Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Floda

  1. Kyrkoherdar.

1. Kyrkoherdar

Martinus Olai Helsingius Johannes Johannis SimplexZacharias Erici FleckeboensisIsrael Israelis NasseniusLaurentius Erici DicanderSamuel ElfviusDaniel HasselbergJohan RabeniusLars DicanderJohan FlodbergAbraham HesselgrenEric RoseniusOlof ArboreliusEric SchultzbergMagnus ArhusianderJohan SchultzbergJohan Eric Mörtstedt.

1. Martinus Olai Helsingius. War Capellan i Wika 1593, då han underskref Upsala mötes beslut. Förste Kyrkoh. här 1612 och insattes följ. år. Har warit en nyttig Pastor, men ock i somliga delar haft ett besynnerligt hufwud, t. ex. i gästabud satt han icke wid stora bordet, utan "wid snorkarlskifwan för att tuckta drängar och ungdom ." Död 1 Mars 1627.

Gift med Brita, som dog i Stora Tuna 1641, 76 år gammal. Barn: Nils, bofast i Floda; Andreas, sist Pastor i Orsa; Karin, g. m. Pastor i Säther M. Choriander.

2. Johannes Johannis Simplex. Född i Thorstuna, Upsala stift, och hade studerat i Westerås då han 1598 blef pwgd. War derpå länge Capellan i Malma, och då annexan Hed skiljdes derifrån, blef han dess förste Pastor; dock hette han ock sedan stundom Capellan och berodde af gamla moderförsaml. i flera delar. Ledsen wid denna osäkerhet och ett elakt folk tog han gerna transport hit 1628. Skref sig wanligen "Joh. Pastor i Floda licet Simplex", men gaf ock stundom sitt latinska namn en wacker swenska af "Menlös." Död 1637.

Gift med Marit Olsdotter, som förut warit 2 gånger gift och fick 1639 genom Konungens bref ett hemman Tränhammar i Hubbo fritt för alla utlagor.

3. Zacharias Erici Fleckeboensis. Son af Ericus L. Helsingius, Pastor i Fleckebo. Då han slutat sina öfningar i Westerås skola, blef han sjelf derstädes Collega 1611. Pwgd 1612. Flyttades följande år hem, sin gamle fader till hjelp. Fick också 1629 efterträda honom i pastoratet. Uppförde sig derwid så illa, att han 1632 blef alldeles skiljd ifrån lägenhet och embete. Sedan omtalas han icke på flera år, men 1638 war han restituerad och befordrades till Pastor här. Återwann så aktning och förtroende, att han 1642 war stiftets Fullmägtig på riksdagen. Hade före sin olycka responderat och predikat i synodalmöten. Allena prest i församl. måste han hemtaga sin son att förrätta gudstjensten. Död i mycket hög ålder i Jan. 1671.

Hustrun efterlefde utgammal och skröplig. Sonen Johannes Flodæus blef Commin. i Stora Tuna.

4. Israel Israelis Nassenius. Född i Nås 1619. Fadr. Kyrkoh. War 1646 wid Upsala acad. Pwgd 12 Juni 1649 och snart Commin. i Äppelbo. Lemnade 1657 den tjensten och blef heldre sin swärfaders medhjelpare i Nås. Capellan i Stora Tuna 1658. War 1671 föreslagen till Säthers pastorat, men kom för sent att profwa, då den som först lät höra sig redan war antagen. Skref derpå 8 Juli ett ömt klagobref till Biskopen, som kände hwad swårt arbete en Capellan i Tuna hade. Han war i stort behof af något bättre, då han nu "förtärt det goda, som han förtjent der uppe i Dalarne och satt allt sitt silfwer i pant." Blef ock straxt hitsatt, ehuru församl. wille hafwa någon af de infödde. Mottogs med wilkor, att företrädarens son blef Capellan efter honom i Tuna. Beklagade sig 1682 öfwer swaghet, i synnerhet "att han icke kunde sjunga mässan." I Mars 1690 skref Prosten Bergius, "att han låg borttorkad såsom ett torrt löf." Lefde dock till 26 Maj 1693.

Gift 1650 med Elis. Nassenius, dotter till Pastor G. Asperus i Nås. Lefde ännu 1701. Barn: Petrus, Capellan i Fahlun; Israel, fadrens Adj., begärdes på gubbens ålderdom till Pastor, men war swag och melancholisk, död 1696; Samuel, bofast i Floda; en dotter, g. m. Hans Christophersson i Forsskål; flere stadnade i bondeståndet.

5. Laurentius Erici Dicander. Född i Dicka by af Folkerna socken. Fadren Bonde. Modren Anna Nilsdotter. Wid 30 års ålder fick han först besöka Upsala acad. Hade någon tid warit Domesticus hos Biskop Brodinus, då han 9 Mars 1679 blef Pwgd. Commin. i Skerike 1680. Dito i Nås och Jerna 1683. Efter kallelse med Capitlets fullmagt Pastor här 1694, och nämnes "en wacker, skicklig och wälbegåfwad man." Men walsättet war denna tid och länge så oordentligt, att twist måste uppkomma. De, som ifrigt sökte få Commin. Norenius i Hedemora, klagade hos Landshöfd. att "Dicander inträngt sig i tjensten och skrifwit sjelf kallelse-brefwet." Han förswarade sig med en widlyftig skrift och anskaffade nya namn, bomärken och wittnen, men kunde icke få officerarnes intyg, emedan de woro bortreste. Omsider afstadnade beswäret och han blef i frid. Utan Capellan hade han wid tilltagande år den efterföljande, sin måg, till medhjelpare, och inom kort tid utgjordes twå hushåll af 20 personer, som omöjligen kunde underhållas af lägenheten. Efter flera misswexter och på den odrägliga krigstiden klagade han jemmerligen, men utan hjelp. Wille slutligen afträda tjensten åt sin måg och sätta sig ned på en liten hemmansdel i Jerna, der han ock dog 9 Sept. 1717.

Gift 27 Febr. 1681 med Catharina Christiernin, dotter till Bruksinspekt. Chr. Christiernin på Bockhammar och Elis. Balk, f. 1664, död 16 Maj 1738. Barn: Anna, förekommer straxt; Eric, Kyrkoh. i Nås; Lars, ses här nedan; Samuel, Skolmästare i Nås; Christiern, Commin. i Grangärde; Catharina, g. m. Fältskären Joh. Colborn i Sala; Elisabeth, g. m. Handlanden Joh. Gezelius i Jerna.

6. Samuel Elfvius. Född i Fahlun 1673. Fadr. sist Pastor i Wika. Stud. 1690. Pwgd 6 Juni 1700 och sin swärfaders Adj. här. Kunde ej få widare lön, än ett magert uppehälle för sig, hustru och barn, som snart wexte till stort antal, och af den arma församl. war intet att wänta. Försökte som Vicarius för den olycklige Laurzelius i Jerna en liten tid 1707, men det bar sig icke för den ene eller andre. Måste återwända hit och, fåfängt wäntande någon befordran, sträfwa i uselheten, till dess han genom swärfadrens cession i Jan. 1716 erhöll Consist. tillsägelse på pastoratet. Fullmagt erhölls dock icke förr än efter gubbens död 1718. Just när tiden och utsigten liknade sig bättre död 31 Oct. 1724.

Gift 2 Juli 1700 med Anna Dicander, den föregåendes dotter, som efterlefde. Barn, underligt framdragne och några af dem goda menniskor: Johan, Kyrkoherde i Wika; Christina, g. m. L. Schedvin, Commin. i Åhl; Samuel, Kronolänsman i Jerna; Lars, Skolmästare i Mora; Catharina, g. m. Commin. i Jerna H. Abenius; Pehr, Soldat i Ihrsta, kallad Limstaf, sedan wid gardet, rymde och hade många öden. Denne hade en son, Elfvius, som upptogs af Prosten Thorslund i Ihrsta, kom till England, lärde finare stålarbeten, blef gift med en Engelska, satte sig ned i Eskilstuna och inrättade egen manufacturi.

7. Daniel Hasselberg. Född i Skinnskatteberg i Aug. 1675. Fadren Comminister, hwars namn sonen något ändrade. Stud. 1692. Godkändes 1699, att blifwa ordin. Apologist i Westerås skola. Pwgd med 15 kamrater 15 Maj 1701. Skulle opponera i prestmötet 1704, men sjuknade. Genom innehållande och minskning af tjenstemännens löner uppkom under krigstiden en nöd och jämmer, som ständigt beswärade Consist. Så klagade denne 1710 öfwer sitt utblottade tillstånd, war nära desperat och bad om lof att få begära hjelp i stiftet. Han sändes derföre följ. år till Hedemora, att förestå den lediga Capellanstjensten, och lyckades att 1712 blifwa wald till ordin. ÖfwerCapellan 1719. Pastor här 1725, ehuru ifrigt församl. arbetade att få Abenius i Jerna. Orator i prestmötet 1705. Respondens 1717. Död efter långwarig och smärtsam sjukdom 12 Jan. 1730. Derom uppkom mycket tal och troligen ogrundade misstankar om någon hans misshandling.

Gift 18 Maj 1705 med Elisab. Tillæus, Kyrkoh. i Swärdsjö Mag. J. Tillæi dotter, omgift med Commin. O. Hellenius i By. Barn: Johan, Commin. i Jernboås; Pehr, Guld- och Silfwerarbetare i Brahestad; Daniel, Skeppare i Westerås; Elisabeth Marg., ogift 1777; Anna Cath., g. m. Handlanden A. Wahlberg i Sala; Eva Maria, g. m. Handlanden Henr. Lauræus i Brahestad.

8. Johan Rabenius. Född i Westerås 20 Maj 1681. Fadr. då Hospitalsprest, blef Pastor i Berg. Stud. 1703. Pwgd 5 Oct. 1704, Adjunct hos Pastor i Grytnäs. Rector i Avesta skola 1706. Commin. i Grytnäs 1718. Kyrkoh. här 1731, då Collector wid walet och församl. recommenderade Nådårspresten Hellenius efter honom till Grytnäs, till att försörja enkan och barnen. Hade så wäl kostnad sjelf som beswär med ny kyrkas uppbyggande, och hans död inträffade på ett hårdt år, då för total misswext af frost hungersnöd begynte trycka församlingen, 30 Sept. 1742. Begrofs 16 Dec.

Gift 1. 1706 med Catharina Gillberg, Kyrkoherdedotter i Grytnäs, som dog 1711. Barn nämnas icke. 2. 1712 med Elis. Wallman, dotter af Kyrkoh. Wallman i Sundborn. Jämmerfull sökte hon twå nådår, som hon ej synes fått; f. 1680, död 18 Febr. 1756. Af 5 barn: Andreas, död S. M. Adj. 1748; Johan, Commin. i Norberg; Brita, g. m. Kyrkoh. Arosén i Ramnäs.

9. Lars Dicander. Född här 10 Maj 1698. Son af ofwanskr. N:o 5. Stud. 1717. Pwgd 16 Maj 1724, och Adj. hos Pastor i Leksand. Korrt derpå Skolmästare i Mora. Efter församlingens begäran 1730 föreslagen till Commin. ib. och wald. Huru han 1743 erhöll rum å förslaget hit, genom Commin. i Leksand Gottmarks afgående, synes icke, men enhälligt blef han kallad och församlingens minne af föräldrahuset bidrog dertill. Lärer tilltr. 1744. Rördes af slag i kyrkan 1748 och mistade målet, men återställdes någorlunda till en tid. Död 20 Juni 1751.

Gift 20 Jan. 1725 med Sigrid Floræus, dotter af Kronobefallningsmannen i W. Dalarne Er. Floræus, f. 1702. Barn: Lars, Past. et Præp. i Kumla; Catharina, g. m. C. J. Avelin, Commin. i W. Fernebo; Anna, g. m. BruksInspektoren P. Billman; Eric, död studerande; Elisabeth, g. m. Guld- och Silfwerarbetaren Jac. Forsgren i Arboga.

10. Johan Flodberg. Född i Swärdsjö 6 Jan. 1706. Fadr. war Kronolänsman Joh. Forsberg. Modr. Elisab. Ersdotter. Stud. 1727. Pwgd 12 Oct. 1732 och Pastors i Stora Tuna Adjunct. Andre Commin. i Hedemora 1739. Respondens i prestmötet 1740. Primus Commin. 1741. Kyrkoh. här 1752. Tilltr. 1753. Är antecknad för en redlig och förnöjsam prest, utrustad med goda embetsgåfwor. Död 23 April 1767.

Gift 24 Juni 1739 med Cath. Arosell på Wassbo, dotter af Adv.Fiscalen i Hofrätten Abr. Arosell, omgift med Commin. i Jerna D. Wiklund. Af barnen lefde blott Cath. Elisabeth, g. m. Majoren och Ridd. Otto H. v. Knorring.

11. Abraham Hesselgren. Född i Wrena församl. af Strengnäs stift 29 Jan. 1715. Fadren Abr. Hesselgren, då E. O. Landtmätare i Nyköpings län, blef sedan ordin. i Westmanland. Modr. Brita M. von Bysing. Namnet ifrån en gammal prestslägt i Hesselskog, Carlstads stift. Stud. 1735. Pwgd 29 Oct. 1740. Sedan han förestått ett nådår i Björskog och ett i Fleckebo, kom han till Swärdsjö och tillbragte der 10 år, dels såsom Vicarius, dels såsom Adj. hos Pastor. Commin. i Hedemora 20 Mars 1753. Fick öfre rummet 1763. Past.ex. 9 Mars 1765. Genom Kongl. Resol. uppförd till prof här och enhälligt wald 1768. Befullm. 2 Mars. Tilltr. 1769. Introd. af Biskopen 1770. En man af mycken wälmening och gagn i församl., men måhända icke alltid med den urskiljning och lämplighet som tillfället fordrade. Så omtaltes, huru wid Landsherrens besök i socknen för någon förrättning, han i predikan, efter textens anledning, talade om wällustens älskare och utmålade en sådan såsom wäl född och gödd i sin sinnliga njutning, då han hade den tjocka och rödbrusige herrn i kykan midt för ögonen. Säkert war dock ej hans afsigt att utmärka honom. På lång tid hade icke en Pastor här uppnått sådan ålder som denne, då han dog 13 Jan. 1793.

Gift 8 Juli 1754 med Maria Margareta Malmin, dotter af Bruksinspektoren G. Malmin och A. C. Hedengren, f. 1729, död 9 Mars 1781. Barn: Abraham Nathanael, Commin. i Aspeboda; Maria Christina, g. m. Prosten i Åhl O. Kihlberg; Hedvig Sophia, g. m. Commin. i Malung J. Badelius.

12. Eric Rosenius. 1793. Tilltr. 1794. Se Past. i Gagnef.

13. Olof Arborelius. 1803. Hade här blott ett tjenstår som sköttes med Vicarius, och förblef såsom Pastor i Elfdalen. Se Past. i Mora.

14. Eric Schultzberg. Född i Norrberke 4 Sept. 1748. Fadr. till slut Kyrkoh. i Kumla. Redan 1764 inskrifwen i Upsala återkom han dit till bättre gagn 1768. Pwgd 24 Oct. 1773 och hade sin tjenst i Munktorp, Stora Schedwi, Sala Landsförsaml. och Norrberke. Predikant wid Sala grufwa 1782 och tillika Adj. hos Pastor. Commin. i Sala Landsförsaml. 29 Mars 1784. Kyrkoh. här med nära enhäll. röster 12 Aug. 1805. Tilltr. 1806. Hade 1808—1810 Contracts-expeditionen. Sjuknade i kyrkan af slag under förrättande skriftning 1 Sönd. efter Påsk och dog på 4:de dagen derefter 6 April 1815.

Gift 2 Nov. 1780 med Elisabeth Christ. Björk, Prostens i Norrberke Mag. T. Björks dotter, f. 1762, död i Maj 1833. Af 12 barn: Eric Olof, Prost i Thorsång; Pehr Tobias, sjuklig; Johan, Prost i Leksand; Fredric, död 11 år gammal.

15. Magnus Arhusiander. Född på Ramnäsholm i Wika socken 9 Nov. 1751. Fadr. till slut Kyrkoh. i Grytnäs och Awesta. Sändes 8 års gosse till Upsala acad., men återkom 1771, egentligen att studera. Pwgd 5 Nov. 1775 tillika med en äldre broder. Då Adj. Past. i Ohre. Kom till Comm. i Norrberke 1777, och blef Vicarius efter dess afgång 1779. V. Skolmästare ib. 1782, medan ordinarius war Adj. i Ljusnarsberg. Commin. i Thortuna 5 Mars 1787. Skolmästare och Klockareprest i Gagnef 15 April 1794. Kyrkoh. här 20 Nov. 1815. Tilltr. 1817. Contr.Prost i Maj 1819. Död 30 Sept. 1824.

Gift 1786 med Maria Elis. Gahn, dotter af Majoren och Commend. på Waxholm C. Gahn och Lundström, f. på Gottland 3 April 1756, död 14 Aug. 1842. Barn: Carl, Kyrkoh. i Säther; Carolina Maria, g. m. Exped.Befallningsman A. Lindh; Magnus, v. Past. och Commin. i Avesta; Christina Lovisa, g. m. Commin. i Hubbo v. Past. A. Rubenius; Gustawa Wilhelmina, f. 1801.

16. Mag. Johan Schultzberg. 1825. Tilltr. 1827. Se Past. i Leksand.

17. Johan Eric Mörtstedt. Född i Fahlun 30 Aug. 1793. Fadr. Hans Mörtstedt, Skomakaremästare. Modr. Elisab. Westmark. Stud. 1816. Pwgd 7 Juli 1818, kallad till Adj. af Pastor i Skerike. Commin. ib. 2 Sept. 1822. Förordnad att interimswis förestå Hospitals- och Fångpredikants-tjensterna i Westerås 1827. V. Pastor i Sept. s. år. Past.ex. 15 Sept. 1830. Kyrkoh. i Floda 5 Dec. 1836. Tilltr. 1837.

Gift 27 Oct. 1826 med Cathar. Marg. Jansson, f. i Skerike 27 Oct. 1807, dotter af Kyrkowärden ib. Jan Jansson och Stina Andersdotter. Barn: Nils Philip, f. 1827; Johan Engelbert, f. 1828; Ingeborg Elisabeth, f. 1830; Christina Sophia, f. 1832; Aurora Margareta; Emma Johanna; Hulda Erica; Maria Wilhelmina.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 9 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt