Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Rättvik

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Skolmästare och Klockareprester.

1. Kyrkoherdar

EmpernusHermannusJohannesGudmundus CaroliPetrus Andreæ LexanderAndreas Nicolai DalekarlusOlaus Andreæ DalekarlusPetrus Johannis SchotteniusGustavus Johannis ElviusAndreas Georgii TillæusPetrus TillæusOlof KumblæusGabriel SewalliusOlof KumblæusPehr ArboreliusIsac LindbomAnders GöranssonEric LöfweniusAnders LindströmOlof SenellPehr Ulric Boethius.

1. Empernus. Okänd till tiden. Om honom är den legenden, att han af en drucken soldat blifwit till döds skjuten i kyrkan under påstående mässa. På sydöstra sidan af kyrkan stod ännu på 1760-talet en sten med några utgrafna munkbokstäfwer, som ansågs wara till denne Emperni minne.

2. Hermannus, som andre kalla Henricus, är till båda namnen lika okänd, då ingen handling kunnat uppgifwas att bewisa hans härwarande. Årtalet 1509 är lika osäkert antecknadt för denne som för N:o 1.

3. Johannes. Antecknad af Biskop Rudbeckius såsom död 1513. I sednare tid har man tillaggt en Johannes 1529, som icke är troligt af den följandes tjenstetid.

4. Gudmundus Caroli. Kommen ifrån Wermland, war Commin. i Stora Tuna i Herr Lars' tid på 1520-talet, såsom en hans egen attest af 1548 wisar. Såsom Kyrkoh. här bewistade han Örebro möte 1529. På riksdagen i Strengnäs underskref han dess beslut 1547. Utgaf på häradstinget 1551 en wittnesskrift och satte 1556 sitt namn under skattskrifningslängden för socknen. Dödsåret kan icke läsas på den utnötta grafstenen.

"Ingick lagligt egtenskap med den tredje af honom besufna Kåno." Med henne twå söner och en dotter, gift med den följande.

5. Petrus Andr Lexander. Hade en tid warit Herr Gudmunds Capellan och fick efterträda honom i pastoratet, troligen på 1560-talet. Att han 1571 war här Kyrkoh. synes af Biskop Ofeegs bref angående tillökning af kyrkans winsäd. Biskop Rasmus visiterade hos honom 1576, hwaraf följde att han året derpå med underskrift antog till efterlefnad den nya liturgien. Död wid 1580, ty hans relicta, hustru Brita, lemnade följ. året inventarium ifrån sig till efterträdaren. Hon war dotter till N:o 4 och hade flera barn, af hwilka Gudmund blef Pastor i Orsa. [Johannes Pastor i Himmeta. /SZ.]

6. Andreas Nicolai Dalekarlus. Född i Hjortnäs by, Leksands socken, der fadren Nils Andersson hade en hemmansdel. Ifrån Capellanstjensten i Orsa 1581 befordrad hit, blef han en hederlig och aktad Pastor. Biskop Bellinus visiterade hos honom 1592. Följande år bewistade Andreas religionsmötet i Upsala och underskref dess beslut. S. år fick han frihet ifrån alla utlagor för sitt hemman Kerfråsen, som han dels ärft, dels inköpt. Riksdagsfullmägtig 1594 i Upsala, då han bekräftade presterskapets obligation och försäkring. Förekommer alls icke i de torftiga Consistorii-protocollerna. Död 26 Juli 1614.

Det enda bekanta exempel, att Pastor, Capellan och Klockaren, således hela kyrkobetjeningen, på samma tid utgjordes af bröder. Äfwen hade Pastor mest en beslägtad till Adjunct.

Gift med Christina, dotter af en förmögen bergsman Peder Pedersson i Wibberboda, Hedemora socken, död 12 Aug. 1629. Hade 8 barn, som utgrenat sig i många slägter: Nils, Klockare i denna förs., bodde i Backa (hans dotter Kerstin g. m. Herr Hans, Pastor i Grangärde, blef stammoder för flera prestslägter); Olaus, som straxt förekommer; Daniel, Commin. loci; Israel, Pastor i Wenjan; Johannes, Commin. i Gagnef; Sara, 4:de gången g. m. Prosten Matthias Nicolai i Köping [uppges där vara dotter till O. Dalekarlus]; Brita, g. m. Prosten Drivius i Arboga; Anna, g. m. Daniel Johannis, Pastor i Linde.

7. Mag. Olaus Andreæ Dalekarlus. Född i Orsa wid medlet af 1570-talet. Son af nästföregående. Underbyggd i studier af en Joh. Benedicti, El. Terserus m. fl. i Westerås skola, begaf han sig 1599 till Upsala acad. och blef 15 Febr. a Beano absolutus. For efter ett par år utrikes till de Tyska universiteter och uppehöll sig 1605 i Wittenberg, der han troligen undfick Magister-wärdigheten. Om hans befordran i stiftet må den gamle Biskop Bellini ord upptagas af hans egenh. skrifwelse 1614 till Rättwiks församling, som begärt honom till Pastor, att "sedan M. Olof ifrån sin wandring (1607) hemkom, hade han warit wid Westerås Domkyrka och dess Capitel, nu för en Skolemästare, nu sedan för en Lectore Theologiæ eller Läsemästare uti den hel. Skrift, jemwäl en Poenitentiarius och warit med Biskopen uti Capitels råd och visiteringar, hwarföre Bisk. och de andre gode män honom icke umbära kunde. Dock samtyckte Bisk. att han, efter Rättwiks förs. enhälliga vocation och hans egen hog, måtte ibm blifwa Pastor efter sin salige fader." Han ditflyttade således och blef Prost öfwer Österdalarne efter M. Elof Terserus 1618. Hade i hela landet ett stort anseende, så att allmänheten kallade honom "Dal-Bispen." Höll skarp tillsyn öfwer sina underhafwande församlingar och prester. Besörjde Boda capells uppbyggande. Wisade sin lärdom i flera prestmöten och war Riksdagsman i Stockholm 1631. Död 7 Sept. 1648.

Gift 1. med Margareta, Biskop Erasmi Arbog. dotter, förut g. m. Rector Scholæ Mag. Joh. Benedicti, död 16 Maj 1628. 2. med Gudelina, Kyrkoh. i Husby Mag. Steph. Bellini dotter, död 20 Maj 1635. 3. med Emfred Unesdotter ifrån Leksand, omgift med efterträdaren. Med dem hade han 8 söner och 7 döttrar. Kände äro: Andreas, Krigshöfwitsman, död i Polen; Carl, Kronolänsman i Rättwik; Johan, Lagläsare i Finland; Olof, Commin. loci; Margareta, g. m. Pastor i Swedwi Joh. Henrici; Anna, g. m. Prosten N. Aspman i Linde; Elisabeth, g. m. nedanst. N:o 9; Samuel, säges blifwit Klockare i denna församling, och flera barn ingingo i bondeståndet.

8. Petrus Johannis Schottenius. Född i Westerås wid 1607. En Borgare i samma stad, Schotte Hans, war hans fader. Sedan han länge begagnat det nya gymnasium afreste han 1631 till Upsala acad. och understöddes flera gånger med penningar af capitlets cassa. War ock intagen på d. w. Communitetet. Återkom 1633 och blef Collega i Westerås skola. Snart ConRector, som ock kallades Rhetorices Lector i gymnas. Cantus Moderator 1633. Pwgd 12 Maj 1637. Rector Scholæ och Logices Lector 1638. Capitularis 1639. Græcæ L. Lector 1642 och tillika Notarius Capituli. Kyrkoh. i Ihrsta 1643. ContractsProst i Siende härad 1648. Befordrad till Rättwiks pastorat 1649. Tilltr. 1650. Prost öfwer Österdalarne efter sin swärfader M. Uno i Leksand 1664. Hade i prestmöten haft partes af alla slag. Riksdagsman 1644 och 1654. Känd för wackra kunskaper, ehuru han ej rest eller Magistrerat. Hade Biskopens synnerliga förtroende. Ansågs för god Musicus. Hans bref utwisa en nätt och wacker hand. Död 16 Sept. 1667.

Gift 1. 24 Juni 1636 med Sara Samuelsdotter i Westerås, der hon ock dog. 2. 2 Jan. 1650 med Emfred Unesdotter, företrädarens enka och Prostens i Leksand Mag. U. Troili dotter. Hon efterlefde ännu 1694. Barn af den förra lefde Sara, g. m. Majoren för utskottsfolket af Dalarne Thomas v. Möhlen; af den sednare: Margareta, g. m. Domprosten Mag. H. Moræus; Eric, Kyrkoh. i Götheborgs stift; Pehr, Bokhållare i Kongl. Hofskafferiet.

Skrift: Oratiuncula de Encomiis Musices, quam in Communitate regia pronuntiavit1632. Ups. 4:o.

9. Gustavus Johannis Elvius. Född i Elfdalen 20 Sept. 1618. Fadr. Johannes Birgeri, Kyrkoherde. Hade först wacker underwisning af äldre brodren, kom så till Westerås och 1642 till Upsala. War gamle mannen då han 1657 fick sin första befordran såsom ConRector i Fahlu skola. Pwgd 20 Sept. s. å. Snart Rector i samma skola 1659. War en sträng Docens, som med hugg och slag wille indrifwa kunskapen hos gossarne. Biskop Swedberg klagar öfwer honom i sitt curriculum vitæ, att "han nära afskräckt honom ifrån all studering." Emedlertid war Landshöfd. Creutz hans stora gynnare och wille befordra honom, enligt församlingens önskan, till Gagnefs pastorat efter swärfadren. Detta behagade icke Biskopen, som wille hafwa dit Lector Jacob Terserus, men då han betänkte hans swaghet och att han war "misstänkt för podagel", samtyckte han till Elvius, dock beklagande, "att genom sådana herrars intercess. kommer Biskopsembetet i lägerwall." Tilltr. 1662. Wid ledigheten här 1667 uppkom stort bekymmer. "För det olideliga löpet om de vacerande gälden, blef i Cons. straxt omrördt, hwilken lämpligast kunde promoveras? Episc. hade medömkan öfwer famillen, som på kort tid lidit stora anstöter, och såg gerna att enkan, som twå gånger blifwit lemnad efter sina män, kunde ännu, salvo aliorum jure et praxi Eccles. blifwa qwar. Gifwer så förslag på mågen, Hr Göstaf, ett wal, som man kunde beropa sig på. Detta blef samtyckt, och om någon tenterar begära samma gäld, swaras, att det är redan försörjdt." Ankom 1669 och wap s. år Ledamot i den Commission, som ransakade och dömde öfwer trollwäsendet i Mora, då han wisade sig lika sträng och nitisk som hans medbröder. Straxt Honor.Prost blef han ock 1671 efter Prosten Schragge i Mora Prost öfwer contractet. Afsade sig 1681 wården öfwer de aflägsnaste socknarna och lemnade äfwen 1689 de närmaste, men fick behålla Prost-tunnorna till sin död. Respondens i prestmötet 1642. Hans öfriga partes okända. Ordentlig och allwarsam i all sin tjenst war han i Domcapitlet wäl anskrifwen. Död 23 Mars 1693 och fick en ståtlig begrafning med likpredikan, troligen af Biskop Carlsson.

Gift 1. 1658 med Anna, Kyrkoh. i Gagnef Petri Björskogensis dotter, död 4 Aug. 1661. Sonen Pehr blef Math. Professor i Upsala. 2. i Mars 1664 med Elisabeth, dotter till ofwanst. N:o 7, död 16 Oct. 1715. Af 15 barn: Anna, g. m. Prosten Mag. Christiernin i Fernebo; Emfred, ses nedanföre; Justina, g. m. Prosten A. Frondelius i Björskog; Sara, g. 4:de gången m. Prosten Er. Björk i Fahlun; Elisabeth, g. m. Pastor i Kohlbeck G. Tillæus; Helena, g. m. J. Fellenius, Pastor i Ljusnarsberg; Margareta, död ung; Christina, g. m. Pastor i Bro A. Fellenius; Gustaf, Prost i Norrberke; Clara, g. m. Prosten J. Tillæus i Swärdsjö; Olof, Magister och Huspredikant i Stockholm; Johan, Notarie i Swea Hofrätt.

10. Andreas Georgii Tillæus. Född i Grangärde 20 Aug. 1648. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1668. Läste för sina yngre bröder under det han wårdade egna studier. Utan aflagdt specimen dock för kunskap och stadga så wäl ansedd, att han 1675 sattes till Supr. Collega Scholæ i Fahlun. Befordrades till ConRector 1679 och till Rector wid samma skola 1686. Ansågs för den skickligaste skollärare på sin tid, som gjorde owanligt gagn med ungdomen. Hans disciplar, som afgingo till Westerås, fingo merendels sina rum i andra och tredje classen af gymnasium, quod nunc vix fieri potest skref en Lector 1754. Han war ock derföre i stor gunst hos Biskop Carlsson och fick skrifwa förtroligt till honom, äfwen om egna angelägenheter. Anmälde sig straxt efter swärfadrens död till detta pastorat, som efter förslag till Konungen erhölls s. år 1693. Wid tilltr. 1694 Præposi och 1712 öfwer alla församlingar ofwan Siljan. Respondens i prestmötet 1682, predikade 1693 och præsiderade 1698, då Prosten Taijard fick uppskof. Död 20 Maj 1714.

Gift 1. 25 Juni 1678 med Elisabeth Dahlborg, dotter af Inspektoren i Fahlun Eric Dahlborg och Anna Elfvius, död i Juli 1691. Barn: Georg, Commin. wid S:t Jacob i Stockholm; Gustaf, Pastor i Kohlbeck; Pehr, Ingenieur och Rådman i Stockholm; Anna, ogift. Gift 2. 18 Oct. 1692 med Emfred Elvius, företrädarens dotter här, f. 1666, död 20 Oct. 1730. Hade 10 barn, af hwilka: Andreas, Past. et Præp. i Söderberke; Elisabeth, ogift; Olof, lefde 1720.

11. Mag. Petrus Tillæus. Med Kon. Carls fullm., dat. Stralsund 24 April 1715. Tilltr. 1716. Se Domprostar i Westerås.

12. Mag. Olof Kumblæus. Född 3 Nov. 1663 i Arboga. Fadr. då Commin., sedan Pastor i Möklinta. Stud. 1684. Hade recomm. till Biskopen af Prosten Holstenius i Hedemora, att han så underwisat hans söner, att de ej hemma kunde lära mera. Magister i Dec. 1697. Af Konungen utn. Pastor wid Dalreg:tet 1699. Pwgd 10 Jan. Följde arméen till Seland, widare genom Kurland, Pohlen och Preussen. Skref flera gånger hem till Biskopen och berättade tillståndet. Då Regimentets Öfwerste Grefwe Magnus Stenbock redan 1702 begärde af Biskopen, att hos Konungen föreslå honom till ett godt pastorat, skedde det till Malung, och Konungen utnämde honom 15 Febr. 1703. Tilltr. 1704 och fann sig snart missnöjd med den swaga lägenheten. Betygade ock, att om icke Biskopen ålaggt honom partes oppon. och annat warit emot, hade han öfwergifwit det fattiga Malung och återrest till arméen. Blef icke introducerad, ty emedan han hade rätt och hopp att snart få bättre, "wille Biskop Carlsson icke tillbörda och beswära honom dermed." Då hans befordran sedan dröjde, påmintes han af Biskop Iser 1715 om introd., men han undanbad sig "alldeles efter så många års tjenst och att icke blifwa skratt och åtlöje för dem som till hans ditkomst warit orsaken." War Opponens i prestmötet 1704, vice Præses 1706 och Præses 1707. Efter dessa specimina tyckes han med fullt skäl hafwa gjort sina ansökningar om bättre. Dock wid ett tillfälle, då han kom i någon twist med Consist.Notarien Risell, wille denne icke så högt wärdera hans lärdomsprof. Kyrkoh. i Rättwik med Drottn. Ulricæ Eleonoræ fullmagt 13 Aug. 1719. Wid tilltr. 1720 Contr.Prost. Afsade sig 1736 inspectionen öfwer Elfdalen och Serna. Död 12 Dec. 1738.

Gift 5 Nov. 1703 med Anna Christiernin, Prosten i Fernebo P. Christiernins dotter, f. 1685, död 11 Juni 1742. Barn: Olof, ses nedanföre N:o 14; Anna, g. m. Borgmäst. i Fahlun P. Sahlenius; Catharina, g. m. Prosten i Nora Mag. Tunelius; 3 söner, döde i barndomen.

13. Mag. Gabriel Sewallius. Född i Westerås 24 April 1685. Fadren Lector, sedan Kyrkoh. i Swärdsjö. Stud. 1706. Studerade tågligt till Magistergraden, som erhölls 1716. ConRector Scholæ i Westerås 1719. Pwgd 18 Oct. 1720. Rector i samma skola 1722. Græcæ L. Lector wid gymnas. och Pastor i Skerike 1729. Sec. Theol. Lector 1731. Rector Gymn. 1732. Prim. Lector och Pastor i Badelund 1737. Tjenstledig 1738. Uppförd här å förslag s. å. Prosten Anagrius, som i egna ärender skulle resa till Dalarne, befalltes förrätta walet och beskylldes derwid hafwa gynnat Sewallius, hwilket åklagades. Dock blef det snart afgjordt och han tilltr. 1739, äfwen straxt utn. ContractsProst. Ibland hans första och wigtigaste bemödanden war att han bedref inrättningen af skola, hwars lärare skulle deltaga i predikningar, hwarigenom ock de förutwarande presternes möda underlättades. Detta med hans öfriga omsorger till församlingens bästa beredde honom ett waraktigt minne. Ehuru äfwen beswågrad med sin Biskop hade han dock icke dess wänskap, som det borde förmodas. Twärtom, han underlät icke allenast mängdens timida krus, utan hörde ock till den liga, som wid flera tillfällen sökte mota eller nedsätta Biskopens tryckande myndighet. Men han måste ock stundom, t. ex. wid visitationer, tillbaka röna werkan deraf. Opponens wid prestmötet 1718, Vice Præses 1740 och Præses 1744. Död af inwärtes slag 27 Oct. 1756.

Gift 8 Juli 1722 med Clara Lemoine, dotter af Inspektoren wid Garpenbergs bruk Isac Lemoine och syster till Biskopinnan Kalsenius, död i Stockholm i Nov. 1782, 85 år gammal. Af 7 barn: Isac, Commin. i Orsa; Gabriel, Kronoinspektor i Avesta, sedan Brukspatron; Anders, Stud., död i Upsala 5 Mars 1750, 21 år gammal; Clara Elisabeth, g. m. ÖfwerDirektören Axel Kiellman i Stockholm.

Skrift: Program till parentationen öfwer Biskop Barchius 1733. F.

14. Mag. Olof Kumblæus. Född i Malung 7 Nov. 1709. Son af N:o 12. Stud. 1722. Magister 1734. Amanuens wid Acad.Bibliotheket 1735. Docens i Philos. faculteten 12 Juni 1737. Företog 1739 en utrikes resa, besökte flera universiteter och gjorde bekantskap med lärde i Tyskland, Holland och Frankrike. Återkom i Juni 1739 och bestridde Amanuens-sysslan, som Mag. Netzel förestått under hans resa. Blef Log. och Metaph. Lector i Westerås 1744. Pwgd 27 April 1748. Pastor i Skerikes præbende 1750. 2:dre Theol. Lector 1751. Primarius 1752. Prost 1753. Kyrkoh. här 20 Sept. 1757. Tilltr. 1758. Præses wid prestmötet 1757. Introd. af Biskop Troilius 24 Maj 1759. Under sin tjenstgöring i Westerås 2 gånger Rector Gymnasii. Skänkte till bibliotheket en Alkoran, nitid skrifwen på pergament in 8:o, som han troligen öfwerkommit på sin utländska resa. Att en tänkande gymnasist hade missfirmliga utlåtelser om hans föreläsningar, dem han icke wille återkalla, och derföre måste afgå ifrån coetus, war obehagligt, men bewisar dock ej mycket mot hans arbetes wärde. Dock woro äfwen andre som dömde likaså. I Rättwik samlade han underrättelser om socknens beskaffenhet i flera afseenden. Död 25 Juni 1765.

Gift 10 Sept. 1745 med Margareta Elis. Lemoine, dotter af Bergmästaren Gust. Lemoine och Cath. Tillæus, f. 1727, död 31 Aug. 1800. Barn: Cathar. Margareta, g. m. Prosten i Thortuna Mag. J. Christiernin; Anna, död barn.

Skrifter: Meditationum de commercio inter animam & corpus Partic. I. Arosiæ 1750. 4:o. — Diss. Justitia Divinæ in remissione peccatorum sistens. Arosiæ 1752. 4:o. Program till firandet af Prinsessan Sophia Albertinas födelse. 1753. F.

15. Pehr Arborelius. Född i Lindes stad 8 Juni 1712. Fadr. Rector Scholæ. Stud. 1731. Efter sin äldre broders hastiga afgång, wid 20 års ålder sin faders Vicarius i skolan, fick han snart såsom ordin. efterträda honom i tjensten 1733. Pwgd 14 Maj 1741 och uppehöll ifrån den tiden tillika gudstjensten wid Wedewågs bruksförsamling. Kyrkoh. i Säby 1744. Respondens wid prestmötet 1753 och predikade 1755. Genom Kongl. resol. ingick han på förslaget till detta pastorat 1766 med uteslutande af Lectorn och Prosten Carlbaum, en seger, hwaröfwer han och flere hans likar synnerligen fägnade sig, då af ålder en ograduerad Pastor i en ringa landsförsamling knappt kunde komma i jemnförelse med någon Lector. Waldes och tilltr. 1767. Prost 20 Juni 1770 efter introd. af Biskopen. Mannen hade godt hufwud, med skäliga insigter, men sträf till sinnelag. Deremot swarade ock det yttre grofwa och frånstötande. Med CompagniChefen i församlingen ofta i strid. Egna barn räddes att nalkas honom. Lefde wäl, och hans winräkning uppgick nära till kyrkans. Död 4 Juni 1774.

Gift 13 Jan. 1738 med Brita Christ. Hirschman, enka efter Fodermarsken wid Strömsholm, Kongl. Hofjägaren Baltz. Koufeldt, f.1712, död 21 Febr. 1802. Barn: Märta Charlotta, g. m. Acad.Bokbindaren Streng i Ups.; Beata Christina, g. m. Commin. i Gagnef A. Sjöberg; Olof, Past. et Præp. i Mora; Pehr, Bruksinspektor.

16. Doctor Isac Lindbom. Född i S:t Ilians socken 19 Mars 1718 af LandsGevaldigern Aron Lindbom och Maria Westman. Stud. 1738. Magister 1743. Pwgd i Strengnäs 10 Sept. s. år af Biskop Lundius, som icke kunde underlåta att pröfwa hans och kamraters kunskaper, förrän han wille lägga sina händer på dem. Hade kallelse af Pastor i Mora. Besökte åter acad. 1746 och blef s. år v. Pastor i Dingtuna. Kyrkoherde i Tillberga 1751 och i Elfdalen 20 Nov. 1759. Tilltr. 1761. Wid introd. af Biskopen utn. Prost 24 Juni 1763, samt efter några dagar äfwen öfwer Serna församling och 29 April 1764 öfwer hela Rättwiks contract. Kyrkoh. i Rättwik 19 Mars 1776. Tilltr. 1777. Theol. Doctor promov. i Upsala 6 Juni 1770. War Opponens i prestmötet 1748, förrättade marknadspredikan 1753 och synodalpredikan 1762, war vice Præses 1773, Præses 1775, allt detta med utmärkt heder. Riksdagsman 1765, 1771 och 1778. Uppförd quartus på förslaget till Sala 1772, ehuru Consist. icke ansåg honom jemngod med Lector Hartzell, wisserligen i tjenstår, men snart wisade sig annan skilnad. Emot hans owanliga theol. kunskap swarade hans charakter, hans ädla werksamhet och menniskokärlek. Hans omsorg och möda för Elsdals församling, i synnerhet det olyckliga hungersåret 1773, erkände Patriotiska sällskapet på ett hedrande sätt genom gåfwa af en silfwermedaille 1775. Kallades s. år till Ledamot af Witterhets-sällskapet i Upsala. Död 10 Maj 1784.

Gift 1. 7 Juni 1752 med Maria Hedman, enka efter Kyrkoh. Mag. P. Borg i Tillberga, f. 1711, död 1773. 2. 30 April 1776 med Catharina Fahlborg, som blef omgift med den följande. Af säker man på orten är uppgifwet, att hon war förlofwad med en bonde i församl., som kom att begära lysning, men afstod henne till Prosten, hwilken emot ersättning tog henne till maka, mera af ömhet för hennes framtid än af böjelse för personen. Barn: Isac Aron, Bruksegare, sedan Pastor i Sophiæ Magdal. församl.; Catharina Maria, g. m. Majoren, R. Sw. O. Gust. Henr. Hertzenhielm, som af socknefolket nämndes "Salkammare-mågen", och sedan med slutl. Commin. i Leksand Is. W. Garff; Anna Ulrica, f. 1781, g. m. Bruksinspektoren C. R. Gagnern.

Skrifter: Disp. Grad. de miseria servitutis moralis. Præs. Ullén. Ups. 1743. Predikan öfwer Högm.- och Aftons.-texterna på 3:dje Bönedagen 1764, hållen i Elfdalens kyrka. Sthm 1765. 4:o. Orationes sacræ, junioribus Ecclesiæ Ministris in Absolutionis Officio, constitutis ad aliquem usum aptæ. 17.. 8:o. Grafskrift öfwer Biskop Kalsenius på swensk vers. Westerås 1751. F. Dito öfwer Commin. i Kohlbeck Joan Bobeckius. Ib. 1758. F.

17. Mag. Anders Göransson. Född i Fahlun 8 Dec. 1740. Fadr. Göran Göransson, Bergsman och Kyrkowärd. Modr. Catharina Bohrling. Student 1761. Magister 1764. På kallelse afs Gen.Majoren Grefwe Stackelberg till E. O. Predikant wid Adelsfanan pwgd 9 Juni 1765. Erhöll 1766 den wigtigare vocationen att gå till Lutherska församlingarnas tjenst i America. Utn. 1767 till Pastor i Wicacoa, Kingsessings och Ypermerions församl:r. Afreste s. år och kom till Philadelphia 10 Oct. Prost 6 Oct. 1772. Om hans ställning derstädes är icke mycket bekant, men orolig och brydsam war den i anseende till frihetskriget. Ryktet sade att han i anseende till sin tillgifwenhet för Engelsmännen, föga hade säkerhet till lifwet och måste slutligen likasom rymma. Ehuru han redan 1775 fått hemkallelsebref företogs dock icke återresan förrän i Sept. 1780 ifrån NewYork öfwer London, och han kom hem i Juni 1781. Wistades flera år i Upsala med publikt underhåll och läste Engelska språket för acad. ungdomen. Ibland 15 sökande hit föreslagen, wald och befullm. 4 Juli 1785. Tilltr. g. a. 1786. Contr.Prost 17 Juli 1786. På begäran ledig ifrån Contracts-exped. 1795, och för tilltagande sjuklighet äfwen snart ifrån församlingens wård. Denne nog ryktbare man war i ungdomen känd såsom qwick och mycket flitig. Den som utan fördom och närmare umgicks med honom efter hemkomsten kunde icke neka sitt witsord om hans goda natursgåfwor, myckna beläsenhet i de lärda språken och philologien, äfwensom hans fridsamma och wälgörande sinnelag. I samtal om lärda saker alltid redig. Deremot då oftast tanken, enskildt eller i sällskap, wäcktes på America, personer och förbindelser på något sätt hörande dertill, war det en rubbning i själskraften, en blandning af begrepp, som gjorde honom onyttig för embetet, och äfwen, med owanliga uttryck och seder, wisade honom än på en löjlig, än på en stötande sida. Skref mycket som lästes och bewittnades i kyrkorådet, men ingen förstod. Skickade stora, wäl skrifna och textade bref, med flera sigill, på många håll. Wacker karl med godt uttal, behagade han Rättwiksboerna, som sade: "han predikar obegripligt, men det är så skönt." De sednare åren ansågs han icke wäl bemött af sin omgifning. Hastigt af slag död 4 Nov. 1800.

Gift 1. 1776 med Rachel Ragnildsson, enka, dotter af en Landtbrukare och Kyrkowärd i Racoons församling i America. Hon wille ej följa med till Swerige, men reste efter 1788, då den olyckan hände, att hon med sina twå barn omkom igenom skeppsbrott icke långt ifrån Swenska kusten. Något af hennes saker uppfångades och sändes till mannen, men werkliga förhållandet blef ej rätt upplyst. 2. 18 Juni 1792 med Catharina Fahlborg, Doctor Lindboms enka och dotter af Commin. Fahlborg i Säfsnäs, f. 1749, död 10 April 1806. Bröllopet firades i Ihrsta prostgård och hade sin löjlighet.

Skrifter: Likpredikan öfwer Prosten wid Swenska församlingarna wid Delaware i N. America Mag. And. Borell. Upsala 1768. 4^o. A Pastoral letter, Written by permission of his Grace F. Cornwallis etc. from a warm father's Heart etc. Ups. 1784. 4:o (ofullbordat, endast 80 sidor trycktes.)

18. Mag. Eric Löfwenius. Född i Hedemora 21 Nov. 1747. Fadr. Borgaren Eric Löfwing. Modr. Cathar. Berg. Då han i födelseortens skola begynte studera, fick han ock af föreg. Göransson, som war informator i Doctor Uglas hus, njuta någon underwisning. IWesterås respond. för Lector Wallwiks theser, och undfick af Biskopen en guldpenning såsom præmium för bästa scriptum. Orerade i anl. af kröningen 1772. Stud. 1773. Orerade på landskapet i Upsala wid Kronprinsens födelse 1778. Magister 1779. Pwgd 15 Dec. s. år, blifwande Pastors Adj. i Söderberke. Extra Docens i Westerås triv.skola 1780. Collega Cl. I:æ i Sept. s. å. Läste 1782 för Elogu. et Poes. Lectorn. Collega Cl. II:æ 8 Aug. s. å. Coll. supr. 18 Mars 1783. Vic. ConRector 1783 och ordin. 22 Sept. s. år med cura scholæ. Orator i prestmötet 1787. Genom Kongl. resol. confirm. Rector 2 Juni 1792. Orerade wid jubelfesten 1793. Past.ex. 8 Sept. 1797 med betyget Laudatur. Kyrkoh. här 19 Oct. 1801. Tilltr. 1803, introd. af Biskop Flodin 14 Aug. Contr.Prost 16 April 1806. Nitisk skollärare, gjorde ofta tillika presterlig tjenst, så att han 1786 uppehöll Domprostens vices under dess ledighet. Allwar med wänlighet utmärkte honom i allt. Afled af häftig sjukdom 25 April 1814.

Gift 28 Juli 1785 med Anna Christ. Arosenius, Prostens i Söderberke Mag. P. Arosenii dotter, f. 1759, död 20 Juni 1830. Barn: Eric, Commin. i Ihrsta; Pehr, f. 1789, Rådman och Fabrikör i Nyköping; Daniel, des. Pastor i Gunnilbo; Abraham, f. 1793, också Fabrikör i Nyköping.

Skrift: Theses philol. philosophicæ. Aros. 1783.

19. Mag. Anders Lindström. Född i Westerås 31 Dec. 1769. Fadr. Skräddaremästaren Nils Lindström. Modr. Christ. Ekman. Stud. 1791. Philos. Cand. 1796. Ansågs då särdeles bekant med Kantiska philosophien. Pwgd 1 Oct. s. år, kallad af Pastor i Fahlun. Magister 1797. Jemte Adjuncturen Predikant wid Stora Kopparbergs grufwa 11 Nov. 1797. Flyttade ifrån Pastor, blifwande s. k. Ordin. Adjunct, som församl. lönar, i Nov. 1798. Derjemte Fångpredikant 1799 med beräkning af dubbla tjenstår. Commin. i Fahlun 10 Jan. 1803. Past.ex. 2 Nov. 1808. Kyrkoh. här 8 Maj 1815. Tilltr. och Contr.Prost i Oct. 1816. Af förkylning i kyrkan död 4 Juni 1825.

Gift 16 Jan. 1800 med Sara Elisabeth Brandberg, dotter af BergslagsKamereraren Ant. Brandberg och... Mellgren, f. 16 Nov. 1779. Barn: Nils Anton, Commin. i Elfdalen; Anders Constantin, f. 1802, Kongl. Hofpred. och Kyrkoh. i Mariefred; Elisab. Catharina, g. m. Bat.Läkaren Doct. C. N. Danielsson och Commin. A. Odelberg i Möklinta; Carl Ferdinand, f. 28 Juli 1811, Phil. Mag. och E. O. Amanuens wid Kongl. Biblioteket.

20. Mag. Olof Senell. Född i Munktorp och Senstad 11 Oct. 1788. Fadren Skattebonden Eric Göransson. Modren Marg. Larsdotter. I brist af medel fick han icke snart följa sin lust för boken, utan måste till nära 16 års ålder arbeta med jorden. Bröt sig igenom med egen kraft och brinnande håg för kunskap. Stud. 1809. Pwgd i Stockh. 9 Juni 1811, kallad till Huspred. af StatsSecret. Lannerstierna, efter erhållen åldersdispence. ConsistoriiAmanuens och Notarius Gymnasii 14 Juli 1813 med condition hos Biskopen Doctor Murray. V. Notarius Consist. i Juli 1814. Under allt detta fortsattes studierna och promov. Philos. Mag. 1815. Collega Scholæ i Westerås 1815, men fortfor att sköta Notariatet och blef ordin. Notarie 24 Jan. 1818. Vic. Mathes. Lector under riksdagen 1818. Past.ex. 24 Aug. 1825 med betyget Laudatur. Pastor här 27 Febr. 1826. Tilltr. 1828. Introd. af Biskopen och utn. Prost 27 Juni s. å. Riksdagsman 1834 efter en afliden embetsbroder. ContractsProst 22 Dec. 1835. Ledamot af Samfundet pro fide et Christianismo. Skarpt tänkande man med fast wilja. Icke snar att winnas till förtroligt meddelande. Med behagligt utseende, som snart gjorde godt intryck i församlingen, så att någon yttrade sig, likasom med afseende på namnet, "han är så snäll ock", efter ortens egna bemärkelse af ordet. Hemkom sjuklig ifrån Stockholm och dog 13 Mars 1837.

Gift 28 Dec. 1819 med Margareta Ulrica Ytterberg, dotter af Inspektoren J. Ytterberg, f. 14 Febr. 1790. Barn: Carl Robert, f. 28 Nov.1820, Med. Phil.Cand.; Edvard Otto, f. 11 Dec. 1824; Ulrica Theresia, f. 1 Nov. 1826; Sophia Margareta, f. 3 Jan. 1829; Olof Theodor, f. 6 Febr. 1832; Dorothea Augusta, f. 2 Sept. 1834; Axel Leonhard, f. 1 Juni 1836.

Af tr. utg. Westerås Stifts Tidningar och DomCapitels Circulairer 18191828.

21. Mag. Pehr Ulric Boethius. Född i Säther 17 Febr. 1803. Fadr. Kyrkoh. Stud. 1821. Philos. Cand. 1826. Pwgd 19 Dec. s. år, på kallelse af EnkeGrefwinnan Löwenhielm. Collega i Westerås skola 9 Maj 1827. Magister s. å. Vic. Theol. Lector wid gymnas. i Sept. 1828. Utn. Theol. Lector 30 Oct. s. å. Tilltr. 1829. Gymn. Rector 1831, 1836. ProRector 1832. Ledamot af Westerås Stads och Läns CurhusDirection 1835, af Samf. pro fide et Christianismo 1838. Past.ex. 19 Jan. 1836 med betyget Laudatur. Kyrkoherde i Skerikes præb. s. dag. Prost wid install. 6 Maj 1838. Förut utn. Kyrkoh. här 2 Oct. 1837. Tilltr. 1840. Opponens i prestmötet 1842. Hade Contracts-exped. en tid 1843 och under riksdagen 1844.

Gift 23 Juni 1833 med Sophia Gustawa Schåltz, dotter af Prosten A. Schåltz i Gustafs församl., f. 3 Nov. 1804. Barn: Maria Ulrica, f. 18 Juli 1834; Sophia Albertina, f. 1 Mars 1836; Jacob Axel, f. 1837, död 1840; Pehr Gustaf, f. 5 Mars 1839; Ulric Wilhelm, f. 5 Maj 1840.

Skrifter: Carmen Jacobi Propheticum, Genes Cap. XLIX Suethice redditum et obss. illustratum P. I. (pro gr.) et II. Ups. 1826, 28. 4:o. These pro mun. Lect. Aros. 1828. F. Program till Minnesfesten öfwer Kon. Gustaf Adolf 1832. F. Christelig Apologetik af C. H. Sack. Öfwers. Westerås 1837. 8:o. Tal wid Westerås Bibelsällskaps sammankomst 1839. Tryckt i årsberätt. 1840. 8:o.

2. Comministrar

Laurentius Petrus AndreæOlaus PetriGudmundus PetriDaniel Andreæ DalekarlusJohannes Erici SwedviensisAndreas Laurentii FahlanderAndreas Danielis RätticensisOlaus Olai DalekarlusJohannes Er. BodinusPehr AroseliusChristopher ForsbergOlof ForsströmCarl WadmanJohan Christopher RathsmanAnders BureliusPehr Isac Stenman.

1. Laurentius.

2. Petrus Andreæ. Se Past. loci.

3. Olaus Petri. War här 1593. Se Past. i Bro.

4. Gudmundus Petri. 1609. Se Past. i Orsa.

5. Daniel Andreæ Dalekarlus. Son af denne församlings Pastor Andreas Nicolai. Pwgd 1610 och Domesticus, troligen i Elfdalen. Commin. här 1612. Omtalas såsom en behaglig och synnerligen älskad prest. Med Prostens, sin broders, tillstånd uppodlade han på Kyrkoherde-boställets skog en trakt, som kallades "sweden", hwaraf sonen tog namnet "Swedelius." Predikade i prestmötet 1624. Död Juni 1636.

Gift med Margreta, dotter af förste Pastor i Elfdalen Lars Beronis, död 2 Oct. 1678. Barn: Andreas, Pastor i Elfdalen; Lars, Handlande; Sara, g. m. Herr Anders i Mora; Christina, g. m. Pehr Collingsson i Arboga; Justina, g. till Bollnäs; Margareta, g. m. Rådman Aron Jönsson i Köping; Brita, g. m. en Collega i Arboga; Anna.

6. Johannes Erici Swedviensis. 1637. Se Past. i Swedwi. [Kallas Henrici där.]

7. Andreas Laurentii Fahlander. 1648. Se Past. i Malung.

8. Andreas Danielis Rätticensis. 1663. Se Past. i Elfdalen.

9. Olaus Olai Dalekarlus. Född härstädes 26 Nov. 1641. Son af Prosten Mag. Olaus Andreæ. Deponerad wid Upsala acad. 1660 och synes, som då owanligt, endast haft privat information, troligen derföre att han war af swag hörsel och stundom nära döf. Emedan han war ordentlig och hade goda predikogåfwor wille styffadren ändtligen hafwa honom pwgd, som ock skedde 24 Mars 1665, efter den lofwen, att om han blef oskicklig till tjensten, skulle han "icke ligga Domcapitlet till last, utan få ett hemman att föda sig på." Blef ordin. Commin. på stället 1672 och hade råd att hålla sig hjelpprest så snart han behöfde. God hushållare men äfwen wälgörande. Hade i synnerhet omsorg om sin hustrus twå fattiga systrar, så att han födde och klädde dem och gjorda deras bröllop till 1000 daler, hwarföre han sedan wille blifwa ifrån dem fri. War ock "beswärad af löperskor" etc. Sedan han 1701 mistat sin goda hustru, som han kallade "sin stolpe, sitt öra, sin ro och förnöjelse," upphörde han mest med tjensten, plågad af döfhet, vena aurea, sorg och bekymmer. Med Consist. bifall uppdrog 1711 tjensten till den följande och han dog 1712. Begrofs i kyrkan 18 Aug.

Gift 1. 1671 med Barbro Acrelius, Pastorsdotter ifrån Åkers församl. i Upsala stift, f. 1651, död utan barn 21 Febr. 1701. 2. 1703 med Sara Sahlinus, Commin. i Leksand L. Dalini enka, som dog i Dec. 1727, 74 år gammal.

10. Johannes Er. Bodinus. Född i Sala socken 28 Oct. 1671. Fadr. Commin. Stud. 1695. Kallades med mycket beröm af den föregående till Adjunct 1701 och pwgdes 23 Aug. 1702. War både sin nutritius och församlingen till stort nöje, så att de öfwerenskommo öfwerlåta Capellanstjensten åt honom. Märkligt är, att denna tid skulle Landshöfdingens lof och biträde sökas nästan till allt, och Landshöfd. Renstierna i Fahlun war nu den som utwerkade Consistorii bifall. Bodinus tilltr. 1711 och förbandt sig till wiss afgift åt Hr Olof, men fick snart efter honom behålla allt. Respondens i prestmötet 1713. Med flera Capellaner i Dalarne klagade han öfwer den odrägliga Dragon-præstationen och sökte lindring, men förgäfwes. Likwäl kunde han wid sin bättre lägenhet lättare komma ut dermed än många andra. Död 13 Oct. 1732.

Gift 1713 med Agneta von Möhlen, hwars fader Thomas v. Möhlen warit Major för Dala utskottsfolket, g. m. Sara Schottenius. Hon dog 14 Oct. 1762, öfwer 93 år gammal.

11. Pehr Aroselius. Född i Mora 3 April 1700. Fadr. Prost. Efter tidens sed hos de förnämligare sändes han som 8 års gosse till Upsala acad. Lade flit wid studierna och pwgdes 1 Maj 1723 till Pastors Adj. i denna församl. Hade 10 år tjenat på stället, då Capellansledighet inträffade och tjensten första gången skulle tillsättas med ordentligt förslag och omröstning i kyrkan. Ehuru wäl anskrifwen han war i församlingen, uträttade dock intriger och arbete för en annan af de föreslagne, att en del, i synnerhet s. k. Westbyggefjerdingen, war honom emot och med stoj, skrik, owett, swordomar och slagsmål wanhedrade sig och hela walet. Ett så owärdigt förhållande måste beifras och de brottsligaste blefwo dömda till penningeplikt eller kroppsstraff. Efter andra walet, som drog på tiden, blef Aroselius rättwist befullmägtigad och synes tillträdt 1736, men hade föga hugnad deraf då han snart blef sjuklig för all sin korta tid. War stadd i Fahlun, att wid Nors mineralbrunn söka helsan, då han dog 2 Juli 1742.

Gift 22 Juni 1736 med Brita Tunelius, som blef omgift med slutl. Prosten i Swerdsjö Mag. J. Ihrman. Barn: Pehr, Bruksinspektor; Brita Elisabeth, g. m. Commin. i Wika Er. Elzwik.

12. Christopher Forsberg. Född i Gagnef 22 Oct. 1706. Fadr. Comminister. Af en god styffader hållen i Westerås skola och gymnas. kunde han 1729 blifwa Stud. i Upsala. Kallad af Pastor här pwgd 17 Dec. 1734 i Stockh., hwarest Biskop Kalsenius då wistades. Antagen till förste Skolmästare i församlingen 1739, jemte Adjuncturen, då han endast hade att uppbära en fjerdedel af klockarlönen. Commin. på stället 1743 och fick efter hand lindring i arbetet, allt efter som skolläraren med ökad lön kunde deruti deltaga. Wärdig och förtjent prest. Dog ifrån en mängd redan moderlösa barn 24 Juni 1756.

Gift 8 Febr. 1739 med Hedvig Folkern, dotter till Borgmästaren i Fahlun Germ. Folkern och Christ. Springer, f. 1716, död 21 Maj 1756. Af 10 barn: Hedvig, g. m. Bergsman Joh. Funck i Fahlun; Germund, Handlande ib.; Christopher, Fältskär; Anna Christina, g. m. Commin. Olof Schultzberg i Norrberke; Lars, Skeppsstyrman; Catharina Elisabeth, g. m. Handelsman J. E. Fahlén i Stora Tuna; Helena, g. m. Bergsman L. Hedendahl i Fahlun.

13. Olof Forsström. Född i Gagnef och Ö. Fors 15 Maj 1712 af bondfolk Eric Persson och Kerstin Persdotter. Genom brist och swårigheter arbetade han sig fram, så att han 1735 blef Student. Förordnad 1739 att förestå skolan i Mora, der han hade ett strängt arbete, i synnerhet med nattwardsungdomen. Pwgd 29 Oct. 1740, kallad till Adjunct af Pastor i denna församling. Med wåld af de upproriske 1743 twingad, måste han följa med dem till Stockholm, då han i sju weckor, dels på wägen dels i staden, war osäker om lifwet och såsom deras fältprest predikade under stor ängslan. Kom dock sjelf hem igen utan ledsamhet, sedan han bewisat sin oskuld. Har antecknat, att af de upproriske blefwo 42 skjutne, 84 sårade och 4032 fångne. Skolmästare här 1743, då han hade att uppbära tre fjerdedelar af klockarelönen, och 1746 alltsammans, mot förbindelse att, jemte skoltjensten, predika i tour med Pastor och Capellan. Comminister 1757. Angripen af en swår wattensot sökte han läkarehjelp i Fahlun, men afled derstädes 3 Juli 1760.

Gift 15 Dec. 1747 med Christina Marg. Ihrstadius, dotter af BergsSexmannen i Fahlun Sam. Ihrstadius och Cath. Nohrström, f. 1729, död i Stockh. Barn: Clara Christina, g. m. Kyrkoh. i Ekeby och Rinna af Östergöthland Steph. Nerenius; Catharina Margareta; Samuel, Landtbrukare i Finland; Elisabeth, g. m. Handelsman Sederström i Stockholm; Eric, kom ock till Finland; flere döde.

14. Carl Wadman. Född i Kumla socken och Holmbo 7 Jan. 1717. Fadr., Kyrkoherde i Skultuna, war i Kumla att med hustrun besöka sin slägt, då hon derstädes födde denne sonen. Stud. 1737. Fortfor i 12 års tid att med conditioner wissa terminer frequentera academien. Utnämnd Collega Scholæ Cl. I:æ i Fahlun 1749; Cl. II:æ 1754. Pwgd 5 Oct. 1755. Hade förslag till denna sacellani 1756, men då förbigången, och wald Skolmästare 1758 samt tillika Klockareprest. Åter föreslagen till Commin.-tjensten waldes han 1761. Med wackra kunskaper aflade han past.examen, men lyckades ej med flera prof till pastorat. Död 20 Nov. 1774.

Gift 1 Maj 1759 med Elisab. Ihrstadius, Kyrkoherdedotter i Åhl, f. 1732, död 1781. Af 10 barn: Anders, Commin. i Husby; Carl, Constapel wid Swea Artilleri; Lars, wid Mariebergs Postlinsbruk; Anna Elisab.; Johan.

15. Johan Christopher Rathsman. Född i Fahlun 16 Jan. 1719. Fadr. Joh. Fr. Rathsman, Organist wid Stadskyrkan, war kommen ifrån Hörselgau i Sachsen-Gothiska landet. Modr. Anna Dikman. Stud. 1739. På kallelse till Adj. Past. här pwgd 14 Dec. 1745. Notarius i prestmötet 1755. Skolmästare och Klockareprest in loco 1762, sedan han 18 år warit Adjunct och endast till Säthers sacellani haft förslagsrum. Commin. här 1 Aug. 1775. V. Pastor 1784. Derefter ständigt så sjuklig att han föga af tjensten kunde uträtta och måste ständigt hålla vicarius. I helsotiden gagnelig och werksam. Död 21 Maj 1791.

Gift 1. 1755 med Catharina Gerfsten ifrån Fahlun, död s. å. Barn: Anna Catharina, g. m. en Waktmästare Riddarsporre i Stockholm. Gift 2. 1766 med Elis. Euphrosyna Hedenström, Commin.-dotter i Jerna, f. 1742, död 19 Jan. 1816. Af 11 barn lefde: Johan Martin, Pædagog och Klockareprest i Gagnef; Samuel Christopher, Past. et Præp. i Linde; Elis. Euphrosyna, g. m. Commin. i W. Wåhla A. Malmgren; Maria Christina, twilling med föreg., g. m. Prosten J. Leufqvist i Wenjan och Pastor Restadius i Lima; Jonas Fredric, Häradsskrifware, titul. Landskamererare; Henric Christopher; Johanna Fredrica, g. m. Könsberg, Mönsterskrifware wid Dalregimentet; Eric Christopher, Bruksbokhåll. på Engelsberg, omkom i sågen ib.; Lars Gustaf, Häradsskrifware.

16. Anders Burelius. Född i Fahlun 26 Juli 1743. Fadr. Joh. Bure, arbetare wid grufwan. Modr. Cath. Andersdotter. Stud. 1764. Pwgd 18 Dec. 1768, kallad till Adjunct af ofwanst. N:o 14 och förestod nådåren efter honom. Skolmästare och Klockareprest här 1776. Commin. 4 Dec. 1791. Tilltr. 1794. V. Pastor 29 Juli 1799. Nämndes af den gode men underlige Prosten Göranson: "Brodren Barnabas." En nitisk och werksam lärare ifrån början till 1800. Hade med utmärkt flit och framgång skött skolan, och lika troget förrättat den dryga Capellanstjensten till församlingens synnerliga nöje. Men wid sistn. år åkom honom en sinnessjukdom, som ingaf rädsla för predikstol, kyrka och all presterlig tjenst. Adjunct eller vicarius måste antagas, den underliga swårmodigheten tilltog allt mera, äfwen med owilja för umgänge och muntrande förströelse. Intet medel kunde hjelpa och intet hopp till förbättring syntes för en man, som närmade sig till 70 års ålder, då oförmodadt wid 1810 en märklig förändring inträffade. Han lemnade sängen, som han länge nästan dagligen intagit, återgick till tjenstgöring, höll liksom ny inträdespredikan och deltog i tour med sin Adjunct ända till dess kroppskrafterna det ej medgåfwo. Detta war en glädje för hela församlingen, som hade mycken kärlek och aktning för honom, och satte stort wärde på hans predikningar i gammaldags smak och med stundom besynnerliga uttryck. Åter sällskapslik och nöjsam med berättelser och anmärkningar. Läste och skref äfwen med lätthet latinska bref till wänner. Födde och understödde fattiga slägtingar. I sanning en märkwärdig man, lycklig in på sena ålderdomen, till dess swagheten blef tryckande och äfwen synförmågan omsider förlorades. Död som Senior bland Rikets presterskap 6 Maj 1834.

Gift 1. 29 Juli 1779 med Hedvig Maria Wadman, dotter af Secret. i KammarCollegium Peter Wadman, f. 1751, död utan barn 15 Juni 1783. 2. 17 Jan. 1790 med Elis. Christina Möller, Borgaredotter i Köping och enka efter Källarmästaren P. Lidman i Fahlun, f. 1746, död 28 Dec. 1828.

17. Pehr Isac Stenman. Född i Odenswi 12 Febr. 1783. Fadr. Klockaren och Organisten Isac Stenman. Modr. Cath. Marg. Hedlöf. Stud. 1803. Pwgd 26 Juni 1808 och Adj. Past. i Björskog. Uppehöll tillika läsningarna i Köpings skola w. t. 1811 och i Arboga skola såsom vice Rector w. t. 1812. Collega Scholæ i Köping 9 Juni 1813. Rector ib. 4 Oct. 1816. V. Pastor i Stads- och Landsförsaml. ib. 1823 och 1833. Commin. ib. 26 Maj 1823. Dito i Rättwik 4 Maj 1835. Tilltr. 1836. Ifrån längre tid tillbaka känd för sin utmärkta wård af pensionairer.

Gift 26 Sept. 1813 med Margareta Christ. Blixenstråle, dotter af Styckjunkaren C. Blixenstråle, f. 4 Dec. 1783. Barn: Isac Georg, S. M. Adj.; Pehr Wilhelm, död tidigt.

Skrifter: Westerås Stifts Matrikel. Fahlun 1841. 4:o. Register öfwer Stiftets Consist.Circul. 182140. Fahlun 1841. 4:o. Dito öfwer Stiftstidningarna 182140. Fahlun 1841. 8:o.

3. Skolmästare och Klockareprester

Christopher Forsberg Olof ForsströmCarl WadmanJoh. Christopher RathsmanAnders BureliusPehr Magnus CedergrenCarl ÖstbergDaniel HammarströmJohan Bärfell.

1. Christopher Forsberg. 1739. Se Commin.loci.

2. Olof Forsström. 1744. Också Commin. här.

3. Carl Wadman. 1758. Commin. i denna församl.

4. Joh. Christopher Rathsman. 1763. Commin. loci.

5. Anders Burelius. 1776. Se Commin. på stället.

6. Pehr Magnus Cedergren. Född i Fellingsbro 15 Nov. 1753. Fadr. Jos. Cedergren, då Bruksinspektor, blef sedan Rådman och Handlande i Nora. Modr. Cath. Dahlström. Inskrifwen wid acad. 1767, men tog sedan underwisning i Westerås. Pwgd 15 Juli 1779 till Comministers biträde här. Wald Skolmästare i Orsa 1787 och nämnd till lika tjenst i Leksand 1789, men båda gånger förgäfwes. Efter trenne wal och slutligen afgjorda beswär Skollärare och Klockareprest här 13 Nov. 1793. Genom läsning af medic. skrifter och med egen öfning hade han ett icke oförtjent namn och förtroende såsom ortens Medicus, i synnerhet för yttre kroppsskador. Hans Prost hedrade honom med namn af "Lucas Läkaren." Led sjelf af swåra giktplågor. Död 17 Febr. 1806.

Gift 2 Febr. 1786 med Helena Gottmark, Commin.-dotter i Säfsnäs, f. 1764, död 7 Febr. 1805. Sonen Eric Josias, Kyrkoh. i Sundborn.

7. Carl Östberg. Född i Fahlun 17 Aug.1770. Fadr. Hans Östberg, Grufwearbetare. Orerade som gymnasist öfwer Konung Gustaf III:s död 1792. Stud. 1793. Pwgd 29 April 1796, då Adj. Past. i Romfartuna. Kom till Pastor i Leksand 1798. V. Pastor 1804. Commin. i Rytterne 2 Juni 1805. Wald och befullm. till denna tjenst 8 Maj 1807. Efter Pastor Burelii omdöme predikade han för högt och lärdt folk, icke för bönder. Död 6 Mars 1814.

Gift 1803 med Catharina Magdal. Eckman, dotter af Prosten Ol. Eckman i Nås, f. 19 Sept. 1780. Barn: Carl, f. 1805, Fanjunkare wid Rättwiks compagni; Elisab. Catharina, f. 19 Maj 1804, ogift; Eva Charlotta, f. 6 Oct. 1808, ogift.

8. Daniel Hammarström. Född i Säthers stad 2 Aug. 1778. Fadr. Dan. Hammarström, SkomakareÅlderman. Modr. Anna M. Walberg. Stud. 1801. Pwgd 10 Dec. 1804 och Nådårspred. i Odenswi. 1805 Adj. i Leksand. Befordrad hit 5 Oct. 1814. V. Pastor 1825. Död 27 April 1839.

Gift 23 Mars 1806 med Lovisa Margareta Godenius, Commin.dotter i Leksand, f. 23 Febr. 1778, död 29 April 1825. Barn: Daniel Georg, S. M. Adj.; Maria Lovisa, f. 20 April 1816, g. m. Bruksinspektoren A. W. Hofstedt.

9. Johan Bärfell. Född i Holms församl. af Upsala stift 11 Sept. 1798. Fadren med lika namn, bondson ifrån Bärsta i Giresta socken, fick såsom Organist transport till Romfartuna 1804. Stud. 1819. Pwgd 29 Dec. 1821, Adj.Past. i Bjursås. Dito i Husby 1823. V. Pastor 1829. Adj. hos följande Pastor. Efter flera års twist Klockareprest och Skolmästare här 9 Juni 1843. Här hade blifwit nästan en wane, att denna tjenst icke kunde besättas utan twister. Nu fjerde gången som mest utmärkte sig.

Gift 1832 med Anna Charlotta Backman, f. 27 Dec. 1797 i Eskilstuna.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 16 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt