Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Kihla

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Sigfridus AmundusHenricusLaurentiusPetrus PetriPetrus Nicolai ByensisPetrus Georgii BalundensisDaniel Boethii MoræusPetrus RanstadiusJohan FlygerJohan ElfviusGustaf ArbinDaniel WestlingChristopher BorgHenric EricssonGilius RiddarströmNils Daniel WeströmAnders Ericsson.

1. Sigfridus är uppgifwen hafwa warit församlingens förste Pastor.

2. Amundus i Kilum 1500. Hans namn och årtal förekommer i ett fastebref.

3. Henricus, Curatus i Kila 1513, enligt inskriften på en ringklocka, omgjuten på 1720-talet. Hans namn med årtalet 1519 finnes ock på en funtkettel, som ännu lärer wara i behåll.

4. Laurentius, eller Herr Lars Clementsson 1545, då han enligt Riksdagsbeslut utlemnade kyrkans umbärliga silfwer och fick K. Gustafs quittence.

5. Petrus Petri. Fullmägtig på riksdagen 1590. Underskref Upsala mötes beslut 1593 och arfförenings-instrumentet 1594. För något serdeles brott alldeles afsatt 1605 och lemnade s. år ifrån sig inventarium till den följande.

6. Petrus Nicolai Byensis. War Capellan i W. Fernebo 1593. Kyrkoh. här 1605. Förekommer icke widare förrän 1628, då bönderne inkommo i Capitlet, klagade öfwer hans swaghet och begärde annan Pastor. Han måste ock afstå lägenheten till Petr. Georgii och nöja sig såsom emeritus med några förmåner af efterträdaren. Lefde inpå 1632.

Han war gift med Brita, enka efter Herr Swen, Capellan i Munktorp, Columbers stamfader. I ett föregående gifte hade han sonen Herman, olycklig Pastor i Lillhärad.

7. Petrus Georgii Balundensis. Pwgd af Biskop Bellinus 1600. War domesticus till 1607 och blef då Capellan i Dingtuna. Hade en swår Pastor i Dom. Martinus, "som alltid hade lust till att träta." De kommo 1621 båda i Capitlet, då Pastor tillfrågades om han gifwit D. Petro den säd han war dömd till? Nej. "Om han icke utgifwer alltsammans innan Mormässan skall han gå i proban och straffas dertill." D. Petrus sattes med twå på förslaget hit 1628, och då han först profwade, straxt antagen. Confirm. i Jan. 1629 med wilkor att gifwa något wisst af inkomsten till den afgående. På hans beswär i visit. 1630 "förmantes socknemännen att icke rida in på prestgården och pråla med sitt brudefolk, ty prestegården är för den orsakens skull intet byggd." Riksdagsfullmägtig 1634. Död 1644.

"Pastorissa" hette 1636 Brita, troligen den som efterlefde med flera barn. Lars, tog sig hustru i Kärrbo; Anders, studerade, sedan okänd.

8. Daniel Boethii Moræus. Född i Mora 6 Mars 1605. Fadr. den mycket omtalade Pastor Hr Bo. För sina goda studier i Westerås hedrad med namn af Theol.Cand., då han 1631 afreste till Upsala academi. Deponerades i Doct. Wallii gård midsommarafton. Supr. Collega i Westerås skola 1636. Pwgd 18 Maj 1637. Rector Scholæ i Köping 1640. Med flera föreslagen hit och wald Pastor 1644. Orator i prestmötet 1643. Riksdagsman 1647. Responderade på mötet 1652, då Biskopen sjelf præsiderade. En af de gagneligaste Pastorer som funnits i stiftet. Biskop Rudbeck gjorde honom mycket godt i ungdomen och satte sedan stort wärde på honom. Gjorde hans bröllop samma dag som åt sin dotter med Mäster Eric Salamontanus. Han stod ock wäl hos Biskop Laurelius, men icke nämnes att han haft anbud eller sjelf begär till mera än detta pastorat. Död 4 Jan. 1683. Begrofs med predikan af Biskop Carlsson.

(Fotnot: I Consist. prot. förekommer han för en löjlig process, som war honom nog beswärlig. Han hade en systerdotter Elisabeth Finlow, den han såsom förmyndare efter modrens död tog till sig. Professor Sundelius i Upsala friade till henne, hwartill Herr Daniel samtyckte; men Johan Mårtensson Lång i Sala hade ock friat, beropade sig på lofwen och gåfwor till tusen R:dr och förböd ägtenskapet med Professorn. Herr Daniel påstod sig aldrig samtyckt, gåfworna ansågos för gästning, ty Johan kom såsom en Adelsman, helt manstark. Consist. dömde det för intet. Herr Daniels hustru hade warit med i spelet, och tyckte om gåfworna, hwaraf hon fick en del. Det omtalas huru Johan kom med sina följeslagare då och då till Kihla, sökte upp Herr Daniels hustru och jungfrun, for en gång efter dem på ett graföl i Björksta, följde dem hem, beställde måltid i Hallsta, huru han gaf klosterlärft, skor, tofflor, flera pund confect, granna kläder, och då de ej passade tillkallade en skräddare ifrån Sala att ändra, wid bortridandet sköt af 2 pistoler, swensk lösen på en port m. m. Giftermålet med Professorn gillades af Consistorium.)

Gift 1. 2 Jan. 1642 med Thora Rudbeck, dotter af rector i Örebro skola Mag. Jacob Rudbeckius, död 1652. Barn: Jacob, Prost i Mora; Brita, g. m. Rådman P. Bergholtz i Sala. Gift 2. 1653 med Brita, dotter till Commin. Andreas Nicolai i Folkerna. Efterlefde fattig och fick straxt efter mannens död Consist. förord till förskoning från utlagorna. Död 1695. Barn: Margareta, g. m. Fänriken Bernhard Hjort; Kerstin, troligen den Lieutenants-enka som dog hos brodren i Westerqwarn 1715.

9. Petrus Ranstadius. Född i Kumla socken och Ransta. Stud. 1657, men frequenterade gymnasium till 1659, återkom till acad. och läste med disciplar som hette Lybecker. Förordnad 1666 till Collega och Rector Cantus i Westerås. Supr. Collega 1667. Pwgd 17 Maj s. å. Rector Scholæ i Arboga 1670. I Jan. 1683, då den föregående nyss aflidit, uppgjordes förslaget till successor, och denne, som war yngst af de påtänkte, blef wid pastoratet 1683. Ehuru Kon. Carl icke släppte den rätt som han en gång tagit, tyckes icke här warit fråga om Kongl. fullmagt. Död 26 April 1699. Enkan begärde likpredikan af Biskopen.

Gift 9 Juli 1668 med Maria Collwin, dotter af borgmästaren i Fahlun Const. Collwin, död i Juni 1720. Barn: Maria, g. m. Qwartermästaren A. Hallfast; Christina, g. m. den följande.

10. Mag. Johan Flyger. Född troligen i Orsa. Fadr. Lars Flyger, Capitaine wid Dalregimentet. Modr. omgift med då warande Bat.-Predikanten And. Sahlström, sedermera Pastor i Sundborn. Stud. 1686. Prom. Magister 1697. Okänd till occupation och wistelseort synes han kort efter den föregåendes död kommit i åtanke till detta pastorat. Ehuru sterbhuset war behållet, utan små barn, wille dock församlingen efter gällande sed hafwa conservation och en Magister hade denna tiden straxt rättighet, serdeles i sådant fall, att anmäla sig. Prosten Kolthoff höll här wal 25 Juni 1699, men några föreslagne woro ej att wälja på. Flyger, som predikat dagen förut, kallades af alla med förbehåll att ägta dottren, och då Commin. Esseen i Sala nämndes såsom sökande med Konungens remiss till Consist. för denna lägenhet, erkändes hans meriter, med wälönskan till annan ort. Den lycklige pwgdes 10 Jan. och tillträdde, men dog 8 Mars s. år 1700.

Gift i Jan. 1700 med Christina Ranstadius, som straxt åter förekommer. Enda barnet Sara, g. m. Collega Scholæ Is. Malm i Westerås.

Skrifter: Disp. De Diaphanis. Præs. H. Wallerius. Ups. 1695. — Pro gr. De Castoribus s. Stellis marinis. Præs. A. Goeding. 1697. 8:o.

11. Mag. Johan Elfvius. Född i Aspeboda 1669. Fadr. Commin., blef Pastor i Wika. Stud. 1689. Magister 1710. Pwgd 15 Maj 1701. War då redan af både församling och Consist. utsedd, att genom giftermål med enkan här blifwa Pastor. Tilltr. s. å. I detsamma hemkom gifte Fält-presten A. Morin sjuk och fattig ifrån kriget med Konungens remiss till detta pastorat, men då Elfvius redan war tillsatt, lät Konungen derwid bero, efter Kyrko-ordningen. Opponens i prestmötet 1702. Höll marknadspredikan 1714. Död 25 Mars 1723.

Gift 1701 med Christina Ranstadius, f. 1675, död i Mars 1764. Barn: Pehr, v. Apologist i Westerås; Constans, Kronofogde på Gottland; Catharina, g. m. följande Pastor; Christina, g. m. Comminister Milenius i Möklinta; Johan, död ung.

Skrift: Disp. gr. De juramentis Hebræorum. Præs. J. Palmrot. Ups. 1700. 8:o.

12. Cand. Gustaf Arbin. Född i Arboga 29 Jan. 1691. Fadr. Eric Nilsson Arbin, Factor och Rådman. Modr. Brita Brandin. Wårdades först i Arboga skola och blef Stud. 1710. Disputerade 1722 och undergick Philos. Cand.-examen. Pwgd 21 Juli s. år, antagen af Biskopen till vice Pastor i Dingtuna. Ännu en gång begärde församlingen det gamla presthusets conservation, och då Arbin af Consist. blef dertill föreslagen, inhemtade Prosten Öhrling 22 Mars 1724 i allmän socknestämma hela församlingens samtycke. Tilltr. s. år och war Opponens i straxt följande prestmöte. Skötte sin tjenst som en redlig Pastor och war länge v. Præpositus i Sala contract, under Prosten Kolthoffs swaghet, hwarefter han behöll inspection i egen församling. Död 25 Dec. 1755.

Gift 9 Aug. 1724 med Cathar. Elfvius, företrädarens dotter, f. 1702, död 15 Maj 1751. Barn: Gustaf, Notarius i Stockholms AccisRätt; Nils, Fänrik i Preussisk tjenst; Gabriel, Bokhållare i Banken; Pehr, Notarie ibid.; Elisabeth, g. m. Kyrkoh. Mag. Swen Fryxell i Wäsehärad, Carlstads stift; Sara, g. m. Commin. Tillberg i denna församling.

Skrift: Disp. De moderamine affectuum. Præs. Fab. Törner. Ups. 1722. 8:o.

13. Daniel Westling. Född i Söderberke 27 Mars 1714. Fadr. Matts Pehrsson, Klockare. Modr. Kerstin Olsdotter. Af flere äldre anhörigas exempel uppmuntrad att studera gjorde han cursen i Westerås och kom 1735 till academien. Pwgd 12 April 1739 och Adjunct hos Comminister i Björksta. Sattes 1744 till interims-predikant och Syssloman i Westerås hospital. Fick confirmation på samma tjenst 22 April 1745. Kyrkoh. här 26 Aug. 1757. Tilltr. 1758. Introd. af Biskopen på femte året efter tillträdet. Hade exped. i Sala Contract 1771. Lemnade ett godt namn för christligt nit i sitt embete då han dog 2 Aug. 1785.

Gift 1. i April 1742 med Maria Holstenius, Pastors dotter i Björksta, som dog 26 Aug. 1750. Barn: Olof, Commin. i Swedwi; Maria, g. m. Handlanden C. U. Wising i Nora; Johan, SalteriInspektor, död i Marstrand 1828; flere döde i barndomen. Gift 2. 9 Maj 1751 med Margareta Catharina Wising, dotter af Qwartermästaren Wising och M. E. Fontelius, hwarigenom ett testam. arf ifrån England tillföll efterkommande. Hon f. 1725, död 17 Aug. 1794. Barn: Daniel, död stud.; Anna Elisabeth, g.m. Bokhållaren P. Arborelius; Beata Charlotta, g. m. Fältskären J. O. Ophoff; Lars Gustaf, okänd, twilling med Carl Fredric, Commin. i Tillberga; Margar. Catharina, g. m. Bruksinspektoren Esseen på Norrhammar.

14. Mag. Christopher Borg. 1785. Se Past. i W. Fernebo.

15. Mag. Henric Ericsson. Född i Fahlun 24 Sept. 1753. Son af Borgmästaren Eric Ericsson och Elisab. Eleon. Gahn. Kom med enskild informator till Upsala academi 1765. Gick dock sedan igenom gymnasium och begaf sig åter till academi 1775. Philos. Cand. 1778, men fick ej rum wid nästa promotion. Pwgd 15 Maj 1780 på kallelse af v. Presidentskan Bergenstierna. Kyrkoh. utom förslag i Sophiæ Magdalenæ församling 21 Dec. 1782. Tilltr. 1783. Prom. Mag. i Upsala 1788. Erhöll transp. hit 17 Mars 1806. Introd. af Biskopen s. å. War af nog egen art. Så mörk till physiognomien att kamrater nämnde honom Swart-Henric. Stor hushållare lät han bortplocka af den myckna småstenen på sin första boställsåker, men nödgades föra den tillbaka för misswäxt. Icke synnerligen belefwad, då han i skrifwelse till Konungen tillade postscriptum. War dock icke utan sina goda egenskaper. Flera år oförmögen af slag. Död 10 Maj 1810.

Gift 2 Mars 1783 med Anna Marg. Sandwall, dotter af Regementsskrifwaren N. Sandwall och S. C. Windrufwa, död i Gagnef 7 Mars 1829. Af 9 barn: Eric Nils, S. M. Adj., afsatt; Henric, Landtmätare; Elisab. Charlotta, okänd; Sophia Magdalena, g. m. Arrendatorn Fryklund; Anna Christina; Gustawa Ulrica, g. m. Bokhållaren J. E. Holm; Eleonora Henrica.

16. Gilius Riddarström. Född i Skinnskatteberg wid Riddarhytte bruk 28 April 1754. Fadr. Garmakare. Sträfwade till 25 års ålder i Westerås för att få testim. till academien. Pwgd 25 Jan. 1781 på Consist. kallelse. Sändes till Fleckebo att biträda Pastor. E. O. Bat.-Predikant wid Bohus Läns regemente s. å. Adj. bos Prosten i Linde 1783. E. O. Hofpredik. hos Hertigen af Östergöthland 7 Oct. 1784. Past.ex. 17 Aug. 1785. V. Pastor i Linde 1790. Adj. hos Pastor i Husby 1792. Notarius wid prestmötet 1794. Commin. i Kihla 22 Juni 1801. Antog församlingens wård 1809. Ordin. Pastor på stället 26 Nov. 1810. Tilltr. 1813. Hade då redan begynt sakna helsa, arbetsförmåga och ordningssinne, hwilket allt i yngre år war hans lyckliga lott. Död 12 Maj 1816.

Gift 15 Mars 1798 med Eva Catharina Öhman, Handlanden Öhmans i Säther dotter, f. 9 Juni 1776. Barn: Johan Reinhold, Sergeant wid gardet, förstörd; Carl Wilhelm, Swarfware; Maria Christina, g. m. Borgaren och Handlanden Gabr. Söderquist.

17. Nils Daniel Weström. Född i Särna 16 Mars 1766. Fadr. sist Commin. i Dingtuna. Stud. 1787. Pwgd 2 April 1791 och Adj. Past. i Söderberke till 1805, då han tillträdde Malungs sacellani, efter fullmagt 1803. Pastor 1808. Commin. i Norrberke 18 Nov. 1811. Kyrkoherde här 9 Dec. 1816. Tilltr. 1819. Prost 9 Oct. 1824. V. Contr.Prost 1829. Ordin. 16 April 1834. På begäran ledig ifrån samma expedition 1838. Ledamot af Westmanlands Hushållningssällskap 1828. Dito af Samfundet pro fide et christianismo 1838. Död 7 Aug. 1842.

Gift 25 Mars 1805 med Cath. Aurora Westrell, dotter af HofKamereraren J. W. Westrell och Aurora Wallin, f. i Stockholm 21 Juni 1779. Af 7 barn: Daniel Wilhelm, f. 1810, v. Pastor; Carl Uno, f. 1812, död 1823; Nils Herman, f. 5 April 1814, Kamererare wid Sätra helsobrunn; Aurora Wilhelmina Emerentia, f. 25 Mars 1818.

Skrifter: Predikan på Annandag Pingst med Tal till Nattwardsungdomen. Götheb. 1801. 4:o. Tal i anledning af Sweriges och Norriges förening. Dito i Westerås Bibelsällskaps allmänna sammankomst 1831. Besöket wid sonen Carl Unos graf, tryckt utan Auctors wetskap.

18. Anders Ericsson. Född i Karbennings by af samma socken 18 Sept. 1791. Fadr. Eric Andersson, Landtbonde. Modr. Sara Jansdotter. Stud. 1815. Pwgd 29 Dec. 1816 och Adj. Past. i Rytterne. V Commin. ib. 1817. Adj. Commin. i Folkerna s. å. Adj. Past. i Björksta 1823. Vice Pastor i Jernboås 1824. Vice Commin. i denna församling 1827. Ordin. 10 Sept. s. å. Tilltr. 1828. Kyrkoh. 6 Dec. 1843.

Gift 1826 med Maria Gustawa Schultz, dotter af Prosten Schultz i Söderberke och enka efter Kyrkoh. Er. Nerén i Jernboås, f. 26 Maj 1789, död 23 Maj 1844. Barn: Anders Gustaf, f. 28 Sept. 1826; Aurora Juliana, f. 27 Maj 1828.

Skrifter: Analytiska frågor öfwer Catechesen. Westerås 1827. 8:o. Cateches-förklaringar. Ib. s. å. Frågor med Nattwards-ungdomem Ib.1828. Anmärkningar och Förslag widkommande Söndagliga Bibelförklaringens werkställighet med Allmänheten. Westerås 1844. 12:o.

2. Comministrar

Petrus Swenonis Petrus MatthiæPetrus JohannisOlaus Matthiæ NyzeliusSimon Christophersson HedmanEric TuneliusMatthias PlenningJohan GiræusJohan LundbergJacob LundbergJohan TillbergSamuel ArhusianderGilius RiddarströmHans BerglindAnders EricssonNils Brolén.

1. Petrus Swenonis. 1621, då han fick klockare-bordet. Se Commin. i Dingtuna.

2. Petrus Matthiæ. Wid 1639. Se Past. i Bjursås.

3. Petrus Johannis. 1653. Se Past. i Lillhärad.

4. Olaus Matthiæ Nyzelius. Född i Stora Tuna. Stud. 1658. Pwgd 21 April 1666. Tjenade först i Lillhärad. Capellan här 1669. Afsatt ifrån embete och lägenhet 1672. Restituerad 1673, så att Pastor i Tuna kunde få bruka honom wid Capellen. Begärde 1675 och fick blifwa Predikant för utskottsfolket af Dalarna. Nämnes sist 1681, då han hade godt betyg af Öfwerste Gust. Lejonhufwud. Hade en liten hemmansdel i Nyckelby, Tuna socken, och synes der hafwa slutligen stadnat.

5. Simon Christophersson Hedman. Född i Hedemora. Synes icke sträckt sin läsning utom Westerås gymnasium då han pwgdes 17 April 1664. War 8 år Adjunct hos Pastor i W. Fernebo, och äfwen i slägtskap med hans förra hustru. Commin. här 1672. Sökte 1694 bewekligt att få någon befordran, då han med 9 barn satt på ett boställe med 6 fjerdingars utsäde och höbord till 2 lass. "Om icke han med hustrun på allt lofligt sätt warit om sig, hade de blifwit förgångna." Han dog utan hjelp i Febr. 1696.

Gift 1666 med Anna Israelsdotter Kruus i Westerås, f. 1641, död 26 Oct. 1708. Barn: Christopher, Pastor i Tillberga; Simon, Commin. i Säther; Daniel Hedmark, Lieutenant; Brita, g. m. nedanstående Tunelius; Anna, g. m. Lieutenant Eek och Styckjunkaren Netzer; Catharina, g. m. Mjölnaren A. Forsberg wid Westerås; Margareta, g. m. Lieutenant N. Hök; Sara, g. m. Johan Pehrsson i Bowallen.

6. Eric Tunelius. Genom conservation 1696. Se Past. i Sewalla.

7. Matthias Plenning. Född i Skinnskatteberg 1678. Fadr. Lars Olsson, Bergsman på hemmanet Plöjningen. Hade rätt swårt att slå sig igenom behofwen i Westerås, och att 1705 få besöka acad. i Upsala. Pwgd 30 Maj 1706 och Pastors Adj. i Sewalla. Fick tillika med klockare-uppbörden någon jord af Pastors boställe, att bruka de 16 år han biträdde sin swärfader. Commin. här 1722, sedan en Baron Fleming, egare af flera hemman i Sewalla, förgäfwes recommenderat honom till succession derstädes, ehuru grannt och smickrande hans bref war till Biskop Iser. Död 17 April 1728.

Gift 8 Jan. 1707 med Magdalena Wielke, Pastors dotter i Sewalla, f. 1675. död 27 April 1745. Barn: Johan, ConRector Scholæ i Westerås; Maria, g. m. efterträdaren.

8. Johan Giræus. 1729. Han och Jac. Godenius hade blifwit föreslagne, båda färdige, att ägta dottren. Wid walet wille församlingen icke yttra sig för någondera, utan hänsköt utslaget till Consist., som ock utnämnde personen. Se Past. i Berg.

9. Johan Lundberg. 1748. Se Past. i Lillhärad.

10. Jacob Lundberg. 1758. Se Commin. i Folkerna.

11. Johan Tillberg. Född i Arboga 30 Dec. 1727. Fadr. Er. Tillberg, Skeppare. Modr. Anna Sten. Stud. 1750. Pwgd 5 Oct. 1755 och Pastors Adj. i Kihla. Måste straxt swara för hela tjensten såsom nådårspredikant. Adjunct hos Prosten i Sala 1758, då han ock en längre tid läste i skolan efter accord med Rector Harkmans enka. Commin. här 1769. Undergick Past.ex. 1774. Sedan Medicinska faculteten i Upsala genom Professor Aurivillius 1758 begärt Consist. tillstånd för ofwanst. Commin. Lundberg att predika för dem som begagnade Sätra helsobrunn, fortfor ock Commin. Tillberg så wäl som Pastor dermed för sin tid. Den i tjenst och lefnad rättsinnige mannen sjuknade häftigt af slag under predikan och afled få timmar derefter Annandag Pingst 12 Maj 1788.

Gift 1 Maj 1757 med Sara Arbin, dotter af Prosten i denna församling, f. 10 Febr. 1729, död utan barn 2 Febr. 1799.

12. Samuel Arhusiander. 1789. Se Past. i Thorsång.

13. Gilius Riddarström. 1810. Se Past. loci.

14. Hans Berglind. Född i Fahlun 17 Jan. 1773. Fadren Jan Berglind, Grufarbetare. Den andre af 4 bröder, som ingått i presteståndet. Stud. 1794. Pwgd 23 Juni 1803 och Nådårspredikant efter Pastor i By. Commin.Adj. i Husby 1804. Uppehöll Capellanstjensten i Gunnilbo 1810. Design. Commin. här 1811 men Pastors Adjunct i Elfdalen tilldess han tillträdde 1813. Det är icke just något beröm för en prest, men då han i den tryckta socknebeskrifningen är uppgifwen som en owanlig jordbrukare, må det nämnas såsom exempel för dem, hwilka det mera höfwes. På sitt boställe, 1/16 hemman, uppdref han äringen ifrån 20 till 80 a 90 t:r säd och födde 2 a 3 hästar, 8 a 9 nöt och några får. Utom embetet hade han derföre icke någon timma ledig till muntrande umgänge. Död 7 Febr. 1827. Icke gift.

15. Anders Ericsson. 1827. Se Past. loci.

16. Nils Brolén. Född i Bolstre by af Bro församling 2 Oct. 1805. Fadr. Eric Ericsson, Bonde. Modr. Anna Nilsdotter, med owanlig biblisk beläsenhet i sitt stånd, uppmanade honom att följa sin böjelse för boken. Begynte läsa i Köpings skola 1816 och kom igenom Westerås lärowerk med den fattigas utwägar till Ups. academi 1826. Pwgd 23 Maj 1829 och Adj. Commin. i Norrberke. V. Commin. i Ludvika s. å. Adj. Past. med cura ærarii i Stora Tuna 1831. V. Pastor i Grytnäs 1834. Adj. Past. i Sala 1836. Constit. Collega Scholæ ib. 1839, men efter nya Apologistskolans inrättning återgick han till Adjuncturen. Tillika Lärare i församlingens wexelunderwisningsskola och deltagare i Ottesångs-tjensten efter Holmbergska testamentet. Comm. här 8 Juli 1844.

Gift i Febr. 1840 med Christina Ulrica Norberg, dotter af Prosten i Stora Tuna, f. 12 Febr. 1814.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 6 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt