Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Björksta

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Karolus TychoBorchardusPetrusOlaus AndreæGudmundusPetrus BenedictiNicolaus MatthiæAndreas Georgii SchedwimontanusLaurentius Andreæ BjörkJohannes Petri FolkerusLaurentius Johannis BothniensisAndreas Andreæ NormontanusPetrus Swenonis LjunggrenSamuel NohrmoræusOlaus AroseliusOlof HolsteniusSamuel DjurmanAnders NesseliusMichael ÖhmanPehr AroseniusDenis BorgEric Michael Utterström.

1. Karolus, Canonicus et Curatus in Birkastum, blef 1322 med Kaniken Folke Röriksson sänd af Biskop Israel med 4 års denarium S. Petri till ÄrkeBiskopen i Upsala.

2. Tycho, Curatus ecclesiæ Birkistum, war 1367 die b. Johannis i Westerås Capitel och skänkte Ulphoni Tychoson, sibi delecto, en gård i staden, som war hans aflinge. Denne Ulpho war hans son, ehuru han icke så nämnes, och äro flera exempel huru presterne före Reform. inför Domstol skänkte aflinge till barn, som de hade med sina hushållerskor, så kallade Försior.

3. Borchardus, Kanunk i Westerårs och Kijrkioherre i Byrkistum 1368, då han som fasteman nämnes i ett köpebref.

4. Petrus. I Rudbeckii Mem. publ. uppförd såsom död 1505.

5. Olaus Andreæ, Canonicus et Curatus 1529. Antecknad på en malmkittel, som warit brukad till döpelse-acten. Nämnes ock i Mem. publ. 1532. Äfwen troligen samme Olaus, som 1556 underskrifwit kronouppbördslängden för denna socken.

6. Gudmundus, utan widare underrättelse.

7. Petrus Benedicti. 1564. War Præpositus i Tjurbo contract 1566. Flyttade till pastoratet i Arboga, sin födelseort, 1576.

8. Nicolaus Matthiæ hade länge warit Capellan i Leksand, då han 1576 kom till detta pastorat. Nämnes någon gång Tijbelius och war född i Tible i Badelund församl., der han hade flera syskon, ifrån hwilka ännu lefwande slägter härstamma. Såsom ContractsProst underskref han Upsala mötes beslut 1593. War Riksdagsfullmägtig 1590 och 1594. Finnes sedan på flera ställen hafwa hållit visitationer, introductioner m. m. Död i hög ålder 10 Juli 1617.

Hans enka dog 1623 af pesten i Ihrsta hos Mäster Jöns, som synes warit deras måg.

9. Andreas Georgii Schedwimontanus. War 1604 pwgd och sannolikt då Domesticus i Stora Schedwi. Ifrån 1610 finnes med wisshet att han warit Capellan wid Domkyrkan i Westerås. Kyrkoh. här 1618. Predikade i prestmötet 1620. Ehuru Prost-sätet nu war flyttadt, hade han dock det anseende, att Biskop Rudbeck gjorde honom till Assessor i sitt Consist. majus. Ännu 1636 war han i mötet Concionator. Död i en ålder af 91 år i Aug. 1652 enligt grafskriften.

På en tafla i Björksta kyrka är han afmålad med 2 hustrur och 19 barn. Den sednare hustrun, Clara, war dotter af Pastor i Stora Schedwi Lars Holgeri, och fick för mannens meriter sitta qwar wid gäldet till Maj 1654. Af sönerne nämnas: Matthias, Capellan i Westerås; Eric, stud. i Upsala 1625; Jeremias, likaså 1631; Lars, fadrens successor här; Johan, stud. 1639; Tobias, Pastor i Björskog; Daniel, Borgmästare i Enköping; Malachias, Handlande i Westerås; Elias, bodde i socknen 1643; Zacharias, dito 1651; af döttrar: Anna, g. m. Pastores i Thortuna Gröningius och Sewallius; Susanna, g. m. Pastor i Romfartuna P. Ihrestadius; Maria, g. m. Pastor Granagrius i Nås; Sara, g. m. Kronolänsmannen i socknen Lars Andersson.

10. Laurentius Andreæ Björk. Född i Westerås 1616. Son af nästföregående. Tog underwisning på sin födelseort till 1635, då han besökte Upsala academi och återkom flera gånger. Collega Scholæ i Westerås 1640 och pwgd 14 Maj s. å. Antogs till Oeconomus och Predikant i hospitalet 1642. Hushållningen för de fattiga lyckades icke wäl, ty han blef skyldig, och hans del i ett hus efter swärfadren i Örebro blef tagen in arresto. Till tryggare biträde för hans gamle fader sattes han 1650 hit till Capellan, så mycket heldre, som han icke war så tjenlig i hospitalet. Efter fadrens död kommo deputerade ifrån hela församlingen och begärde honom till Pastor. Consist. ansåg honom för swag dertill, och hade flera capable män att föreslå. Den myndige Herren, RiksStallmästaren Grefwe G. Baner på Målhammar, som nu höll ihop med bönderne, synes mest werkat, att Hr Lars dock i Mars 1654 blef tillsatt. Biskop och Consist. gjorde honom starka föreställiningar öfwer hans förra tjenst och förmaningar till den nya. War död i Juli 1663.

Gift 27 Juli 1640 med Kerstin Rudbeckius, dotter af Biskopens broder, Rector Jac. Rudbeckius i Örebro. Af barn nämnas: Jacob, blef Borgare i Westerås; Lars och Anders, stud. en tid, sedan okände.

11. Johannes Petri Folkerus. Född i Hedemora wid 1618. Fadr. då Rector Scholæ blef Pastor i Folkerna. Sina i Westerås begynta studier fortsatte han ifrån 1639 i Upsala. Pwgd 25 April 1646 och sin faders Adjunct i Folkerna. Redan 1647 war han insatt till ordin. Commin. ibid. Respondens i prestmötet 1650. Här lefde han i god ro och kunde ej föreställa sig att blifwa kallad till det oroliga Björksta. Genom den egenmägtige Grefwe Baners enwishet blef här tre års vacance och hela församlingen kom i oreda. Förkastande dem, som Consist. föreslagit, wille han intränga än den ena än den andra, men i synnerhet sin hofprest Andreas Engzelius. Än lockade, än hotade han bönderne att hålla med sig. Ömsom owettig och höflig emot Domcapitlet, swarade han utskickade, att han skulle gå till Konungen och påstå sin rätt. Dock finnes icke att han gjort allvar deraf eller wunnit något dermed. På anförda klagomål af både Consist. och socknemän kom flera gånger bres ifrån regeringen, om undersökning i denna twist, om nytt förslag, om fullmagt för den skickligaste. Redan 1665 hade Consist. i synnerhet utsett en i allt oförwitlig person, nemligen Folkerus, "som war en wacker och lärd man och hade med stort beröm förestått sitt embete." Ändtligen innehöll regeringens skrifwelse i Mars 1666, att denne, som församlingen ock begärde, straxt skulle insättas, och att Grefwen blifwit ålagd rätta sig derefter. Mannen blef ock confirmerad men dog i Folkerna wid slutet af April s. å.

Gift 1. 1647 med Maria, Kyrkoh. i Romfartuna Erici Matthiæ dotter. 2. 1656 med Kerstin, dotter af Kyrkoh. Buskovius i Kumla, omgift med Pastor Toltonius i Kärrbo. Af barn är endast känd Margareta, g. m. Tullskrifwaren i Stockholm sedan Arrendatorn i Folkerna D. Tullberg.

12. Laurentius Johannis Bothniensis. Född i Luleå stad 1616. Kallade sig ock Anthnæsius, grekisk öfwersättning af Blomsterö. Fadr. synes nedkommit och stadnat i Westerås. Der träffas sonen som Scholaris 1632. Kom 1637 till Upsala academi. Pwgd 14 Maj 1640 warande då Parthenagogus eller Lärare i "Pigeskolan." Capellan i Ihrsta 1640. Dito i Badelund 1650. Respondens i prestmötet 1653. Lector Carolinus klagade i Capitlet på honom 1661, att "han under predikan går utur kyrkan. Resp.: Gjorde det icke af förakt mot predikanten, utan att efterse om pojkar spelade puttpenning under gudstjensten på kyrkogården." Consist. wille ej tro det, och han förmantes gå i sacristian. Nyårsdagen 1665 predikade han i Lundby för Riksdrotsen, som kom resandes neder åt landet. Efter begäran fick han denne herres recomm.-skrift till Biskopen, som Secreteraren Gyllenstolpe straxt uppsatte. Hade ock flera gånger förord af General Horn på Hesslö, och Consist. ansåg också mannen förtjent. Han hade derföre under det långwariga bullret här, med de andra warit föreslagen, och straxt efter Folkeri död kom han med några bönder i Capitlet, som begärde honom. De berättade sig hafwa warit till Grefwen, att tala med honom om Herr Lars, men fått det swar, att han aldrig samtyckte till någon annan än sin prest. "Will Konungen eller Biskopen sätta in någon, må så wara, men med hans samtycke sker det aldrig, och, sade han, förr skall jag förwerka min hals, strykande sig med detsamma om halsen, än någon skall twinga mig att samtycka till någon prest i Björksta." Biskopen rådde bönderne skicka någon till Stockholm, att begära det resolutionen för den aflidne måtte flyttas på Herr Lars. Derom förekommer ej widare, men Consist. gaf honom fullmagt, utan att fråga efter Grefwens samtycke. Föga war det gagn han hade deraf, ty wid slutet af 1668 war ock han död.

Gift 24 Juni 1640 med Brita Gerdtsdotter i Westerås, som under mannens skoltjenst war "Läremoder i Pige-skolan" och efterlefde ännu 1686. Barn: Johan, Commin. i Björksta; Eric, kallade sig Waesman och blef Borgare i Westerås.

13. Andreas Andreæ Normontanus. Född i Norberg 1607. Fadr. Bergsman. Modr. blef omgift med Hr Hans, Pastor i Norberg. Hade länge läst i Westerås och war gamle mannen, då han ännu nämnes Consistorii Cursor. Finnes icke warit till academien då han 22 Juni 1643 blef pwgd. Tjenstgjorde först såsom Capellan i Norberg och war sedan korta tider i Thortuna och Sala stad, till dess han 1654 flyttades till sacellanien i Björksta. Under den långa oredan i församlingen begärdes och uppfördes äfwen han på pastorsförslaget 1665, och då någre inwände att han icke hördes i kyrkan, inkallades han att en söndag låta höra sina gåfwor i Domkyrkan, då de syntes oklanderlige. Sedan han då icke widare kommit i fråga och äfwen stått tillbaka för Hr Lars, som afgick så snart, blef han nu med utskickade begärd af församlingen. För att icke föreskrifwa Grefwe Baner, föreslogos twå gode män jemte Andreas och Consist. tillskref Grefwen derom. På twå bref swarade han icke och på det tredje nekade han att mottaga någondera. Han hade nu öfwergifwit sin Engzelius och snöpligen bortdrifwit honom, emedan han icke wågade sammanwiga sin Herre med en Fröken Skytte. (Fotnot: Denne Baner war son af den namnkunnige Fältmarskalken Johan Baner, men hade inga lysande egenskaper, utan kallades för sina sällsamma infall Dulle (galne) Baner.) Nu fordrade han att Regementspresten Zedsbeckius skulle gillas och insättas. Men denne hade nyss fått pastorat, som han missaktade, hwarföre Consist. fattade mod och utan widare disput, efter böndernes kallelse, förordnade Capellanen, som af Præpositus insattes i Aug. s. år 1669. Härmed tyckes Grefwen tröttnat, att icke widare sträfwa emot, till dess en Capellans-ledighet gaf honom nytt tillfälle, då ock Pastor hade nog ledsamhet. Han war en from man, icke allwarsam nog att styra en bortskämd församling, som ock, i synnerhet af frälset. lönade honom så swagt, att han nästan lefde i fattigdom. Föll 1677 i en swår och långwarig sjukdom, som lemnade en tilltagande swaghet. Lefde länge derefter och hade mången bitter sorg. Underligt handlade ock sjelfwa Konungen. Pastoratet förklarades 1691 för regalt, och s. år gaf Konungen i Kungsöhr 20 Jan. fullmagt derpå till en Gottlänning And. Schönfeldt (Fotnot: Schonfeldt blef sedan Pastor i Bro och Lossa i Ärkestiftet, der han dog 1702. Hans längd och tjocklek lärer warit utomordentlig, så att kyrkodörren i Bro för hans skull måste utwidgas. Uti ett mål åt han en hel kalfstek med ett tjog hårdkokta ägg. Ingen häst kunde bära honom. Hans knäband tjenade hans Capellan, ehuru ingen mager man, till gördel. Se Ups. Herdaminne 1 Del.), alldeles så som den gamle mannen blifwit död. Troligen war detta ett förhastande på falskt rykte om ledighet, och blef således omgjordt. Deremot föreslog Consist., att den skröplige Kyrkoherden skulle mot wissa wilkor afstå pastoratet till Lector Pehr Aroselius och Konungen lofwade i Mars att gifwa sitt bifall dertill, så snart contractet war uppgifwet. Äfwen detta gick icke i fullbordan och emellertid blef den utlefwade mannen död 27 Maj 1692.

Gift 7 Juli 1644 med Elisabeth Holstenius, brorsdotter till de namnkände Prostarne, f. 1624, död 1690. Barn: Andreas, Commin. på stället; Maria, g. m. Commin. Hedbom i Kungsåra; Christina, död ogift; Johan Norman, Tullnär wid Äs i Romfartuna; Margareta, g. m. ConRector M. Wichæus i Westerås; Johan Norberg, Comm. i Munktorp; Eric, Klockare i Björksta.

14. Petrus Swenonis Ljunggren war Westrogothus. Född omkring 1656. Hade en broder som war Secreterare i Kongl. SlottsCanzliet. Stud. i Upsala 1677. Undergick några examina och disputerade en gång, men lemnade Acad. wid 1684, då han blef pwgd och Hofpredikant hos en Baron Gyllenstierna. Länge hade Consist. wäntat på den utlofwade Kongl. fullmagten för Aroselius, då Konungens bref ankom, att han förordnat Ljunggren hit för det att ingen underrättelse till Hans Majestät inkommit, på hwad sätt Aroselius med Hr Anders contraherat. Likwäl war contractet uppgjordt 3 Mars och Biskopen inberättade att allt war färdigt, men lärer icke blifwit specificeradt och derföre ogilladt. Ljunggren ankom i Maj 1693, men redan i Sept. skref han till Consist.: "att han önskade sig aldrig kommit till Björksta, för den usla rötekulan och förderfwade åkerbruket." Låg då i brännsjukan som grasserade i socknen. Straxt på första året war han förordnad till Respondens i prestmötet, "men begärade ett friår, emedan pastoratet gaf honom så hufwudbry, som alla de propositioner och syllogismer, hwilka i synodo kunde wanka." Död 27 Febr. 1694.

Gift i Juli 1693 med Magdalena von Husum, dotter af Grosshandlaren Petter v. Husum och Magdal. Schenck, f. 1670, g. 2. m. Borgmästaren i Nora Ol. Hellman och 3. m. Handelsmannen Dav. Sten ifrån Riga. Hon war ett owanligt fruntimmer, som med mannastyrka skötte sina widlöftiga affärer, serdeles efter sista mannen, men mistade på ålderdomen alldeles sitt minne. Död 88 år gammal 1758, begrofs 13 Nov. i Kungsholms kyrka.

15. Samuel Nohrmoræus. Född i Mora 10 Oct. 1659. Fadr. Kyrkoherde. Wårdades wäl i unga åren och blef Stud. i Upsala 1676. Wisade der mycken flit ehuru han icke sökte Magister-graden. Hade hederliga conditioner. Den nåd, som Konungen hade för fadren, fortsattes äfwen på sonen. Erhöll 1690 Konungens kallelse att wara Slottspredikant och Skolmästare wid Strömsholm, hwarpå han pwgdes 13 April, efter en examen, som Biskop Carlsson förklarade så god, att han dermed förtjenade Magister-namnet. Redan 1694 benådad med Kongl. fullmagt på Björksta pastorat, men före tillträdet död s. å. Begrofs i Westerås 19 Juli.

Gift 1692 med Anna Lindberger, sin styfsyster, Prosten D. Lindbergii i Husby dotter, omgift med Commin. ibid. A. Godenius. Barn: Anna Christina, g. m. Bokhållaren Nyman i Awesta.

16. Olaus Aroselius. Född i Stora Schedwi fastlagstiden 1650, då fadren, som slutligen blef Domprost i Westerås, derstädes war Pastor. Inskr. i Upsala 1660, men frequenterade widare lärowerket i Westerås. Under Biskops-vacancen pwgd i Strengnäs 1676, kallad af sin fader att såsom UnderCapellan tjena wid Domkyrkan. Blef 1681 befordrad till Sysslomans-tjensten, lika wådlig för honom som för flera andra. Af Konungen utnämd till Kyrkoh. här med fullmagt dat. Köping 9 Maj 1694, men skulle icke få tillträda förrän han gjort riktig reda för sig. Det skedde 1695, dock med en stor skuld till Domkyrkan, hwarföre all hans egendom blef sequestrerad och den ena auctionen gick öfwer honom efter den andra; blott barnens faddergåfwor kunde frälsas. Äfwen arfwet efter hans moder, gamla Domprostinnan, blef anfäktadt, ehuru det war reserveradt för hans barn. Huset sträfwade ständigt med fattigdom och råkade slutligen i stor nöd. Härtill kom att han lefde i osämja med sin missnöjde Capellan, blef sjuklig och hade sorg af en olycklig son, hwilket allt påskyndade hans död, som inföll 29 Mars 1709.

Gift 1. 29 Maj 1677 med Brita Dwan, Prostdotter i Munktorp och enka efter Commin. ib. O. Thermænius. Hon dog 1680. 2. 12 Febr. 1682 med Maria Holstenius, Capellansdotter i Husby, som drunknade under en resa på Mälaren 1727. Barn med den förra: Pehr, studerade, blef bofast på Gottland. Med den sednare: Lars, Bruksinspektor; Carl, skar halsen af sig i sinnesswaghet; Georg, Auditeur wid Artilleriet i Malmö; Catharina, g. m. följande Pastor; Christina, g. m. Regim.-Pastorn P. Blankenhagen och Cornetten P. Åhlberg.

17. Cand. Olof Holstenius. Född i Norberg och Djupkärra by 13 Jan. 1678. Fadren Holsten Henningsson, Bergsman och Häradsdomare. Modr. Ingeborg Andersdotter. Beslägtad med de gamle Holstenier hade han deras uppmuntran att studera i Westerås och ifrån 1697 wid Upsala academi, der han disput. en gång och genomgick med heder philos. examen 31 Mars 1709. Han hade då en längre tid haft condition i Aroselii hus och biträdt honom med predikningar, räkenskaper m. m. och gjort sig fördelaktigt känd af församlingen. När derföre alla ömmade för den aflidnes olyckliga enka och många barn, och allmän socknestämma hölls redan 11 April 1709, att efter Kyrko-ordningen söka husets conservation, blef straxt beslutadt, att genom Consistorium hos Konungen begära Holstenius till Pastor, som ock ingick derpå att taga en dotter till ägta och försörja enkan med de yngre barnen. Härtill samtyckte Consist. och Landshöfdingen gaf ock sitt förord, så mycket mera, som Professor Palmroth 10 April s. år gaf det testimonium om hans lärdom, att "han med heder kunde förrätta præsidium for en synodal-disputation." Regeringens interimsfullmagt utföll 27 Nov. s. år och Konungens confirm. i Bender 20 Sept. 1711. Emellertid blef han pwgd i Strengnäs 7 Jan. 1710 och tilltr. i Maj. Med klokhet och drift skötte han sitt embete, sökande ifrån början sätta församling, kyrka och boställe i så godt skick, som den swåra tiden kunde medgifwa. I prestmötet 1713 war han Concionator och Respondens 1716. Då han ock förbundit sig att årligen afbetala en wiss summa på sin swärfaders återstående skuld till kyrkan, war nödigt för honom att strängt hushålla, och gick, kanhända, för långt, så att han blef åtalad. Af ålder hade socknestuga och tingshus stått i prestgården, som derföre wid påstående Ting höll gästningen för betalning. Han fortfor dermed och beskylldes äfwen för krögeri, hwarföre han påstod husets flyttning och sin befrielse ifrån hela beswäret. På den hårda tiden, då många gingo ifrån sina hemman, som sällan funno köpare för de stränga utlagorna, hade han medel att för godt köp förwärfwa sig ett betydligt rusthåll. Efter hand blef han en förmögen man. Dock klagade han 1731 i Consist. öfwer sin brist, och att han till riksdagspenningar lika taxerades med Norberg, Söderberke m. fl. ehuru han hade ett stort men uselt boställe utan äng, bete och skog. På långwarig tjenst och werksam lefnad följde en swag ålderdom. I 13 års tid war han plågad af gikt och podager, så att han måste sitta och röras i en stol. De gamle hade många berättelser om hans swaghet att bekymras öfwer sin penningeskatt, som han hade förwarad i en jernbeslagen kista. Tiden blef honom dock dermed för långsam, och då vice Pastorn ansåg honom oförmögen att deltaga i tjensten, beswärade han sig i Consistorium, begärande att dock få läsa med nattwardsungdomen. Död 3 April 1761.

Gift 28 Febr. 1710 med Catharina Aroselius, företrädarens dotter, f. 1684. En rask och hushållsaktig qwinna, grof i seder, men hedersam och wälgörande. Då hon blef död i Maj af nådåret och barnen woro alla försedde, begärde församlingen få årets inkomst till upprättelse af den försallna Capellansgården, och så lärer ock skett. Barn: Olof Holsten, f. 1712, Med. Doctor i Kiel 1739, Practicus på Gottland, död 1741; Lars, Postmästare och v. Borgmästare i Enköping; Georg, Landtmätare; Catharina, g. m. Commin. i Nyköping J. Ekman; Maria, g. m. Pastor i Kila D. Westling; Christina Charlotta, g. m. Casseuren J. Ekström i Sala.

18. Mag. Samuel Djurman. Född i Westerås 31 Juli 1718. Fadr. Comminister. Kämpade med fattigdom ifrån första åren och kom 1739 ifrån gymnasium till acad. Prom. Magister 1746. Pwgd föreg. år 20 Maj, kallad af Landshöfdingen i Westerås Baron Funcks enkefru. E. O. Predikant wid Artilleri.reg:tet i Stockholm 1746 och Huspredikant hos Presidenten Baron Broman s å. Pastors Adj. wid S:t Claræ och Olofs församlingar i Stockholm 1747 och tillika Huspredikant hos RiksR. Grefwe Th. Bjelke. Commin. i Claræ församling 1752. Fullmägtig för Comminn. i Stockholm på riksdagen 176062. Då han 1761 anmälde sig i Consist. såsom pastorat-sökande, kallades han till examen. Swarade med cons. Urbici betyg, att han stått examen förrän han fick Comminister-tjensten i en af hufwudstadens förnämsta församlingar, förmodande att det borde gälla. Dock om widare fordrades wille han infinna sig dertill, så snart han wid samma tillfälle fick förslagsrum och missiv att profwa. Uppfördes här på förslag s. år och waldes 22 Nov. Tilltr. 1762. Riksdagsfullmägtig för stiftet 1771 genom nytt wal, sedan flera af de förut walde af det rådande partiet blifwit uteslutne. Prost 4 Nov. 1781. Med wackra egenskaper wann han aktning och kärlek. Död 6 Oct. 1784.

Gift 1752 med Christina Nordlindh, dotter af Assessoren i KammarRevisionen Joh. Nordlindh och Christ. Stridsberg, död 23 Nov. 1795, 61 år gammal. Barn: Anna Sophia, g. m. Pastor i Säby E. Sohlberg; Margareta Christina, g. m. Prosten i Romfartuna L. A. Hwasser [heter Margareta Catharina där]. Johan Samuel, Postmästare i Köping; Ulrica, g. m. Commin. G. A. Holmström i Kungsåra; Olof, Färgare; Maria Elisabeth, g. m. PostInspektoren i Linköping C. G. Hwasser; Magdalena, g. m. Apothekarne Djurman och J. Söderberg i Hudikswall.

Skrift: Disp. Grad. De moralitate usurarum. Præs. J. Ihre. 1744.

19. Mag. Anders Nesselius. Född i denna församling och Orresta 24 April 1741. Fadr. Jan Nilsson, bonde. Modr. Brita Pehrsdotter war i någon slägtskap med framl. Professor Nesselius i Upsala, hwarföre sonen upptog namnet, hölls till studier och njöt många år Nessel. stipend., både då han frequenterade Upsala Cathedralskola och ifrån 1760 acad. Prom. Magister 1767. Fortfor att med condition wistas wid acad. till 1771 , då han 6 Juli pwgdes i Stockholm på erhållen kallelse att wara E. Ord. Esquadronspredikant wid Lifregimentet till häst. Ordin. Predikant ib. 9 Mars 1774. Hofpredikant hos Hertigen af Östergöthland 6 Juli 1779. Hans meriter synas wäl högt beräknade, då han 1785 ibland 12 sökande, genom anmälda beswär hos Konungen, fick rum å förslaget här, med uteslutande af en Commin. i Fahlun, som hade sina 37 tjenstår. Erhöll fullmagt 31 Aug. Tilltr. g. acc. 1786. Prost 11 Jan. 1788. Introd. af Biskopen 22 Juni. Tänkande prest med kraftfull charakter och sorgfällighet för embetet. Icke alldeles så sträf i lynnet som det yttre tycktes utwisa. Död wid Sätra brunn af wåldsam sjukdom 24 Maj 1791.

Gift 1. 1778 med Cathar. Magdal. Bagge, dotter af Handlanden C. Bagge i Örebro, död 17 April 1784, 36 år gammal. Barn: Carl, ofärdig, blef Barnalärare; Israel, Urmakare; Charlotta Sophia, ogift; Catharina Magdalena, död ogift. Gift 2. 3 Febr. 1788 med Catharina Ulrica Rosén, dotter af Kongl. ÖfwerHofpredikanten Doctor Gabr. Rosén, omgift med den följande. Barn: Gabriel, wid FältCommissariatet, titul. Kongl. Räntmästare; Gustawa, ogift.

Skrifter: Disp. pro Ex. De censura actionum ratione personæ agentis. Præs. J. P. Sleincour. Ups. 1767. 4:o. Pro. Gr. De iis, quæ in omni officio sunt circumspicienda. Præs. eod. Ups. 1766. 4:o.

20. Mag. Michael Öhman. Född i Ljusnarsberg 8 Oct. 1742. Fadr. Anders Öhman, Bergsbrukare och Häradsdomare. Modr. Marg. Häger. Stud. 1765. War lycklig att flera år få wistas i Upsala med adliga disciplar. Men nämnas bör ock att han hade condition wid Longwinds bruk i Helsingland, för en synnerlig händelse som blifwit berättad. Med sin lärjunge gick han ned till sjön, då det föll honom in att lösa en större farkost och på egen hand göra en liten profsegling. I hast uppstiger en stark blåst, som drifwer båten ut på öppna fjärden. Med sin swaga matros och sjelf klädd blott i nattrock sträfwar han förgäfwes att komma tillbaka. Ändtligen lyckades för dem att styra till land, men så afsides, att nöjet, utom förskräckelsen, måste dyrt betalas med en lång wandring till fots för att komma hem. Prom. Magister 1770. Ehuru hans hog alltid war ställd på prestembetet, sökte han icke ordination förrän 1773, då han på kallelse att blifwa Adj. wid domkyrkan i Westerås wigdes 22 Dec. E. O. Predikant wid Adelsfanan 1775. Rector Scholæ i Awesta 1776. Notarius Consistorii 27 Febr. 1784. Kyrkoh. här 26 Dec. 1791. Tilltr. g. acc. 1792. Prost 29 Juni s. å. I dessa skiljda befattningar fann han sig lika wäl. Wisade i yngre år anlag för poesien med flera prof, som ock finnas tryckta. Ledamot af Witterhetssällskapet i Upsala 1769. Såsom Notarie ansedd för en af de skickligaste, och han wisste det sjelf. Såsom Pastor arbetade han utan biträde till sista året och war så alldeles sjelf i sin församling, att då en utsocknes bondgumma, efter ortens sed, kom med sin prest att förrätta wigseln, kunde han icke samtycka dertill, utan förbehöll sig sin lagliga rätt. Ledamot af Samf. pro fide et christianismo 1804. Död af swår wattensot 8 Mars 1812.

Gift 1. 26 Sept. 1784 med Johanna Christ. Lannerstedt, HofKamererare-dotter, f. 1766, död 10 Maj 1788. Barn: Michael, en tid Stadssecreterare, död i elände. Gift 2. 20 Juli 1792 med Cathar. Ulrica Rosén, företrädarens enka, f. 1764, död 31 Juli 1836. Barn: Eberhard, hade fallenhet för många yrken, reste till England.

Skrifter: Disp. Grad. De pactis sub conditione turpi. Præs. Prof. J. Ihre. Ups. 1779. 4:o. Westerås stifts Tidningar 17841792. Protocoll wid prestmötet i Westerås 1787. 2 ark 4:o. Grafskrift öfwer Prosten Doctor Axelsson. Ib. 1776. 4:o. m. fl.

21. Mag. Pehr Arosenius. Född i Westerås 6 Febr. 1758. Fadren Prost i Söderberke. Under sin faders tillsyn studerade han i Westerås till 1773, då han blef Stud. i Upsala. Magister 1782. Pwgd i Maj 1784 och Adj. Commin. wid S:t Claræ församling i Stockholm. Pastors Adj. i Sala 1788. Extr. Ord. Bat.-predikant wid Westmanlands regemente 22 Mars 1790. Kallad af Patronus och confirm. Pastor i Rytterne 15 Sept. 1791. V. Commin. i Westerås och äfwen Adj. Past. i Mora före tillträdet 1792. Prost 16 April 1806. Efter Kongl. Resolution fick han räkna dubbla år ifrån tillträdet der och till afgången derifrån. Kyrkoh. här 16 Nov. 1812. Tillträdde 1814. Opponens i prestmötet 1804. De sista åren sjuklig. Död 11 Sept. 1830.

Gift 23 Juni 1797 med Magdal. Sophia Reuter, dotter af LandsKamereraren And. Reuter i Nyköping, f. 18 Mars 1773, död 12 April 1819. Barn: Gustawa, f. 6 Juni 1798, Kammarfru i Kongl. Hofwet; Agnes Beata, f. 1 Juli 1800, g. m. Kronofogden C. R. Lönbohm, död 1824; Pehr Gustaf, f. 18 Maj 1803, Handlande i Norrköping; Carl Daniel, Lector, utn. Kyrkoh. i Lindesberg; Magdalena Sophia, f. 1808, g. m. Häradshöfdingen J. F. Wittbom i Calmar Län; Johan Abraham, f. 15 Nov. 1815, Handlande i Norrköping.

Skrifter: Disp. Grad. De inæqualitate animarum. Præs. P. N. Christiernin. Ups. 1782. 4:o. Tal wid Westerås Bibelsällskaps sammankomst 1817.

22. Mag. Denis Borg. Född i Westerås 11 Dec. 1776. Fadr. sist Prost i W. Fernebo. Stud. i Upsala 1796. Kallad till Huspredikant af Swenske Ministern i Köpenhamn Baron Oxenstierna pwgdes han i Lund 21 Aug. 1803 af Biskopen Baron Mörner. Reste till Greifswald 1805 och der prom. Magister 1806. Hemkom s. år och mottog Adjuncturen hos sin fader i Fernebo. Skolmästare ibid. 14 Jan. 1807. Andre Commin. wid Domkyrkan 7 Oct. 1811. Tillika vice DomkyrkoSyssloman en tid 1812. V. Pastor 1815. Förste Commin. 1821. Kyrkoh. i Rytterne 8 Febr. 1823. Tilltr. g. acc. och Prost 1 Maj s. å. Kyrkoh. här 25 Juni 1831. Tilltr. 1833. Efter en synnerlig och smärtsam sjukdom död 8 Juni 1837.

Gift 1. 3 Juni 1821 med Elis. Wilhelmina Böttiger, dotter af Apothekaren i Westerås C. F. Böttiger och S. W. Hülphers, död i barnsäng 20 April 1822, 25 år gammal. 2. 18 Maj 1823 med Hedvig Elisab. Borg, enka efter Prosten i Rytterne Mag. J. L. Mossberg, f. 30 Aug. 1790, död 13 Oct. 1830. Af 4 barn: Elisabeth Dionysia, f. 19 Juli 1826; Aron Gustaf Denis, f. 24 Juni 1830, studerar.

23. Mag. Eric Michael Utterström. Född i Fleckebo 4 Oct. 1778. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1800. Magister 1806. Pwgd 8 Jan. 1807 och Predikant wid Fredshammars bruk i Orsa. Biträdde ock Pastor ib. 1809. Collega Scholæ i Westerås 1 Sept. 1810, men war vice Apologist i Fahlun till dess han 1813 tillträdde sin tjenst i Westerås. Orerade på latin i gymnasium i anledning af Sweriges och Norges förening 1815. Kyrkoh. i Ängsö 16 Maj 1815, kallad af Kammarherren Grefwe Piper. Tilltr. 1816. Prost 11 Dec. 1822. Transp. till Fleckebo pastorat 3 Juli 1826. Tilltr. 1827. Kyrkoh. i Björksta, andra gången dertill föreslagen, 27 Dec. 1837. Tilltr. 1840.

Gift 7 Mars 1816 med Christina Helsén, dotter af Bergsmannen i Fahlun Joh. Helsén och A. M. Littmark, f. 13 Oct. 1792. Barn: Cathar. Margareta, f. 2 Aug. 1817; Erica Christina, f. 30 Jan. 1819; Beata Maria, f. 25 Dec. 1822; Johanna Mathilda, f. 7 Mars 1831.

Skrift: Tal wid Westerås Bibelsällskaps allmänna sammankomst 1825.

2. Comministrar

Ericus Johannes NicolaiJohannes Erici SchedwiensisPetrus Andreæ IhrestadiusLaurentius Andreæ BjörkAndreas Andreæ NoræmontanusJoannes Laurentii ArhusinusEricus Laurentii LångAndreas NoræmontanusIsrael FerlingHaquinus BetulanderDaniel ArhusianderAnders WestgrenDaniel BergströmssonCarl Johan HaakJohan BrobergCarl Sundwall.

1. Ericus in Björkestad. Underskref Upsala mötes beslut 1593. Icke widare nämnd.

2. Johannes Nicolai. Pwgd 1600. Tjente in militia. Capellan här 1603. Satt 161921 på klockarebordet. Lefde 1629. Död eller flyttad 1632.

3. Johannes Erici Schedwiensis. Född i Stora Schedwi. Kallas ock i Cons. prot. Betza. Ordin. till Diaconus 1629. War Infimus Collega Scholæ i Westerås då han 1631 fick plenos ordines. Blef då Capellan i Thortuna men suspenderades ett år. Commin. här 1632, sedan församlingen sökt än den ena, än den andra. Död 1647.

Lemnade enka efter sig. "Hon hade såsom brud gått med utslaget hår och perleband och kom för tidigt i barnsäng." Det kostade mannen ett års suspension, 10 daler och 8 dagar i proban.

4. Petrus Andreæ Ihrestadius. 1648. Se Past. i Romfartuna.

5. Laurentius Andreæ Björk. 1650. Se Past. l.

6. Andreas Andreæ Noræmontanus. 1654 också Pastor in loco.

7. Joannes Laurentii Arhusinus. Född i Westerås 1641. Son af Pastor här N:o 12. Pwgd 1677 och Adj. i Thortuna, men hitflyttade 1669. S. år i Aug. då Anders Noræmontanus blef introd. till Pastor, har prot. om Hr Jöns: "1:o Stiger han in i Sacristian till Mag. Georgius, går der och spatserar, till dess han gick på predikstolen. 2:o Efter predikan stiger han åter in i Sacristian och will icke gå uti det rum, som för presterne i kyrkan förordnadt är. 3:o Då M. Pehr förrättade actum introductionis och kom till sjelfwa personalia, löper Hr Jöns på dörren och slår kyrkdörren igen efter sig, hwaraf synes att han icke wille wisa V. C (?) skyldig hörsamhet. Sent.: Afstår med prediko-embetet till dess han låter påskina allwarlig bot och bättring." Likwäl sattes han följ. år till ordin. Capellan. Död efter långwarig sjukdom 12 Maj 1672.

Gift 1668 med Sara Sewallius, Pastors dotter i Thortuna, som blef omgift med Commin. Arbman i Malung. Barn: Sara, g. m. Samuel Danielsson i Munktorp.

8. Ericus Laurentii Lång. Född i Westerås 1628. Fadr. kallad "Långe Lars", synes warit Borgare. Pwgd 1655, warande 2:dus Notarius Gymnasii. Collega Scholæ i Westerås 1656. Adj. Past. i Ramnäs och Skollärare på klockarebordet 1658. Måste derifrån 1667, och, ehuru med socknens goda betyg, wara tjenstlös till 1671, då han blef v. Commin. här. Ord. Commin. 1672. Död i Jan. 1676.

Gift med Magdal. Ericsdotter, som sedan blef g. m. Apologisten Wanlin i Westerås. Sonen Samuel Lång, Bokhållare på Stjernfors bruk i Ljusnarsberg.

9. Andreas Noræmontanus. Född i Norberg 25 Febr. 1647. Son af Pastor här N:o 13. Kallade sig ock Norberg. Stud. i Upsala 1671. Pwgd 24 Sept. 1674 till sin faders Adjunct. Begärdes af församl. till Capellan 1676, då Grefwe Baner åter kom med sitt påstående och wille till tjensten intränga en obehörig person. Han hade en husprest af fremmande nation, Olof Lemwig, som Konungen med sin wanliga brådska gifwit ett pastorat i Linköpings stift, men återkallat sedan Pastor, som berättades wara död, ifrån sin sjukdom tillfrisknat. Denne rosade han "såsom en wacker lärd man, den han gerna wille hafwa wid handen" och sökte truga bönderne att samtycka till hans begäran i Consist. Disputen blef dock icke nu så lång, ty efter få dagar inkommo flera bönder och bådo på det högsta "att slippa den Danska presten, som Grefwen lofwat Capellanstjensten, dels för hans målföre, som de icke förstodo, dels ock för hans faseliga sjukdom, hwarmed han war bekajad, så att de icke utan fasa kunde undfå herrans Nattward utaf hans hand." Han hade ock besmittat en af Grefwens tjenare, som låg under kur, och de begärde enhälligt Kyrkoherdens son. Domcapitlets swar synes wäl swagt, "att näppeligen skulle presten trugas på dem, men Hr Anders war ock för ung och de skulle få förslag." Likwäl gjorde mannens smittsamma sjukdom att Grefwens tillbud alldeles misslyckades. Ändtligen wunno bönderne sin önskan att få sin gamle Pastors son till Capellan, men han blef dem ej heller till någon synnerlig uppbyggelse. Alldeles olik sin fromme fader hade han många klagomål emot sig för otidigheter emot den ena och andra, för oordentlig lefnad, för plumpa uttryck och personliga syften på predikstolen m. m. Oenigheten med hustrun gjorde ock stor förargelse, som i synnerhet utbröt 1687, och hon äfwen för sin del wållade. Kunde icke komma i fråga wid någondera ledigheten till pastoratet, och under den skarpe Kyrkoh. Holstenius synes han warit fogligare. Död 20 Febr. 1712.

Gift 1. med Catharina Jönsdotter, som hade sin slägt i socknen. Hade 1687 öfwergifwit mannen, då de klagade på hwarandra, dock hon i synnerhet öfwer sin swärmoder. 2. med Catharina Brunnander, som dog hos sin slägt i Westerås 1720. Barn nämnas icke.

10. Israel Ferling. Född i Mars 1683. Fadr. Jonas Ferling, okänd till stånd, war säkert nära beslägtad med Capitaine Isr. Ferling, den så kallade Nible Skrubben i Tillberga, hwilken i flera dagar war skendöd och nära att begrafwas. Stud. 1703. Pwgd 11 Nov. 1705 och Adj. Commin. i Tillberga. Kallades 1707 till Adj. wid Domkyrkan och war tillika Notarius Gymnasii. Commin. här 1713. Död 2 April 1719.

Gift 1. 1705 med Catharina Lundberg, dotter af Commin. i Tillberga, som drunknade i Björkfjerden af Mälaren i Nov. 1715, efterlemnande 5 små barn. 2. med Anna Catharina Printz, som utan barn efterlefde. Hennes fader synes arrenderat Nyqwarn, och styffader war Kronofogden Gråberg. Hennes begäran att blifwa conserverad afslogs af församlingen.

11. Haquinus Betulander. Född 1676. Hans härkomst föga känd af hans egen son. Troddes wara ifrån Arboga socken. Fadr. antingen prest, eller mera troligt en fattig torpare, wid hwilkens hus en Björklund gaf anledning till namnet. Ifrån Arboga skola kom han till Westerås. Stud. i Upsala 1697. Pwgd 28 Aug. 1702 och war Pastors Adjunct i Ramnäs och tillika Skolmästare på klockarebordet till 1720. Kom då till denna sacellani och Responderade i prestmötet s. å. Förblef wid denna lägenhet till sin död 30 Juli 1741, då på sitt 68:de år.

Gift 1. 1702 med Magdalena Christ. Agrelius, som synes warit Capellansdotter i Sätterbo, död wid 1730 Af många barn blef Lars, hemmansbrukare i Björksta; Håkan, Kopparslagare i Nyköping. Gift 2. 1731 med Brita Christina Ericsdotter, af bondeståndet ifrån Thortuna, f. 1711, död 25 Juli 1785. Barn: Johan Eric, Notarie i Arboga Rådstugurätt; Carl Fredric, Commin. i Stora Schedwi.

12. Daniel Arhusiander. 1742. Se Commin. i Grangärde.

13. Anders Westgren. Född i Westerås 26 Nov. 1713. Fadr. Pehr Hansson, Arbetskarl. Modr. Lisa Mattsdotter. Fattig och tillika sjuklig trälade han dock med boken fram i Westerås, att han 1739 kom till academien. Uppehöll sig sedan länge med conditioner, och kan man swårligen tro hans uppgift, att han 14 år warit informator i Bergsrådet Bergenstiernas hus på Wanbo. Collega Scholæ i Arboga 11 Febr. 1753. Pwgd 5 Oct. 1755. Flyttad till Collegatet i Köping 27 Aug. 1760. Commin. här 15 Sept. 1766. Af slag många år oförmögen till all tjenstgöring, lefde utan plågor i stillhet, wäl behållen att löna sin vicarius. Fick hwarje morgon sitt glas bränwin, täckt med ett pappersblad. Deraf smuttades hela dagen, då han wankade i sitt rum, och det förlängde lifwet till 14 Dec. 1792.

Gift 10 Nov. 1765 med Anna Cathar. Junander, Rådmansdotter i Köping, f. 1744, omgift med Läderhandlanden Hansson i Westerås, död 1811. Barn: Anna Elisabeth, g. m. den följande.

14. Daniel Bergströmsson. Född i Fahlun 25 April 1755. Fadr. Bergsman. Stud. 1776. Pwgd 27 Jan. 1783, kallad till Adj. af den föregående, hwilkens tjenst han såsom vice Commin. ständigt förestod, äfwen på nådåret. Ord. Commin. på stället 21 Juli 1793. V. Pastor under vacancen 1812. War begåfwad med synnerligen godt minne, så att han näppeligen skulle fela på ett och af en öfwerläst predikan. En särdeles gåfswa war ock det, att han, wid tillfrågan om något sorgligt, swarade nära med skratt. De sednare åren förlorade han synen till det mesta och dock köpte han då Nyqwarns gästgifwaregård med jordegendomen. Död 19 Febr. 1821.

Gift 19 Dec. 1793 med Anna Elis. Westgren, den föregåendes dotter, f. 21 Sept. 1766, död utan barn 2 Juni 1816.

15. Carl Johan Haak. 1821. Se Past. i Medåker.

16. Johan Broberg. Född i Westerås 14 Dec. 1791. Fadr. Joh. Broberg, Timmerman. Modr. Stina Mattsdotter. Stud. 1813. Pwgd 27 Juli 1815 och Pastors Adj. i Ramnäs. Skolmästare wid Strömsholm 1818. Commin. i Ramnäs och Sura 8 Mars 1824. Transp. till denna sacellani 21 Juli 1828. Död 21 Aug. 1837.

Gift 19 Mars 1826 med Petronella Lovisa Lundmark, FrälseInspektors-dotter, född i Waksala af Upsala stift 17 Mars 1794.

17. Carl Sundwall. Född i Tillberga och Sundby 3 Febr. 1800. Fadr. Pehr Jansson, hemmansegare. Modr. Msria Olsdotter. Student i Upsala 1822. Pwgd 26 Juni 1824 och Pastors Adjunct i Björksta. Curam gerens 1830. Adj. Past. i Thortuna 1834. Dito i Kohlbeck 1835. V. Pastor s. å. Dito i Björksta 1837. Confirm. Commin. ibid. 18 Juli 1838 Tilltr. 1840.

Gift 5 Aug. 1838 med Charlotta Christ. Theel, dotter af Bruksinspektoren D. Theel och Christ. Elisab. Hammarberg, f. i Söderala och Helsingland 29 Oct. 1800.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 23 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt