Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Orsa med Skattunge Capell

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Klockareprester och Skolmästare.

1. Kyrkoherdar

Olavus LaurentiusCanutusStenoOlausJohannesJohannes JonæEricus IngevaldiIsacus Olai LexanderGudmundus Petri WallensisAndreas Olai FloræusAndreas Mart. OccidentalinusLaurentius Petri ElfviusJohannes Laur. ElfviusJohan SewalliusDaniel SchedvinJohan GezeliusTobias WestbladAnders IhrstadiusGustaf Simon DybeckSamuel GezeliusEric WesströmFredric ÅmarkSamuel HwasserOlof Ulric Arborelius.

1. Olavus, Rector ecclesiæ Orosum, nämnd i ett köpebref af år 1325.

2. Laurentius eller "Här Laurentz i Orosum Kijrkio-härre" wittnar i ett bref 1427.

3. Canutus. 1500.

4. Steno. Har genom delaktighet i Daljunkarens rörelser förwarat sitt namn för efterwerlden. Blef 1527 gripen och till ansvar ställd, men säges dock blifwit till lifwet skonad.

5. Olaus. Nämnes i gamla Domboken 14 April 1549. "Här Oloff, som fordom kijrkiherri war i Orssa." Har troligen warit Stens efterträdare och dött före 1535. Samma år och dag war "Elin, som warit hans Forsia" eller hushållerska, wid tinget, "och skänkte sin son Joghan alla sina lösören och så mycken jord, som hon med sitt arbete i sin tjenst aflat hade."

6. Johannes eller "Jöns Reff", af Konung Gustaf med collationsbref 1535 förordnad till Kyrkoherde. Biskop Rudbeckius har uppfört tillnamnet utan årtal för personen. Kan wara samme Joannes som 1556 bewittnat skattskrifningslängden för denna socken. En Jöns nämnes ock i gamla Domboken 1558.

7. Johannes Jonæ, i någon skrift nämnd Medelpadus, är antecknad hafwa tillträdt 1563. Biskop Erasmus visiterade hos honom 1576 och upprättade inventarium, det äldsta som finnes. Då Biskopen detta år genomreste nästan hela Dalarne, war det säkert för att, enligt Konung Johans wilja, öfwertala presterne till nya liturgiens antagande. Det lyckades ock med denne, som 1577 med sin underskrift gillade samma mässe-ordning. Uppgifwes samma år blifwit död.

8. Ericus Ingevaldi, som någongång finnes hafwa skrifwit sig Sevallius de Wæsby, en by, som af ålder hörde till Simtuna, men sedan till Sewalla. Troligen war en Olef Ingevaldsson, som gaf silfwer-patén till Sewalla kyrka, hans broder. War först Capellan i Mora och hade 1548 församlingens hela wård, till dess nye Pastor kom efter Herr Anders den Digre. Blef sedan Skolmästare i Arboga och är förmodligen den af lika namn, som 1561 och följ. war Kyrkoh. i Gagnef. Befordrades 1565 till Mora pastorat. Fullmägtig på riksdagen 1569 och 1571. I Mora arbetade han ifrigt emot den nya liturgien och föll derföre i Konungens stora onåd, som, jemte någon angifwelse af en landslöpande kneckt, wållade att han 1574 blef removerad ifrån denna tjenst. Likwäl blef han s. år förordnad till Pastor i W. Fernebo, så att han gjorde likasom byte med sin efterträdare i Mora. Slutligen fick han flyttning hit till Orsa 1578. Hade stort anseende för både lärdom och mannamod. Död i hög ålder 1602.

Hans söner woro: Ingevald, Capellan i Ohre; Matthias, Pastor i Ramnäs; Andreas, den lärde och eljest berömlige Prosten Dalekarlus i Hedemora; en dotter g. m. efterträdaren.

9. Isacus Olai Lexander. Igenfinnes först såsom Pastor i Fleckebo 1577, då han med sin underskrift deltog i beslutet om nya liturgiens antagande. Följande år flyttades han till W. Fernebo, der han fick Kon. Johans bref af Upsala 15 Febr. 1589, att befrias ifrån halfparten af gärderna och försäkran om 4 punds wederlag. Uti ett bref af 16 Mars 1592 har en Isacus Olai gifwit samma Konung sin trohetsförsäkran, äfwen i afseende på liturgien, emedan han fått collationsbref på Arboga gäll. Möjligen kan denne wara samme man, och befordran genom Konungens död upphäfwen, så att han blef qwar i Fernebo. Undertecknade Upsala mötes beslut 1593. Riksdagsfullmägtig 1594. Orerade på latin i prestmötet 1596. War Contr.Prost 1600 och s. år på riksdagen i Linköping och undertecknade domen öfwer de olycklige Rådsherrarne. Flyttades till pastoratet här 1602 och hade ännu mycket qwar af sin lifstid, men omtalas derunder föga. Han hade en broder, som warit prest i Linköpings stift, men för någon misshandel blifwit suspenderad. Denne mottog han och fick tillstånd att låta honom i nödfall predika i capellet. Död i Oct. 1628.

Gift 1. med företrädaren Hr Erics dotter, som dog utan barn 1624, då hennes broder fick ärfwa allt efter henne. 2. 1624 med Christina, "alltför hastigt", och måste derföre böta till capitlet 4 R:dr. Hon blef omgift med Göran Göransson i Leksand och Tibble, som 1633 begynte ägtenskapet så, att han fick plikta 10 daler.

10. Gudmundus Petri Wallensis. Född i Rättwik omkring 1570. Son till Kyrkoh. ib. Petrus Andreæ. Af hans egen anteckning ses, att han 1597 war prest för Westmanlands knecktar och gick ut med fänikan till Finland. Nämnes sedan icke förrän 1602, då han war Biskop Bellini Capellan i Lundby. Om han derifrån flyttat emellan är okändt, men 1609 blef han Capellan i Rättwik och 1612 Kyrkoh. i Ohre. Sträfwade 1614 ifrigt att blifwa Pastor på sin födelseort, som icke lyckades, det han högligen förtröt och blef en rot till den owänskap som Ohre-folket en tid hade till dem i Rättwik (Se Past. i Ohre N:o 3). Kyrkoh. här 1630. Biskop Rudbeckius installerade honom följ. år på visit., men dömde honom till böter för det "hans auditorer läste illa, han hade hund med sig i kyrkan, och der stod äfwen illa till." Predikade i prestmötet 1632. War säkert före 1640 på riksdag i Stockholm, ty det är antecknadt, att han med sitt owanligt stora skägg satt Drottning Christina, ännu ung, uti högsta förundran. På ålderdomen blef han mycket swag och lidande, och hade 1646 nästan alldeles förlorat talgåfwan. Död 11 Mars 1649.

Gift med Anna, Prostens i Leksand Engelberti Olai dotter, som dog 1654. Utom flera mindre kända barn blef Margareta g. m. den följande.

11. Andreas Olai Floræus. Född i Floda 1603. För att skilja sig ifrån flera Flodenses gjorde han den lilla ändringen med namnet. Fadr. troligen bonde. Hade med beröm genomgått gymnasium och presterliga öfningar i Westerås, då han 1626 fick ordination och sattes till Pastors Adj. i Ohre. Flyttades till Pastor här 1629, blef vice Sacellan 1631 och 1638 Ordinarius. Prot. i Sept. 1646: "D. Andreas reste upp till capellet på en lögerdag, att se efter sina drängar. Då kommo de och bådo honom göra tjenst, efter han war der. Då predikade han och berättade några gamle, som skulle resa upp till fäbodarna. Resol.: Han hafwer med denna gudstjenstens förrättande om lögerdagen styrkt dem, som förr hafwa en Judaisk surdeg och derföre må han ligga 8 dagar i probban." Derifrån redimerade han sig med 5 R:dr. På resan till Westerås hade han wisat dessa penningar för flera och sagt, att "han dermed skulle stoppa de Phariseer munnen." Detta kom straxt till Cons. som dömde honom desto hårdare. Wid denna tid omtalas, att Finnarne i socknen brukade på sommaren gräfwa ned sina döda, och sedan på winterwäg föra fram dem till kyrkan, som blef dem förbjudet. Floræus erhöll 1650 Biskopens confirmation på pastoratet efter sin swärfader. Att han warit en duglig prest kan slutas deraf, att han redan såsom Capellan 1647 war Riksdagsfullmägtig i Stockholm och såsom Pastor skötte han församlingen utan klander af både Consist. och Prosten. Men wid 1661 förföll han i flera swagheter och blef i synnerhet beryktad för nära umgänge med sin Capellans hustru. Ransakningen derom war nog löjlig och nära barnslig öfwer misstankar, som i sednare tider skulle intet betyda. Emedlertid blef han afsatt ifrån både embete och lägenhet. Till embetet blef han wäl återställd följande år, men till föga fromma, då han wid twenne pastoratsförslag, för det onda ryktet, blef föraktad. Afsade sig derföre 1665 i anseende till sin ålder all promotion, begärande få behålla det han fått, neml. en del af pastorslönen och tillstånd alt stundom predika för Finnarne, som då woro i sitt flor med skogarnas swedjande. Skulle ock recommenderas till Landshöfd. om en lott i hospitalet för hans sängliggande hustru. Död 20 Sept. 1668.

Gift 5 Aug. 1627 med Margareta, förest. Hr Gudmunds dotter, som dog 25 Nov. 1669. Barnen dogo till en del tidigt. Gudmund blef Pastor i Ohre; Andreas, stud., sedan gårdsfogde; Sara, g. m. Commin. P. Benningius; Marina, g. m. Pastor Orostander i Thortuna; Anna, g. m. Capitaine Lars Flygare; Margareta.

12. Andreas Mart. Occidentalinus. Född i Wika 1606. Fadr. då Commin. blef Pastor i Floda. Besökte 1631 Upsala acad. och 5 Sept. s. år pwgd i Westerås. Commin. i Kärrbo och stod wäl hos herrskaperna, som synes af hans krypande bref till Fru Brita på Lindö. Capellan i Thortuna 1636 och i Sala landsförsaml. 1640. Respondens i prestmötet 1643. Befordrad till Pastor i Sewalla 1650. Der hade han ett stolt och sturskt folk, och han hade icke kraft att styra en sådan församling. Consist. ansåg honom för en god prest, men straffade, att han "låg i krakel", äfwen med sin hustru, "och idkade otidig köpenskap." För sina goda gåfwor kom han i åtanka till Orsa, dock ventilerades mycket i Consist. "om han skulle sändas dit, ty der kunde han få swårare." Det skedde dock så. I Prot. Aug. 1661 säges att han war insatt i Orsa pastorat, men församlingen protesterade. Också war Landshöfdingen emot honom, och wille ändtligen hafwa dit en Capellan i Fahlun. Dock förblef han wid den oroliga lägenheten, och ehuru han efter föreskrift af lönen gaf till Floræus betydl. med alla Finnarne, så hade han beständigt intrång af hans barn och medhållare. Oro och trångmål följde honom till döden, som träffade honom i Westerås, dit han i ärende nedrest, och äfwen bewistat Biskop Laurelii begrafning, 1 Juni 1670.

Gift 1. 1633 med Kerstin Knutsdotter i Floda. Sonen Knut Sahlström blef Commin. i Säther. Gift 2. 1646 med Sara Hansdotter ifrån Norberg. Ännu en gång gift, men icke den hustrun ej heller barnen kända.

13. Laurentius Petri Elfvius. Född i Elfdalen 1624. Fadr. Petrus Sudermannus, Kyrkoherde. Hade mycken underwisning af sin morbroder Gust. Elvius och följde honom till acad. 1642. Antogs såsom en skicklig student till Amanuens af Biskop Laurelius, som 1651 satte honom till Collega i Westerås skola. Emedan han war god sångare och studerat musiken, skulle han ock i dessa stycken leda skole- och gymnasii-ungdomen. Pwgd 25 Jan. 1653 och Supr. Collega. Efter sin faders död kallad och confirmerad Pastor i Elfdalen 1658. Hade en tid lugn och nöje på denna sin fädernesort, men en bedröflig tid kom med det ryktbara trolldoms-wäsendet, och att han i synnerhet fick uppbära ledsamhet och arbete deraf war naturligt, då smittan begynte i hans församling. Det första, som i saken omtalades, säges warit, att under påstående gudstjenst i kyrkan hade några sett en qwinna helt wackert med sina getter spatsera öfwer elfwen på wattnet. Snart uppkommo mångfaldiga berättelser om allt swårare saker, och den bedröfliga utgången deraf för många är bekant. Elfvius war ömsinnad och led dubbelt deraf, både af satans magt och konster, på hwilka han starkt trodde, och de olyckliga, dem han beklagade såsom sina förlorade åhörare. Trött och nedslagen sökte han hos Konungen att blifwa flyttad till en hyggligare ort, och werkligen befallte Konungen att han skulle hugnas med det lediga pastoratet i Ihrsta. Biskopen ansåg det orätt, att den, som warit närmast och med ifrån början och bäst kände det onda, skulle afgå ifrån orten. Likwäl måste han hafwa förbättring i sina wilkor, hwarföre han ock 1671 fick transport till detta pastorat, der han dock sedan i samma sak måste gifwa sitt biträde wid alla ransakningar, som skedde i de öfra socknarna. War 1675 Fullmägtig på riksdagen. Oberäknad hans widskepliga tro, gemensamt med Biskopen och alla hans medbröder, om trollsaken, war han en hederlig prest. Död 22 Nov. 1696.

Gift 8 Jan. 1653 med Margareta, Kyrkoherdens i Bro Widichindi dotter, som dog 27 Oct. 1695. Barn: Johan, som straxt förekommer; Lars, utn. Pastor i Gunnilbo; Sara, g. m. Pastorerne i Harmånger i Helsingland Mag. Joh. Aurivillius, Mag. Eric Tybelius och Joh. Micrander; Anna, g. m. Lars Christophersson och Häradshöfd. G. Låhrman i Fahlun; Justina, g. m. en Bruksbokhållare i Orsa.

14. Mag. Johannes Laur. Elfvius. Född i Elfdalen 1661. Son af föregående. Sändes med sin yngre broder under enskild ledare till acad. 1676. Magister 1688. Hade både före och efter hederliga mäns barn att informera. På sin faders kallelse pwgd 13 April 1690 och blef snart v. Pastor. Besökte åter academien, då hans kusin, Adj. Petrus Machlin, hade pastoralwården. Opponerade i prestmötet 1692. Genom fadrens cession och församlingens kallelse Kyrkoh. med Konungens fullmagt, dat. Kungsöhr 8 Sept. 1694. Underligt för den tiden, att Biskop Carlsson introd. honom 11 Febr. 1700. Uppfostrade flera nära slägtingar i sitt hus. Omtalas föga i handlingarna. Prost i sin församl. 1714. Död 4 Oct. 1715.

Gift 1712 med Marina Beningius, som upptogs barn i fadrens hus och äfwen efter dess död förblef på stället. Hon war dotter af Commin. loci Petr. Andreæ och dog, som det synes utan barn, 12 Sept. 1736.

15. Johan Sewallius. Född i Stora Schedwi 20 Maj 1674. Fadr. sist Pastor i Swärdsjö. Ankom ifrån Westerås skola till acad. 1688. Pwgd 15 Maj 1701. Blef straxt antagen till Bataljonspredikant wid Öfwerste Heidenfeldts regimente, gick ut i fält och följde sin Konung genom Sachsen, Pohlen och Turkiet. Blef ock befordrad till RegimentsPastor. Icke fången wid Pultava, utan war med i Benderska calabaliken, der han undkom och fick begifwa sig hem. Redan 1713 hade han fått Konungens bref till Consist. om befordran, och blef föreslagen till Odenswi, men förgäfwes. Sökte sjelf, med skrifwelse ifrån Stralsund 8 Nov. 1715, i Consist. att recommenderas hit, som skedde, och Konungen gaf 1716 fullmagt. Tilltr. 1717 och predikade i prestmötet 1718. Krigets mödor och swårigheter hade märkligen förswagat hans helsa, som allt mera dukade under. Död oförmodadt under besök hos sin hustrus slägt i Säther 24 Mars 1730.

Gift 1. 1716 med Catharina Magd. Meijer, som blef död 15 Febr. 1722. 2. 10 Febr. 1723 med Catharina Malmsten, död i Säther 8 Dec. 1755, 60 år gammal. Synes ej haft barn med någondera.

16. Mag. Daniel Schedvin. Född i Säthers stad 13 Maj 1685. Fadren Commin. blef Pastor i Kungsåra. Stud. 1706. Magister 24 Maj 1716. Pwgd 18 Maj 1718 och straxt v. Pastor i Kungsåra. Opponens i prestmötet 1719. ConRector Scholæ i Westerås 1722, men redan följ. år utan sin ansökning af Consist. befullm. Kyrkoherde efter sin fader i Kungsåra, med skriftlig försäkran om snar befordran till bättre lägenhet. Uppfördes 1730 på förslag hit, då de profwande woro fyra. Med mycken enhällighet wald och confirm. 4 Sept. s. å. Hitflyttade 1731. Vic. Contr.Prost 1737. Predikade i prestmötet 1738. ContractsProst 1740. Särdeles redbar och wärderad prest, som efter anfall af slag, till mångas stora afsaknad, blef död i Brunbeck på resan till Sätra helsobrunn 4 Juni 1742.

Gift 1. 28 Aug. 1722 med Anna Cath. Strangh, dotter af Brukspatron Jac. Strangh och A. C. Remmer, f. 1692, död 6 Juni 1725. Barn: Daniel, f. 13 April 1724, Corporal wid Lifgardet då han belönades med adelskap under namn af von Schedvin, Lieutenants fullmagt och 100,000 daler, för upptäckten af den tillämnade revolutionen 1756, död 4 Jan. 1797, hade i sitt wapen till devis "ob cives servatos"; Anna, g. m. Bruksbokhållaren Nett. Gift 2. 10 Febr. 1726 med Helena Fellenius, Kyrkoh. i Ljusnarsberg J. Fellenii dotter, f. 1702, död 16 Mars 1782. Barn: Pehr, Commin. i Westerås; Johan, Prost i Swärdsjö; Gustaf, Commin. i Aspeboda; Jacob, AcademieKamererare i Upsala; Elisabeth, g. m. Commin. i Hedemora Mag. A. Dahl.

Skrift: Gratulation på swensk vers till Magistrarne af Westmanl. nation. Ups. 1719. 4:o.

17. Cand. Johan Gezelius. Född i Fahlun 31 Mars 1698. Fadr. Kyrkoh. i Gagnef. Kom med informator till Upsala 1713. Philos. Candidat 1726. Pwgd 13 Oct. 1727, förordnad till v. Pastor i Malung. Sändes 1730 till Fellingsbro, att fylla rummet ett år efter Commin., och 1731 att vicariera för den swage Rector Scholæ i Linde. Men denne föraktade Cons Notariens skrifwelse ad mandatum, wille icke någon vicarius hafwa, ehuru han sjelf kunde intet uträtta och Gezelius måste straxt taga sitt afträde. Sattes derpå till Lima såsom v. Pastor, och blef Ordinarius ib. 1732. Efter en lång process öfwer röstwärfning för en annan, confirm. till Orsa pastorat 1745. Tilltr. 1746. Predikade i prestmötet 1750. Då Biskop Troilius 1757 förrättade visitation här framwisade Kyrkoh. en Almanacha, uti hwilken den förre under den gemensamma studeringstiden i Upsala hade skrifwit: "då jag blir Biskop i Westerås skall Gezelius blifwa Prost", och löftet blef nu straxt uppfyldt. Död 22 Maj 1767 efter swåra plågor.

Gift l. 1728 med Catharina Harkman, Kyrkoherde-dotter i Malung, f. 1711. Efter en längre tids skicklig sammanlefnad förföll hon till lastbarhet, blef öfwerbewist om dubbelt hor och war citerad till Domcapitlet, att skiljas ifrån sin man, då hon dog 1751. Af 5 barn lefde blott Vidich, som blef Kammarskrifware, sedan bofast i Orsa. 2:o 1752 m. Anna Fontelius, Capellansdotter i Stora Tuna och enka efter Rector Scholæ i Hedemora Mag. Resenberg, död 1764, 61 år gammal.

18. Mag. Tobias Westblad. Född i Westerås 31 Dec. 1702. Fadr. Anders Swensson, Handlande. Modr. Susanna Leffler. War Notarius totius Gymnasii, då han 1721 begaf sig till acad. Magister 1731. Pwgd 10 Maj 1732 till Pastors Adjunct i Mora. Commin. i Munktorp 1739 och hade församlingens wård under Prosten Linds frånwaro. Kyrkoh. i Nås med annexer 1744. Prost 1747. ContractsProst 1752. Erhöll transport hit 1768 och tilltr. s. år, äfwen såsom ContractsProst. Introducerad af Biskopen 10 Juni 1770. Opponens i prestmötet 1745 och Concionator 1750. Ledamot af Samf. pro fide et Christianismo 1772. På anmodan af detta samfund inhemtade och framlemnade han alla underrättelser, som kunde winnas om Finnarne i samteliga Dalsocknarna, om deras härkomst, seder, christendomskunskap m. m. War en ibland stiftets nyttigaste prester, ehuru afsides och stundom mindre bemärkt. tillika nöjsam umgängesman och god musicus, som i yngre år theoretice studerat saken. Genom påföljden af slag död 18 Jan. 1777.

Gift 12 Aug. 1739 med Elisab. Emporelius, Prostens i Mora dotter, f. 1705, död 29 Dec. 1784. Barn: Susanna, g. m. Bergsfogden H. O. Grass; Maria Margareta, g. m. följ. Pastor; Brita Beata, död ogift.

Skrift: Grafskrift öfwer unge Joh. Westbladh. Westerås 1722. F.

19. Mag. Anders Ihrstadius. Född i Aspeboda 26 Febr. 1731. Fadr. Commin., blef Kyrkoh. i Åhl. Sändes wid 11 års ålder till acad., der han sedan wäl anwände sin tid, så att han 1756 blef Philos. Candidat. Pwgd 4 Maj 1757, blifwande Pastors Adj. i Orsa. Magister 1758. Wald Skolmästare i Orsa 1762. Past.ex. 19 April 1773. Opponens i prestmötet 1775. Erhöll genom Kongl. resol. förslagsrum till detta pastorat 1777, och efter hedrande kallelse tilltr. 1778. Redan då en längre tid sjuklig, kunde han i sin nya ställning föga gagna och afgick med döden 2 Nov. 1779.

Gift 17 Mars 1767 med Maria Marg. Westblad, företrädarens dotter, f. 1741, död 11 Aug. 1776. Barn: Anders, död Academicus; Tobias, S. M. Adj., för sjuklighet tjenstfri.

20. Gustaf Simon Dybeck. Född på Wadstena krigsmanshus 18 Febr. 1726. Fadr. Sim. Dybeck, sist UnderStallmästare wid Artilleriet, hade ifrån slaget wid Pultava i 14 år warit fången i Ryssland. Modr. Commendants-dotter ifrån Cajaneborg. Efter flyttning ifrån födelseorten fick han ifrån 1735 njuta underwisning wid lärowerket i Westerås, ehuru kämpande med tryckande fattigdom, och kom 1749 till academien. Pwgd 12 Jan. 1752 och sändes till Wenjan att biträda Pastor. Af synnerlig anledning känd waldes han till Skolmästare i Fellingsbro 1756. Presterade nöjaktig Past.ex. 5 Juli 1769. Commin. i Linde 21 Aug. 1770. Wid ledigheten af pastoratet här 1779 sökte han förgäfwes komma i åtanka, men hela förslaget, uppfördt bland 15 sökande, gick öfwer ända, då en afgick med döden och twå genom afgjorda beswär blefwo uteslutna. Så inkom Dybeck, blef wald och befullm. 18 April 1781. Tilltr. 1782 och skötte så här som förut sin tjenst med både god wilja och förmåga. En olyckshändelse förkortade hans tid. Oförsigtigt skar han nageln på en tå, och då kallbrand tillstötte war han död förrän den efterskrifna läkaren hann ankomma 1 Juni 1793.

Gift 1. 1751 med Maria Netzer, dotter af Styckjunkaren wid artilleriet Christ. Netzer och A. Hedman, f. 1729, död 18 Aug. 1782. 2. 28 Oct. 1783 med Christ. Elis. Arhusiander, Kyrkoherdedotter i Grytnäs, f. 1753, död 26 Dec. 1817. Barn med den förra: Simon, Gravör, sedan Språkmästare; Christian, Sockerbruksidkare i Stockholm; Carl, Pr. et Past. i Odenswi; Gustaf Adolf, Coopv.-Capitaine; Jacob, på handelscontoir i Bourdeaux, död i Stockh.; Eric, Casseur wid Sockerbruket och delegare. Emellan hans och Christians barn uppkomför ett par år sedan en bekant rättegång, som länge wäckte uppmärksamhet i tidningarna. Barn i andra giftet: Magnus, Commin. i Stora Tuna; Maria Christina, f. 1788, ogift; Elisabeth Gustawa, f. 1790, ogift.

21. Samuel Gezelius. Född i Jerna socken 29 Sept. 1737. Fadren Joh. Gezelius, Jordbrukare och Handlande, war son af Prosten i Pedersöre och Jacobsstad af Österbotten Mag. Joh. Gezelius, och hade med sina syskon flygtat undan Ryssarnes härjande till Swerige. Slägten är densamma som af ålder warit i stiftet. Modr. Elisabeth Dicander, Pastorsdotter i Floda. Student 1762. Pwgd 28 Jan. 1767 och Skolmästarens medhjelpare i Gagnef, men kom snart till Commin. i Rättwik. Nådårspredikant efter Pastor i Mora 1768. Klockareprest derst. i Nov. s. å. Commin. derst. 1779. Presterade Pastor.ex. 7 Juni 1793, förnämligast i afseende på Kyrkoherdebeställningen här, som han förgäfwes sökte, men efter församlingens ansökning hos Konungen wann han för utmärkta förtjenster förslagsrum. Enhälligt wald och befullm. 13 Oct. 1794. Tilltr. 1796. Jemn, allwarlig och samwetsgrann prest. Hade det förtroende af Consist. att i stiftets Finnmark och Lillherjeådalen söka upplysa och till sanningen återföra de i christendomsläran wilsefarande, hwilket uppdrag han med särdeles klokhet och nit fullgjorde. Prost 16 April 1806. Död af wattensot 6 Oct. 1808.

Gift 19 Mars 1771 med Eva Beata Holmqvist, Prostens i Mora dotter, f. 14 Mars 1750, död korrt efter mannen 8 Nov. 1808. Inga barn.

22. Eric Wesström. Född i Köping 1 Dec. 1757. Fadr. Klockare. Modr. Cath. Strandberg. Stud. 1777. Pwgd Maj 1784. Adjunct i Garpenberg, Säther och i Stora Tuna 1791. Klockareprest derst. 19 Sept. s. år, wald utom förslag, och tilltr. 1792. Past.ex. 20 Maj 1797. Kyrkoherde här 27 Nov. 1809, sedan han fått förslagsrum efter en föregåendes dödsfall. Tilltr. 1811. Prost 19 Aug. 1813. Vic. ContractsProst i Maj 1814 och Ordin. 1815. Klok, kraftfull och drifwande, utmärkte sig i all tjenst. Till ortens stora förlust död af bröstwattensot 24 Sept. 1816.

Gift 1. 1788 med Maria Charlotta Graan, Kyrkoherdedotter i Garpenberg, död 14 Aug. 1797 i 37:de året. Barn: Catharina Charlotta, g. m. Pastor i W. Schedwi A. Nordin; Carl Eric, Bruksinspektor; Christina Elisabeth, g. m. Capitaine v. Unge; Didric, Landtbrukare i Orsa, Riksdagsman för Bondeståndet. Gift 2. 1799 med Hedvig Regina Arnberg, dotter af Brukspatron Jon. Arnberg på Silfberget i Stora Tuna, omgift med Prosten E. Swedenius i Wenjan. Barn: Hedvig Eleonora, g. m. Capitainen wid Dalregim. och Ridd. A. J. v. Mentzer; Johan Theodor, reste till sjöss; Eva Carolina, g. m. Kyrkoh. C. P. Åmark i Grytnäs; Isac Adolf, S. M. Adj.

23. Fredric Åmark. Född i Söderberke 10 Jan. 1768. Fadr. Carl Åmark, Inspektor på Billsjö bruk. Stud. 1787. Med kallelse af Pastor i Swärdsjö pwgd 11 Maj 1793. Past.ex. 9 Juni 1800. Commin. i Swärdfjö 1808 och korrt derpå v. Pastor. Kyrkoherde här 1 Sept. 1817. Tilltr. 1819. Prost 9 Oct. 1824. Af god förmåga till dess han rördes af slag, hwarefter han ingen tjenst kunde göra. Död 29 Maj 1826.

Gift 29 Nov. 1798 med Catharina Magdalena Groth, Prostdotter i Swärdsjö, f. 30 Sept. 1772. Barn: Carl Petter, Kyrkoh. i Grytnäs; Fredric, S. M. Adj.; Gustaf Tullius, f. 24 Dec. 1810, Bruksinspektor; Wilhelm August, f. 24 April 1815, Organist.

24. Mag. Samuel Hwasser. Född i Stockholm 17 Juli 1784. Fadr. slutl. Prost i Romfartuna. Stud. 1800. Magister 1806. Pwgd i S:t Claræ kyrka i Stockh. af Biskopen Doctor Waller 7 Juli 1809. Då Pastors i Nora Adj., men flyttade snart till sin fader i Romfartuna. Collega i Fahlu skola 22 Mars 1810. Tilltr. 2:a classen 1811. Past.ex.13 Sept. 1814. Utan ansökning föreslagen till Sundborns pastorat 1817, befullm. efter kallelse 4 Aug. s. år och tilltr. 1819. Kyrkoh. här 5 Mars 1827. Tilltr. 1829. Död 12 Juni s. å.

Gift 1 Juni 1819 med Anna Gustawa Berger, dotter af Handlanden i Fahlun C. G. Berger och M. C. Westman, f. 17 Febr. 1794. Barn: Theodor, f. 3 Juli 1820; Gustaf, f. 2 Dec. 1821; Samuel, f. 1823, död ung; Bernhard, f. 29 Juni 1825; Richard, f. 2 Oct. 1826; Edward, f. 6 Dec. 1828.

Skrifter: De Epistola Poëtica. P. I. (pro gr.) Ups. 1806. 4:o. — De Satira Juvenalis. Ib. 1808. 4:o.

[Se även Steffenburgs Skolminnen.]

25. Mag. Olof Ulric Arborelius. Född i Elfdalen 2 Mars 1791. Fadr. Commin. blef Past. et Præp. i Mora. Stud. 1812. Magister 1818. Redan 10 Dec. föreg. år Collega i Fahlu skola. Pwgd 21 Dec. 1822. Past.ex. 11 Mars 1825. ConRector Scholæ i Fahlun 6 Dec. 1826. Rector i samma skola 2 Jan. 1828. Tilltr. 1830. Kyrkoherde här 13 April 1830. Tilltr. g. a. 1831. ContractsProst 21 Mars 1837. Riksdagsman 1844.

Gift 1. 20 Jan. 1824 med Elisabeth Petronella Berglind, dotter af Handlanden i Fahlun P. Borglind och M. E. Sundström, f. 9 April 1796, död 22 Maj 1837. Barn: Olof Edward, f. 1824, död 1825. Gift 2. 14 Sept. 1838 med Lovisa Abrahamina Stenqvist, dotter af Brukspatron G. A. Stenqvist med Sus. E. Westman, f. 9 Aug. 1809, död 12 Febr. 1839. 3. 2 Aug. 1840 med Charlotta Dorothea Friman, dotter af ContractsProsten och Kyrkoh. i Kyrkefalla af Skara stift, Led. af Nordstj.-Orden Mag. Per Friman och M. M. Mittag, f. 6 Febr. 1817. Barn: Maria Petronella, f. 28 Maj 1841; Olof Petter Ulric, f. 4 Nov. 1842.

Skrifter: Diss. Conspectus Lexici Linguæ Dalekarlicæ. P. I. Ups. 1813. 4:o (sällsynt och mycket eftersökt). Theses (pro mun. Rect.) Aros. 1826. 4:o. Såsom Redacteur och Boktryckare utgifwit Fahlu Tidning 18221828.

2. Comministrar

Andreas Nicolai Ingewald LeovitiiCanutusLaurentius TheodoriAndreas Olai FloræusAnders Thomæ IrestadiusPetrus Matthiæ BenningiusAndreas SernanderAndreas StenIsac LundbergIsac SewalliusLars LinderborgJohan MorlingCarl Håkan BetulanderEric Wallén.

1. Andreas Nicolai. Pastor i Rättwik 1579.

2. Ingewald Leovitii war Commin. 1593 och underskref Upsala mötes beslut.

3. Canutus. Tjente här 1602 och blef då suspenderad för det han "Biskop och Consist. owetterligen uppsagt församlingen sin tjenst, och dock dragit till Öfwerheten att söka stadfästelse på Orsa gäld." Måste förklara sin sak i Capitlet och återfick tjenstn efter utstånden plikt. Hans tid icke widare känd.

4. Laurentius Theodori. Inkommen ifrån Helsingland att studera i Westerås och der pwgd 1608. Han träffas icke sedan förrän 1616, warande då Capellan här. Predikade i prestmötet 1622. Död 1637.

5. Andreas Olai Floræus. 1638. Pastor loci 1650.

6. Anders Thomæ Irestadius. Född 1611. Fadr. Thomas Jacobsson, bonde i Tellbo, Ihrsta socken. Blef s. k. Djekneprest 1639 och förordnad att besöka de pestsjuka. Nämnes sedan icke förrän 1646, då han gaf sin skriftliga förbindelse "att taga sig till wara för öl, brännwin och annat win, och hwar han med dryckenskap blef beslagen, wille han wara afdankad, likasom en afskummad och odogse, och aldrig mera begära embetet i sina lifsdagar." Derpå fick han den ringa tjensten att wara "Hospitals Biddare" eller gå omkring i stiftet att tigga penningar för de fattiges underhåll. I Juni 1647 "kom han till Capitlet med 137 daler som han ex vallibus colligeret." Blef s. år Adjunct i denna församling och 1650 Ordin. Capellan. Med flera förbrytelser beträdd dömdes han, likasom Pastor, 1661 förlustig embete och plats, och ehuru han följ. år heter restituerad, fick han dock aldrig igen någon ordinarie tjenst. Något tilldelades honom af lönen med efterträdaren, och han hade lof predika i capellet då Pastor wille tillåta. Men detta understöd upphörde, och 1666 sökte han blifwa klockare i Leksand. Mera om honom förekommer icke.

Gift 1644 i Westerås med Margareta Olofsdotter, död i Gagnef 1695, 73 år gammal. Deras son war Johan Enberg, som blef Philos. Professor i Upsala.

7. Petrus Matthiæ Benningius. Född i W. Fernebo eller annexen Carbenning 1628. Fadren bonde och bergsbrukare. Efter skole- och gymnasiestudier pwgd 17 Sept. 1651 och stadnade hos Pastor här som Adjunct. War församlingen till nöje och antogs straxt efter den föregåendes afsättning till Commin. 1661. Hade här troget tjenat inpå 31:a året, då han med sin hustru och flere personer, återkommande ifrån ett bröllop under häftig storm, drunknade i Orsa-sjön. Det skedde 3:e dag Pingst 7 Juni 1682.

Gift 1652 med Sara Floræus, dotter af den olycklige Kyrkoh. på stället, f. 1628. Barn: Gudmund, Kronolänsman i Orsa; Matthias, stud. en tid; Margareta, g. m. Pastor i Ohre P. Macklin; Marina, g. m. Kyrkoh. Mag. J. Elfvius i denna församling.

8. Andreas Sernander. Född i Serna 5 Dec. 1655. Fadr. samma församlings förste Kyrkoherde. Student 1677. Pwgd 4 Sept. 1680 och tjenstgjorde i nådåret efter sin fader. Af wigtiga orsaker önskade församlingen få den unge, mer stadgade mannen till Pastor, och Contr.Prosten skref derom till Biskopen och Capitlet, föreställande 1:o att han faderligen haft omsorg om sina syskon, 2:o war stark och oförnödd, 3:o wan wid orten och den klena spisningen och 4:o kunde löpa på skid då ingen för djup snö kunde med häst komma till Idre. Men dessa skäl gällde icke, utan han förordnades till Pastors Adj. här. Design. Commin. 1683. Synes ej warit i fråga till någon widare befordran, och då han 40 år utnött sina krafter, begärde han succession för sin måg, som ock både Pastor och församling lofwade honom förrän han dog 15 Aug. 1722.

Gift 1 Nov. 1688 med Ebba Achrelius, en slägtinge i Elfviska huset, född i Odensala, Upsala stift, 1661, död i stor fattigdom 11 Maj 1732. Af barnen lefde: Eric, Commin. i Swedwi; Johan, Underofficer wid Dalregimentet; Margareta, g. m. den följande

9. Andreas Sten. Född i Westerås 22 Aug. 1687. Fadr. Michel Sten, SkräddarÅlderman. Modr. Elis Hallenborg. Stud. i Upsala 1709. Pwgd 13 Oct. 1713, blifwande Adjunct hos Pastor härstädes, men flyttade efter någon tid till ofwanst. Commin., som behöfde biträde. Efter Pastors och socknens kallelse biföll Consist. hans antagande till ordin. Commin. 1723. Länge synes han oklandradt fortsatt sin tjenst och lefnad, men ju närmare slutet, dess mera blef hans uppförande straffbart. 1748 hade han så förolämpat både församlingen och Pastor, att Contr.Prosten måste hit och hålla ransakning deröfwer, då efter afbön och goda löften allt blef honom tillgifwet för hans ålder och långliga tjenst. Dryckenskap war hans hufwudböjelse. Anklagades ock för otjenliga uttryck och owett i sina predikningar. Ett concept blef inlemnadt till Conist., som är alltför skarpt och underligt. Ifrån 1752 begynte han förlora all kraft, äfwensom både syn och hörsel. Kunde swårligen tala och dog af kräftan i halsen 22 Aug. 1756.

Gift 19 Jan. 1714 med Margareta Sernander, företrädarens dotter, f. 1691, död 15 Febr. 1758. Af många barn äro kända: Elisabeth, g. m. Pehr Ångman i kyrkobyn, hwars fader warit Capitaine; Clara, g. m. Kronolänsman A. Brosten; Marina, g. m. Bonden Jonas Mattsson i Elfdalen; Anna, g. m. Mönsterskrifwaren C. F. Schütz.

10. Isac Lundberg. 1757. Se Commin. i Folkerna.

11. Mag. Isac Sewallius. Född i Garpenberg 23 Juni 1723. Fadren Mag. Gabr. Sewallius, då Lector i Westerås, blef Prost i Rättwik. Student 1740. Magister 1755. Pwgd 8 Maj 1758 och då Predikant wid Wedewågs bruk. Pastors Adj. i Björskog 1759, i Grytnäs 1761, i Orsa 1763, i Mora 1769 och på flera ställen. V. Commin. här 1773 och ordinarius 4 Juni 1774. Hade en trög lycka, men han war ock sjelf wisst icke tilltagsen. War så rädd för past.examen, att han 3 gånger kom i denna afsigt till Westerås, men wågade icke, och det påstås, att sista gången sprang han ifrån hatten i Consistorii-rummet. Den lustige Notarien Christiernin uppskrämde honom ännu mera med sina historier och diktade examensfrågor, som Sewallius erkände att han omöjligen kunnat beswara. Död 28 Maj 1790.

Gift 18 Oct. 1774 med Catharina Sahlstedt, enka efter Skolmästaren Mag. Enstedt i Gagnef och dotter af Prosten Mag. M. Sahlstedt i Stora Tuna, f. 1724, död 4 Dec. 1796.

12. Lars Linderborg. 1790. Se Commin. i Jerna.

13. Johan Morling. 1802. Se Commin. ibid.

14. Carl Håkan Betulander. Född i Grangärde 14 Nov. 1779. Fadr. slutl. Commin. i Stora Schedwi. Stud. 1800. Pwgd 15 Juni 1804. Adjunct i Sewalla, men snart hos Commin. i Stora Schedwi och så Nådårspred. efter honom. Genom Krigs-expeditionen förordnad till Fältpredikant wid Dala Wargering 8 Mars 1808, men straxt derpå wid Landtwärnsbrigaden, med hwilken han bewistade 1808 och 1809 års fälttåg. War ock då constit. Regim.Pastor. Tjenstledig för sjuklighet i Oct. 1809. S. år i Dec. vicarius för Commin. i Leksand. Adj. hos sin fader Commin. i Stora Schedwi 1810. Past.ex. 16 Juni s. å. E. O. Bataljonspred. wid Dalregimentet 1810. Commin. i Orsa 20 Maj 1811 och tilltr. straxt. V. Pastor 1829. Död af åkommit slag 23 Dec. 1840.

Gift 1812 med Eva Brita Spongberg, f. 2 Mars 1791 i Bro socken af Qwarnegaren Er. Spongberg och B. E. Molin. Barn: Eva Christina, f. 1812, g. m. Kronolänsman C. A. Fernstedt och Bruksinspektoren A. M. Moræus; Carolina Maria, f. 1815; Johanna Fredrica, f. 1817; Catharina Gustawa, f. 1818; Hilda Jacobina, f. 1821; Daniel, f. 1823, Underofficer wid Dalregimentet och Landtmäteri-elev.

15. Eric Wallén. Född wid Walla under Horndals bruk i By socken 21 Mars 1797. Fadr. Hyttdrängen Israel Thomæson. Modr. Karin Ersdotter. Kunde icke följa sin hog till studier, förrän han sjelf förwärfwat sig de nödigaste medlen dertill. Inskr. i Gefle triv.skola 1816. Stud. i Upsala 1824. Pwgd i Stockholm af Biskop Wallin 11 Juli 1825. Blef då Pastors Adjunct i Skinnskatteberg. Skolmästare i Serna 1836 och efter tillträdet 1837 tillika v. Pastor. Undergått past.ex. 1840. Commin. här 28 Juli 1841. Tilltr. g. a. 1842.

Gift 7 Febr. 1837 med Anna Johansson, f. 4 Sept. 1792 i Husby af Krutbruksidkaren Joh. Isacsson och Christ. Andersdotter. Barn: Wilhelmina, f. 10 April 1839.

3. Klockareprester och Skolmästare

Andreas Milenius Jacob GodeniusOlof WibeliusOlof GagneliusAnders IhrstadiusAnders BerglöfJohan MorlingCarl ForslundEric SwedeniusPehr Olof DahlströmssonCarl Petter ÅmarkCarl Eric Sernander.

1. Andreas Milenius. Den förste 1721. Se Commin. i Möklinta.

2. Jacob Godenius. 1729. Till slut Prost i Björskog.

3. Olof Wibelius. 1737. Se Commin. i Björskog.

4. Olof Gagnelius. 1742. Commin. i Westerås 1763.

5. Mag. Anders Ihrstadius. 1763. Se Past. loci.

6. Anders Berglöf. 1786. Des. Past. i Wenjan.

7. Johan Morling. 1789. Se Commin. i Jerna.

8. Carl Forslund. Född i Fahlun 9 Juni 1760. Fadren Grufwearbetare. Stud. 1784. Pwgd 29 Nov. 1789 och straxt Pastors Adj. här. Nådårspred. efter honom och sedan Adj. hos den följande. Skolmästare och Klockareprest 28 Mars 1803. Död 29 Aug. 1809.

Gift 20 Nov. 1794 med Helena Catharina Arusiander, Kyrkoherdedotter i Grytnäs och enka efter Sergeanten A. Lundström i Leksand, f. 1755, död 12 Febr. 1820. Hennes dotter med förra mannen Anna Christina Lundström war g. m. Prosten i Wika Mag. Hanngren.

9. Eric Swedenius. 1811. Se Past. i Wenjan.

10. Pehr Olof Dahlströmsson. 1824. Se Past. i Sophia Magdalena.

11. Carl Petter Åmark. 1828. Se Past. i Grytnäs.

12. Carl Eric Sernander. Född i Leksand 28 April 1812. Fadr. Gästgifware. Modr. Cath. Soph. Rosenius. Stud. 1832. Pwgd 21 Dec. 1835 och Pastors Adjunct här. Skolmästare och Klockareprest 7 Jan. 1839. Tillträdde s. år i Febr. Hade pastoralwården någon tid s. å. Past.ex. 1843.

Gift 23 Mars 1841 med Christina Magdal. Lewin, dotter af ÖfwerFältläkaren, Regim.Läkaren wid Dalregim. och Riddaren Doctor Bengt Fab. Lewin och Jacob. Magd. Netzel, f. 25 Mars 1816. Barn: Carl Fabian, f. 1843.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 24 juli 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt