Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Medåker

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar

1. Kyrkoherdar

Agmundus de MedakyrNicolausStrengeliusPetrusAndreasSigwardusThomasJohannes PetriSweno Olai HelsingiusPetrus Joannis MedachriusLaurentius Georgii SchedwimontanusLaurentius Andreæ GraniusArwidus Andreæ GradinJohannes Gustavi ElfströmJohannes Petri EmporeliusEric WielkeJacob GodeniusJacob HallenborgLars AlmbergAbraham KarthCarl Johan Haak.

1. Agmundus de Medakyr war 1314 Præbendatus in Ecclesia Upsaliensi. Synes icke möjligen tillika haft tjensten här, utan troligen flyttat härifrån. Exempel äro likwäl, att en och samme person på samma tid haft lägenheter i båda stiften.

2. Nicolaus Curatus in Midoker et Præpositus 1345. Förekommer ock 1349 i ett bref på Witaskogs gods till Bisk. Egislus i Westerås.

3. Strengelius har till blotta namnet funnits i någon gammal handling.

4. Petrus. 1495. En gammal series Past. beropar sig på ett bref i Antiqu.Collegii archiv.

5. Andreas. Utan årtal uppförd i denna ordning af första samlaren i stiftets häfder.

6. Sigwardus lefde 1550, men hade förut innehaft lika tjenst i Kilns församling i Wermland.

7. Thomas. Har såsom Pastor här, efter tidens bruk, bewittnat mantals- och skattskrifnings-längden för denna socken 1556. Är antecknad för död 1566.

8. Johannes Petri. Inkommen från Ångermanland och insatt här 1566. Herr Jöns gaf 1571 "klagligen tillkänna" för Biskop Ofeeg, att här icke war så mycken kronotionde till kyrkan, att sacramentet kunde hållas, och intet till byggning. Biskopen gaf då 4 pund korn till de 8 förut och befallte, att "klockstapeln skulle botas och annan kyrkans bräck." Undertecknade Upsala mötes beslut 1593. Gammal och swag öfwergaf han lägenheten 1601 och följde sin måg Biskopen Petrus Jonæ Angerm. till Wexiö. Hans son Petrus ses nedanf. N:o 10.

9. Sweno Olai Helsingius. War, såsom hans namn under Upsala mötes beslut 1593 wisar, då Capellan i Fellingsbro. Tillträdde detta pastorat 1604. Synes sedan icke i de ofullständiga Consist. protocoller förrän 1622. Hade då 3 år warit så sjuk, att han icke förmått någon tjenst göra. Blef derföre i Biskopsvisitationen s. å. afsagd ifrån gäldet, och hans Capellan tills widare satt till vice Pastor. Fick likwäl, såsom ofta emeriti, njuta någon del af lönen och lefde ännu 1627. Hans relicta Hustru Anna njöt ock sedan understöd genom Biskopens försorg.

10. Petrus Joannis Medachrius. Son af ofwanst. N:o 8. Blef 1595 Collega i Arboga skola, sedan han blott inom stiftet studerat. Pwgd i samma tjenst 1606, men sattes straxt till Capellan härst. Blef 1622, såsom nyss är nämndt, v. Pastor med det mesta af lönen. Måste s. å. predika wid prestmötet och 1624 respondera. Insattes till fullkomlig Pastor 1627. Begick sig illa i visitat. i Febr. 1629. "Hade icke kasjacka på sig in præsentia Episcopi et Capitul. utan som en legodräng lopp i huset. Hade ej heller sin räkenskap färdig och somlige af de gamle kunde ej sina christendomsstycken." Dömdes att plikta 2 daler till domkyrkan. Synes kommit i gunst igen, ty 1634 dedicerade Biskopen till honom och flera, som han aktade något, sin tryckta synodal-disputation. Död temligen till ålder kommen 1649. Om gifte och barn finnes ej något.

11. Laurentius Georgii Schedwimontanus. Född i Stora Schedwi 1601, efter anteckning af oägta säng, ehuru ännu långt derefter sådana ej fingo blifwa prester. Reste 1625 ifrån gymnasium på en liten tid till acad. Pwgd s. år och förordnad att gå ut med krigsfolket. Hade icke lust eller mod dertill, utan löste sig derifrån med 10 dal. till dem, som åtogo sig. I stället blef han straxt Commin. i Skerike, med tungt arbete och usel lön. Då Biskop Laurelius antog församlingen, lönades han bättre och befordrades 1650 till detta pastorat. Såsom Commin. hade han flera gånger partes wid prestmöten. Fullmägtig wid riksdagen i Stockholm 1652. En hedersman, men betungad af ett stort hushåll och swåra sorger. Ömsinnad led han dessmera. Död 1667, begrafwen af Contr.Prosten 25 Mars.

Gift 8 Juni 1627 med Christina Andersdotter ifrån Gocksta i Skultuna. Lika som mannen älskad i församl. fick hon sitta wid lägenheten till Maj 1668. Wackert är hennes bref till den goda Biskopsmodren om råd och hjelp i sina bekymmer. Barn: Adam, kallade sig Åkerblom, blef vice Häradshöfding; Lars Agrelius, Comminister i Sätterbo; Elisabeth, ses nedanföre; Rebecka, g. m. Er. Gussarwius, Pastor i Ljusnarsberg; Maria, g. m. Pastor J. Arbogensis i Himmeta [kallas Petrus där]; en dotter gift med Klockaren i förs. Swen Haraldsson; Christina och Susanna, båda häfdade af en dräng i huset, födde 1654 barn inom tre dagar. Drängen dog i fängelse; döttrarna benådades till lifwet. Fadren har sjelf antecknat detta.

12. Laurentius Andreæ Granius. Född i Kolbeck wid 1610. Kom med titel af Phil. Cand. ifrån gymnasium till acad. 1638. Sattes 1639 till Collega i Pædagogio eller lilla skolan. Pwgd 22 Juni s å. Comminister här 1640. Då han inpå 20:de året hade sträfwat, sökte han befordran af Biskop Laurelius med ett wackert bref på latin 1 Aug. 1659, men i stället för bättre war han få år efter nära, att förlora det han hade. Biskopen hade wid en visitation förordnat om klockareräntan på ett sätt, som Granius ansåg orättwist. Han wågade derföre i prestmötet 1661 offentligen klaga deröfwer inför ståndet och söka ändring. Biskop Laurelius blef deraf högl. uppbragt, kallade honom "en owettig, som exciperade emot sin Biskop och war wärd att mista presten." Följande dag blef han ännu wärre bestraffad "för det han alltid brukade förarga hans Högwördighet." Dock stillade stormen sig och när församlingen 1667, med nog ringa enighet, sökte honom till Pastor, woro Biskop och Consist. snart färdige att samtycka. Prosten intygade, att han war "skickelig, flitig, husagtig och snäll om sig", och befalltes, att insätta honom. Men då det skulle ske, kunde han icke för deras motstånd och buller, utan måste fara bort med oförrättadt ärende. Detta hade några ynglingar åstadkommit, och sedan de blifwit qwäste wardt han ändtligen mottagen, och widare nämnes icke något missnöje. Död 28 Maj 1685.

Gift 1. 1642 m. Brita, Prosten M. Gadds i Björskog dotter; 2. m. Elisabeth, dotter af företrädaren. Barn woro med båda, men få kända. Johan blef Comm. i Näsby och Erwalla; Anders, tjensteman i Köping; Brita, g. m. Anders Larsson i W. Wåla; en dotter, g. m. Commin. på stället Er. Tunensis.

13. Mag. Arwidus Andreæ Gradin. 1686. Pastor i Wika 1703.

14. Johannes Gustavi Elfström. Född i Elfdals församl. 19 Juni 1652. Fadr. Comminister. Skicklig Stud. 1675. Pwgd 27 Oct. 1680, då den swage Biskop Brodinus med möda förrättade acten. Fick straxt god station hos Prosten i Rättwik och blef snart tillika Skolmästare i församlingen. Comminister i By 1701. Föreslogs 1703 hos Konungen till detta pastorat. Hans syster Elisabeth war då upptagen wid hofwet af Enkedrottningen, hwarigenom han fick tillfälle att winna Prinsessan Ulrica Eleonoras synnerliga recommendation hos K. Carl, och fullmagt gafs i Thorn 9 Aug. s. å. Tröttad af drygt arbete, särdeles då han tjente i Rättwik, sökte han bereda sig en lugn ålderdom, på sätt, som till den tiden war brukligt, att uppdraga pastoratet till en blifwande måg. Församl. war nöjd dermed, Consist. samtyckte äfwen, med löfte om förord hos Konungen, och contract upprättades, hwarigenom lägenhet och hushåll emot wissa willkor öfwerlemnades till den följande. Men snart måste de gamle ångra hwad de gjort. Mågen höll icke contract, klagomål och förlikning flera gånger skedde förgäfwes och gubben dog, efter många misshandlingar, 30 Oct. 1730.

Gift 1682 med Anna Macklin, dotter af Comm. A. Moklinius i Möklinta, f. 1652, död 9 Nov. 1730. Bådas födelse- och dödsdata woro föga åtskiljda och de begrofwos å samma gång. Barn: Elisabeth, ses straxt härefter; Margareta, g. m. Ol. Lundfors, Comminister i Lundby. Anna, förlofwad med design. Comm. i St. Jacob i Stockholm A. Engelau, som ryggade sin lofwen.

15. Johannes Petri Emporelius. Född i Köping af Borgarefolk 4 Maj 1681. Hans morbroder, slutl. Prost i Mora, hade först upptagit namnet och lockade denne till efterföljd i studier. Stud. 1706. Länge obeslutsam i afseende på lefnadsyrke. Ännu blott Student sökte han i Cons. 1714 Serna Pastorat, dit ingen för osäkerheten då gerna wille flytta. Ändtel. pwgd 18 Mars 1718 tjente han någon tid i Posseska och Törnflychtska husen i Stockholm. Såsom stadgad man och känd för kunskaper samt prestgåfwor kom han i förslag hos föreg. Elfström, att blifwa både dess måg och, genom dess cession, efterträdare i tjensten, hwilket allt gick i fullbordan och stadfästades med Drottningens fullmagt 17 Sept. 1719. Opponens wid prestmötet 1721. Sällan blef en wälment uträkning så misslyckad. Inom kort tid war han med sitt högmodiga och egensinniga lynne en despot i huset och tjensten, och den skarpaste undersökning af hans otacksamma förhållande uträttade intet till hans rättelse. Församl. klagade 1724, kallande honom en osanningsman, wille blifwa af med honom och få en annan, med hwilken de kunde lefwa. 1729 fick han åtal för att hafwa lyst för ett par tre gånger samma dag. Genom eget förwållande war hans lefnad orolig. Död 2 Juni 1739.

Gift 1719 med Elisabeth Elfström, f. i Rättwik 1 Maj 1684, död i Westerås 1 Mars 1762. Barn nämnas icke.

16. Eric Wielke. Född i Sewalla 9 Dec. 1694. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1715. Synes redan haft lägenhet i förslag då han blef Pwgd 1 Maj 1723, ty han blef straxt Commin. i Sala landsförsamling genom conservation. Med många barn förtärde han här snart både sitt eget och hustruns lilla arf och försattes i ytterlig fattigdom, med swag utsigt till bättre. Kunde dock utwerka sig Konungens promotorial till Consist. 16 Nov. 1736, troligen genom sin betydande swåger, Kyrkoh. Törning i Riddarholms församling. Efter en annans uteslutande föreslagen hit 1740, men måste nära twå år wänta på utgången, i anseende till beswär, twister och oredor wid och efter walet, förrän han fick fullmagt 15 Dec. 1742 och följ. år tillträdde. Död 18 Dec. 1746.

Gift 18 Juni 1723 med Anna Cath. Törning, enka efter Commin. i Sala landsförsamling L. Essén. Hon lefde ännu 1761. Barn: Anna Christina, g. m. en Handl. Såthe; Israel, död Adjunct; Fredric, okänd; Maria Catharina, g. m. Handl. von den Hagen i Arboga.

17. Jacob Godenius. Se Past. i Björskog.

18. Jacob Hallenborg. Född i W. Schedwi 24 Oct. 1715. Fadr., slutl. Commin i Sätterbo, lemnade sonen tidigt i behof. Stud. 1736. Pwgd 20 Dec. 1742 och vice Commin. i Fellingsbro med hela tjensten för den skröpliga ordinarius. Commin. här 1749. Med hedrande kallelse Pastor 1761. Respondens wid prestmötet 1768. Gjorde, barnlös, med sin åldriga maka en disposition af 8000 daler k. m. till löneförökning åt Collega Scholæ Cl. 1:mæ i Westerås 1771. Kunde då icke föreställa sig, att han en gång med familj behöfde återkalla sin frikostighet. De sista åren swag och bräcklig och gjorde icke predikotjenst från 1788. Död 21 Oct. 1797. Begr. med sermon af Prosten Mag. Wallwik.

Gift 1. 28 Juni 1743 med Catharina Bjurberg, Kyrkoherdens i Grytnäs dotter, f. 1703, död 24 Nov. 1771 ; 2. 9 Juli 1772 med Ulrica Cath. Hallman, dotter af Commin. i Lillkyrka församl. Strengnäs stift J. Hallman och M. E. Thuring, f. 1750, död 1798. Barn med henne: Jacobina Maria, g. m. Fältväbeln J. G. Fellers och Gustaf Theodor, Commin. i Himmeta. Flera döde.

19. Lars Almberg. Född i Wretberga ochTuna församl. 12 Febr. 1745. Fadr. Kronofjerdingsman Anders Larsson. Modr. Maria Nilsdotter. Stud. 1767. Pwgd 6 April 1769, kallad af Pastor i Badelund. Kom sedan till Wenjan och Malung. Commin. här 1 April 1782. Vice Pastor 7 Juni 1793. Skötte flitigt sina studier och uppgaf wid Past.ex. 6 Nov. s. å., att han läst hela Hebr. Bibeln på egen hand. På Pastorsförslag hit hade han den otur, att wid walet 6 Maj 1798 gingo hans slägtingar ifrån honom, så att han erhöll 22 och Adj. Mag. J. Gerén 25 röster. Häröfwer anfördes beswär, walet ogillades och wid det nya erhöll Almberg stor pluralitet och blef befullm. Pastor 14 Oct. 1799. Tilltr. 1800. Död 12 Maj 1805.

Gift 1. 15 Juli 1781 m. Christ. Cath. Frögelius, Commin.dotter i Malung. född 1753, död 26 Febr. 1785. Barn: Lars Jacob, Commin. i Dingtuna; Anna Maria, g. m. Sockenskrädd. Ledin; Stina Lotta, död ung. Gift 2. 29 Sept. 1785 med Sara Marg. Holm, hwars fader warit Landskamererare och Kyrkoinspektor i Skåne, f. i Malmö 1753, död 18 Nov. 1816. Barn: Swen Åke, död Adj.; Nils Magnus, hemmansbrukare; Sara Carolina, g. m. Färgaren Källgren i Westerås.

20. Abraham Karth. Född i Wika socken 2 Aug. 1746. Fadr. Eric Karth, Bergsman wid Stora Kopparberget. Modr. Anna Gradin, dotter till ofwanst. N:o 13. Med enskild informator skickad till acad. 1762. Uppehöll sig der länge, utan att söka graden eller aflägga något lärdomsprof. Under sitt långa betänkande fick han af sina kamrater höra: "aldrig blir du mogen bror Karth", dock blef han det omsider i alla afseenden. Pwgd 15 Maj 1780, kallad af Gen.Lieuten. Grefwe Lewenhaupt. Extraord. Bat.pred. wid Westmanlands Regim. 1781. Ordinarius 21 Nov. s. å. Past.ex. 28 Aug. 1782. Biträdde tillika Pastor i Fernebo och Gustafs. Vice Pastor i Bro 28 April 1795. Comm. derst. 22 Oct.1798. Kyrkoherde här 23 Dec. 1805. Tilltr. 1808. Prost 1 Maj 1823. I yngre år en passionerad spelare på Nummerlotteriet som han med punktering och calculer sökte spränga. Hade deremot synnerlig rädsla eller afsky för fruntimmer, som någon gång ådrog honom löjliga puts. Öfwerwann både den ena och andra swagheten. Död 26 Mars 1827.

Gift 1. 26 Sept. 1813 med Ewa Regina Diczelius, f. i Norrberke 1763, död 17 Febr. 1817; 2. 30 Mars 1818 med Beata Johanna Bobeck, född 1789 i Sätterbo, död 1839.

21. Carl Johan Haak. Född i Arboga 15 April 1782. Foräldrar: Handl. J. L. Haak och M. E. Weitzer. Stud. 1799. Pwgd i Strengnäs af Bisk. Doct. Tingstadius 26 Juni 1808 till Pastors hjelp i Kungsåra, men stadnade i Arboga och blef s. å. Rådmanscapellan derst. StadsComm. 25 Maj 1818. Transp. till Sacell. i Björksta 19 Nov. 1821. Tilltr. 1822. Past.ex. 29 Dec. 1824. Kyrkoh. här 15 Oct. 1827. Tilltr. 1829. Vice Contr.Prost under vacancen 1838. Honor. Prost 28 Juli 1841.

Gift 22 Oct. 1820 med Wilhelmina Christ. Leverts, dotter af Skeppareåldermannen i Arboga G. W. Leverts och Christ. Ericsson, f. 18 Juni 1804. Barn: Elis. Christ. Charlotta, f. 8 Dec. 1821; Johanna Gustawa Willh., f. 5 Jan.1824; Carl Leonhard, f. 29 Nov. 1825; Engela M. Carolina, f. 1828, död 1833; Cath. Fredr. Leonilda, f. 23 Febr. 1832.

Skrift: Tal wid Westerås Bibelsällskaps sammankomst 1832. (Tryckt i Årsber.) Westerås 1833. 8:o.

2. Comministrar

Laurentius JacobiPetrus JohannisLaurentius Andreæ GraniusEricus Georgii TunensisEricus Andreæ HallenborgAndreas HallenborgJacob HallenborgPehr HäggeströmLars AlmbergCarl EreliusLars ÖstlingsJean Hessel.

1. Laurentius Jacobi. 1593. Hans namn förekommer bland underskrifterna på Upsala mötes beslut.

2. Petrus Johannis. 1606. Pastor här 1627.

3. Laurentius Andreæ Granius. 1640. Pastor här 1668.

4. Ericus Georgii Tunensis. Född på 1630-talet. Stud. 1658. War sedan 7 år Notarius gymnasii till dess han blef Skolmästare i Munktorp 1665. Pwgd 1666. Commin. här 1668 med wilkor, att taga Pastors dotter till äkta. Wille rygga sitt löfte, föregifwande, att "hon war begifwen på dryck, och således luderade både Pastor och Domcapitel. Hotades med remotion om han icke betänkte sig inom 8 dagar i stillhet", hwilket werkade. War 1685 i fråga att blifwa Pastor, men då en bättre ansedd kom i wägen, blef han förbigången. Död 1692.

Gift 1669 med Kyrkoh. Granii dotter, som för fattigdom 1693 sökte intagas i Hospitalet.

5. Ericus Andreæ Hallenborg. Född i Westerås 24 Juli 1661. Fadr. Skräddareålderman. Läste skickligt både i Westerås och ifrån 1681 i Upsala. War nära prestlärd då han tänkte slå sig på handel och gifte sig med en borgarenka i Sala. Dock hastigt wände han om igen och blef hustrun så owetande prest i April 1687, att när hon söndagen derpå fick höra honom stå för altaret och mässa, trodde hon att han blifwit galen. Så lyder en gammal anteckning. Sattes först till Collega i Köpings skola. Comm. här 1692 efter församlingens högliga åstundan. War en styfsinnad man och Pastor klagade 1701 swårl. i Consist. öfwer hans otidighet emot sig. Uppsade 1726 på predikstolen sin tjenst för ålder och swaghet, i hopp, att en son måtte få hans rum. Församlingen, som sade sig "ej kunna för samwetet taga någon af sönerna", begärde en annan. Dock medlades så, att gubben förblef wid lägenheten till sin död 11 Aug. 1729.

Gift 1 Jan. 1686 med Christina Speet, f. 1650, död 12 Juli 1730. Barn: Andreas, förekommer nedan; Eric, Commin. i Sätterbo; Christina, g. m. Hofslag. wid Lifregim. Henr. Hiller och Borgaren Eric Olsson i Lindesberg.

6. Andreas Hallenborg. Född i Köping 6 Oct. 1686 af nyssnämnda föräldrar. Stud. 1706. Pwgd 8 Oct. 1710 af Bisk. Doct. Lang ifrån Rewel, då han såsom flykting wistades i Westerås. Måste då, fastän kallad till medhjelpare af sin fader, gifwa skriftlig revers, att icke falla Pastor och församlingen till last, utan förfoga sig till arméen i Skåne och der söka tjenst. Skolmästare i Söderberke 1716. Ehuru församl. 1726 alldeles förskjutit honom, blef han dock 1730, efter ordentligt förslag, antagen efter sin fader till Comminister och lefde till 4 Juni 1747.

Gift 1709 med Elisabeth Grönling, dotter af Lifdrabanten P. Grönling och Cath. Dillman, f. 1686, död 1756. Barn: Eric, Collega i Lindes skola; Anders, Trumpetare wid Lifregim.; Anna, g. m. Trumpetaren O. Nyholm.

7. Jacob Hallenborg. 1749. Se Pastores härst.

8. Pehr Häggeström. 1761. Se Past. i Tillberga.

9. Lars Almberg. 1782. Se Past. härstädes.

10. Carl Erelius. Född i Fahlun 1 Dec. 1761. Fadr. då Comm. der, sedan Pastor i Sundborn. Stud. 1782. Redan i ungdomen foglig och allwarsam, wida olik sin muntra Broder. Pwgd 10 Nov. 1787 och tjente i Ramnäs, Rättwik och Åhl. Informator i Schenströmska barnhuset i Westerås 25 Nov. 1789, men trifdes icke der, utan blef Adj. hos Pastor här 1790 och fortfor dermed till 1800, då han 19 Maj blef Commin. på stället. Vice Pastor under vacancen 1805. Nöjd med denna lott till sin död 6 Jan. 1825.

Gift 7 Oct. 1813 med Catharina Bowin, f. i W. Wåla 10 Febr. 1762, Fadr. Hammarsmedsmästare.

11. Lars Östlings. 1825. Se Pastores i Berg.

12. Jean Hessel. Född i Linköping 4 Dec. 1801. Fadr. Mag. Joannes Hesselgren, Prim. Th. Lector och Pastor i Skeda, död 1804, troligen son af en hemmansegare omkring Skeninge. Han ålade sina söner att ändra namnet till skillnad ifrån flera slägter Hesselgren. Då Modren, S. E. Widman, blef 1809 omgift med ÖfwerInspektoren L. C. Schough i Westerås, kom sonen att der begagna underwisningen och wid acad. 1823 ingå i Westm. o. Dala nation. Pwgd 21 Dec. 1824. Då Adj. hos Pastor i Rättwik, 1825 i Åhl och Nådårspredikant efter honom, 1831 till Pastor i Grytnäs och Awesta och s. å. vice Pastor med fullt answar. RådmansCapellan i Arboga 28 Aug. 1833. Commin. här 31 Oct. 1836. Tilltr. 1838.

Gift 5 Juli 1835 m. Anna Marg. Kihlstedt, dotter af Commin. i Westerås, v. Pastor Mag. L. A. Kihlstedt, f. 10 Aug. 1803. Barn : Johan Gustaf Lechard, f. 4 Sept. 1838, död 1840; Sophia Adolphina Rosalie f. 10 Sept. 1840; Lars Johan, f. 1 Nov. 1841.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 10 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt