Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Wika med Hosjö Capell

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Skolmästare och Predikanter wid Hosjö Capell.

1. Kyrkoherdar

Benedictus Jonas ArvidiRagwaldusEsbernusLaurentius PetriPetrusOlaus BenedictiJacobusDaniel DanielisChristophorus Magni BellinusNicolaus Swenonis IsogæusJohannes Matthiæ ByensisHermannus Benedicti MalmeniusBartholdus Petri WikæusJohannes Petri ElfviusArvid GradinGeorg GezeliusAbraham MorströmLars TodeniusJacob PrateniusJohan ElfviusMagnus AspelindPehr HanngrenJohan NibeliusEric Gustaf HanngrenJohan Christian KöppenCarl Wilhelm Baggstedt.

1. Benedictus eller "herra Benedicter i Wikum" wittnar i ett fastebref på egendomen Gräfningen i Hosjö till Hr Jönis i Thorsång 1357.

2. Jonas Arvidi, Sockneprest i Wika, wittnar i ett salubref på twå bälgor till Biskop Nils Michaelsson i Westerås 1396.

3. Ragwaldus eller "herra Ragwallir Kirkioherre i Wika" 1432, då Nilis Niclisson i Djusa gaf en tägt Smidsarfwet till Wika prestebohl, emot skyldighet för presten att årligen hålla en vigilia och en mässa för gifwaren och hans slägt.

4. Esbernus. Curatus här och Canonicus i Westerås. Död 1502.

5. Laurentius Petri. Kyrkoprest i Wika 1505 och 1508. Uppgifwes wara född wid Kopparberget och broder till den församlingens Pastor Canutus Petri.

6. Petrus. Skall hafwa tillträdt 1515. Är i historien känd såsom en ifrig papist, Daljunkarens anhängare och delaktig i Måns Nilssons uppror för klockornas uttagande, hwarföre han, med flera sina medbröder af samma sinne, blef 1533 gripen, förd till Stockholm och der under ransakning ställd, men dock till lifwet benådad.

7. Olaus Benedicti. Kallas "fordom Kyrkioherre Mora" då han 2 Febr. 1533 fick Kon. Gustafs collationsbref på Wika gäll. Om den följandes årtal är rätt, hwartill dock intet bewis anföres, har denne knappt tillträdt församlingen.

8. Jacobus uppföres ock i gamla matriklar redan för 1533, men i behållna documenter träffas han icke förrän 1550. Han war det året 6 Mars med sin hustru på Wika häradsting, der de gjorde sitt inbördes testamente. I KammarArchivi räkenskaper för 1560 påföres honom, till wederlag för bortmistadt landtgille, Råg 10 spänn och Korn 2 pund 6 spänn. Lefde ännu 1566.

Enkan Brita Jönsdotter blef omgift med Peder Larsson i Hedemora.

9. Daniel Danielis. Son af Bergsmannen Daniel Torkelsson Swinhufwud på Främandeby och broder till Fogden öfwer Kopparberget och Dalarne Jöns Danielsson. Hitkom 1570. Underskref presterskapets beslut om nya liturgiens antagande 1577. Nämnes i kyrkans inventarium 1581, att han skänkt ett rödt altarkläde. Död 22 Maj 1588.

Gift 1. med Brita, hwilkens fader Nils warit Fogde på Åland. 2. med Karin, som efterlefde till 1593. Barn: Anna, g. m. Prosten Mäster Elof i Leksand; Catharina, g. m. Göran Hansson, Kongl. Kamererare; Brita, g. m. Inspektoren wid Stora Sjötullen i Stockholm Lars Bengtsson. Med andra hustrun: Sara, okänd; Georgius, Pastor i Malung; Martinus. En annan uppgift har något olika om barnen.

10. Christophorus Magni Bellinus. Född i Ihrsta och Apalla by, der fadren Måns hade sitt hemman. War Biskop Bellini brorsson och skref sig äfwen Ihrestadius, som man ansett missläst för Kristadius, men orätt. Han ärfde nämnda hemman efter sin fader och det tillföll sedan mågen Rector Holstenius i Westerås. Okänd till föregående tjenst blef han här Pastor 1589. Underskref Upsala mötes beslut 1593. War ock 1594 i Upsala och deltog i presterskapets obligation och försäkring. Ett bref, ännu förwaradt, skref han om allehanda riksdagssaker i Aug. 1614 till Biskop Bellinus, der han på en kruserlig utanskrift kallar honom "alles wår fader i detta Biskopsdöme." Död 1621. Biskop Rudbeckius har antecknat, att efter honom gafs testamente till Domkyrkan.

En tafla i kyrkan, nu förfallen, har föreställt den för sin tid nog märkliga Kyrkoh. Bellinus med 2 söner och hustru Brita med 2 döttrar, stående framför en notbok, alla i full sång. Många sådana de gamlas minnen, bättre och sämre, äro nu förstörda.

Gift 1. med Brita Mattsdotter, död 5 Febr. 1613. 2. med Karin Ericsdotter, då enka efter Eric Michelsson i Bergsgården wid Kopparberget. Hon efterlefde i mycket wälstånd. Barn i förra giftet synes blott warit Brita, g. m. Rector Scholæ i Westerås, sedan Pastor i Stora Schedwi E. Holstenius. Ehuru styfmodren hade af obytt bo, i morgon- och hedersgåfwa 500 lod silfwer, trätte hon beständigt med mågen om arfwet, hwarföre Consist. fällde den domen, att om de icke förliktes skulle de böta 50 daler och stå uppenbar skrift.

11. Nicolaus Swenonis Isogæus. Född 1573 i Jemtland, som ock namnet utwisar. Blef Scholaris i Westerås 1585. Drog 1599 till Upsala acad. Collega Scholæ i Westerås 1602. Pwgd Palmsöndagen 1603. Capellan i Stora Tuna 1604. Pastor för Grufweförsamlingen wid Salberget 1614. Kyrkoh. här 1622, då det heter, att Organisten Anders Månsson war mycket beställsam och myndig till detta wal. De woro sju, som dels Consist. föreslagit, dels församl. kallat till prof. Likwäl säger Stiernhielms fader Olof Marquardsson i ett klagobref emot Herr Nils till Biskopen, att han "war den, som högeligen begärde honom till Wika och gjorde då hela socknen emot och derföre war nu illa lönt." Han klagar neml. att Nicolaus "omakat hans hustrus bänk i kyrkan, låtit nedtaga hans förfäders sköldar och wapen, som Hr Christopher wackert uppsatt, tog dukepenningarna ifrån kyrkan till sig allt slätt." Stiernhielm, då hetande blott Dom. Georgius, dref saken mot honom i Consist. och Pastor förswarade sig så godt han kunde, till dess Biskopen kom att visitera. Respondens i prestmötet 1623 och Orator 1639. Synes länge warit en stark och biståndig man, men omtalas ock långt efter såsom flera år swag och sängliggande. Död på sitt 88:de år 27 Aug. 1660.

Gift 1. 1607 med Brita, Prosten Åkes dotter i Sala, död 9 Aug. 1827. Hon födde trillingar, alla gossar 1625. 2. 1628 med Christina Danielsdotter, enka efter Carl Ericsson i Gammalgården, död hastigt på en kort resa 1655, 87 år gammal. Efter henne hölls både utfärds- och likpredikan af Prostar. 3. 1656 med Elisab. Ersdotter, Capellanens i Tuna J. Tozaræi enka, som dog 1686. Barn med den första: Achatius, Commin. i Skultuna; Olaus Wattman, Commin. i Arboga; Margareta, g. m. E. Kumblæus, Pastor i Swedwi; Elisabeth, g. m. Adjuncten J. Wikman och Joh. Rotkens; Brita, g. m. Carl Ericsson; flera okända.

12. Johannes Matthiæ Byensis. Född i By socken af Bergsmansfolk 1597. Stud. i Westerås, Hedemora, Gefle och Strengnäs till 1623, då han 1 Juli pwgdes i Arboga. Detta år skedde ordination på flera ställen i anseende till pesten, som grasserade i Westerås. Skickades straxt ut till arméen, och då han 1628 war hemkommen, säges han 5 år warit i fält. Sändes nu till Pastor i Fellingsbro, men fick i Jan. 1629 lof att "premissera" nästk. Pålsmässomarknad i Sala. Detta war likwäl egentl. att en nyblifwen fattig prest fick hålla sin första mässa i en församling, der han wäntade och stundom fick en hederlig collect. Emedan han hade godt betyg af Öfwerste Bagge ifrån kriget, blef s. år Wika sacellani honom uppdraget, och Pastor med församl. tillskrefs att mottaga honom. Såsom duglig prest hade han redan 1629 förslag till Capellanssysslan i Leksand, men stadnade här och blef omsider Kyrkoherde på stället. Församlingen sökte 1661 på samma gång, att enkans nådår måtte förlängas, Herr Hans blifwa Pastor och Herr Herrman i Fahlun komma efter honom. Allt bewiljades och han tillträdde 1662, med wilkor att för sina swagheter taga en Domesticus. Då Biskopen förebrådde honom, att för mycket win consumerades i Wika kyrka, swarade han, att mycket togs till Landshöfdingens behof, äfwensom för andra herrar, som komma dertill. Sent.: "Om församl. till sådant behöfde win, skulle det icke upptappas förr, än penningar woro inlaggde." Förmådde såsom Pastor föga uträtta i den alldeles förfallna församlingen, efter gamle Hr Nils. Död i Maj 1668.

Om hans hustru är icke widare kändt, än det, att hon lefde efter till hög ålder. Af barn nämnes endast Karin, g. m. Commin. Olaus Georgii och död 1697.

13. Hermannus Benedicti Malmenius. Född i Skultuna wid 1619, men fadren, Bened. Johannis, war sedan både Commin. och Pastor i Malma. Sedan han frequenterat Westerås lärowerk begaf han sig till Åbo academi. Återkom 1644 till stiftet och sattes följ. år till Collega i Fahlu skola. Pwgd 17 Sept. 1651. Tillika Adjunct i Wika 1658. Då han nära 17 år hade trälat i skolan woro Fahluboerne sinnade, dels af ömhet för honom. dels ock för att lindra sina Capellaners arbete, att inrätta tredje sacellanien och taga honom därtill, men då lönen skulle anskaffas blef intet af hela förslaget. Ändtligen blef han Commin. här 1662. Wann ock det förtroende, att församlingen straxt i Maj 1668 med utskickade begärde honom till Pastor. Consist. nekade och föreslog äldre. Trodde ock att ibland dem Hr Olof i Sundborn skulle wäljas, och så kunde Malmenius komma efter honom. Dock heter det något derefter, att Consist. ej kunde gå honom förbi "efter hela församl. begärade honom och äfwen hans Nåde Lorentz Creutz lade sig imellan." Confirm. 2 Dec. s. å. Glad af sin befordran, upprättade han hwad han förmådde, men hade dock slitit så ondt i skolan, då han ock gick att ostiatim med owett uppbära sina lönstyfrar, att han uttröttad blef död 1681.

Gift med Brita Sewallius, som lefde ännu 1702. Barn, som togo namnet Malmin: Hans, Brukspatron, g. m. Elisabeth Hejke; Herman. Bruksinspektor; Barbara, g. m. Commin. loci P. Thermenius; Brita, g. m. Matts Noring m. fl.

14. Bartholdus Petri Wikæus. Född wid 1620, troligen wid Kopparberget, emedan han kallade sig Cuprimontanus, då han 1636 intogs i Westerås skola. Fadr. Pehr Trulsson war Bergsbrukare. Utgången ur gymnas. straxt Collega Scholæ i Sala 1646. Fick Prosten Güthræi goda testim. till prestwigning 12 Juni 1649. Derpå tillika Pastors i Sala Adjunct. Commin. i Fernebo 1653. Tjenade der redligen 28 år under en sträf och elak Pastor, som gjorde honom tjenst och lefnad alltför tunga. Ehuru god prest, alltid förekommen af andra på pastorsförslag, blef han sedan för sina gråa hår föraktad. Begärde 1681 Consist. förord att gå till Konungen, men det ansågs förgäfwes, då flera hade på sina ansökningar fått remisser. I detsamma fick ock Consist., under Biskopsledigheten, Kongl. tillstånd att dispensera med beneficia eccles., utom regalia, och honom gafs skriftlig lofwen på först vacante tjenliga plats. Sändes så hit till Wika att försöka, om de wille mottaga honom, men församlingen undanbad sig honom med ett långt bref af 3 Dec. s. år, uppgifwandes ock, huru swaga Pastores de haft i långliga tider. Länge war det fåfängt, ehuru Prosten Gangius arbetade för honom "en ofta förbigången gammal man behagade dem icke." Dessutom wille de hafwa nedanskrifne Elfvius, och äfwen Commin. loci Thermænius hade sina anhängare. Men Consist. kallade dem båda "oregerliga" och Landshöfdingen yttrade sig "att de lära slå ihjäl hwarandra, om de komma tillhopa." Ändtligen lyckades den gode Prosten Gangius besegra församlingen till Herr Bertils antagande och han fick sin fullmagt 14 Juni 1682, hwarpå han straxt insattes. Följande år 10 Febr. skref samme Prost till den nykomne Biskopen, "att hans motståndare nu woro hans bästa wänner", och citerade Prov. 16: 7. Men hans tid war förbi i Maj 1684. Begrofs 4 Juni af Biskopen med predikan.

Gift 1. 1650 med N. N., som dog i Sala tillika med barnet 1651, då Prosten kallar honom en passer solitarius. 2. 1653 med Catharina Månsdotter, Commin. i Fernebo J. Hytthræi enka, död 1659. 3. 1660 med Margar. Nilsdotter, död 1662. 4. 1664 med Margareta, dotter af Pastor Ol. Rättvicensis i Bro, död 8 Juni 1724, 79 år gammal. Barnen woro många och kallade sig Fernelius, Wikæus, o.s.w.: Pehr Wagnström, troligen hans son, blef Commin. i Säby; Brita, g. m. Adjuncten Sw. Heijser; Margareta, g. m. Pastor i Skultuna L. Wadman; Anna, g. m. Commin. i Linde N. Arborelius; Sara, g. m. Commin. i Hed Is. Arbogensis; Maria, g. m. Rådman N. Lodigius i Westerås; Elisabeth; Catharina; Christina.

15. Johannes Petri Elfvius. Född i Elfdalen 1632. Fadren Kyrkoherde. Njöt länge underwisning af sina bröder och war med dem till Upsala academi 1646, der han framdeles wistades flera år. Pwgd i Dec. 1656, sin fader till biträde, men kallades straxt till Predikant wid det upprättade Bergsregimentet wid Stora Kopparberget. Fick också kort derpå fullmagt såsom ordin. Pastor wid samma Regimente under Öfwerste Liborius Mentzer och följde i fält först till Jemtland och widare till Norge och Danmark. När Regimentet sedan kom tillhopa med arméen i Bohus län måste han, i brist af prester, betjena alla trupperna till 1661, hwarföre han wid afskedet belönades med goda löften. S. år antagen till Commin. i Aspeboda annexförsamling, den förste som bodde på stället. Transp. till en sacellani i Fahlun 1671. Då han 1680 reste till prestmötet hade han med sig ett ståtligt recommendationsbref ifrån Magistraten och Bergslagets 24 äldste, deruti yttras, att, "ehuru han war öfwer den renommée, at deras attestater kunde lägga något til hans beröm, likwäl emedan han i sin modestie behagade trygga sig til sina åhörares goda witsord, wille de icke deruti undfalla honom, mera til sit eget nöje än til hans tjenst." Wid ledigheten här 1681 war han redan af en stor del i församl. begärd till Pastor, men då äfwen somlige skrefwo till Domcapitlet för Capellanen, och detta gjorde möjligt för den gamle Hr Bertil att inträngas, måste han "patientera" till dess död, då han 1684 efter hela församlingens kallelse af Capitlet blef dem medgifwen. Tilltr. 1686. Ar antecknad för en flitig, ordentlig och accurat Pastor. Förde ett memoriale quotidianum, hwaruti han antecknade ända till mindre betydande händelser. Skref på sotsängen ett widlöftigt bref till Biskopen om sig och "sina sura travailler, som sedan warit hans ständiga följeslagare, och ännu hade han mycket att fordra af sin lön i Fahlun." Död 29 Aug. 1702.

Gift med Brita Forslind, dotter af BergsSexmannen Jonas Olofsson i Fahlun och Östanfors, som efterlefde 1719. Troligen war han gift förut. Barn: Pehr, stud., begärdes 1687 till prest, men afklagades; Johan, Pastor i Kila; Samuel, Pastor i Floda; Anna, g. m. Regim.Pastorn C. Morin; Brita, g. m. Commin. Westenius i Grangärde; Catharina, g. m. Bergsmannen Måns Andersson i Aspeboda; Christina, skulle 1703 gifta sig med Bergsmannen Eggert Israelsson i Wika.

16. Mag. Arvid Gradin. Född i Hedemora och Grådö 1644. Fadr. Anders Arvidsson bodde wid färgan och war Gästgifware. Studerade i Westerås, ifrån 1664 i Upsala. Disp. 1668 och war äfwen till acad. i Åbo. Reste sedan till Tyskland och säges warit i Helmstadt då han i Febr. 1672 fick af Westerås Consist. 6 R:dr i Caroliner till hjelp. Prom. Philos. Mag. i Greifswald 1673. Kom hem s. år och begärde blifwa prest, men ålades först angifwa sig in Collegio pietatis och göra några prof. Pwgd 9 Maj s. år, nämnes då icke med tjenst. Presenterade följ. år för Biskopen en recommendationsskrift af RiksDrotsen Gr. P. Brahe, som nämner sig Wi och Oss, att blifwa Pastor i Söderberke. Det gick likwäl så trögt med hans befordran, att icke förrän 1676 finnes han igen såsom Rector Scholæ i Nora. Flyttades 1680 till Rectoratet i Köping, och för att widare befordras wid lärowerket utgaf han 1681 en Disput. i Westerås under eget præsidium. Begärde 1683, till bättre bergning, att få tjensten wid Kungsöhr och Kungsbarkarö, hwarom Biskopen lofwade tala med Konungen, som biföll. Prosten N. Rabenius säger i sitt vitæ Curriculum att Gradin s. år 1683 warit Præses in synodo anniversario. Det kan ej controlleras, ty Cons. prot. fattas. Han nämnes ock 1686 Drabantprest, måhända för tjensten wid Kungsöhr. Med så många förtjenster war dock lyckan måttlig, då han 1687 blef Kyrkoh. i Medåker. Efter Elfvii död sökte Wika församling få sin Commin. och Landshöfdingen skref för en Capellan i Hedemora, men genom Consist. bemödande blef Gradin föredragen 1703. Tilltr. 1704 och af Biskopen wid visit. insatt. Sedan så föga omtalad, att netto hans dödsår är utsatt 1715.

Gift 1. med N. N. ifrån Hedemora, ej widare känd. Barn: Catharina, g. m. J. Fabrelius, Pastor i W. Schedwi; Christina, g. m. Bergsmannen Carl Mattsson wid Fahlun; Maria, g. m. Anders Larsson i Wika kyrkoby; Margareta, död ogift. G. 2. m. Anna Alenius, som ock skrifwes Hallenius, Prostdotter ifrån Westergöthland, f. i Levene församling, död 27 Maj 1745. Barn: Brita, g. m. Secret. J. Sjöberg; Beata, död ogift; Anna, g. m. Bergsmannen Eric Karth i Wika; Arvid, Magister Docens i Upsala, begaf sig till Hernhutarne i Neuwied och efter flera öden derstädes död 14 Sept. 1757. Skref och lät trycka efter sin moder ett christeligt äreminne enligt hans tro och smak; Anders, Kongl. Hofpredikant, Des. Pastor i Bälinge, Strengnäs stift; Johan, Bruksinspektor; Helena, g. m. Ol. Holmström, Kyrkoh. i Bro.

Skrift: De affectionibus Entis in genere. Arosiæ 1681. 4:o.

17. Georg Gezelius. Född i Garpenberg i Nov. 1668. Fadr. Kyrkoherde, slutligen i Husby. Tidigt jemte fyra bröder, i knappa wilkor, saknande sin fader, fick han dock underwisning i Westerås, så att han 1685 blef Stud. i Upsala. Disputerade der pro ex. 1691, men öfwergaf för medellöshet att söka graden. Kallad 1695 att wara Predikant wid Norns bruk pwgdes han följ. år 28 Jan. Med hog och studier att arbeta wid skolwerket blef han ock befordrad till ConRectoratet i Fahlu skola 1699. Rector Scholæ ib. efter sin äldre broder 1705. War flitig att derjemte biträda presterne, i synnerhet stadens Pastor, med predikotjenst, och blef efter dess död, på egen ansökning, tillika församlingarnas v. Pastor. S. år med flere föreslagen till lediga pastoratet i Grangärde, erhöll han församlingens kallelse samt Prinsessans och Rådets interimsfullmagt 16 Jan. 1714. Utan att inwänta Konungens confirmation tillträdde han s. år och blef följ. år 20 Jan. af Biskopen wid visit. installerad. När nu Konungens fullmagt för den efter honom tillsatte Rector Scholæ i Fahlun, utg. i Mars 1715, ankom, kunde han icke annat än anse sig säker om lägenheten. Likwäl inträffade, att den aflidnes son, Johan Fahlander, 1716 infann sig med Konungens fullmagt, dat. Ystad 11 Jan., till följe af en föregifwen fadrens cession, som dock aldrig warit nämnd i församlingen. Det war då icke annat för Gezelius än att afflytta och lemna rummet åt den lycklige, som dock med tiden ej hade någon glädje deraf. Genom Biskopen, Landshöfdingen i Fahlun och flera herrar, som ömmade för den förtryckte, trängde sig hans lidande fram till Konungen, men all klagan och förbön werkade intet till hans ersättning. Flere Fahlanders gynnare woro mägtige nog att behålla honom wid den fullmagt han fått och alldeles förtaga Gezelii rätt. Förstörd i sin hushållning och med nedslaget sinne bodde han sedan i Fahlun och närde sig med barnaunderwisning till dess han 1717 fick mottaga pastoratet här, med försäkran om bättre efter sin förtjenst wid tillfälle. Predikade i prestmötet 1718. Hade ock warit Respondens 1704. Död 16 Maj 1720.

Gift 11 Juni 1699 med Sara Munktelius, Kyrkorherdedotter i Säther, som blef omgift med den följande. Af 7 barn: Martin, LandtRäntmästare i Jönköping, fader till Prosten Mag. Georg Gezelius i Lillkyrka, Strengnäs stift; Johan, Kyrkoh. i Lima.

Skrift: Disp. cont. Observationes ad Antiquitates Dalecarlias. Ups. 1693.

18. Abraham Morström. Född i Westanfors omkring 1676. Namnet måtte wara af en by Moren. Af moderförsaml. Norberg kallade han sig studietiden i Westerås Norbergius. Har af flera blifwit orätt uppgifwen för son af Kyrkoh. G. Moræus i Åhl. Stud. 1698. Pwgd 28 Aug. 1702, blifwande Pastors Adj. i Sundborn. Hospitalspredikant i Fahlun 1703 och tillika Apologist i skolan, hwilka tjenster då någon tid warit förenade. Lönen war dock så ringa och äfwen owiss, att han led nöd och sökte Landshöfdingens mägtiga recommendation till Biskop och Consist., men tidens beskaffenhet medgaf icke någon förbättring. I afsigt på conservation af Gezelii torftiga hus utwerkade dess gynnare, att mannen 1721 sattes på förslaget till detta pastorat, hwartill han ock följande år utnämndes och tillträdde. Nådårstjensten sköttes af den aflidnes broder Mag. L. Gezelius, som flyttat ifrån Finland, af Ryssarne alldeles spolierad. Död 30 Mars 1732.

Gift 1. 1704 med Elisabeth Danberg, enka efter Apologisten Elsius i Fahlun. Sonen Abraham blef Skolmästare i Grangärde. G. 2. 1722 m. Sara Munktelius, företrädarens enka, f. 19 Sept. 1675, död 21 Dec. 1751, utan barn i detta gifte.

19. Lars Todenius. Född i Fahlun i Jan. 1682. Fadr. då Collega Scholæ blef här Commin. Tillbragte yngre åren i Fahlu och Westerås lärohus och kom 1704 till acad. På kallelse af sin sjuklige fader pwgd 9 Maj 1707. War församlingen så till nöjes, att han efter fadrens död straxt begärdes och erhölls till Commin. 1709. I 1714 års prestmöte Respondens. Gjorde blott en kort flyttning till pastoratet på stället 1733, befullm. föreg. år, och war med sitt hus wäl hos församlingen. Död 18 Juni 1740.

Gift 17 Nov. 1710 med Catharina Fahlander, dotter af Kyrkoh. L. Fahlander i Grangärde, död 12 Febr. 1778, sedan hon sett 12 barn, 32 barnbarn och 18 barnbarns barn. Barn: Lars, Bruksinspektor på Mattsbo. Johan, Gästgifware i Wika; Eric, död studerande; Pehr, Gästgifware i Rättwik; Helena Margareta, g. m. Commin. loci A. Hysing.

20. Mag. Jacob Pratenius. Född 21 April 1699 i By uti morfadrens hus. Fadr. sist Pastor i Thortuna. Lemnade Westerås lärohus redan 1714 och begaf sig till Upsala acad. Magister 1728. Pwgd 24 Mars 1729, då ordinandi woro sju graduerade, men ingen student. Stadnade då i Thorsång som Pastors Adjunct, och sattes efter några år till v. Pastor. Antog lika tjenst i Mora 1739, men befordrades 1740 till Rectoratet i Hedemora skola. Kyrkoh. här 5 Aug. 1741. Opponens i prestmötet 1740 och predikade 1745. Klagade att han här war olycklig. Är ock antecknadt, att han härifrån sökte en sacellani i Fahlun. Bröt af sig ena benet och dog deraf på fjerde dygnet 8 Maj 1750.

Gift 1. 1728 med Sara Sebenius, Kyrkoherdedotter i Thorsång, död 1731, 21 år gammal. 2. 1740 med Elisabeth Lundström, som blef omgift med slutligen Prosten i Haraker G. Schotte. Barn: en son, som reste till sjöss, och sedan aldrig afhördes.

Skrifter: Disp.Grad. de poësi Suecana hodierna. Ups. 1728. 4:o. Bröllopsskrift öfwer Rector G. Sewallius och Clara Lemoine. Ups. 1722. 4:o. Grafskrift öfwer Elis. Christiernin. Ib.1724. 4:o.

21. Johan Elfvius. Född i Floda i April 1702. Fadr. Adjunct, blef derst. Pastor. Stud. 1720. Pwgd 16 Maj 1724 och Adjunct i Odenswi. Kom följ. år till Pastor i Leksand. Förestod ock Skolmästaretjensten der, till dess han 1730 blef Pædagog i Nås. Commin. i Malung 1731. I denna tjenst hade han på den fattiga och af misswext lidande orten swårt att nära sig och sitt stora hushåll, men war dock särdeles werksam i flera afseenden. Hade ett godt förslagsrum till Säby pastorat 1743, men församlingen begärde honom med synnerligt beröm qwar, i hopp att ock få honom till Kyrkoh. efter den gamle och då sjuke Pastor Harkman, som af äldre sökande blef honom betaget. Wald här 1751. Tilltr. 1752. Död 7 Oct. 1753.

Gift 1. 14 Jan. 1732 med Maria Åhman, Comministerdotter i Mora, som snart blef död. Barn: Anna Maria, g. m. Bergsmannen Eric Brander. G. 2. 13 Jan. 1737 med Justina Fellenius, Kyrkoh. i Bro A. Fellenii dotter, f. 1710, död 2 Aug. 1738. Barn: Clara Justina, g. m. Källarmästaren Alex. Cajanus i Köping. G. 3. 18 Mars 1740 med Margareta Westman, Bokhåll. i Fahlun P. Westmans dotter, f. 1713, död 1779. 9 barn, mest okände: Pehr och Samuel, blefwo Fabriksidkare; Johanna, g. m. Bergsmannen Eric Michelsson wid Kopparberget; Gustaf; Margreta, m. fl.

22. Magnus Aspelind. Född i Fahlun 22 Oct. 1705. Fadr. Daniel Månsson härstammade i fjerde led ifrån den gamle Domaren Albrecht Hansson i Aspeboda. Modr. Maria Larsdotter, omgift med Landsgevald. P. Grönberg. Uppfostrad i Aspeboda tog han deraf sitt namn. Begynte studera i Fahlu skola och ifrån 1726 i Upsala. Disputerade 1731 i ett för honom kärt ämne de Horologiis Musico-automatis, Præs. A. Celsius. War sinnad att wid acad. gå widare, men ändrade sin afsigt efter fadrens död och blef pwgd 10 Maj 1732. Då v. Commin. wid Domkyrkan i Westerås och 1733 Domprostens Adjunct. Kom 1734 till Pastor i Norberg. Commin. i Ihrsta 1738. Kyrkoh. här 10 Dec. 1755. Föreslagen till Söderberke 1769. En man af owanlig storlek och säkert den resligaste i stiftet. Af jemnt sinne. Med godt hufwud för mekanik och musik; i synnerhet kunnig uti urmakeri. Sjuk sedan sommaren 1772 och dog 9 Dec. s. å.

Gift 1. 1 Nov. 1738 med Brita Austrin, dotter af Apologisten i Westerås, f. 1719, död 30 Dec. 1742. Sonen Daniel, Direktör wid Wedkontoret i Fahlun. G. 2. 11 Sept. 1743 med Ebba Cath. Nybom, dotter af Lieutenanten wid Lifregimentet, sedan Inspektoren på Slagårda i Lillhärad L. Nybom och Cath. Scholman, f. 1723, död 18 Sept. 1777. Barn: Lars Magnus, död stud.; Maria Elisabeth, g. m. Commissarien Joh. Hellberg; Hedvig Sophia, död ogift; Carl, Quartermästare med Cornetts namn.

23. Pehr Hanngren. Född i Westerås 10 Nov. 1728. Fadr. Gabriel Handgren, Bagare. Handleddes i studier af ConRector Plenning till 1743, då han blef Stud. i Upsala. Fullgjorde åtskilligt till Magistergraden, men stadnade 1752 och pwgdes 20 Oct. på Consist. kallelse att vicariera efter Commin. i Fleckebo. Derefter Pastors Adjunct i Sala. Efter mycken twist och tre hållna wal Commin. i Arboga stad i Maj 1758. Det war då Walförrättaren, Prosten Gagner, efter slutad förrättning, steg upp, slog ihop händerna och tackade Gud med önskan att aldrig mera få att göra med det trätgiriga folket. Kyrkoh. här 1773. Respondens i prestmötet 1763. Biographen har i Stiftstidningen gifwit honom stort beröm för hans ädla embetsnit och sköna charakter, och ingen war, som icke gaf sitt witsord dertill. Deraf må ett exempel anföras till bewis hwad en Pastor med omtanka och god wilja kan uträtta. Med synnerlig omsorg för barnaunderwisningen, och till aflöning för en Skollärare, samlade han med extra håfgång i kyrkan och af gåfwor wid andra tillfällen ett räntebärande capital, som wid hans död steg till 20,000 daler. Hwilken hugnande tillgång här, då andra nu äro i bekymmer för den utwidgade skolinrättningen, som blifwit anbefalld. Sedan förmågan trenne år märkligen aftagit, död 26 Febr. 1801.

Gift 1. 10 Oct. 1758 med Eva Falken, hwars fader war Borgmästare i Eskilstuna och Thorshälla, f. 1727, död 27 Nov. 1766. 2. 15 Jan. 1769 med Maria Elisab. Holstenius, dotter af Regimentspastorn och Commin. i Söderberke N. Holstenius, död 28 Dec. 1796, 63 år gammal. Barn af förra giftet: Adolf, Borgare i Fahlun; Eric Gustaf, Past. et Præp. sist i Swärdsjö; Gabriel och Hedvig Ulrica, döde i ungdomen.

24. Mag. Johan Nibelius. Född i Sewalla och Korgesta 18 Maj 1736. Fadr. Carl Nibelius, Rusthållare, war broder till den berömlige ConsistoriiNotarien. Modr. Christina Pehrsdotter. Student i Upsala efter slutade öfningar i Westerås 1760. Magister 1764. Hade fallenhet för juridiken och följde en tid med Häradshöfding såsom Protocollist. Pwgd 7 April 1767, med kallelse att wara E. O. Bat.Predikant wid Westmanlands regimente. Antog Adjuncturen hos Past. i Thortuna s. år och i Björksta 1768. V. Commin. i Kungsåra 1773. Ordin. Commin. ib. 1774. V. Pastor 1786. Genom Kongl. Resol. uppförd på förslaget och wald Kyrkoh. in loco 1789. Befullm. 14 Juli. Tillträdde 1790. War icke sinnad att söka transport, men af en annan för egen afsigt dertill uppmanad, waldes han emot all förmodan till Wika med fullmagt af 18 Jan. 1802. En temligen obildad prest. Hade onekligen genie, men af det groft burleska slaget, som wisade sig ofta så wäl i tjensten som i umgänget och lefnadssättet. Blott hans yttre, eller ett ord af honom, åstadkom mången gång förundran eller löje. Opponens i prestmötet 1787 wäckte han ock munterhet. War redan sjuklig wid tillträdet och dog snart 22 Oct. 1802.

Gift 30 Dec. 1774 med Brita Lovisa Dillman, dotter af Kyrkoh. i Thortuna C. E. Dillman [står C.P. men det är nog hennes bror /SZ], f. 1744, död 26 Nov. 1835. Barn: Carl, efter flera omwexlingar Stadsfiskal i Eskilstuna; Jan Eric, död ung; Clara Lovisa, g. m. Commin. i Odenswi G. S. Holmström och Veter.Läkaren M. Fernström.

25. Mag. Eric Gustaf Hanngren. Wid förra ledigheten af förslaget utklagad, wald 1803. Tilltr. g. a. 1804. Se Past. i Swärdsjö.

26. Mag. Johan Christian Köppen. Född i Fahlun 4 Nov. 1770. Fadr. af lika namn war SnickareÅlderman. Stud. 1791. Philos. Cand. 1796. Pwgd 24 April s. år och Adjunct hos Pastor i Köping. Magister 1797. V. Commin. i Köping 1800. Pastors i Sundborn Adj. 1802. V. College Scholæ i Fahlun 1803. Ord. Collega Cl. I:æ 28 Oct. s. å. Cl. II:æ Dec.1805. Skolmästare i Leksand 1811. Af 6 sökande Kyrkoherde här 9 April 1821. Temligen förswagad de sista åren. Död 11 Jan. 1840.

Gift 1805 med Helena Cath. Dahl, dotter af Bergsbrukaren Carl Jansson Dahl i Aspeboda, f. 19 Oct. 1781. Barn: Johan August, f. 12 Jan. 1806, Sergeant wid Dalregimentet; Eric Michael, f. 5 Oct. 1808, Landtmätare wid Storskifteswerket i Dalarne; Conrad Wilhelm, f. 11 Oct. 1810, Auscultant i Landtmäteri-contoret.

27. Mag. Carl Wilhelm Baggstedt. Född i Åhl 17 Juli 1801. Fadr. Contr.Prost och Kyrkoh. sist i Gagnef. Student 1819. Magister 1824. V. Collega wid Fahlu skola s. å. Ord. Collega wid Westerås dito 2 Dec. 1824. Flyttades till ett Collegat i Fahlun 16 Febr. 1827. ConRector ib. 9 April 1828. Pwgd 15 Sept. 1832. Förestod Rectorstjensten ifrån 1831 till 1835. Kyrkoh. här, ibland sökande jemt till förslaget, 3 Aug. 1840. Tilltr. 1842. Opponens i prestmötet s. å. Prost 17 Sept. s. å.

Gift 11 Juli 1833 med Carolina Godée, dotter af Majoren och R. af Sw. O. Samuel Godée och A. E. Rosenius, f. 6 April 1809.

2. Comministrar

Martinus Olai Carolus JohannisJohannes Matthiæ ByensisHermannus Bened. MalmeniusOlaus Georgii KumblæusPetrus Erici ThermæniusEricus TodeniusLars TodeniusJohan MacklinOlof SundénAnders HysingEric ElzwikHans HanssonJohan Lindborg.

1. Martinus Olai. Af Upsala mötes underskrift 1593. Se Past. i Floda.

2. Carolus Johannis. 1612. Dock är detta icke säkert. Se Past. i Thorsång.

3. Johannes Matthiæ Byensis. 1629. Se Past. loci.

4. Hermannus Bened. Malmenius. 1661. Också här Pastor.

5. Olaus Georgii Kumblæus. Född på 1630-talet. Kom 1650 ifrån Westerås skola upp i gymnasium och blef 1659 Notarius sedan han föreg. år besökt Upsala acad. Återkom till gymnas. och fortfor med Notarie-tjensten. I prot. 20 Mars 1662 omtalas han såsom upphofwet dertill att Djeknarne tagit sig före, utan Rectors wetskap, "spela en comoedia om Josepho", och det i fastlagen, hwarföre så wäl Rectores Scholæ och Gymnasis som Djeknarne af Biskopen "fingo ett hårdt tilltal." Widare straff nämnes icke, ehuru illa det i början upptogs. Pwgd 1664 och Adjunct här hos Pastor, hwarefter han lefde i oenighet med huset. Likwäl heter det, att det war för sin gamle swärfaders skull, som han 1668 förordnades till Capellan. Död redan 1669.

Gift 1666 med Karin Hansdotter, då enka, som dog 1697.

6. Petrus Erici Thermænius. Född i Thortuna 20 Aug. 1641. Fadren Pastor, som dog tidigt ifrån många barn. Sonen fick dock tillfälle att lära i Westerås och kom till acad. i Upsala 1660. Begagnade dock äfwen widare Lectorernes underwisning och hade en tid warit Notarius Gymnasii, då han 30 Nov. 1667 blef pwgd. Sändes 1668 hit att tjena i nådåret efter Pastor, och war församlingen så till nöje att han wid den snart inträffade ledigheten kallades, med Consist. ändtliga bifall, till Commin. 1669. För hela 20 åren nämnes icke något om honom, men 1681 anföres han för ett embetsfel, som wållade honom mycken harm. Han hade hos Kronofogden Berg confirmerat ett barndop, som en qwinna i nödfall för barnets swaghet, "med win förrättat." Barnet omdöptes sedan af Prosten, men Capellanen blef suspenderad och fick Consist. bref derom just när han allena på stället skulle predika. Förskräckt wisste han icke hwad han skulle göra; gjorde dock bön för det samlade folket och tog en psalm, som ock kostade honom bestraffning. Måste sedan i församlingens och Prostens närwaro uppläsa sin afbönsskrift, med försäkran äfwen om bättre lefwerne. Död 1 April 1685.

Gift 1669 med Barbro Malmenius, Pastors på stället dotter, som efterlefde i fattigdom med 6 barn. De kände: Herman, Bruksskrifware, sedan Klockare i Hjulsjö, lägrade 1694 sin morbrors Herm. Malmins enka, han 22 och hon 23 år gammal. Skonades till lifwet, men pliktade strängt; Eric, Commin. i Köping; Pehr, Handlande i Fahlun; Anders Thermæn, blef Lieutenant.

7. Ericus Todenius. Född i Fellingsbro och Tåje by 1650. Fadren Anders Larsson, Bonde. Efter vacker grundläggning i stiftet Stud. i Upsala 1674, och 1679 så ansedd, att han förordnades till Supr. Collega i Fahlu skola. Nämnes ock god musicus. Pwgd 27 Oct. 1680 på Prosten Ekmans recomm. på det han, till hjelp i sin swaga lön, måtte förtjena något med den tiden wanligt förmanskap för brudgummar. Wäl war här 1685 fråga om conservation, men den mannen, som dertill anmälde sig med Consist. lof, behagade icke församlingen till enkans sorg. Icke heller aktades Landshöfdingens och Magistratens i Fahlun starka recomm. för en äldre Collega Wallman, ty, sade bönderne, "icke de Herrar utan wi äro de, som skola tillita presten", och derföre kallades Todenius, som de kände god och tjenlig. Han kom ock med Consist. confirm. 1686. Enkan bad då Consist. beweka honom till någon godhet emot sig och besinnande deraf, att då han förnöjd med en son gick in genom den ena dörren, gick hon sörjande med 6 barn ut genom den andra." Han är ock antecknad såsom förnöjsam, med små pretentioner. Hade kallelse till pastoratet 1702, men afstod det för Gradin. Sjuklig och minneslös war han sinnad uppdraga lägenheten åt sin son, men dessförinnan blef han död 25 Nov. 1709.

Gift 3 Oct. 1680 med Anna Bjurberg, dotter af Commin. Lars Canuti i Fellingsbro, f. 1659, död 23 Juni 1724. Af 6 barn lefde endast den följande.

8. Lars Todenius. 1710. Confirm. 1712. Se Past. loci.

9. Johan Macklin. 1733. Se Past. i Sewalla.

10. Cand. Olof Sundén. Född i Sundborn 1692. Åtminstone hade han namnet derifrån. Fadr. Matts Michelsson, bergs- och jordbrukare, broder till Lectorn och Prosten Sundén i By. Modr. Anna Pehrsdotter. Trög ifrån början och i allt gick han till 28 års ålder såsom skolgosse och djekne, förrän han aftågade till Upsala acad. War gamle mannen då han 1736 undergick Cand.-examen. Pwgdes 20 April s. år och stadnade som Adjunct hos Prosten i Leksand. Mera än en gång sökte Prosten få byta bort den föga duglige mannen emot en lifligare medhjelpare, men öfwertalades att behålla honom, då han ej mottogs af någon annan. Då förslaget 1745 här war upsatt till sacellanien, sökte församl. afklaga en af de tre, som setat i arrest, och en annan som warit en tid suspenderad, men då Konungen afslog beswären wille de utan wal taga Sundén, efter de skulle hafwa någondera. Consist. ansåg det orätt, och fordrade ordentlig omröstning, som ock skedde, då han likafullt erhöll nära alla rösterna. Tilltr. 1746. Respondens i prestmötet 1750. Måste taga vicarius 1754. En sådan man, som aldrig kunde anstränga sig, dog likwäl af slag i Nov. 1761. Icke gift.

11. Anders Hysing. Född i Grangärde 5 Dec. 1723. Fadr. Pehr Hysingh, war Kronolänsman, g. m. Elisab. Schering. Farfadren, kallad Hysings Olar, hade till hustru Sigrid, en dotter af Kyrkoh. Folkernius i Grangärde. Stud. 1745. Pwgd 15 Juni 1754, blifwande straxt hitsatt att biträda den föregående, men måste ock snart förrätta hela hans tjenst. Blef ordin. Commin. på stället April 1762, då han ock efter 14 dagar fick tillträda. En förståndig och drifwande prest. Consistorium wiste ock att betjena sig af den skicklige mannen till många uppdrag, som nog beswärade honom i hans fattigdom. Då han flera gånger sökte förgäfwes, uppräknade han omsider för Consistorium alla sina många och lönlösa förordnanden. Blef ock 1779 föreslagen till sacellanien i Stora Schedwi, men dog ohulpen 16 Oct. 1781.

Gift 1754 med Helena Margareta Todenius, Kyrkoherdens i församlingen dotter, f. 1730, död 13 Mars 1795. Af 17 barn efterlefde 5 söner och 3 döttrar.

12. Eric Elzwik. Född i Fahlun, trol. på den trakten som kallas Elsborg, 30 Sept. 1736. Fadr. Grufarbetaren Eric Swensson. Modr. Greta Jernberg. Lätt fick han sin första underwisning på stället och blef Stud. i Upsala 1758. Pwgd 20 Maj 1764 och Adjunct hos denna församlings Pastor. Hade med trohet och förnöjsamhet arbetat, äfwen såsom Nådårspredikant, endast här, då han genom twenne wal antogs till Commin. med fullmagt 11 Aug. 1783. Pastor under vacancen 1801 och 1803. Wid den sednare ledigheten önskade han sig successionen och undergick past.examen wid 67 års ålder med witsordet adprobatur. Måste wid walet se sig förbigången, dock med mindre obehag, då sonen till en älskad Pastor i församlingen fick kallelsen. Hade ännu profwat till twenne pastorat, då han blef död 12 Maj 1811.

Gift 15 Mars 1781 med Brita Elisabeth Aroselius, Commin. i Rättwik P. Aroselii dotter och Prostens i Swärdsjö Ihrmans styfdotter, f. 1738, död utan barn i Hedemora 7 April 1825.

13. Hans Hansson. 1811. Se Past. i Bjursås.

14. Johan Lindborg. Född i Husby 17 April 1792. Fadr. Corporal wid Dalregim. Anders Biare. Modr. Margar. Ersdotter. Stud. 1815. Pwgd 29 Dec. 1816 och Commin.Adjunct i Hedemora. Kom 1818 till Pastor i Stora Schedwi. Brukspredikant wid Norn 27 Oct.1819. Commin. i Wika 28 Juli 1828. Tilltr. s. å. Past.ex. 1835. V. Pastor 1837.

Gift 1. 20 April 1820 med Johanna Sophia Höglund, dotter af Inspektoren i Norberg L. Höglund och M. C. Rydmark, f. 1799, död 31 Mars 1837. Barn: Carolina Fredrica, f. 30 Juni 1824; Johan Wilhelm, f. 19 Mars 1826; Sophia Wilhelmina, f. 9 Maj 1828. G. 2. 1838 med Catharina Fredrica Steinhard, dotter af Kronolänsman Marcus Steinhard och Cath. Herwelius, f. 20 Juni 1800. Barn: Johanna Augusta, f. 16 Juni 1840; Oscar Alfred, f. 6 Juni 1841.

3. Skolmästare och Predikanter wid Hosjö Capell.

Eric Sörman Gustaf MuncktellPehr BergströmEric Gustaf BetulanderCarl Brynolf Godée.

1. Eric Sörman. Den förste, i Mars 1784. Se Commin. i By.

2. Gustaf Muncktell. 1802. Kom icke att tillträda. Se Past. i By.

3. Pehr Bergström. 1804. Se Past. i Sundborn.

4. Eric Gustaf Betulander. 1817. Se Skolmästare i Leksand.

5. Carl Brynolf Godée. 1834. Se Commin. i Thorsång.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 24 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt