Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Norberg (med Westanfors till 1811)

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Benedictus Petrus ToronisPetrus SalomonisOlausNarvo SwenonisOlaus JohannisOlaus Matthiæ GrytnæsiusCanutus Erici CuprimontanusLaurentius NicolaiJohannes Laurentii GestriciusSamuel Olai NormontanusJohannes SundiusJohannes Joh. SewalliusPetrus Andreæ BarkmanAndreas BarchæusJohan SwedbergMartin WretlindUno BranderAnders TornmanLars Fredric KraftAnders Gustaf HammarströmCarl Magnus Leksell.

1. Benedictus eller "Bæncter Kirkioherrin å Noroberghe" wittnade 1406, att hans fader Olaver Thomasson hade sållt jord i Sydherberkom till Herr Olof Hemmingsson. Är troligen samme Benedictus, Curatus här 1422, som war med Biskop Olof på visitation och omtalas i brefwet om Norebergs stadsboers afgift till Biskopsstolen. (Örnhj.)

2. Petrus Toronis eller "herr Pædher Toorson Kyrkioherre uppå Noorebergh" 1495, då han bewittnade en gåfwa till Wårfru præbenda i Westerås Domkyrka. Redan 1488 hade en Petrus härstädes mottagit Folke Pijks gåfwa af Nordansjö hytta till prestebordet för ewärdelig tid emot wiss kyrkotjenst till gifwarens åminnelse m. m. (Örnhj.)

3. Petrus Salomonis är af flera uppförd för åren 1503 och 1505, men icke någon anmärkning derwid. Utan fadersnamn förekommer han i ett gåfwobref på gården Moren i Söderberke till Eskilstuna kloster 1503. (Örnhj.)

4. Olaus. Lefde här Kyrkoh. wid 1533, ty då föddes hans son Christopher Olsson i Nordansjö, som i Cons. prot. nämnes, och hwilken dog 1594, 60 år gammal.

5. Narvo Swenonis eller "Herr Narfwe Swensson Kyrkoprest i gamle Noreberg." Fick Konung Gustafs quittence dat. 31 Mars 1552 på det kyrkosilfwer, som han efter befallning hade utlefwererat, 6 löd. marker och halftolfte lod.

6. Olaus Johannis. Har bewittnat ett köpebref på Hyenshyttan i Stora Schedwi 1576. Gillade och antog den nya liturgien med sin underskrift 1577. En Pehr Dalkarl hade med pastorum tillstånd på boställets mark härstädes upptagit en rödjning. Den köpte Herr Olof af honom för 1900 jern. Sedan den gått genom flera händer till Herr Lars och Eric Månsson i Norbergs by, köptes den af församlingen 1633 till Capellansbord för 30 skeppund stångjern och en förgyld sked. (Cons. prot.)

7. Olaus Matthiæ Grytnæsius. War Pastor 1592, då han för den starka gästningen fick af Kon. Johan eftergift och widare frihet på hälften af utlagorna till kronan. Underskref Upsala mötes beslut 1593. Likaledes arfförenings-instrumentet i Upsala 1594. War Concionator i prestmötet 1601. Död 1603.

Gift flera gånger, slutl. med Brita Jansdotter, enka efter Sweno Ragvaldi, Capellan i Munktorp, och som ännu en gång blef gift till Kila. Med henne hade han Eric Olsson, Klockare i Stora Schedwi. Äldre barn woro Samuel, som ses här nedanföre, och Kerstin, g. m. Wallrosiander, förste Pastor i Norrberke.

8. Canutus Erici Cuprimontanus. 1604. Hade så elakt rykte, att då Consist. flyttade honom efter några år till Gagnef, wille församl. ej mottaga honom, utan begärde af Konungen att slippa honom. Stadnade dock der till sin död.

9. Laurentius Nicolai. Ifrån Skinnskatteberg. Född i Godtjärna by, war Commin. här 1593 och undertecknade Upsala mötes beslut. Då Biskop Bellinus visiterade i Sala socken 1597 och begrof aflidne Pastor, sattes denne Herr Lars i stället att wårda församlingen, men endast tills widare och på försök, adjuncto sibi Johanne Ingelberti in coadjutorem. Flyttades 1607 hit tillbaka såsom ordin. Pastor och dog wid Larsmässan 1618. En antecknare af gamla händelser nämner, att han wid Jultiden precist förutsagt sin dödstid, som inträffade.

Lemnade enka efter sig. Af barnen nämnes endast Anna, som 1629 war förlofwad med en Tysk, wid namn Fallentin.

10. Johannes Laurentii Gestricius. Hade under Biskop Bellini styrelse, likasom flere hans landsmän, inkommit till Westerås att studera och fann sin förmån att stadna qwar. Blef Student i Upsala 1600. Pwgd 15 April 1603 och tjenade på flera ställen förrän han blef Commin. i Fernebo. Kyrkoherde här 1619. Predikade i pastorsmötet 1621: Mat. ex Psalm. 14. An sit Deus. War uppmärksam på allehanda tilldragelser pch gjorde anteckningar deröfwer. Kunde swårligen komma till rätta med det ostyriga folket i Norbergs byn, som både förr och sedan war kändt för elakt lefwerne. Biskopen visiterade här 1627, då i hans närwaro, så wäl som ofta eljest, stränga förmaningar till skicklighet gjordes af predikstolen. Icke förthy följde nästa natt i byn ett swärmande, skriande och drickande, att Biskopen blef uppbragt öfwer sådant sjelfswåld. De som kunde ertappas måste plikta med penningar, och Pastor befalltes sätta en stock wid kyrkoporten, sådana owettiga till straff. Capellanen klagade på honom 1635, att han icke wille betala honom sin kost, 4 skepp:d jern, ehuru han sjelf hade öfwer hundrade och war en ibland de rikaste prester i stiftet. Begärde af Consist. att få sin styfson wigd till Adjunct åt sig, då det swarades honom: "skall paucera någon tid, så får han hjelp och skall blifwa bönhörd." Dock, han fick ej tid att paucera, ty han dog s. år 1642.

Gift 2:a gången kort efter ankomsten hit med en enka, som tillförde honom styfbarn. En hans egen son Lars studerade en tid, sedan okänd.

11. Samuel Olai Normontanus. Född härstädes wid 1590. Hans fader ofwanst. N:o 7. Finnes icke blifwit Student i Upsala, men skötte dock sin bok så, att han ansågs för en kunnig och skicklig dräng, då han 21 Sept. 1615 pwgdes, och war blott en liten tid domesticus innan han här antogs till ordin. Commin. Af Westerås stad kallad och nästan trugad att blifwa deras Capellan 1619. Syssloman wid Domkyrkan 1626. Pastor i Romfartuna 1630. Hade församlingens kärlek och mycken aktning af Biskop Rudbeckius, som intog honom i sitt Consist. majus, men han tröttnade att wara der för den stora gästning, som aldrig gaf honom ro. Äfwen gjorde kärleken till födelseorten att han sökte sig dit. I allmänt prestmöte utsedd till Pastor i Norberg 1643 och 1646 Prost öfwer W. Bergslagen, som nu skiljdes ifrån Westerdalarne. Kallas då en nitälskande man, som wäl behöfdes för de socknarna. Respondens i prestmötet 1622, Orator 1635, predikade 1637 och 1646. Riksdagsfullmägtig 1634. Afsade sig contractswården 1663. Är swårt att förstå huru han kunnat werka så länge, då det på flera ställen säges, att han 20 år af sjukdom legat till sängs, då prestgården alldeles förföll. Död 1670. Begrofs 18 Juli.

Gift 24 Juni 1621 med Brita, Kyrkoherdens i Ihrsta Christopher Bellini dotter, som dog 1681, begrofs i Dec., 79 år gammal. Af många barn: Olof, Comminister i Norberg; Johan, tjenade wid Dalregimentet; Karin, g. m. O. Ranstadius, Pastor i Fleckebo; Susanna, g. m. Is. Hellenius, Commin. loci; Christopher och Samuel, okände.

Skrifter: Johannis Wagneri Husbiblia uttolckad. Westerås 1623. 4:o. J. Epini tractat om ogudaktige och kätterske Människiors begrafning. Öfwers. Ib. 1624. 4:o. Tidemanni Heshusii och några andra Theologorum korta skrifter om fadderskap m. m. Försvenskad. Ib. 1625. 4:o. Utfärdspredikan öfwer M. Eric Holstenius i Stora Schedwi. Ib. 1640. 4:o.

12. Johannes Sundius. Född i Sundbo af Westanfors 4 Dec. 1625. Fadr. Hans Hansson, Bergsman. Modr. dog 1681, 90 år gammal. Stud. ifrån 1648 wid Ups. acad. och äfwen 5 år i Dorpt, emedan der woro stipendia regia, stiftade för att draga ungdomen dit. Dock sökte han icke Magistergraden men arbetade synnerligen upp sig i Grekiska språket. Anmälde sig till någon tjenst i Westerås 1660, blef pwgd 16 Febr. s. år och Supr. Collega i skolan. Ordin. Græcæ Linguæ Lector wid gymnasium s. å. För en lapprissak suspenderad ett halft år ifrån prestembetet i Mars 1664. Prot. derom är löjligt, då en ung man nyss blifwit pliktfäld för otidigt umgänge med sin hustru: "Går ock talet, säger Episcopus, att ett sådant scandalum skall wara committeradt af D. Sundio. Han bjuder wäl till att förswara sig och hoppas, när man grannt supputerar tiden, skall icke mycket fattas. Ep. förmanar honom enfaldeligen blifwa wid sanningen och intet sträfwa emot någon plikt, ty för ex. får man ej se igenom fingren med sådana saker i synnerhet med en Consistorialis. Förmantes till confessionem priv. hos Episc., den han dagen efter gjorde, blef alltså priverad och att äfwen afhålla sig ifrån Consistorium." Rector Gymn. 1667. Utn. 2:dre Theol. Lector 1670, men synes icke tillträdt, ty 27 Juli s. år kommo utskickade ifrån Norberg, som enhälligt för socknen begärde honom till Pastor. Consist. gaf sitt bifall, påminte om hjelp för enkan, som hade intet att lefwa af. Om Kongl. fullmagt nämnes icke och Sundius flyttade 1671. War icke utan förtjenst och werksamhet i helsodagen, men förlorade efter hand synen, så att han war sju år i det närmaste blind till sin död 28 Nov. 1686.

Gift 2 Juni 1662 med Christina Torpensis, Prostens i Odenswi dotter, som dog i Rytterne 16 Nov. 1705. Barn: Catharina, g. m. G. Holstenius, Prost i Norrberke; Anna, g. m. Pastor i Rytterne Er. Reuterhusius; Johan, död studerande; Pehr, Commin. i Malung; Christian, död ung.

Af Skrifter må nämnas: Ode Sapphica in nuptias Erici Holstenii et Dorotheæ von Wicheden. Dorp. 1652. 4:o. — In Tumulum Olai Laurelii Episc. Aros. Aros. 1670. Fol. Båda på grekisk vers.

13. Mag. Johannes Joh. Sewallius. Med Kgl. fullmagt 5 Mars 1687, ehuru församl. gjorde med 8 starka skäl ansökning för mågen G. Holstenius, som tre år warit v. Pastor och wäl förestått församlingen. Se Past. i Swärdsjö.

14. Petrus Andreæ Barkman. Född i Odenswi wid 1640, troligen i byn Barksta. Hade redan gjort början med studier, då han 1655 inkom i IV Cl. af Westerås skola. Stud. 1662. Pwgd 21 April 1666 och Pastors Adj. i Norrberke, men kom följ. år till Prosten i Stora Tuna. Af församl. omtyckt och för conserv. antagen till Commin. ib. 1669. Efter 25 års tjenst föreslagen till detta pastorat och undergick past.ex. till Consistorii nöje. Konungen skref 11 Jan. 1694 till Biskopen, att samma dag han gaf Sewallius fullmagt till Swärdsjö, hade han ock utnämnt Barkman till Norberg och Westanfors. Tilltr. och ålades att respondera i prestmötet s. å. Omtalas ej mera. Död 8 Sept. 1706. Synes warit wälmående, då han 1705 med sin hustru gaf en stor ljuskrona till kyrkan med påskrift till sin åminnelse.

Gift 1669 med Elisabeth Björnsdotter, enka efter Samuel Erici, Commin. i Stora Tuna, och dotter af Björn, Klockgjutare i Westerås. Hon dog kort före mannen 1706, 77 år gammal, utan barn i detta gifte.

15. Andreas Barchæus. Född i Gunnilbo 1656. Fadr. And. Troninus, Kyrkoh., dog snart; men till tacksamhet för sorgfällig uppfostran upptog denne son namnet efter sin styffader H. Barchæus. Efter god början i Westerås Stud. i Upsala 1676. Hade haft condition i Landshöfd. Baron Duwalls hus i Fahlun, då han på dess kallelse blef pwgd 28 Aug. 1684. Sedan han 4 år fortfarit i den tjensten, reste han med sin hustru till Finland, att besöka hennes slägt, och straxt efter hemkomsten befordrad till ordin. Pastor wid Westmanlands regimente. Bodde sedan på sin födelseort, till dess han 1696, genom Gen.Majoren Creimers recommendation erhöll Konungens fullmagt på Skultuna pastorat, det han, stadd i skuld, med swårighet följ. år kunde tillträda. Ännu swårare blottställd 1702, då dragons-recrutering fordrades och han såg ingen utwäg för sig. Gjorde derföre ansökning om befrielse, som dock troligen icke lyckades. Hade wäl i Duwallska huset för sin fordna tjenst en fordran af 1,350 daler, men wisste icke om han deraf skulle få ett runstycke. Drog sig fram med nöd till 1767, då han tillträdde dessa församlingar, efter Konungens collationsbref dat. AltRanstadt 27 Oct. 1706. Prost 1719. War Opponens i prestmötet 1698 och Predikant 1701. Med ett respektabelt utseende förenade han mycken insigt, nit och drift i sitt embete; och ett redbart folk, ehuru stundom sträft, kunde icke neka honom aktning och kärlek. Af den stora olyckan, som timade 1727 och i synnerhet träffade kyrkan, pröfwades hans sinnesstyrka hårdt, dock icke så, som det skedt om han wid tillfället warit tillstädes. Den åldrige mannen hade Annandag Pingst 22 Maj förrättat gudstjensten i Westanfors, och war der ännu qwar, då klockaren ifrån Norberg ankom med underrättelsen, att under den starka stormen hade en stor del af byn tillika med den wackra kyrkan af wådeld blifwit antände och i hast på eftermiddagen nedbrunnit. Blott kyrkans skrud, silfwer och penningar kunde räddas. Prostgården hade dock undgått olyckan. Härom skref han sjelf med darrande hand 26 Maj både till Consist. och till Biskopen, som då war i Stockholm. Märkligt är hwad hans måg och Adj. Mag. Nohrborg någon tid förut antecknat i sin almanacha, att han wid återkomsten från en förrättning på långt håll sett en brinnande låga swäfwa öfwer byn och kyrkan, likasom alltsammans stått i brand. Saknande sin sköna kyrka och med bekymmer för dess upprättelse fann Prosten sin ålderdom allt tyngre och dog 30 Aug. 1731. Begrofs 19 Sept. med predikan af Biskopen Doctor Barchius.

Gift 1 Maj 1688 med Sophia Paqualin, dotter af Lagmannen i Finland A. Paqualin och Soph. Stenius. Hon hade under ofriden med sin broder Gustaf, som blef Kronofogde, kommit öfwer till Swerige och war hos Landshöfding Duwall, som gjorde dem ett ståtligt bröllop på Kungsgården. Efter 20 års sängliggande af ålderdomsswaghet död 18 April 1758, 94 år gammal. Begrofs med sedan tryckt predikan af sin dotters måg Mag. Wretlind. Af 9 barn: Helena Beata, g. m. sin faders efterträdare; Sophia, g. m. Commin. Gussarvius i Westanfors och Commin. Dahlin i Garpenberg; Gustaf, Lector och Prost i Skerike; Susanna, ogift; Christina, g. m. Mag. O. Nohrborg, Pastor i Bro; Andreas, Brukspatron; Brita Elisabeth, g. m. Rectorn Mag. Löfgrön i Köping och Prosten Godenius i Malung.

16. Mag. Johan Swedberg. Född i Fahlun 27 Maj 1682. Fadr. Daniel Swedberg, Bergmästare wid Stora Kopparberget och Assessor i BergsCollegium. Modr. Cath. Arhusius. Inskr. wid acad. 1692, länge med privat ledare. Magister 1710. Hade sin farbroders Biskopens kallelse till Swenska församl. i America, men en resekamrats dödsfall kom honom att ändra sin afsigt och försaka denna vocation. Pwgd 17 Nov. 1711 och mottog Adj.-tjensten hos Pastor här. Skötte den i stillhet och tillika sina studier så, att han 1718 immediate befordrades till Græcæ Linguæ Lector i Westerås efter den store Greken Rabenius. Rector Gymn. 1722 och 1726. Pastor i Hubbo præbende-församl. och Sec. Theol. Lector 1729. Prim. Theol. Lector och Pastor i Badelund 1731. Ifrån denna tid woro Norbergs och Westanfors församlingar hela 6 åren utan ordin. Kyrkoherde, i anseende till den sednare församlingens ihärdiga ansökning och sträfwande om separation ifrån moderkyrkan, som ändtligen genom Konungens utslag 12 Dec. 1736 så afgjordes, att den gamla föreningen skulle bestå. Under ledigheten hade, efter Kongl. promotorial, förre Pastor Americ. Sam. Hesselius länge warit vicarius, äfwen en god tid med åtnjutande af hela lönen och blef äfwen på hög befallning uppförd å förslaget. Men han hade icke gjort sig älskad, så att Lector Swedberg wann stort förtroende af de röstande, fick sin fullmagt 8 Febr. 1737 och tilltr. straxt såsom Prost i sina församlingar. Redan 1713 hade han opponerat i prestmötet, war 1738 vice Præses samt 1744 Concionator. Hans charakter war fromhet, ett stilla och förnöjsamt sinne, som föga brydde sig om werldens buller. Embetet och boken war för honom hufwudsaken. Ännu på höga ålderdomen war han icke så sjuklig och swag, men skrämsel lade honom till sängs. Den nye Biskopen, Benzelstierna, wäntades och Prosten hade beredt sig derpå med den höga tanke, som han så länge under Biskop Kalsenius haft om sådan förman. Hastigt kommer en piga in och förkunnade att Biskopen war ankommen. Den gamle blir altererad, får likasom slag, måste intaga sängen och afled kort derefter 9 Nov. 1762.

Gift 25 Febr. 1712 med Helena Beata Barchæus, företrädarens dotter, f. i Finland 1689. Ett raskt och tilltagset fruntimmer, som under wistandet i Westerås, tillika med sin broder Lectorn, arrenderade Brunnby säteri i Ihrsta och begick sig wäl. Död 16 April 1752. Af 5 barn: Daniel Gustaf, Conducteur och Brukspatron; Johan, Cornett; Sophia, g. m. nedanstående.

Skrift: Diss. grad. de Sueonum colonia in America. Ups. 1710. 8:o.

17. Mag. Martin Wretlind. Född i Arboga 23 Sept. 1710. Fadren Olof Mårtensson Wretlind, Handlande. Modr. Justina Hartman. Ifrån Strengnäs gymnasium Stud. i Upsala 1730. Magister 1740. Pwgd 29 Oct. s. år och den föregåendes Adjunct. Commin. i Fahlun 1749. War Opponens i prestmötet 1750. Kyrkoh. här 14 Juli 1763 och tilltr. straxt. Wann lätteligen med sina goda gåfwor de enda båda stationer han sökte och egde förmåga att sköta det honom war anförtrodt. Men inom året rörd af slag, blef han död efter 6 weckors sjukdom 9 Febr. 1764. Begrofs 26 Febr.

Gift 22 Jan. 1741 med Sophia Swedberg, företrädarens dotter, f. 1715, död 4 Febr. 1767. Barn: Johan Gustaf, förste Kyrkoh. i Sophiæ Magdal. församling; Justina Beata, g. m. Skolmästaren Weström i Norberg.

Skrift: Disp. grad. De innoxio rerum usu. Ups. 4:o. Likpred. öfwer Prosten A. Barchæi enka fru Sophia Paqualin. West. 1758. 4:o.

18. Mag. Uno Brander. Född i Fahlun 17 Juli 1727. Son af Uno Hansson Brander, Handlande, och Christina, den rike Rådmannen Hans Israelssons på Korsnäs dotter. Efter wacker början i stiftet Stud. i Upsala 1743. Magister 1752. Pwgd 12 Jan. s. år, kallad till medhjelpare af Doctor Stjernman i Fahlun. Nådårspredik. i Stora Schedwi 1756 och s. år v. Pastor. Ordin. Bataljonspredikant wid Dal-reg:tet 19 Sept. 1757 och s. år commenderad med regimentet till Pommern, der han bewistade campagnen till dess slut i Sept. 1762. Jemte egen tjenst förrättade han ock ständigt Regim.-Pastorns och war närwarande wid belägringen af Penemünde 1758 och actionen wid Neukahlen 1762. Till ett litet minne af tjensten i kriget förwarade han en sin hatt, som blef genomskjuten af en musquetkula från fienden, just när han med officerarne war bjuden af Chefen till frukost under bar himmel. Efter hemkomsten förestod han en Capellanstjenst i Fahlun 1763. Kyrkoh. här 10 Juli 1765. Introd. af Biskopen 1767. Prost 28 Maj 1770. Riksdagsfullmägtig 1769 och äfwen wald 1771, men blef då, jemte flere, ifrån inträde i ståndet utesluten, då andre, tillhörande det rådande partiet, i deras ställe intogos; en följd af de beswär som gjordes öfwer walet. Opponens i prestm. 1773. Prost öfwer Fernebo contract 1804, en omsorg som han för ålder och sjnklighet gerna lemnade i Febr. 1810. Af tryggt och stadigt sinnelag, men saknade ej heller lynne eller anledning till många muntra stunder. Död 26 Juni 1810.

Gift 1. 1752 med Maria Christina Stjernman, dotter af Doctor Stjernman i Fahlun, f. 1729, död i barnsäng 1752 på främmande ställe, förskjuten af närmaste anhöriga. 2. 1766 med Sophia Dahlin, Commin. i Garpenberg dotter med S. Barchæus, död utan barn 8 Sept. 1794, 69 år gammal.

Skrifter: Disp. grad. De caussis belli Justificis et Politicis. Ups. 1752. 4:o. Likpred. öfwer Brukspatron And. Barchæi fru M. Swartström 1772. Westerås. 4:o. Dito öfwer Brukspatron And. Barchæus. Ib. 1775. 4:o.

19. Anders Tornman. Född i Westerås 5 Mars 1751. Fadr. Arvid Tornman, sjelf som fattig gosse kommen ifrån Westergöthland, war kort tid Handlande och dog 1753. Modr. Anna Brita Leffler, af gammal slägt på orten, omgiftes med Häradsskrifwaren Aron Bergström, till lycka äfwen för den så tidigt faderlöse. Underwisad på hemorten till 1772 kom han då till Upsala acad. Ämnad af försynen att här tillbringa all sin verksamhetstid, blef han kallad af dessa församlingars Pastor till Adj. och pwgd 5 Nov. 1775. Hans wäg kunde icke ändras deraf, att han 1784 utnämndes till E. O. Bataljonspredikant wid Jönköpings regimente, helst det skedde utom hans önskan. Enhälligt wald Commin. här 1784 och confirm. 25 Maj. Tilltr. straxt. Respondens i prestmötet 1804. V. Pastor 1806. Redan 1791 hade han undergått past.ex., utan någon närmare afsigt. Han skulle liksom wara tillreds och wänta till dess hans bestämda lott blifwit tillskuren. Hwad Westanfors flera gånger, mera än hundrade år tillbaka, hade sökt lyckades omsider, då genom Konungens resol. 13 Maj 1806 församlingen blef ifrån Norberg afsöndrad till ett serskildt pastorat, som efter innehafwarens afgång skulle gå i fullbordan. Den inträffade 1810 och så återstod gamla Norberg, skiljd ifrån sin egen afkomma, och den 27-årige Capellanen hade 27 Mars följ. år sin förtjenta fullmagt derpå. Wan att förut arbeta på samma fält behöfde han endast fortfarande tid och kraft till sin lust att gagna, men det war just kraft och tid som snart begynte att aftaga. Då han 1816 nämndes till Prost yttrade han sjelf, att han ansåg det mera såsom förebud till sista hwilan, än såsom uppmaning till nytt bemödande. Hans aning inträffade ock med döden 1 April 1817.

Gift 1. 1782 med Catharina Fahlsten, dotter af Bergslagsbokhållaren Ol. Fahlsten i Fahlun, f. 1748, död 12 Nov. 1805. Barn: Anna Sophia, f. 1783, g. m. Handl. E. Skogsberg i Norberg; Anders Gustaf, f. 1786, död ung. Gift 2. 20 Mars 1808 med Elisab. Maria Dahlin, Kyrkoherde-dotter i Kohlbeck, död 5 Febr. 1836, 68 år gammal.

20. Mag. Lars Fredric Kraft. Född i Garpenberg 3 Maj 1770. Fadr. Kyrkoh., sedermera Prost i Skinnskatteberg. Stud. 1781. Drog dock sedan nytta af underwisningen i Westerås. Magister 1794. Præsiderade i Ups. 1795. Collega Scholæ i Westerås 15 Maj s. å. Notarius Gymnasii 1798. Tillika ConsistoriiAmanuens 1800. ConsistoriiNotarius 3 Dec. 1806. Läste dessa år publice på gymnasium, än i Historien än i Mathematiken, för tillfälligt biträde, och wisade derwid en synnerlig gåfwa att redigt docera, som wäckte den önskan hos discentes, att länge få höra honom. Pwgd 9 Oct. 1807. Undergick en wacker past.-examen 1812 med betyget Laudatur. Förblef wäl wid Notariatet, men en längre tid syntes sjuklighet eller förändring i lefnadssätt och lynne betaga honom både lusten och förmågan för arbetet, då en annan måste reda och fortsätta det han lemnat. Småningom återstäld profwade han till ett och annat pastorat, omsider här med den framgång att fullmagten utföll 29 Sept. 1817. Tillträdde 1819. Prost 9 Oct. 1824. Sjukdom återkom, som slutades med döden 3 Juli 1825.

Gift 27 April 1797 med Anna Margareta Hesselgren, dotter af ordin. Landtmätaren A. N. Hesselgren och A. S. Giersander, f. 28 April 1770, död utan barn 2 Febr. 1840.

Skrifter: Diss. verba Pauli Act. XVII:31. explicatura. Ups. 1795. 4:o. Tal i anledning af Deras Majestäters Biläger 1797, hållet på gymnas. Westerås s. å. 8:o. Ferdinand och Lovisa. Öfwers. Westerås 1803. 8:o. Westerås Stifts Tidningar 18071814.

21. Anders Gustaf Hammarström. Född i Fahlun 6 Maj 1771. Fadr. sist Prost i Bjursås. Stud. 1792. Pwgd 1 Oct. 1796 och Adj. Commin. i Fahlun. Ord. PastorsAdj. ib. 1799. Tillika Fång- och Hospitalspredikant 1803. Commin. i Tillberga 1809. Vice Pastor 1812. Kyrkoh. i Berg 4 Aug. 1813. Prost 9 Oct. 1824. Transp. hit 30 Mars 1826. Tilltr. 1828. Död af slag 28 April 1843.

Gift 4 Jan. 1811 med Eva Augusta Brandberg, dotter af BergsRådmannen och Notarien A. Brandberg med Eva de Brenner, f. 26 April 1789. Af 10 barn: Anders August, Ph. Mag., v. Pastor; Eva Elis. Augusta, f. 21 Aug. 1813, g. m. Inspekt. C. A. Wiman i Norberg; Joseph Adam, f. 24 Dec. 1816, Handelsbokhåll. i Stockh.; Yngve Theodor, f. 27 Jan. 1818, Inspektor på Tykö bruk i Finland; Ernst Lennart, f. 6 Jan. 1821, S. M. Adj.; Emma Carolina Christina, f. 4 Maj 1822. Titus Edgar Richard, f. 29 Oct. 1823, Bruksbokhållare; Evald Benjamin, f. 18 Juni 1826, Bruksbokhållare.

22. Mag. Carl Magnus Leksell. Kyrkoh. i Ängsö, erhöll transp. hit 11 Dec. 1843. Se Ängsö, I Del. s. 216.

2. Comministrar

Laurentius NicolaiNicolaus SwenonisIsacus IngemariLaurentiusSamuel Olai NormontanusMagnus Andreæ ChorianderJohannes Frederici HedemorensisNicolaus Ahasveri BarchiusOlaus Samuelis NormontanusIsaacus Matthiæ HelleniusAndreas Widich. GranagriusOlof NohrborgEric ArosénJohan RabeniusJohan NohrborgAnders TornmanJohan Olof NohrborgPehr Löfstrand.

1. Laurentius Nicolai. 1593.

2. Nicolaus Swenonis. War Collega Scholæ i Westerås 1593. Capellan i Noreskoga 1594. Flyttad hit 1597. Omtalas icke mera.

3. Isacus Ingemari. 1604. Krigsprest 1609. Se Past. i Odenswi.

4. Laurentius. Nämnes wid Biskop Bellini visitation 1609, då Pastor tillsades, att icke taga af honom en rödjning som han köpt, ehuru den war belägen på prestbordet.

5. Samuel Olai Normontanus. 1615. Slutligen Pastor i denna församling.

6. Magnus Andreæ Choriander. 1619. Se Past. i Säther.

7. Johannes Frederici Hedemorensis. Född 1598. Fadr. Borgare i Hedemora. Stud. ett halft år i Upsala 1619. Pwgd 27 Oct. 1622. Commin. här 1625. Predikade på det stora Capellansmötet 1627 de propagatione hominis. War sjuklig 1635 och ansåg sig förlorad. Fick ej ut sin lön af Pastor och klagade, "att många sköna saker, som han fått efter sitt swärfolk, hade gått bort för bröd." Sökte 1642 ifrigt, men förgäfwes, att blifwa Pastor på stället. Nyårsdagen 1645 "sade han sig nästan ifrån predikstolen och casserade sig ifrån sin lägenhet obetänkt och af otålmodighet för en ringa ting." Ångrade sig och begärde förlåtelse i capitlet, då han dömdes till suspension ett halft år och att böta 2 skeppund jern. Förblef här till sin död 1654.

Gift med Anna. Sonen Johan Norman war Stud. och höll en oration i Westerås, som trycktes i Stockholm 1651, kallas i Upsala matrikel: Omnium bipedum pessimus, nequissimus; Kerstin, g. m. en Köpman M. Stål, blef tokig och gjorde stor oro.

8. Nicolaus Ahasveri Barchius. 1655. Flyttade till sacell. i Westanfors.

9. Olaus Samuelis Normontanus. Född i Westerås 1623. Son till Pastor loci N:o 11, som kostade wackert på honom till studier. Kom 1648 till Upsala acad. Pwgd 17 Sept. 1651 sin fader till hjelp wid båda församlingarna. Ordin. Commin. i Norberg 1661. Död i Aug. 1667.

Gift 6 Nov. med Anna Månsdotter i Högfors.

10. Isaacus Matthiæ Hellenius. Född i Hellby, Fernebo socken, wid 1640. Fadr. Matts Larsson hade en annan son, som war en myndig Kronolänsman och måg i gamla pastorshuset. Sattes på 7:de året gammal i Westerås skola och uttog testim. till acad. 1659. Pwgd 7 Juli 1666 och straxt Predikant wid Westmanlands regimente. Kallas i prot. 1668 "en stormodig sälle", men dock samtyckte Consist. s. år till hans kallelse, att här blifwa Capellan. Det heter ock, att han förestod nådårstjensten efter sin swärfader. Då han 26 år sutit wid sacellanien, war det mest förbi med hans mod, helsa och kraft, hwarföre han, med ett den tiden owanligen hyggligt bref till Biskopen, begärde den följande till Adjunct. Lefde ännu 14 år i stor swaghet. Död 1706. Begrofs 17 Mars.

Gift 28 Juli 1668 med Susanna Samuelsdotter, dotter af Prosten härstädes N:o 11. Enda barnet Christina, g. m. den följande.

11. Andreas Widich. Granagrius. Född i Westerås 1663. Fadr. då Lector wid gymnasium, sedan Pastor i Nås. Stud. i Upsala 1686. Stadgad man och redan utsedd till måg hos företrädaren blef han på dess kallelse pwgd 27 April 1692. War alldeles hans vicarius i tjensten till 1706, då han ock såsom ordin. fick tillträda lägenheten. Synes warit nöjd med denna lott till 1727, men sökte då 18 Oct. Ramnäs pastorat efter sin styffader Tibelius, emedan han wid den stora branden i Norbergs by föreg. Maj månad hade mistat allt sitt goda. Alltför sent, ty han dog följande 4 Dec.

Gift 1692 med Christina Hellenius, den föregåendes dotter, som efterlefde. Barn: Isac, Philos. Cand., pwgd efter modrens begäran till tjenste- och nådårsprest, men dog straxt efter ordinationen i Westerås 22 Febr. 1728, 34 år gammal; Christina, g. m. DomkyrkoSysslomannen M. Anagrius i Westerås.

12. Mag. Olof Nohrborg. 1728. Se Past. i Bro.

13. Eric Arosén. 1742. Se Past. i Ramnäs.

14. Johan Rabenius. Född i Avesta 12 Sept. 1718. Fadr. då Rector Scholæ, slutl. Pastor i Floda. Sändes till acad.1732, då han ännu icke kunde leda sig sjelf. Wid uppwext ålder war han af owanliga krafter, så att han ock wid ett tillfälle ringde största klockan i Westerås allena. Pwgd 12 Dec. 1747 och Pastors Adj. i Grangärde. Commin. här 1757. Underligt nog att församlingen walde en man, som är antecknad warit af gröfsta statur och nästan förfärande utseende. Men helsan war icke derefter och kraften wek ifrån honom. Efter långwarigt förswagande död 5 April 1767.

Gift 1 Jan. 1757 med Margareta Fahlfors, som blef omgift med Commin. i W. Fernebo C. J. Avelin. Barn: Johan och Daniel Gustaf, döde tidigt.

15. Johan Nohrborg. Son till ofwanst. N:o 12. 1768. Se Past. i Ramnäs och Sura.

16. Anders Tornman. 1784. Past. på stället 1811.

17. Mag. Johan Olof Nohrborg. Son af N:o 15. 1811. Se Commin. i Ihrsta.

18. Pehr Löfstrand. Född i Löfsta, Tillberga socken, 10 Maj 1777. Fadren Olof Mattsson, Kyrkowärd. Modren Brita Mattsdotter. Intogs 16 år gammal i Westerås skola. Stud. 1804. Pwgd 17 Juni 1806 och Nådårsprest efter Commin. i Fernebo. Tjenstgjorde widare än såsom Adj., än såsom Nådårspredikant, i Norberg, Hedemora, Awesta och Mora. Commin. här 7 Aug. 1815. Tilltr. 1816. Genom Swea Hofrätts dom skiljd ifrån lägenhet och embete 9 Nov. 1842, emedan han, stadd i tjenstgöring, af starka drycker öfwerlastad, icke kunnat sitt embete förrätta. Af Kongl. nåd återställd till det ena och andra 21 Dec. s. år, dock utan tillåtelse att sjelf befatta sig med utökning af tjensten, som förrättas af en vicarius.

Gift 1810 med Beata Elisabeth Fahlander, dotter af Inspektoren J. Fahlander och J. C. Sundelius, f. 7 Oct. 1784. Barn: Johanna Brita, f. 7 Aug. 1810; Sophia Elisabeth, f. 14 Juli 1812; Beata Carolina, f. 13 Mars 1814; Charlotta Wilhelmina, f. 16 Nov. 1815; Lovisa Mathilda, f. 5 April 1817; Johan Olof, f. 17 April 1818, Lifgardist, död 1844; Pehr August, f. 1 Dec. 1819, Garfware; Augusta Reinholdina, f. 28 Aug. 1821; Ida Josephina, f. 1825; Lina Ottilia, f. 25 Maj 1827.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 13 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt