då han skänkte företrädarens enka ett halft års lön. Med Regeringens fullmagt Pastor här 1712. Introd. 1713. Concionator i prestmötet 1714, men hade förut responderat 1701. Död 3 Jan. 1723.

Gift 19 Nov. 1693 med Rebecka Gussarvius, Pastors dotter i Ljusnarsberg, som dog 15 Nov. 1756, 89 år gammal. Af 12 barn: Eric, efter flera sjöresor Lieutenant; Isac, död stud. i Upsala; Abraham, uppgifwes för Stads-Secreterare i Fahlun; Maria Elisabeth, g. m. Commin. l. P. Netzelius.

17. Samuel Godenius. Född i Äppelbo 1662. Fadren Comminister, sedermera i Jerna. Ifrån sin aflägsna hemort hade han många swårigheter att besegra, för att 1688 blifwa Stud. i Upsala. Pwgd 27 Sept. 1693 och v. Rector i Arboga skola. Begärdes ock af staden till ordin., och då det icke kunde winnas, stadnade han hos Pastor på stället. War nådårspredikant efter Pastor i Stora Schedwi, då han 1694 kallades till Commin. här. Så snart kunde han winna församlingens kärlek, att redan 1697 söktes han till Kyrkoherde-tjensten, ännu mera wid ledigheten 1711, och ändtligen 1724 uppfylldes den allmänna önskan. Död 30 Nov. 1725.

Gift 17 Juli 1694 med Margareta Barchius, Capellansdotter i Dingtuna och enka efter Commin. här L. Ihrstadius, f. 1656, död i Febr. 1734. Barn: Jacob, Prost i Björskog; Eric, bonde i Haraker, icke wid fulla sinnen.

18. Johan Hagström. Född i Nås socken och Haga 14 Mars 1677. Fadr. Matts Mattsson, Kronolänsman. Modr. Christ. Näsman ifrån Lima. Af prestslägt på möderne tog han deraf uppmuntran att studera, det han ock med framgång gjorde i Westerås och ifrån 1698 wid Upsala academi. Disputerade 1704 under Prof. Arrhenius. Kom 1705 med så goda betyg till Consist., att han s. år sattes till Rector Scholæ i Sala och tillträdde följ. år. Pwgd 29 Maj 1707. Med alla goda löften, recomm. och samlade förtjenster måste han 21 år förblifwa wid den trälsamma lägenheten och nästan med tiggande upphemta sin 500 dalers lön. Då Kongl. hofwet pestetiden 1710 wistades i Sala, predikade han för Drottningen flera gånger och fick hennes nådiga förord. War 10 år predikant wid Sätra helsobrunn. Gjorde tillika med sin egen 6 år tjensten för den olycklige Collega Scholæ Arhusiander. Opponens i prestmötet 1712. Ömande för hans motgång och hårda wilkor gaf Sala Magistrat 11 Dec. 1725 den wackraste recomm.-skrift för honom, hwarmed han sökte detta pastorat, men mötte swåra hinder. Församlingen påstod, att få den så snart bortgångne Kyrkoherdens styfson. Då det blef afslaget wäckte Grefwe Posse på Swanå ett nytt buller och fick socknen med sig, att enwist till Pastor söka winna E. O. Predikanten wid Lifgardet Mag. Jonas Stierner, som, då han war Grefwinnan Königsmarks Husprest, hade tjenstgjort i församlingen. Ändtligen misslyckades äfwen detta försök, då Rector Hagström först kom i allwarlig åtanka, så att han blef antagen och till Kyrkoherde insatt 1727. Huru wärdigt han i lära och lefwerne fullgjort sitt embete till 1760 införde Biskop Kalsenius i visitationsprot. 15 Maj s. å. Lefde ännu till 9 Oct. 1764.

Gift 1 Dec. 1707 med Sara Simming, då wistandes i Dingtuna. Hon war troligen af prestslägt ifrån Upsala stift och lemnade 174- sin gamle man enkling med enda dottren Anna Catharina, g. m. Kamereraren i Sala J. Horneman och Landsfiskalen i Westerås O. Bolin.

19. Georg Schotte. Född i Fahlun 19 Apri1 1720. Fadr. Johan Botolphsson Skotte, Bergsman och Wedgillare wid grufwan. Sändes ifrån hemortens skola till Upsala acad. 1732 och fick der wid äldre år wistas längre tider till 1744, då han 13 Mars blef pwgd. Hade då kallelse af Pastor i Wika och blef efter dess död v. Pastor. Förordnades 1752 till lika tjenst i Haraker, "men förklarade, att han icke kunde finna sig uti att antaga det anbudet, utan bad att blifwa ihogkommen med hugneligare kallelse, såsom till Schedwi sacellani." Så yttrade han sig i ett långt och tillskrufwadt bref, deruti han utbredde sina förtjenster, anhållande om utdrag af protocollen och witsord öfwer allt sitt beteende. Likwäl antog han tjensten och wisade stor sjelfrådighet i dess handhafwande, så att flera stöttes deraf. Icke destomindre erhöll han wid snart inträffande Capellanswal 19 Oct. 1753 enhällig kallelse och tillträdde följ.år. Förrättade tillika 175559 gudstjenst enskildt hos Grefwinnan Posse på Swanå. Kyrkoh. på stället 30 Juli 1765. Introd. af Biskopen 28 Oct. 1770. Honor.Prost 1774. Känd för mycken arbetsamhet, nit och ordning i embetet, stötande stundom nog på påfwisk myndighet. Hade ock kunskaper, som han wisade, då han responderade i prestmötet 1750 och opponerade extra 1775, hwarwid han anförde ett dictum på hebreiska, det Præses memoriter corrigerade i uttalet, hwilket anföres blott såsom bewis på Prosten Lindboms förmåga. Anfallen tre gånger af slag måste han tillbringa de fem sista åren till sängs och dog 18 Maj 1791.

Gift 11 Mars 1755 med Elisabeth Lundström, enka efter Kyrkoh. J. Pratenius i Wika och dotter af BergsRådman Lundström, f. 28 April 1714, död 12 Sept. 1793. Af 2 barn: Justina Elisabeth, g. m. ContractsProsten Doctor A. Swedelius i Mora.

20. Doctor Pehr Möller. Född i Sala 30 Oct. 1755. Fadr. Er. Möller, BergsRådman och Handlande. Modr. Maria Holmgren. Stud. i Upsala 1771 med den lycka, att sjelf disponerande sin tid och utan skuldsättning få wistas wid acad. alla terminer. Philos. Cand. 1779. Magister 1782. Pwgd 10 Mars s. år, kallad till Huspred. af Archiatern Rosén von Rosensteins enkefru. Constit. E. O. Bataljonspred. wid Westmanlands regimente 21 Juli s. å. E. O. Predikant wid Enkedrottningens regimente 1783. Pastors Adjunct i Stockholms Storkyrkoförsamling 1784. Ibland de ende tre sökand efter enhälligt wal Kyrkoh. här 26 Dec. 1791. Tilltr. g. acc. 1792. Predikade i prestmötet 1794. Prost 4 Aug. 1797. Theol. Doctor 1818, ehuru icke bland de inom stiftet dertill föreslagne. Någon tid sjuklig och aftagande. Död 5 Sept. 1824.

Gift 26 Avril 1792 med Christina Catharina Hising, dotter af Kramhandlaren Er. Hising i Stockholm, f. 3 Jan. 1774. Enda barnet Carolina Dorothea, f. 29 Maj 1800, g. m. Majoren och Postmäst. i Cimbritshamn samt R. Sw. O. Aug. Elis Lindblad.

Skrift: Disp. De veritatibus sensuum, Rationis et Fidei. P. I. Ups. 1777. P. II. 1780.

21. Mag. Carl Gustaf Odelberg. Född i Åhl 23 Jan. 1789. Fadr. då Commin. ibid. blef Pastor i Berg. Hade enskild underwisning äfwen såsom inskrifwen wid Upsala acad. 1801. Stud.ex. 1807. Philos. Cand. 1811. V. Collega Scholæ i Westerås 1812. Erhöll venia ætatis s. år att söka befordran wid skolwerket, dock med enkel beräkning till 25 års ålder. Prom. Magister s. å. Ord. Collega 25 Juli s. år och uppflyttades genom classerna. Apologist 1816. Talade på latin å lärowerkets wägnar i anledning af Konungens uppstigande på thronen 1818. Under denna tjenstetid informator hos Landshöfd. Grefwe Lilljencrantz. Pwgd 1 Maj 1819. Commin. här 27 Aug. 1821. V. Pastor 1824. Kyrkoh. på stället 16 Maj 1825. Tilltr. 1827. Prost 6 Dec. 1837. Dito öfwer contractet 11 Juni 1840. Revisor i BancoDiscontwerket och för detta RiksDiscontens utredning 1843. Led. af Samfundet pro fide et christianismo 1838. Riksdagsman 1844.

Gift 26 Jan. 1817 med Johanna Christina Almström, f. i Kaskö 18 Oct. 1789, fadren Handlande, modren Hedvig v. Schultz.

Skrifter: Disp. Grad. De valore absoluto vis Centripetæ tendentis ad umbilicum Hyperbolæ, Præs. Z. Nordmark 1812. 4:o. Tal i Westerås Bibelsällskap 1830. Tr. i 16:de Årsber. 8:o.

2. Comministrar

Michael Joh. Husbyensis Andreas Ol. NorbeliusLaurentius Jonæ IhrestadiusSamuel Er. GodeniusPetrus Er. NesseliusGeorg SchotteGustaf HedbergOlof TunmarkJohan HellbomJohan Martin RathsmanEric SchervinCarl Gustaf OdelbergPehr GezeliusJonas Eklöf.

1. Michael Joh. Husbyensis. Den förste; på klockarebordet 1631. Se Past. loci.

2. Andreas Ol. Norbelius. 1651. Se ock Past. l.

3. Laurentius Jonæ Ihrestadius. Född i Grimsta by af Ihrsta 18 Mars 1637. Fadr. Jon Larsson, skattebonde. Sent begynte han läsa och kom derföre sent till acad. 1670. Pwgd 29 Febr. 1673 och Biskopens Adjunct att sköta tjensten i Skerike. Commin. här 1678. Synes warit församl. wäl till nöjes. Död 1 April 1693.

Gift 1678 med Margareta Barchius [fader], som omgiftes med den följande. Barn: Jonas, Kyrkoh. i Näsby och Erwalla; Andreas, Pastor i Åhl; Samuel, Bergssexman i Fahlun.

4. Samuel Er. Godenius. 1694. Pastor härstädes 1725.

5. Petrus Er. Nesselius. Född i Dingtuna och Näsby 1693. Fadr. Eric Ersson, Bonde. Kom tidigt i Westerås skola och 1715 till academien. Pwgd 18 Oct. 1720 och adjunct hos Pastor här. Commin. på stället 1724. Lemnade icke godt namn efter sig. Det sista året öfwerbewisad om grofwa förgripelser och suspenderad, då v. Pastor gjorde tjensten för ringa lön. I huset kunde swårligen någon wara för usel kost. Blef sjuk och förstörd. Död 28 Jan. 1753.

Gift 1 Maj 1724 med Maria Elisab. Ramzelius, Kyrkoherdens i församl. dotter, f. 1704, död 28 Juni 1774. Barn: Rebecka, g. m. Inspektoren Er. Granberg; Anna Christina, g. m. Skomakaren Gotth. Toff; Margareta Elisabeth, g. m. Rustmästaren A. Forsman; Sara Catharina, g. m. Nämndemannen Anders Andersson i Romfartuna; Hedvig Maria, g. m. Organisten E. Berg i Fernebo; Clara Charlotta, ogift.

6. Georg Schotte. 1753. Se Past. in loco.

7. Mag. Gustaf Hedberg. Född i Folkerna 31 Dec. 1728. Fadr. Joh. Hedberg, Bokhållare och Gästgifware. Modr. Cath. Schedin. Stud. i Upsala. Aflade disput. och flere specimina, hwarpå han reste till Greifswald och blef Magister 1756. Återkom för en tid till Upsala, pwgd 27 Maj 1759 och Adj. hos Pastor i Grytnäs, men kort derpå vicarius för Rector Holén i Awesta. Commin. här 1765. Död i Brunbeck 28 Juli 1781.

Gift 16 Mars 1766 med Sara Magd. Lundström, dotter af Bergmästaren A. Lundström, f. 1741, död 10 Juni 1792. Barn: Carl Gustaf, studerade bergswetenskapen, reste utrikes; Johan Lennart, kom till gardet; Cathar. Eleonora, g. m. Gravören Norman i Awesta; Carolina Albertina, g. m. en militair.

8. Olof Tunmark. Född i Westerås 23 Maj 1737. Fadr. Eric Tunmark, jernwägare. Modr. Sara Barthels. Stud. 1758. Pwgd 28 Maj 1763 och Pastors Adj. i Hubbo, efter hwilkens död han förestod nådåret. Kom 1775 till Pastor i Ramnäs. Past.ex. 1781. Commin. här i Nov. 1782. Ankom 1784. Berömlig lärare. Stadd på resa till Skinnskatteberg, sjuknade han i Ramnäs och dog efter 3 weckors afmattande 29 Jan. 1786.

Gift 1. 1775 med Christina Lindman, Rectors dotter i Köping, f. 1739, död 11 Juni 1780. 2. 1782 med Anna Margar. Rhamnelius, dotter af Commin. i Kungsåra, död 7 Maj 1805, 43 år gammal. Barn: Sara Helena, f. 1785.

9. Johan Hellbom. Född i Hubbo 20 Jan. 1748. Fadr. Pastor i W. Wåhla. Student 1767. Pwgd af stiftets Biskop i Stockholm 6 Juli 1771. Tjenstgjorde hos Pastor i Grythyttan, hos sin fader i Wåhla och Pastor i Ramsberg. Stadnade der såsom nådårspred. och äfwen hos den följande. Af 7 sökande Commin. här 20 Maj 1786. V. Pastor 1787. Död hastigt af slag 5 Oct. 1804.

Gift 1775 med Maria Cath. Berggren, Kyrkoherde-dotter i Ramsberg, död 1 Jan. 1800, 51 år gammal. Barn: Carl Fredric, f. 1780, utreste 1805 och engagerades på swenskt handelskontor i Spanien; Maria Catharina, f. 1782; Margareta Lovisa, f. 1785.

10. Johan Martin Rathsman. 1805. Se Pædag. i Gagnef.

11. Eric Schervin. 1817. Se Past. i Skultuna.

12. Mag. Carl Gustaf Odelberg. 1821. Se Past. i denna församling.

13. Pehr Gezelius. 1826. Se Past. i Himmeta.

14. Jonas Eklöf. Född på Ekeby egor i Dingtuna 5 Nov. 1798. Fadr. Jonas Jonsson, Skräddare. Modr. Marg. Jansdotter. Stud. 1821. Pwgd 26 April 1823 och v. Commin. i Kungsåra. Dito i Linde 1825. Pastors Adjunct i Romfartuna 1826 med cura ærarii 1830. V. Pastor 1835. Commin. här 14 April 1841. Tillträdde s. å. V. Pastor 18431844.

Gift 17 Juni 1841 med Christina Justina Gezelius, Prostens i Romfartuna dotter [kallas Margareta Justina där], f. i Bro 13 Jan. 1797.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 29 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt