Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Stads-Skolan i Linde

  1. Rectorer
  2. Colleger.

1. Rectorer

Johannes Johannis Jonas LaurentiiEricus IngelbertiNicolaus Jonæ GarpfluviusEricus Olai FleckerusOlaus Petri MyræusDaniel Petri DahlströmOlof Ol. ArboreliusPehr ArboreliusGustaf ChristierninJohan Daniel WallJacob CroomJohan KumblinAxel NeikternJohan GezeliusAnton Wilhelm DicanderPehr Wilhelm Bergstrand.

1. Johannes Johannis, den förste som nämnes, 1633. War då anklagad för något brott och blef 11 Sept. s. å. af Dom-Capitlet ifrån tjensten skiljd. Förekommer ej mera, och icke eller någon sedan förrän

2. Jonas Laurentii. 1645. Se Past. i Linde.

3. Ericus Ingelberti. 1649. Se Past. i Nora.

4. Mag. Nicolaus Jonæ Garpfluvius. Född i Arboga socken wid Garpströmmen eller Elleholmen. Ankom ifrån Westerås till Upsala Acad. 1648, men begaf sig snart till Dorpt, der flere af hans nation studerade. Promoverad Philos. Magister ib. 1654. Igenfinnes sedan först 1659 såsom rector i denna skola, men afgick genom döden s. å.

Skrift: De formarum ortu et interitu. Dorpati 1654. 4:o.

5. Cand. Ericus Olai Fleckerus. Född i Hemmingbo, Fleckebo församling. Fadr. Bonde och Gästgifware. Synes warit wäl till åren, då han efter långwarigt läsande i Westerås blef stud. i Upsala 1650. Disputerade twå gånger och blef Philos. Candidat. Pwgd 20 Sept. 1657. Rector Scholæ här 1659. War redan 1669 trött och anklagad för oflit. Hade 1683 länge haft vicarius och skref i Maj s. å. ett jämmerbref på latin till Biskopen om sin osägliga nöd och behof af hjelp, för att icke alldeles förgås. Kunde 1692 icke befatta sig med något och lefde ändock till 13:de dag Jul 1700. Då antecknad 85 år gammal.

Gift med Anna Ericsdotter, som klagade att hon hade intet att begrafwa honom med. Andra klagade öfwer hennes elakhet, som wållat, att mannen aldrig kunde få bättre lägenhet. Barn: Brita, gift med Corporalen J. Westphal; Catharina, ogift 1702.

6. Olaus Petri Myræus. 1694, sedan han en god tid warit den gamles vicarius. Se Commin. i Nora.

7. Daniel Petri Dahlström. 1698. Se Past. i Lilhärad.

8. Olof Ol. Arborelius. Född i Romfartuna 26 Jan. 1676. Fadr. Comminist., war på god wäg att blifwa Pastor loci, då han dog. Student 1689, och wistades i Upsala med godt gagn. Pwgd 8 Febr. 1698 och Pastors Adj. i Sundborn. Flyttade 1699 till Prosten i Linde. Rector Sch. 17023. Kunskap och duglighet för tjensten fattades honom icke, men han hade ett sträft och egenmäktigt sinne, och gjorde ej mera till saken, än han, efter sin beqwämlighet, behagade. Prosten såsom Inspector Scholæ och tillika Arborelii swåger, hade mycken ledsamhet af sin ställning till honom. Mera af brist på lefnadsordning, än af werklig sjuklighet, blef han ock allt mera oförmögen att sjelf sköta skolan Så wittnade Candid. Jedeur, som wid 1730 war ditsänd, att wara vicarius, och war det inpå andra året. Då kom en Candidat Gezelius med Notariens ad mandatum att wara vicarius. Det föraktade Rector, tog ej mot mannen, och skref ett långt bref till Biskopen, uppfylldt af obehöriga saker och wille sjelf swara för skolan. För sin egensinnighet war han nu nära att förlora tjensten, då hans äldsta son war så för sig kommen, att han kunde förestå tjensten och blef förordnad till v. Rector. Men den gode ynglingen dog redan 12 Aug. 1732 och fadren, som allt mera blifwit förswagad, följde efter i November samma år.

Gift 6 Oct. 1703 med Märta Aspman, Prosten N. Aspmans i Linde dotter, som länge efterlefde. Hon hade fått löfte på 300 R:dr i morgongåfwa, men så mycket mindre kunde han dem åstadkomma, som han länge ej förmådde betala en öfwergifwen flicka det, hwartill han war lagligen dömd. Af 6 Barn: Olof, som ofwanföre är nämnd; Pehr, förekommer strax. Johan, Klockare i Linde.

9. Pehr Arborelius, v. Rector 1732. Ordin. 1733. Se Past. i Rättwik.

10. Mag. Gustaf Christiernin. 1744. Se Past. i Folkerna.

11. Johan Daniel Wall. 1760. Se Pastor. i Näsby och Erwalla.

12. Mag. Jacob Croom. 1766. Se Pastorer i Barkarö.

13. Mag. Johan Kumblin. Född i Gunnilbo 11 Dec. 1735. Fadr. Kyrkoherde. Student 1764, men återkom, att begagna underwisningen i Westerås. Philos. Mag. 1761. Stadnade qwar wid Acad. till 1763 års slut. Pwgd 9 Jun. 1765, och uppehöll lediga Kyrkoherde-tjensten i Gunnilbo. Infer. Collega Scholæ i Arboga 1766. Super. Coll. 1774. Past. Ex. 1778. v. Rector i Arboga 1781. Ordin. Rector i Linde 8 Apr. 1782. Lefde nyttig och nöjd, med inskränkta begär för det jordiska. Disponerade någon jord till påökning af Rectors-bostället. Död af sten-colique 29 Julii 1793.

Skrift: Disp. Grad. De præstantia Rhetorices ex titulis honorariis. Ups. 1761. 4:o.

14. Axel Neiktern. Född i Bro 25 Jul. 1736. Fadr. Kyrkoherde. Wisade såsom Gymnasist i Westerås med 3 orationer sin färdighet. Wid Acad. från 1757 tänkte han på Magister-graden, disputerade och undergick några mindre examina, men afbröt cursen och blef Pwgd 1 Jun. 1762. först Pastors-Adj. i Ramsberg. v. Pastor i Dingtuna 1766. Rector wid Köpings skola 27 Maj 1772. Tillika, med några afbrott, Comministers medhjelpare 17741792. Hade 1791 förslags-rum till den begärliga Sacellanien i Julsjö, men gick oförmodadt genom intriger miste om en lägenhet, som tycktes wara honom bestämd. Erhöll transport till Rectoratet i Linde 1 Nov. 1793. Tilltr. 1794. Död 26 Apr. 1796.

Gift 22 Nov. 1773 med Catharina Julin, född 4 Jan. 1754. Dotter af Guld- och Silfwer-arbetaren i Köping P. Julin och Brita C. Palmer. Af 4 Barn lefde: Gustaf, Bruks-Inspector; Maria, gift med Bruksegaren Wilh. Lundblad i Småland; Catharina och Christina ogifta.

Anm. Christina Catharina Julins mor har blivit avläst av Muncktell som Brita C. Palmer, i Jacob Julins biografi som Brita C. Zimmer. I själva verket hette hon Pemer (oftast stavad Pemmer). Hon blev f.ö. hela 105 år, hon dog 21 juni 1859. - Jacob Julin i Grythyttan var hennes bror. - Tack, Anders Pemer! /SZ

15. Johan Gezelius. 179698. Se Pastorer i Romfartuna.

16. Mag. Anton Wilhelm Dicander. Född i W. Fernebo 2 Febr. 1792. Fadr. adjutanten wid Westmanlands regimente L. Dicander, son af Prosten i Kumla, som war så rik på barnbarn. Modr. Christina Lindström. Hade 1815 slutat öfningarne i Westerås, och derpå student. Philos. Magister 1821. Antogs till Amanuens wid Consistor. och Notarius Gymnasii samma år. Då utsigten wid Lärowerket i Westerås icke war honom så ljus, blef hans befordran till Scholæ-Rectoratet här 8 Jun. 1836 med skäl wälkommen. Hade strax att tillträda. Efter ett decennium beswärad af sjuklighet, hwaraf äfwen humöret war lidande. Sjukdomen, som troligen ej behandlades med nödig ordning, tilltog, ända till oförmögenhet att förestå tjensten, och vicarius måste begäras. Lifwet slöts 29 Mars 1838.

17. Pehr Wilhelm Bergstrand. Född i Sahla 26 Maj 1807. Fadr. Fredric Bergstrand, Hofslagare-Ålderman. Modr. Brita Sophia Wikström. Efter att till 14 års ålder hafwa freqventerat stadens skola, twingades han af behofwet att ingå först i handel, sedan i handtwerk, men dels en swag hörsel, som aldrig kunnat förbättras, dels en synnerlig hog för studier, nödgade honom återgå till skolan. Han erkänner tacksamt Lärarnes godhet, att leda hans bemödanden, men isynnerhet att han gratis fick läsa äfwen privatim för Rector Åhlström, så att han 1823 kunde med heder undergå student-examen i Upsala. Jämnte condition hos Prosten Weström i Kila, blef han på dess kallelse Pwgd 20 Dec. 1830. Hade 11 år wistats i dess hus, då han flyttade 1833 till Pastor i Kumla. Aflade underwisningsprof för ansökning till mindre stads-skolor 1832. Inhämtade i Stockholm wäxel-underwisnings-methoden 1833. Blef Collega Scholæ i Arboga 12 Dec. 183435. Rector i Hedmora skola 25 Apr. 1836. D:o i Linde 14 Sept. 183839. Utmärkt Pastor. Ex. sistnämnde år. Orator i Prestm. 1842.

Gift 16 Apr. 1837 med Maria Elisab. Lowisa Bäckelin, född 25 Apr. 1803.

2. Colleger

wid Lindes skola hafwa flyttat till bättre tjenster i Stiftet, utom följande:

Johannes Henrici Matthias J. SameliusEric HallenborgCarl Adolph Baggstedt.

Johannes Henrici. Student i Upsala 1672. Kallade sig Fougberg, och är antecknad derefter för Collega här utan bestämd tid; men synes warit 167276. Afgick snart genom döden, eller till illitterat tjenst.

Matthias J. Samelius, troligen ifrån Sahla, der han åtminstone hade sin slägt. Student 1716. Begärdes af Rector till Collega 1719, som bewiljades. Men att blifwa prest, det blef honom förnekadt. Död här i Mars 1730.

Gift med Elisabeth Olofsdotter, som fick nådår.

Eric Hallenborg. Född i Medåker 1711. Fadren Comminister. Stud. 1735. Collega här 1744. Pwgd 1756. Sökte flera små Capellanslägenheter, men blef alltid försmådd. War ock en utmärkt swag man, som han sjelf erkände. Då han efter profwet i Wåla uppwaktade en Brukspatron, och denne tilltalade honom: De, som hört Er, säga, att ni är en klen man, blef swaret: de säga så i Linde ock. Död 24 Oct. 1788.

Gift 1745 med Catharina Lindgren, och 1775 med Margareta Hjulström, som båda förut warit gifta.

Carl Adolph Baggstedt. Född i Swedwi, före 1755. Fadr. Commin. till slut i Munktorp. Hade i yngre åren studerat, så att han 1784 betroddes förestå Apologist-syslan i Fahlun. Derefter warit Bokhållare och tjent upp sig till Fält-Actuarius, men fått afsked, då han i Maj 1808, efter pædagogi- examen, fick denna tjenst. Snart fann han sig obelåten med den klena lägenheten och uppsade tjensten i Juli 1809. Begaf sig derefter till sin broder, då warande Pastor i Åhl, och blef der död 1811.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 18 maj 2015.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt